CCOO: Blog del personal docent i investigador

CCOO-PDI

Tag Archive 'Remuneració'

oct. 18 2012

Recurs d’inconstitucinalitat contra les retallades del Govern Rajoy (Decret 20/2012 de 13 de juliol)

Posted in CCOO, Remuneració |

CCOO i UGT es van adreçar el 9 d’octubre a la “defensora del Pueblo” per reclamar la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra les últimes retallades del Govern Rajoy (real Decret 20/2012 de 13 de juliol) entre les quals està l’eliminació de la paga extra de Nadal.  Aquesta iniciativa es sumava a la recollida de signatures individuals  encetada des de diferents plataformes digitals en el mateix sentit.

Continue Reading »


No hi ha comentaris

oct. 04 2012

Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’administració de la Generalitat

Posted in Generalitat, Remuneració, UAB |

El Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en l’article 9, estableix els límits als complements retributius en concepte de millora de la prestació econòmica de la Seguretat Social per Incapacitat Temporal del personal al servei de les administracions publiques. Així com la suspensió de tots els acords, pactes i convenis vigents que hi entrin en contradicció.

El Real Decret-Llei també estableix la obligació de totes les administracions públiques de desenvolupar les previsions que conté l’article 9 en el termini màxim de 3 mesos, en conseqüència la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes que ordena, tant pels cotitzants de la Seguretat Social com pels de Muface, el següent:

En situació d’IT derivada de contingències comunes el percentatge de les retribucions fixes i periòdiques que es percebran, tenint com a base les percebudes el mes anterior a aquell en què té lloc la incapacitat, serà:

•    Del 1r dia fins el 3r dia de baixa, ambdós inclosos – 50%
•    Del 4t dia fins el 20è dia de baixa, ambdós inclosos – 75%
•    A partir del 21è dia de baixa – 100%

Les empleades públiques embarassades o les víctimes de violència de gènere en situació d’IT percebran, des del primer dia, el 100% de les retribucions. Així mateix, en la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, la prestació serà del 100% de les retribucions.

La Mesa de Negociació de l’Empleat públic de l’administració de la Generalitat de Catalunya, de la qual la UAB en forma part, constituirà un grup de treball en el termini màxim d’un mes per analitzar la viabilitat d’incorporar supòsits que requereixen una especial protecció.

El Decret Llei 2/2012 entrarà en vigor el dia 15 d’octubre de 2012.

Al personal que actualment està en situació d’incapacitat temporal de durada superior a tres mesos i que estava afectat per la disposició 6a de la Llei 5/2012, de 20 de març, li serà d’aplicació el que estableix aquest Decret Llei.


No hi ha comentaris

set. 17 2012

Reduccions salarials de l’any 2012

Segons la gerència de la UAB:

La primera de les normatives d’aplicació és la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2012, on s’autoritza al Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal per a l’exercici 2012. Sobre la base d’aquest article, el Govern aprova l’Acord 46/2012 de 29 de maig, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2012 en l’àmbit de les universitats públiques catalanes i entitats dependents.

Aquest Acord és l’únic que fins el moment les universitats hem aplicat a les nòmines dels treballadors de les universitats públiques catalanes els mesos de juny, juliol i agost. La complexitat de l’aplicació de l’Acord va motivar una comunicació de la Gerència que adjuntava un informe tècnic del qual en reprodueixo un extracte pel cas del PDI-Funcionari:

Es calcularà el 5% de les retribucions percebudes durant el primer semestre (incloent-hi la paga extra de juny). Aquest import serà descomptat sobre la base dels complements autonòmics i assimilats de la nòmina del mes de juny i de la paga extraordinària, quedant reflectits en un nou concepte minoratiu en el rebut de nòmina. En el cas que no es pogués descomptar en la seva totalitat, la quantitat pendent es saldaria en les nòmines posteriors fins a la seva cancel·lació. A partir del mes de juliol, es calcularà el 5% de les retribucions mensuals i es descomptarà sobre la base dels complements autonòmics i assimilats de la nòmina mensual, quedant reflectits en un nou concepte minoratiu en el rebut de nòmina. En el mes de desembre, es regularitzarà la quantitat a descomptar fins a assolir el 5% de les retribucions anuals.

Cal destacar que la Llei de Pressupostos preveu que les mesures que adopti el Govern sobre reducció de la despesa podran ser objecte d’adequació en el cas que el Govern de l’Estat aprovi, amb caràcter bàsic, una reducció de les retribucions per a totes les administracions públiques. Doncs, bé, aquesta és la situació en la que ara ens hi trobem. El Govern de l’Estat va aprovar el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el qual estableix:

Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.

1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.

5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

Davant d’aquesta normativa bàsica de l’Estat, el Govern de la Generalitat va aprovar l’Acord 78/2012 de 24 de juliol, d’adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 28 de febrer de 2012 i de 29 de maig de 2012, per adequar la normativa aprovada amb anterioritat a les noves circumstàncies i que no es produís, en cap cas, una doble reducció de les retribucions. D’aquest acord  destacarem:

2. Criteris d’adequació retributiva.

2.1 L’adequació retributiva s’aplicarà mitjançant l’abonament, en la nòmina corresponent al mes de desembre, d’una quantia per import equivalent a la deduïda dels havers corresponents al mes de juny en aplicació dels acords esmentats al punt anterior.

2.2 Així mateix, no s’aplicaran les deduccions mensuals previstes per als mesos de juliol a desembre de 2012 per al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació dels acords esmentats.

Quan aquest acord va entrar en vigor, l’endemà de la publicació al DOGC del 26 de juliol, les nòmines de juliol i agost de les universitats catalanes ja estaven elaborades, i per tant no es van poder aplicar els criteris aprovats. 

És per això que a la nòmina de setembre es retornarà les quantitats descomptades al juliol i a l’agost. El descompte que es va fer al  juny quedarà com una retenció parcial del descompte de la paga extra del desembre. Així doncs a la nòmina de desembre es descomptarà la totalitat de la paga extraordinària i s’abonarà la quantitat que es va descomptar al juny.

Al personal que no tingui pagues extraordinàries se li aplicarà el que indica el punt 5 de l’article 2 del Real Decreto. A la nòmina de desembre es descomptarà 1/14 part de les retribucions totals anuals. El descompte que es va fer al juny quedarà com una retenció parcial a compte de la que es farà al desembre.

Volem destacar finalment que el tractament de les retribucions a la nostra universitat és el mateix en totes les universitats catalanes. Les gerències de les universitats catalanes treballen coordinadament, amb assessoraments legals externs i amb l’Administració estatal i autonòmica per aconseguir la seguretat jurídica necessària i la homogeneïtat d’aplicació a totes les universitats.


No hi ha comentaris

set. 30 2011

Informació sobre la Mesa de Negocial del PDI de l’UAB (29-Set-2011)

Benvolguts i benvolgudes,

Us informo que avui ha tingut lloc una reunió de la Mesa de Negociació. Avui només es tractava de presentat els criteris generals per elaborar el pressupost 2012 i, si hi havia acord, continua la setmana que ve amb la discussió de les mesures concretes a prendre.

De la reunió d’avui penso que hi havia poc a discutir ja que els números són com són i el marge és relativament petit; en tot cas insistir en que les retallades han de buscar-se en altres capítols, especialment el quart.Però sí que semblava, almenys així ho enteníem la majoria, que no s’havia de trencar el procés negociador i poder dir la nostra amb l’objectiu d’evitar que les retallades les hagin d’assumir principalment els més febles (en el nostre cas Associats, PIFs i PostDoc). Així doncs, hem acordat de continuar endavant per fer arribar les nostres propostes que d’una manera simple podríem resumir i discutir, evidentment en:

Continue Reading »


No hi ha comentaris

set. 22 2011

Mesa d’universitats públiques catalanes (21-set-2011)

El 21 de setembre, ahir,  hi va haver Mesa General d’Universitats. Durant el dia d’avui potser tindreu un resum més acurat, però la secció sindical de CCOO de l ‘Autònoma us avança el que considera essencial:

1.- La Generalitat diu que farà una modificació de la oferta de títols i que en el seu model d’universitat apostem per generalitzar el model de contractació del PDI del Serra Hunter i per reduir la xifra de PAS tenint en compte quins col·lectius  estan lligats a les “funcions inherents” de la universitat i quins no.

2.- El director General d’Universitats diu que no pot garantir les previsions de finançament pel 2012 i que consten en la carta de 23 de juny ( el teniu en un altre informacions…) i que eren de la mateixa quantitat que pel 2011. Concretament diu que el pressupost 2012 incorporarà una reducció addicional global  del 5% de la despesa pública, i que no el presentaran fins desprès de les eleccions del 20N.

3.- El director general diu que estan disposats a obrir un espai de negociació del conjunt de universitats publiques, la Gene i els sindicats per parlar d’un pla global de jubilacions incentivades per PDI i PAS.

Més informació al blog de CCOO-Universitats de Catalunya: enllaç.


No hi ha comentaris

juny 14 2011

El Tribunal Constitucional avala la retallada salarial

El Tribual Constitucional considera que la retallada salarial dels empleats públics decretada pel govern central el passat mes de maig de 2010 no vulnera els drets fonamentals com el de la negociació col.lectiva.

Llegiu la noticia  aquí.


No hi ha comentaris

maig 24 2011

Després de les eleccions, noves retallades salarials

La Generalitat  de Catalunya administrada per CiU ha anunciat noves rellades salarials encara que a data d’avui (23 de maig) sembla que no afectaran al personal de les universitats catalanes.

Llegiu la noticia en aquest enllaç.


No hi ha comentaris