CCOO: Blog del personal docent i investigador

CCOO-PDI

Tag Archive 'Govern central'

Mar 20 2015

CONVOCATÒRIA A DELEGATS I DELEGADES DE CCOO UNIVERSITATS

DIA 24 a les 11 hores:

 Manifestació de delegats i delegades de CCOO d’universitats des de Via Laietana,2 (seu de la SUR) i cap a plaça Universitat

Com et vam informar en un correu anterior, el dia 24 convoquem a delegats i delegades de CCOO de les universitats catalanes per manifestar-nos contra els continuats atacs a la Universitat Pública, el darrer, que no últim, la manera en que s’ha aprovat el Decret del 3+2.

Aquesta manifestació és de la màxima prioritat sindical per a universitats, per la qual cosa cal que, en la mesura que et sigui possible, comptem amb la teva assistència.  A la UAB, ens trobarem a les 9:45 a la estació dels FGC del campus

Continue Reading »


No hi ha comentaris

Oct 06 2014

Sobre la instrucció rebuda des de la Unitat de Justificacions Econòmiques de projectes d’I+D del MINECO

Posted in CCOO, Govern central |

Companyes i companys,

El 29 de setembre de 2014, l’Àrea de Gestió de la Recerca envia un correu electrònic al PDI de la UAB transmetent una instrucció rebuda des de la Unitat de Justificacions Econòmiques de projectes d’I+D del MINECO, també per correu electrònic, sobre la no elegibilitat de les despeses d’assistència a congressos en el cas que els desplaçaments estiguin allunyats més de 24 hores de les dates del congrés.

Aquesta mesura ha provocat una reacció immediata del col•lectiu afectat, tant per la injustícia i irracionalitat de la mateixa com per tractar-se d’una ofensa més que s’afegeix a la política anticiència que els governs estatals i autonòmics estan duent a terme des de fa temps. Les queixes de tracte vexatori per part d’una administració que més que potenciar la recerca a la Universitat demostra amb els seus actes que vol suprimir-la s’estenen de manera creixent entre la comunitat universitària.

Com a part de la representació dels treballadors els membres del PDI-F de Comissions Obreres no poden menys que fer-nos ressò d’aquest malestar entre els nostres representats, i compartir totalment el sentiment de greuge i la postura de disconformitat d’un col•lectiu progressivament maltractat per l’administració, en lloc d’afavorir el desenvolupament de la recerca com a motor de la societat.
Continue Reading »


No hi ha comentaris

Oct 23 2013

UAB: Concentració de rebuig a la LOMCE, la LEC, les privatitzacions i a les retallades a les 10:00 a la Plaça Cívica

Posted in CCOO, Govern central |

El 24 d’octubre CCOO, UGT, CGT, USTEC i diferents col·lectius d’estudiants i pares i mares hem convocat vaga a les diferents etapes educatives a Catalunya i al conjunt de l’Estat, contra la LOMCE, la LEC i les retallades que està patint tot el món educatiu, tant del govern de Mariano Rajoy i el ministre José Ignacio Wert com del d’Artur Mas i la Consellera Irene Rigau.

A les universitats aquestes retallades i privatitzacions abasten tant als llocs de treball com els salaris i les condicions laborals del PAS i el PDI, tant l’increment de taxes i la reducció real d’ajuts a l’estudi, com la disminució de l’aportació de la Generalitat als pressupostos de les universitats.

Cal, doncs, convertir el 24-O en una jornada de lluita de tota la comunitat universitària per defensar el nostre caràcter de servei públic.

A la UAB convocarem una concentració de rebuig a la LOMCE, la LEC, les privatitzacions i a les retallades a les 10:00 a la Plaça Cívica.

A Barcelona s’ha convocat una manifestació a les 12 hores a Plaça Universitat. Us hi esperem! Ni LOMCE, ni LEC, ni retallades,

Seccions sindicals de CAU, CCOO, CGT i UGT.


No hi ha comentaris

Oct 31 2012

El govern central aproba el reglament que facilita l’acomidament del personal laboral de les administracions públiques

  • Fernando Lezcano, portanveu de CCOO denuncia què 700.000 empleats públics amb contracte laboral poden perdre el seu lloc de treball.
  • Més llenya per la vaga del proper 14 de novembre

Llegiu la notícia al blog de CCOO 

Descarregueu el reglament publicat al BOE


No hi ha comentaris

Set 20 2012

Dret a gaudir de les vacances amb posterioritat a la baixa laboral

Recentment el Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea ha tornat a reafirmar-se sobre el dret dels treballadors a gaudir amb posterioritat del període de vacances anual en el cas, que durant els transcurs d’aquest període, es produeixi una situació d’incapacitat laboral.
Si teniu qualsevol dubte sobre l’aplicació d’aquesta sentència i els seus efectes pràctics, poseu-vos en contacte amb nosaltres ja sigui al 1722 o a sccoo@uab.cat

La sentència es pot desarregar aquí: Sentència Vacances TSJCE


No hi ha comentaris

Set 17 2012

Reduccions salarials de l’any 2012

Segons la gerència de la UAB:

La primera de les normatives d’aplicació és la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2012, on s’autoritza al Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal per a l’exercici 2012. Sobre la base d’aquest article, el Govern aprova l’Acord 46/2012 de 29 de maig, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2012 en l’àmbit de les universitats públiques catalanes i entitats dependents.

Aquest Acord és l’únic que fins el moment les universitats hem aplicat a les nòmines dels treballadors de les universitats públiques catalanes els mesos de juny, juliol i agost. La complexitat de l’aplicació de l’Acord va motivar una comunicació de la Gerència que adjuntava un informe tècnic del qual en reprodueixo un extracte pel cas del PDI-Funcionari:

Es calcularà el 5% de les retribucions percebudes durant el primer semestre (incloent-hi la paga extra de juny). Aquest import serà descomptat sobre la base dels complements autonòmics i assimilats de la nòmina del mes de juny i de la paga extraordinària, quedant reflectits en un nou concepte minoratiu en el rebut de nòmina. En el cas que no es pogués descomptar en la seva totalitat, la quantitat pendent es saldaria en les nòmines posteriors fins a la seva cancel·lació. A partir del mes de juliol, es calcularà el 5% de les retribucions mensuals i es descomptarà sobre la base dels complements autonòmics i assimilats de la nòmina mensual, quedant reflectits en un nou concepte minoratiu en el rebut de nòmina. En el mes de desembre, es regularitzarà la quantitat a descomptar fins a assolir el 5% de les retribucions anuals.

Cal destacar que la Llei de Pressupostos preveu que les mesures que adopti el Govern sobre reducció de la despesa podran ser objecte d’adequació en el cas que el Govern de l’Estat aprovi, amb caràcter bàsic, una reducció de les retribucions per a totes les administracions públiques. Doncs, bé, aquesta és la situació en la que ara ens hi trobem. El Govern de l’Estat va aprovar el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el qual estableix:

Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.

1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.

5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

Davant d’aquesta normativa bàsica de l’Estat, el Govern de la Generalitat va aprovar l’Acord 78/2012 de 24 de juliol, d’adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 28 de febrer de 2012 i de 29 de maig de 2012, per adequar la normativa aprovada amb anterioritat a les noves circumstàncies i que no es produís, en cap cas, una doble reducció de les retribucions. D’aquest acord  destacarem:

2. Criteris d’adequació retributiva.

2.1 L’adequació retributiva s’aplicarà mitjançant l’abonament, en la nòmina corresponent al mes de desembre, d’una quantia per import equivalent a la deduïda dels havers corresponents al mes de juny en aplicació dels acords esmentats al punt anterior.

2.2 Així mateix, no s’aplicaran les deduccions mensuals previstes per als mesos de juliol a desembre de 2012 per al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació dels acords esmentats.

Quan aquest acord va entrar en vigor, l’endemà de la publicació al DOGC del 26 de juliol, les nòmines de juliol i agost de les universitats catalanes ja estaven elaborades, i per tant no es van poder aplicar els criteris aprovats. 

És per això que a la nòmina de setembre es retornarà les quantitats descomptades al juliol i a l’agost. El descompte que es va fer al  juny quedarà com una retenció parcial del descompte de la paga extra del desembre. Així doncs a la nòmina de desembre es descomptarà la totalitat de la paga extraordinària i s’abonarà la quantitat que es va descomptar al juny.

Al personal que no tingui pagues extraordinàries se li aplicarà el que indica el punt 5 de l’article 2 del Real Decreto. A la nòmina de desembre es descomptarà 1/14 part de les retribucions totals anuals. El descompte que es va fer al juny quedarà com una retenció parcial a compte de la que es farà al desembre.

Volem destacar finalment que el tractament de les retribucions a la nostra universitat és el mateix en totes les universitats catalanes. Les gerències de les universitats catalanes treballen coordinadament, amb assessoraments legals externs i amb l’Administració estatal i autonòmica per aconseguir la seguretat jurídica necessària i la homogeneïtat d’aplicació a totes les universitats.


No hi ha comentaris

Set 04 2012

Recurs de CCOO contra les retallades salarials i dels drets socials

Les seccions sindicals de CCOO a les universitats públiques catalanes hem presentat, a finals de juliol, un recurs d’alçada a cadascuna d’elles contra les retallades que es deriven de la llei de pressupostos de la Generalitat pel 2012 i de la llei d’acompanyament. Igualment, hem recorregut les modificacions de l’acord concilia i la directriu del CIC referent a l’aplicació de les 37,5 hores de jornada. Us adjuntem els tres documents:

Continue Reading »


No hi ha comentaris

Ago 13 2012

Prestacions socials després de les últimes reformes del Govern Rajoy

Posted in CCOO, Govern central |

En el document adjunt (Document prestacions socials 2012) trobareu les prestacions socials que ofereix la seguretat social després  de les últimes retallades del Govern Rajoy (2012).


No hi ha comentaris

Jul 25 2012

Nota del ministeri sobre l’aplicació del decret de dedicació docent (2.7.2012)

Posted in Govern central |

El Ministerio de Eduación, Cultura y Deportes ha publicat una nota sobre l’aplicació del decret de dedicació docent. Com veureu, no es una regulació de drets individuals sinó criteris perquè les universitats puguin establir el règim de dedicació docent. Això vol dir que deixa a les unviersitat plena llibertat per aplicar les reduccions fins els 16 ECTS o increments fins els 32 ECTS.

Podeu descarregar la nota aquí: NOTA SOBRE REGIMEN DE DEDICACION DEL PROFESORADO


No hi ha comentaris

Jul 16 2012

Manifestació contra les retallades, dijous 19 de juliol

Posted in CCOO, Govern central |

CCOO i UGT sortirem al carrer el proper dijous 19 de juliol de 2012, a tot l’Estat. Ambdós sindicats volem convocar la ciutadania a protestar per denunciar les dures mesures anunciades l’11 de juliol passat pel president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, unes mesures que perjudiquen especialment els aturats, els empleats públics, els pensionistes, i que generen més atur i recessió econòmica.

Es faran mobilitzacions en diferents poblacions:

-Manifestació a Barcelona: 19.30h, Ronda Sant Pere cantonada amb plaça Urquinaona. La gent de les universitats públiques ens concentrarem a les 19:00 al Carrer Fontanella 20

-Manifestació a Terrassa: 19:00 de la Plaça Lluis Companys, fins al Carrer Major

-Manifestació a Sabadell: 19:00 de la Plaça Marcet fins a la Plaça Sant Roc

Igualment, treballadors públics de tots els sectors han començat a concentrar-se durant la pausa de l’esmorzar tots els divendres (el dia de les reunions del Consell de ministres) vestits de negre als diferents llocs de treball. A la UAB us convidem a fer-ho el proper divendres 20, a partir de les 10:00 del matí a la porta del Rectorat.

 

Salut i lluita,

Secció sindical de CCOO a la UAB


No hi ha comentaris

Next »