CCOO: Blog del personal docent i investigador

CCOO-PDI

Tag Archive 'Generalitat'

març 23 2015

Espai de Diàleg i Negociació: 17/03/2015

Posted in CCOO, Generalitat |

Espai de Diàleg i Negociació: 17/03/2015

CCOO aconsegueix garantir la presencia dels representants dels treballadors en el procés de debat del 3+2 a Catalunya

El passat 17 de març va tenir lloc una reunió del “Espai de Diàleg i Negociació”, que reuneix a la Secretaria d’Universitats i Recerca i els sindicats més representatius (CCOO i UGT) d’aquest àmbit.

CCOO havíem demanat aquesta sessió per parlar específicament del Decret de 3+2 perquè creiem que afectarà de manera clara tant a la universitat entesa com a servei públic, com a les condicions de treball del PAS i el PDI.

Continue Reading »


No hi ha comentaris

març 20 2015

CONVOCATÒRIA A DELEGATS I DELEGADES DE CCOO UNIVERSITATS

DIA 24 a les 11 hores:

 Manifestació de delegats i delegades de CCOO d’universitats des de Via Laietana,2 (seu de la SUR) i cap a plaça Universitat

Com et vam informar en un correu anterior, el dia 24 convoquem a delegats i delegades de CCOO de les universitats catalanes per manifestar-nos contra els continuats atacs a la Universitat Pública, el darrer, que no últim, la manera en que s’ha aprovat el Decret del 3+2.

Aquesta manifestació és de la màxima prioritat sindical per a universitats, per la qual cosa cal que, en la mesura que et sigui possible, comptem amb la teva assistència.  A la UAB, ens trobarem a les 9:45 a la estació dels FGC del campus

Continue Reading »


No hi ha comentaris

març 11 2015

Negociació d’un pla de Jubilació Incentivada per al Personal Docent Investigador Funcionari

Posted in CCOO, Generalitat |

Dijous vinent hi ha prevista la primera reunió de treball de la comissió encarregada d’elaborar un Pla de Jubilació Incentivada per al Personal Docent Investigador Funcionari (PDIF) de les 7 universitats públiques catalanes. Pensem que ara és un bon moment per fer-vos arribar unes quantes reflexions del perquè de la necessitat d’aquest pla.
Continue Reading »


No hi ha comentaris

gen. 12 2015

Restitució de la paga extraordinària al personal de la Generalitat de Catalunya

Posted in Generalitat |

El Govern de la Generalitat ha aprovat el decret 9/2014, de 30 de desembre, que va entrar en vigor l’1 de gener del 2015 i on s’estableix literalment el següent:

Resten sense efecte, per a l’exercici 2015, les mesures previstes a la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 que disposen, d’una banda, la reducció de les retribucions del personal en un import equivalent a una paga extraordinària i, d’altra banda, la reducció en un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí.”

És una victòria parcial de les treballadores i treballadors públics que, amb el seu recolzament a la pressió sindical, hem aconseguit aturar aquesta retallada que hem patit des de l’any 2012. Des de CCOO continuarem treballant per recuperar el què ens han robat aquests tres anys i, en aquest sentit, tenim novetats de les que us informarem els propers dies.

Volem insistir en el fet de que aquesta restitució ja està plenament en vigor perquè encara que la majoria de treballadors de la UAB, no veurem les seves conseqüències fins la paga extra de l’estiu, hi ha col·lectius com el PAS de suport a la recerca i el PDI funcionari, que han de veure modificades les seves retribucions des de la nòmina de gener. En el cas del PAS de suport a la recerca, que percep les pagues extres prorratejades durant els dotze mesos naturals i que, per tant ha patit l’any 2014 una disminució del seu salari des del gener, en aquest any ho ha de veure restituït també des de la primera nòmina. Pel que fa al PDI-F, que ha patit aquesta retallada via disminució de la part autonòmica dels trams de docència i recerca en totes les seves nòmines, també ha de veure anul·lada aquesta disminució immediatament.


No hi ha comentaris

juny 06 2013

convocatòria d’ajuts per a la incorporació, amb caràcter temporal, de personal investigador doctor júnior a les universitats públiques del sistema universitari català (PDJ 2013)

Posted in Generalitat, UAB |
Des de CCOO, portem anys lluitant per donar continuitat als ajudants acreditats fent peticions explicites al Govern, i a pesar que creiem que no és la solució òptima, si un avanç en relació als dos últims anys.
Us volem informar que en data d’avui, 6 de juny de 2013, s’ha publicat al DOGC la “convocatòria d’ajuts per a la incorporació, amb caràcter temporal, de personal investigador doctor júnior a les universitats públiques del sistema universitari català (PDJ 2013)”.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6391/1303636.pdf
Ben cordialment,
Secció Sindical de CCOO a la UAB

 


No hi ha comentaris

oct. 04 2012

Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’administració de la Generalitat

Posted in Generalitat, Remuneració, UAB |

El Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en l’article 9, estableix els límits als complements retributius en concepte de millora de la prestació econòmica de la Seguretat Social per Incapacitat Temporal del personal al servei de les administracions publiques. Així com la suspensió de tots els acords, pactes i convenis vigents que hi entrin en contradicció.

El Real Decret-Llei també estableix la obligació de totes les administracions públiques de desenvolupar les previsions que conté l’article 9 en el termini màxim de 3 mesos, en conseqüència la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes que ordena, tant pels cotitzants de la Seguretat Social com pels de Muface, el següent:

En situació d’IT derivada de contingències comunes el percentatge de les retribucions fixes i periòdiques que es percebran, tenint com a base les percebudes el mes anterior a aquell en què té lloc la incapacitat, serà:

•    Del 1r dia fins el 3r dia de baixa, ambdós inclosos – 50%
•    Del 4t dia fins el 20è dia de baixa, ambdós inclosos – 75%
•    A partir del 21è dia de baixa – 100%

Les empleades públiques embarassades o les víctimes de violència de gènere en situació d’IT percebran, des del primer dia, el 100% de les retribucions. Així mateix, en la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, la prestació serà del 100% de les retribucions.

La Mesa de Negociació de l’Empleat públic de l’administració de la Generalitat de Catalunya, de la qual la UAB en forma part, constituirà un grup de treball en el termini màxim d’un mes per analitzar la viabilitat d’incorporar supòsits que requereixen una especial protecció.

El Decret Llei 2/2012 entrarà en vigor el dia 15 d’octubre de 2012.

Al personal que actualment està en situació d’incapacitat temporal de durada superior a tres mesos i que estava afectat per la disposició 6a de la Llei 5/2012, de 20 de març, li serà d’aplicació el que estableix aquest Decret Llei.


No hi ha comentaris

set. 20 2012

Dret a gaudir de les vacances amb posterioritat a la baixa laboral

Recentment el Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea ha tornat a reafirmar-se sobre el dret dels treballadors a gaudir amb posterioritat del període de vacances anual en el cas, que durant els transcurs d’aquest període, es produeixi una situació d’incapacitat laboral.
Si teniu qualsevol dubte sobre l’aplicació d’aquesta sentència i els seus efectes pràctics, poseu-vos en contacte amb nosaltres ja sigui al 1722 o a sccoo@uab.cat

La sentència es pot desarregar aquí: Sentència Vacances TSJCE


No hi ha comentaris

set. 17 2012

Reduccions salarials de l’any 2012

Segons la gerència de la UAB:

La primera de les normatives d’aplicació és la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2012, on s’autoritza al Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal per a l’exercici 2012. Sobre la base d’aquest article, el Govern aprova l’Acord 46/2012 de 29 de maig, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2012 en l’àmbit de les universitats públiques catalanes i entitats dependents.

Aquest Acord és l’únic que fins el moment les universitats hem aplicat a les nòmines dels treballadors de les universitats públiques catalanes els mesos de juny, juliol i agost. La complexitat de l’aplicació de l’Acord va motivar una comunicació de la Gerència que adjuntava un informe tècnic del qual en reprodueixo un extracte pel cas del PDI-Funcionari:

Es calcularà el 5% de les retribucions percebudes durant el primer semestre (incloent-hi la paga extra de juny). Aquest import serà descomptat sobre la base dels complements autonòmics i assimilats de la nòmina del mes de juny i de la paga extraordinària, quedant reflectits en un nou concepte minoratiu en el rebut de nòmina. En el cas que no es pogués descomptar en la seva totalitat, la quantitat pendent es saldaria en les nòmines posteriors fins a la seva cancel·lació. A partir del mes de juliol, es calcularà el 5% de les retribucions mensuals i es descomptarà sobre la base dels complements autonòmics i assimilats de la nòmina mensual, quedant reflectits en un nou concepte minoratiu en el rebut de nòmina. En el mes de desembre, es regularitzarà la quantitat a descomptar fins a assolir el 5% de les retribucions anuals.

Cal destacar que la Llei de Pressupostos preveu que les mesures que adopti el Govern sobre reducció de la despesa podran ser objecte d’adequació en el cas que el Govern de l’Estat aprovi, amb caràcter bàsic, una reducció de les retribucions per a totes les administracions públiques. Doncs, bé, aquesta és la situació en la que ara ens hi trobem. El Govern de l’Estat va aprovar el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el qual estableix:

Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.

1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.

5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

Davant d’aquesta normativa bàsica de l’Estat, el Govern de la Generalitat va aprovar l’Acord 78/2012 de 24 de juliol, d’adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 28 de febrer de 2012 i de 29 de maig de 2012, per adequar la normativa aprovada amb anterioritat a les noves circumstàncies i que no es produís, en cap cas, una doble reducció de les retribucions. D’aquest acord  destacarem:

2. Criteris d’adequació retributiva.

2.1 L’adequació retributiva s’aplicarà mitjançant l’abonament, en la nòmina corresponent al mes de desembre, d’una quantia per import equivalent a la deduïda dels havers corresponents al mes de juny en aplicació dels acords esmentats al punt anterior.

2.2 Així mateix, no s’aplicaran les deduccions mensuals previstes per als mesos de juliol a desembre de 2012 per al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació dels acords esmentats.

Quan aquest acord va entrar en vigor, l’endemà de la publicació al DOGC del 26 de juliol, les nòmines de juliol i agost de les universitats catalanes ja estaven elaborades, i per tant no es van poder aplicar els criteris aprovats. 

És per això que a la nòmina de setembre es retornarà les quantitats descomptades al juliol i a l’agost. El descompte que es va fer al  juny quedarà com una retenció parcial del descompte de la paga extra del desembre. Així doncs a la nòmina de desembre es descomptarà la totalitat de la paga extraordinària i s’abonarà la quantitat que es va descomptar al juny.

Al personal que no tingui pagues extraordinàries se li aplicarà el que indica el punt 5 de l’article 2 del Real Decreto. A la nòmina de desembre es descomptarà 1/14 part de les retribucions totals anuals. El descompte que es va fer al juny quedarà com una retenció parcial a compte de la que es farà al desembre.

Volem destacar finalment que el tractament de les retribucions a la nostra universitat és el mateix en totes les universitats catalanes. Les gerències de les universitats catalanes treballen coordinadament, amb assessoraments legals externs i amb l’Administració estatal i autonòmica per aconseguir la seguretat jurídica necessària i la homogeneïtat d’aplicació a totes les universitats.


No hi ha comentaris

set. 04 2012

Recurs de CCOO contra les retallades salarials i dels drets socials

Les seccions sindicals de CCOO a les universitats públiques catalanes hem presentat, a finals de juliol, un recurs d’alçada a cadascuna d’elles contra les retallades que es deriven de la llei de pressupostos de la Generalitat pel 2012 i de la llei d’acompanyament. Igualment, hem recorregut les modificacions de l’acord concilia i la directriu del CIC referent a l’aplicació de les 37,5 hores de jornada. Us adjuntem els tres documents:

Continue Reading »


No hi ha comentaris

jul. 02 2012

Iniciatives jurídiques contra les retallades salarials

Posted in CCOO, Generalitat |

Estem preparant a nivell d’Inter una demanda contra la aplicació al personal laboral (tant PAS com PDI) de les retallades, en base a la sentencia del TS que podeu trobar a la nostra web (http://www.ccoouab.com/wp-content/uploads/2012/05/Sent%C3%A8ncia-Tribunal-Suprem.pdf) i que esperem presentar en les properes setmanes.

Pel que es refereix al personal funcionari (PAS i PDI) a la UPC han llançat una primera iniciativa que a l’últim Inter vam decidir que ens adheririen la resta de seccions sindicals. La teniu com document Recurs CCOO Funcionaris.


No hi ha comentaris

Next »