CCOO: Blog del personal docent i investigador

CCOO-PDI

maig 24 2012

Acords i pactes

Posted in |

 

Acord d’aplicacó de la disposició addicional sisena de la llei 5/2012 per completar la prestació per incapacitat temporal:

Mentre es mantigui vigent  la disposició addiconal sissena de la llei 5/2012 el PDi laboral de les universitats públiques catalanes percebrà la totalitat de les eves retribucions durant els tres primers mesos d’incapacitat  temporal. Aquest acord romandrà vigent mentre no es modifiquin les condicions equivalents del PDI-Funcionari de les Universitats ateent el que s’estableix a  l’article 43.2 de la Llei 1/2003 d’Universitats de Catalunya. (acord-20120523-ILT)

Articles del conveni del PDI laboral en suspensió per aplicació de l’article 38 d ela Llei 172012 de pressupostos de l’Estat

Vegeu aquest document: Aplicació article 38 de la llei 1/2012