CCOO: Blog del personal docent i investigador

CCOO-PDI

set. 15 2011

Els organismes unitaris

Posted in |

La Junta del Personal Docent i Investigador

La JPDI és l’organisme unitari què vetlla pels interessos del col.lectiu de PDI funcionari. Está formada per 23 representants sindicals i juntament amb el comitè d’empresa del PDI negocia les condicions laborals del PDI de la UAB.

A més segons la normativa de la UAB (enllaç) la JPDI té represenants amb veu però sense vot a les comissions d’investigació i de personal acadèmic, i ha està invitada a assitir a les sessions de la comissió d’economia, amb veu però sense vot.

Reglament: regjpdi2003


This page has the following sub pages.