CCOO: Blog del personal docent i investigador

CCOO-PDI

Set 15 2011

Condicions laborals

Posted in |

Salari durant les baixes laborals: Durant les baixes de llarga durada (a partir del quart mes) MUFACE sols paga el 70% de les retribucions complementàries. Per tal de poder ingressar el 100% de les retribucions complementàries durant els 18 mesos que pot durar una baixa de llarga durada, la JPDI ha arribat a un acord amb el Rectorat (mesa paritària del 22 de febrer de 2007) per tal què el 30% que deixa de pagar MUFACE sigui aportat per la universitat amb càrrec al Fons d’Acció Social. (Acord baixes laborals PDI-funcionari)

MODIFICACIÓ DE L’ACORD CONCILIA A L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 5/2012 DE MESURES FISCALS I 

FINANCERES (acord Mesa d’Universitats de Catalunya, Juny de 2012)

Antecedents:

1. L’article 97 de la llei 5/2012 modifica la Llei 8/2006 de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, establint un nou redactat de l’article 24: Reducció de jornada amb reducció proporcional de retribucions: “Sens perjudici del que estableix l’article 26.a, les persones que per raó de guarda legal tenen cura directa d’un fill o filla menor de dotze anys poden gaudir d’una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada, amb la reducció proporcional de retribucions. Només si les necessitats del servei ho permeten, aquesta reducció pot ésser d’una altra fracció de jornada, que ha
d’ésser en tot cas d’entre la vuitena part i la meitat de la jornada.”

2. L’article 26 de la llei 8/2006 estableix la reducció de jornada d’un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions en els supòsits següents: a) Per a tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys, sempre que se’n tingui la guarda legal, b) Per a tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal.
c) Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial. d) Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social íntegra.

3. La disposició addicional dotzena de la llei 5/2012 estableix per al personal de les universitats públiques de Catalunya que “(…), les mesures de contenció de la despesa per a reduir el dèficit públic en matèria de personal, adoptades per la necessitat de restablir l’equilibri pressupostari i restaurar les finances de la Generalitat i del seu sector públic, establertes pels articles 96.3, 97 i per la disposició addicional sisena, són aplicables al personal docent i investigador i al personal d’administració i serveis (…)” Si bé l’àmbit d’aplicació de la llei 8/2006 no incloïa ni el PDI ni el PAS laboral de les Universitats, la menció explícita de la llei de l’aplicació de l’article 97 a tot el personal universitari indica que les reduccions de jornada hauran de tenir reducció proporcional de retribucions per a tots els col·lectius excepte els casos previstos per l’article 26 de la llei 8/2006.

4. L’article 26 només estableix dos tipus de reducció de jornada sense reducció proporcional de retribucions i el nou article 24 estableix la reducció proporcional de retribucions en tots els altres casos. No és d’aplicació la reducció establerta per l’acord concilia de 1/7 amb el 92% de les retribucions i el nou límit s’estableix a que compleixi 6 anys enlloc dels 8 de l’acord concilia.

5. La Transitòria vuitena de la llei 5/2012 estableix que “Les reduccions de jornada amb dret a percebre el 100% de retribucions a què es refereix l’article 24 de la Llei 8/2006, del 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, que han estat atorgades abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regeixen per la normativa vigent en el moment que es van autoritzar”. Entenem que aquest precepte es d’aplicació a l’acord concilia de la Mesa d’Universitats vigent fins el moment de l’entrada en vigor de la llei 5/2012.

6. El resum dels canvis legislatius introduïts per la llei 5/2012:
− La reducció de jornada tindrà una reducció proporcional de retribucions excepte en els casos previstos per l’article 26 de la llei 8/2006 on s’estableixen dos tipus de reducció bonificada
− L’àmbit d’aplicació de la modificació afecta a tot el personal de les UUPP Modificació de l’acord concilia de la MU per aplicació de la llei 5/2012 Pàgina 2
Revisió dels punts de reducció de jornada establerts a l’acord concilia:
REDUCCIONS DE JORNADA ACORD MODIFICACIÓ ACORD LLEI 5/2012
Reducció de jornada amb  totalitat de retribucions per  cura de fill
Reducció d’un terç de la jornada amb el 100% de la retribució durant un any des de fi del permís  de maternitat amb possibilitat de compactar
sempre que l’altre progenitor treballi.  Si ha estat el progenitor/a de família monoparental el que ha gaudit del permís de paternitat, la durada de la reducció es computa de manera consecutiva a partir de la finalització d’aquest permís, i si escau, del finiment del permís per hospitalització de fill prematur.
Es suspèn
Reducció jornada per cura fill menor 8 anys
Reducció d’un terç, la meitat o 1/7 de la jornada amb dret al 80%, 60% i 92% de les retribucions. En el cas del PAS, la reducció d’1/7 es podrà
compactar i fer jornada intensiva

Es modifica: Edat i s’elimina 1/7 Per fill menor de 6 anys, Reducció d’un terç, la meitat amb dret al  80%, i 60% de les retribucions
Reducció jornada per cura fill menor 12 anys

Reducció de la jornada de treball amb reducció corresponent de les retribucions

Igual

Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda del propi treballador.
Reducció equivalent al temps dedicat a rebre tractament en centres públics o privats amb el 100% de la retribució.
Igual
Per cura de discapacitat físic, psíquic o sensorial que no faci cap activitat retribuïda sempre que se’n tingui la guarda legal.
Reducció d’un terç, la meitat o 1/7 de la jornada amb dret al 80%, 60% i 92% de les retribucions. En el cas del PAS, la reducció d’1/7 es podrà
compactar i fer jornada intensiva.
Es modifica: s’elimina 1/7 Reducció d’un terç, la meitat amb dret al 80%, i 60% de les retribucions
Per tenir a càrrec un familiar fins al 2n grau amb incapacitat o disminució reconeguda > 65% o amb un grau de dependència que li impedeix ser autònom o que requereix dedicació o atenció especial.
Reducció d’un terç, la meitat o 1/7 de la jornada amb dret al 80%, 60% i 92% de les retribucions. En el cas del PAS, la reducció d’1/7 es podrà compactar i fer jornada intensiva. Es modifica: s’elimina 1/7 Reducció d’un terç, la meitat amb dret al 80%, i 60% de les retribucions

Reducció de jornada per cura d’un familiar amb una discapacitat inferior al 65%

Reducció de la jornada de treball amb reducció  corresponent de les retribucions

Igual

Reducció jornada per hospitalització fill prematur (a continuació del part)

Tres hores diàries de reducció retribuïdes més dues hores diàries amb reducció proporcional de la retribució.
Igual per aplicació art 15 durant el període d’hospitalització
Reducció jornada per cura de familiar de 1r grau (malaltia molt greu)

Reducció fins al 50% de la jornada. Màxim: 1 mes, retribuït.

Es modifica: S’elimina 1 mes retribuït. S’estableix reducció proporcional de retribucions, fins al 50%.

 

MODIFICACIÓ CONDICIONS LABORALS SEGONS RDL 20/2012

El dissabte 14 juliol, per no ser un dissabte diferent, es va publicar el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Un cop més un decret que ens retalla drets, com ja ens tenen acostumats. A més segueixen en la línia de massacrar l’autonomia de les CCAA.

Les principals mesures de caràcter laboral (ataquen en tots els fronts) són les següents:

Article 1: Règim d’incompatibilitats de pensions indemnitzatòries, prestacions compensatòries i percepcions similars.

Les pensions indemnitzatòries seran incompatibles amb qualsevol retribució a càrrec dels PGE, qualsevol retribució privada o pensió de jubilació.

Article 2. Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic.

El personal del sector públic veurà reduïda les seves retribucions en les quanties que correspongui de percebre al mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents a aquest mes.

Es pot acordar amb cada administració competent decidir que aquesta reducció s’executi de forma prorratejada entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici.

La reducció retributiva també és aplicable al personal laboral d’alta direcció, el personal amb contracte mercantil, i al no acollit a conveni col·lectiu que no tingui la consideració d’alt càrrec.

Les quantitats es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions en plans de pensionso contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de la jubilació.

No és aplicable en aquells empleats públics pels que les retribucions per jornada completa no arriben en còmput anual a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional.

Article 7. Modificació de l’article 32 de l’EBEP

2. Es garanteix el compliment dels convenis col·lectius i acords que afectin el personal laboral, llevat que excepcionalment i per causes greus d’interès públic derivades de l’alteració substancial de les circumstàncies econòmiques, els òrgans de govern de les administracions públiques suspenguin o modifiquin el compliment de convenis col·lectius o acords ja signats en la mesura estrictament necessària per salvaguardar l’interès públic. Les administracions públiques han d’informar les organitzacions sindicals de les causes de la suspensió o modificació.

Article 8. Modificació dels articles 48 i 50 de l’EBEP.

S’unifiquen tots els permisos de tots els funcionaris públics:

 1. Per mort, accident o malaltia greu d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat i 5 quan sigui en diferent localitat. Quan sigui d’un familiar de segon grau serà de 2 dies a la mateixa localitat i de 4 dies en distinta localitat.
 2. Per trasllat de domicili sense canvi de residència, 1 dia.
 3. Per realitzar funcions sindicals o de representació de personal, en els termes que es determini.
 4. Per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud, durant els dies de la seva celebració.
 5. Per la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part per les funcionàries embarassades.
 6. Per lactància d’un fill menor de 12 mesos tindrà dret a un dia d’absència del treball que podrà dividir en dues fraccions. Aquest dret es pot substituir per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada, o en 1 hora a l’inici o al final de la jornada. Aquest pot ser exercit per qualsevol dels dos progenitors en el cas que ambdós treballin. La funcionària podrà sol·licitar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent. Aquest permís s’incrementarà proporcionalment en els parts múltiples.
 7. Per naixement de fills prematurs o que per qualsevol altra raó hagin de romandre hospitalitzats a partir del part, la funcionària o funcionari tindran dret a absentar-se del treball durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres. Tindran dret a reduir fins a un màxim de 2 hores de treball, amb la disminució proporcional de les retribucions.
 8. Per raons de guarda legal, quan el funcionari tingui la cura directa d’un menor de 12 anys, de persona gran que requereixi d’especial dedicació, o d’una persona amb discapacitat que no desenvolupi activitat retribuïda, tindrà dret a la reducció de la seva jornada de treball, amb la disminució de les retribucions que correspongui. Dret fins al segon grau de consanguinitat.
 9. Per ser necessari atendre la cura d’un familiar de primer grau, el funcionari tindrà dret a sol·licitar una reducció fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’1 mes. Si hi ha més d’un titular amb aquest dret es podrà prorratejar, respectant el termini màxim d’un mes.
 10. Per temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
 11. Per assumptes particulars, 3 dies.
 12. Per matrimoni, 15 dies.

Conclusió, han arrasat amb tots els Acords de Conciliació, han deixat els dies d’assumptes particulars de manera testimonial, per recordar-nos que existeixen, i si no et cases no tens permís: un incentiu del PP al matrimoni.

Modificació de l’Article 50 de l’EBEP: Vacances dels funcionaris públics

Els funcionaris públics tindran dret a gaudir, durant cada any natural, d’unes vacances retribuïdes de 22 dies hàbils, o dels dies que corresponguin proporcionalment si el temps de servei durant l’any va ser menor.

S’ha acabat el mes de vacances, si vols guardar algun dia per Nadal o Setmana Santa, millor ens oblidem.

Article 9. Prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques, organisme i entitats dependents i òrgans constitucionals.

Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant els 3 primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins a arribar com a màxim el 50% de les retribucions del mes anterior. Des del dia 4rt fins al 20è, tots dos inclosos, no ha de superar el 75% de les retribucions del mes anterior. A partir del 21è fins al 90è, tots dos inclosos, es pot reconèixer el 100%. Quan la incapacitat temporal derivi de contingències professionals, podrà complementar des del primer dia al 100%. A partir del 90è és aplicable el règim especial d’acord amb la seva normativa.

Cada administració pública pot determinar, respecte al seu personal, els supòsits en què, amb caràcter excepcional i degudament justificats, es pugui establir un complement fins a arribar a un màxim del 100% de les retribucions. Es consideraran en tot cas degudament justificats els supòsits d’hospitalització i intervenció quirúrgica.

I, de manera general, se suspenen els acords, pactes i convenis per al personal del sector públic (inclòs el personal de les universitats), subscrits per les administracions públiques.

set-2012: El Tribunal de Justicia de la Comunitat Europea reafirma que les vacances es poden gaudir després del període de baixa laboral

Recentment el Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea ha tornat a reafirmar-se ísobre el dret dels treballadors a gaudir amb posterioritat del període de vacances anual en el cas, que durant els transcurs d’aquest període, es produeixi una situació d’incapacitat laboral.
Si teniu qualsevol dubte sobre l’aplicació d’aquesta sentència i els seus efectes pràctics, poseu-vos en contacte amb nosaltres ja sigui al 1722 o a sccoo@uab.cat.

La sentència es pot desarregar aquí: Sentència Vacances TSJCE

s seus organismes i entitats que continguin clàusules que s’oposin al que disposen els articles de l’1 al 15 d’aquest RDL.

 UAB-ILT

El Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en l’article 9, estableix els límits als complements retributius en concepte de millora de la prestació econòmica de la Seguretat Social per Incapacitat Temporal del personal al servei de les administracions publiques. Així com la suspensió de tots els acords, pactes i convenis vigents que hi entrin en contradicció.

El Real Decret-Llei també estableix la obligació de totes les administracions públiques de desenvolupar les previsions que conté l’article 9 en el termini màxim de 3 mesos, en conseqüència la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes que ordena, tant pels cotitzants de la Seguretat Social com pels de Muface, el següent:

En situació d’IT derivada de contingències comunes el percentatge de les retribucions fixes i periòdiques que es percebran, tenint com a base les percebudes el mes anterior a aquell en què té lloc la incapacitat, serà:

•    Del 1r dia fins el 3r dia de baixa, ambdós inclosos – 50%
•    Del 4t dia fins el 20è dia de baixa, ambdós inclosos – 75%
•    A partir del 21è dia de baixa – 100%

Les empleades públiques embarassades o les víctimes de violència de gènere en situació d’IT percebran, des del primer dia, el 100% de les retribucions. Així mateix, en la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, la prestació serà del 100% de les retribucions.

La Mesa de Negociació de l’Empleat públic de l’administració de la Generalitat de Catalunya, de la qual la UAB en forma part, constituirà un grup de treball en el termini màxim d’un mes per analitzar la viabilitat d’incorporar supòsits que requereixen una especial protecció.

El Decret Llei 2/2012 entrarà en vigor el dia 15 d’octubre de 2012.

Al personal que actualment està en situació d’incapacitat temporal de durada superior a tres mesos i que estava afectat per la disposició 6a de la Llei 5/2012, de 20 de març, li serà d’aplicació el que estableix aquest Decret Llei.