CCOO: Blog del personal docent i investigador

CCOO-PDI

set. 15 2011

Dedicació docent del professorat ajudant no doctors

Posted in |

De de l’1 de novembre del 2011 els becaris cotitzen a la seguretat social (anys valids per a la base reguladora de la  pensió)

– Notícia Ministeri de Treball

Los becarios ya “son legales” (Nueva Tribuna, 23/10/2011)

CCOO: Más de dos millones de estudiantes podrán cotizar como becarios

Dedicació docent dels PIFs i becaris

17-Nov-07: Acord per adaptar l’aplicació de l’art. 49 de la LOMLOU a la dedicació docent dels ajudants no doctors. (Acord dedicació docent del personal investigador en formació)