Gramàtica


Pla de treball setmanal per a la revisió i la pràctica dels diversos aspectes d’ortografia, morfologia i sintaxi propis d’un coneixement superior de català.

 

De la primera classe a la segona:

1) Ortografia: treballar els dos primers temes (vocalisme a/e, o/u, pàg. 2-8) del dossier d’ortografia (model de correcció)
2) Morfologia i sintaxi: treballar les unitats 1 i 2 (preposicions / conjuncions, pàg. 2-11) del dossier de morfologia i sintaxi (model de correcció)

Per practicar-ho més:

                                             
vocalisme a/e – o/u
preposicions per / per a
fins a / cap a / com a
canvi i caiguda de preposició
a davant del CD
conjuncions sinó / si no
perquè / per què / per a què
perquè / doncs

***

De la segona classe a la tercera:

1) Ortografia: treballar els accents i les dièresis (pàg. 9-20) del dossier d’ortografia (model de correcció)
2) Morfologia i sintaxi: treballar la unitat 3 (oracions de relatiu, pàg. 12-16) del dossier de morfologia i sintaxi (model de correcció)

Per practicar-ho més:

       
accentuació diftongs i hiats
normes d’accentuació
tipus d’accent: obert i tancat
accents diacrítics
activitats de síntesi
oracions de relatiu oracions de relatiu adjectives
oracions de relatiu substantives
pràctica global de pronoms relatius

***

De la tercera classe a la quarta:

1) Ortografia: treballar essa sorda i essa sonora (pàg. 21-25) i consonants oclusives(pàg. 26-28) del dossier d’ortografia (model de correcció)
2) Morfologia i sintaxi: treballar les unitats 4 (morfologia del nom, pàg. 17-21) i 5 (morfologia de l’adjectiu, pàg. 22-26) del dossier de morfologia i sintaxi (model de correcció)

Per practicar-ho més:

                                                
consonantisme la essa sonora
la essa sorda
activitats de síntesi s sorda i s sonora
p/b, t/d, c/g a final de paraula
p/b, t/d, c/g enmig de paraula
morfologia morfologia del nom
morfologia de l’adjectiu

***

De la quarta classe a la cinquena:

1) Ortografia: treballar g/j, x/ix, tx/ig (pàg. 29-31), l/ll/l·l (pàg. 32), m/n (pàg. 33), b/v(pàg. 34-35), h (pàg. 36) i r/rr (pàg. 37) del dossier d’ortografia (model de correcció)

2) Practica l’ortografia amb aquesta cançó d’Els Amics de les Arts: Exercici seixanta

3) Morfologia i sintaxi: treballar les unitats 6 (quantitatius, indefinits i numerals, pàg. 27-30) i 7  (verbs, pàg. 31-43) del dossier de morfologia i sintaxi (model de correcció)

Per practicar-ho més:

                                                  
consonantisme g/j, x/ix, tx/ig
l, ll, l·l (introducció i l·l)
m/n (activitats de síntesi)
b/v (activitats de síntesi)
la lletra hdistinció r/rr, la r muda
morfologia quantitatius, indefinits i numerals
el verb

***

De la cinquena classe a la sisena:

1) Ortografia: treballar l’apòstrof i la contracció (pàg. 38) i el guionet en mots compostos (pàg. 39-40), i repàs d’ortografia (pàg. 41-44) del dossier d’ortografia (model de correcció)
2) Morfologia i sintaxi: treballar les unitats 8 (pronoms febles, pàg. 44-54) i 9 (verbs ser i estar, pàg. 55-57) del dossier de morfologia i sintaxi (model de correcció)

Per practicar-ho més: