Expressió oral

 

Objectius

En aquest nivell cal tenir la capacitat de produir una exposició oral estructurada, coherent i adequada a la situació comunicativa. A classe practicarem tant monòlegs adreçats a adults en situacions més formals (reunions de pares, intervencions al claustre o en jornades educatives, etc.) com situacions quotidianes de l’aula i de l’escola (donar instruccions per dur a terme una activitat a classe…).

Tant en una situació com en l’altra, cal expressar-se amb fluïdesa, amb flexibilitat de recursos i amb correcció fonètica, gramatical i lèxica.

 

Prova d’expressió oral

La prova per a mestres inclou una prova d’expressió oral que consta de dues parts:

1) Interaccions guiades de l’àmbit educatiu. La tasca consisteix a completar frases en veu alta pròpies del context educatiu per tal d’avaluar el coneixement de determinades estructures gramaticals i lèxiques.

2) Monòleg breu + interacció formal. El monòleg consisteix en una exposició breu en una situació formal. Després del monòleg, l’examinand haurà de respondre algunes preguntes relacionades amb la seva intervenció.

***

 

Propostes de monòleg breu

Proposta 1

Un grup de mestres de la teva escola vol proposar d’organitzar una activitat nova al centre. Tu ets la persona encarregada de presentar-la davant del claustre.

En aquesta presentació cal que:

– presentis en què consisteix la proposta,

– n’exposis els objectius i comentis alguna de les activitats previstes,

– argumentis la utilitat de la vostra proposta.

El monòleg ha de tenir una durada de 3- 4 minuts. Després de la presentació,  els mestres et faran algunes preguntes relacionades amb la teva intervenció.

 

Proposta 2

L’equip directiu t’ha proposat de participar en la jornada de portes obertes de la teva escola presentant-hi el dia a dia de la classe i les característiques del grup.

En aquesta presentació cal que:

– expliquis breument les característiques del grup d’alumnes,

– exposis com s’organitzen les classes i les activitats programades,

– argumentis per què aquesta manera de treballar és útil i eficaç.

Si vols, pots inspirar-te en aquest vídeo d’un grup d’Educació Infantil.

El monòleg ha de tenir una durada de 3- 4 minuts. Després de la presentació,  els pares et faran algunes preguntes relacionades amb la teva intervenció.

 

Proposta 3

Has decidit assistir a una reunió amb l’AMPA de l’escola per tal de presentar-hi una activitat que voleu organitzar i demanar als pares que hi col·laborin.

En aquesta presentació cal que:

– expliquis breument en què consisteix aquesta activitat,

– exposis com els pares hi poden participar,

– argumentis per què és important que els pares hi col·laborin.

El monòleg ha de tenir una durada de 3- 4 minuts. Després de la presentació,  els pares et faran algunes preguntes relacionades amb la teva intervenció.

***

FONÈTICA

Si la teva primera llengua no és el català, pots tenir algunes dificultats per pronunciar correctament tots els fonemes. Aquí t’oferim algunes indicacions.

***

Abans de començar a preparar el monòleg breu

 

Tasca de monòleg breu

   • Pensa una situació comunicativa concreta que pugui adequar-se a una de les tres propostes de monòleg.
   • Analitza la situació comunicativa en què s’emmarca la teva intervenció: audiència, context, objectius, etc. Tenint en compte aquesta anàlisi, tria i decideix el grau de formalitat, l’estructura i els continguts de la intervenció.
   • Esbossa el guió de la teva presentació tenint en compte les tres subtasques demanades.
   • Assaja-la i enregistra’n l’assaig per visionar-lo amb atenció.
   • Analitza la teva presentació tenint en compte els següents aspectes crítics en la producció d’una exposició oral: gestió de la repetició, control de la modalització, control de la cortesia, control de la comunicació no verbal, relació entre els suports escrits utilitzats i la llengua oral, progressió temàtica i efectes retòrics. 
   • Presenta-la a classe el dia previst. En acabat, els teus companys et faran les preguntes adients a la teva exposició i en farem una valoració conjunta.