Presentació

Benvingudes i benvinguts al curs Nivell 2 de llengua catalana per a mestres d’Educació Infantil i d’Educació Primària, que consta de 15 hores telepresencials i de 40 h d’aprenentatge autònom.

Els continguts d’aquest curs s’aproximen al nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües i inclouen, també, els continguts del Nivell 1 de llengua catalana per a Mestres d’Educació Infantil i d’Educació Primària. Tenint en compte, però, quin és l’ús lingüístic principal del docent a l’Educació Infantil i Primària, es treballarà especialment el domini de la llengua oral i del registre col·loquial del català.

Descripció dels objectius del curs

El curs té com a objectiu immediat la superació de l’examen d’N2, organitzat per la Facultat d’Educació i el Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d’un examen intern exigit per demostrar el nivell adequat per a exercir com a mestres d’Educació Infantil o Primària. L’examen no condueix a cap certificat ni té cap equivalència amb els exàmens oficials de català organitzats per la CIFALC, per la DGPL o altres institucions.

La persona que ha assolit el Nivell 2 per a mestres d’Educació Infantil i Primària utilitza la llengua amb un grau molt elevat de coherència i cohesió textual i amb un repertori lèxic ampli i precís. Aquesta persona demostra una bona competència per distingir i gestionar els matisos, les connotacions i els implícits de la comunicació. Mostra també un control gramatical molt alt en tota circumstància; no comet errors ortogràfics i domina el sistema fonològic de la llengua.

Si es desglossa per destreses comunicatives:

Comprensió oral
L’aprenent no ha de tenir cap dificultat per comprendre qualsevol tipus de producció oral en directe o emesa pels mitjans de comunicació, encara que la velocitat de parla sigui ràpida.

Comprensió lectora
L’aprenent ha de poder llegir amb facilitat qualsevol mena d’escrit, incloent-hi textos abstractes, estructuralment o lingüísticament complexos, com ara manuals, articles d’especialitat i obres literàries.

Expressió oral
L’aprenent ha de poder fer exposicions orals i participar en converses en les quals mostra que domina les estructures pròpies de la llengua. Ha de poder expressar-se, igualment, amb fluïdesa i transmetre matisos subtils de significat amb precisió. Ha de saber produir discursos expositius o argumentatius amb una estructura lògica eficaç i amb adequació al context. Ha d’incorporar un vocabulari variat i mostrar que domina el registre col·loquial.
L’aprenent ha de saber articular els sons vocàlics i consonàntics del català i ha d’incorporar-ne la pronúncia correcta en la parla espontània i en la lectura d’un text.

Expressió escrita
L’aprenent ha de poder escriure textos propis de l’àmbit acadèmic i professional de manera coherent: textos amb idees clares, que mostrin un bon domini del gènere textual, de l’organització del text, de la construcció sintàtica, de la precisió lèxica i de les convencions ortogràfiques i de puntuació.

 

Durant aquest curs repassarem i reforçarem quan calgui el domini de les destreses descrites anteriorment. La nostra proposta es fonamenta en la pràctica (reflexiva, detallada i contrastada) de les diverses expressions escrites i orals que haureu de produir amb èxit en la prova de Nivell 2 per a futurs mestres.

Aquesta és l’estructura de la prova

 • Prova de coneixements lèxics, gramaticals i ortogràfics
  • Exercici d’omplir buits (30 buits en diferents paraules per completar). Cada buit val mig punt. S’hi valora sobretot l’ortografia.
  • Exercici de resposta múltiple (20 ítems): frases aïllades en què cal escollir la resposta correcta entre tres opcions. Aborda els coneixements morfosintàctics (pronoms, conjugació, connectors, quantitatius…)
  • Exercici de flexió i derivació: 10 buits de resposta oberta que s’ha de completar amb la forma adequada de la paraula donada entre parèntesi.
  • Exercici de sinonímia (5 ítems): frases aïllades en què es dona una paraula i l’examinand ha de trobar el sinònim correcte (una altra paraula) per a aquell context.
  • Exercici de frases fetes i col·locacions(10 ítems): frases aïllades de resposta oberta en què cal  completar les frases fetes o locucions amb una o dues paraules.
 • Prova d’expressió escrita: article d’opinió o informe proposta.
 • Expressió oral: completar frases de la llengua oral espontània i fer una intervenció preparada en un context educatiu.

Aquest és un model de prova i aquí teniu el model de correcció.

Som-hi!

Publicat dins de General | Deixa un comentari