USCAT

uscat

El Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona va aprovar, en data 5 de novembre de 2008, l’adhesió de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Red Española de Universidades Saludables. I en data 29 de març de 2011 es va adherir, com a membre fundacional, a la xarxa d’Universitats Saludables de Catalunya  -US.cat-, impulsada per les pròpies universitats i pel Departament de Salut de la Generalitat.  Aquests  pronunciaments  significaven la formalització d’un compromís per part de la UAB amb la promoció de la salut i en la creació d’un entorn saludable per afavorir i potenciar el desenvolupament integral de les persones que estudien i treballen en aquesta institució, amb l’objectiu de millorar així la seva qualitat de vida.

D’aquesta manera UAB se sumava al conjunt d’iniciatives que des de fa més de vint anys han anat sorgint arreu del mon  per tal de promoure, sobretot en institucions d’educació superior, la creació d’una cultura i un entorn que fomenti el benestar integral dels membres que en formen part, estudiants, acadèmics i personal d’administració.

En aquest sentit, les institucions que més s’hi han compromès han incorporat el concepte d’universitat saludable en les seves polítiques institucionals; en uns casos  només s’han limitat a crear serveis de suport i foment del benestar o, en altres, a crear sales i espais d’estudi o de lleure.

Però el concepte d’universitat saludable requereix alguna cosa més, requereix una planificació estratègica, a curt, mitjà o llarg termini, en la qual s’integrin els interessos i compromisos de tota la comunitat universitària.

Cal tenir present que la universitat és una organització molt gran on moltes persones passen una part important de les seves vides, estudiant, treballant o investigant, que utilitzen una amplia gama de serveis relacionats amb la salut –transport, alimentació, activitats esportives, seguretat, etc.

És important, doncs, que la universitat promogui un estil de vida saludable, no solament per la salut de les persones que hi estudien o treballen, i perquè això repercutirà en una major qualitat de la seva tasca universitària, sinó perquè alhora aquestes persones ho transmetran a les seves famílies i persones del seu entorn, contribuint així a una millora de la societat en general.

Des del punt de vista institucional, com a primer document de referència respecte a la qüestió que ens ocupa, cal esmentar la Carta d’Ottawa per a la promoció de la salut, de l’any 1996,  que establia com una de les cinc àrees  d’acció prioritàries per a promocionar la salut, la creació d’entorns que recolzin la salut, entenent com a tals aquells llocs i contextos socials on les persones desenvolupen activitats diàries i en el qual interactuen factors ambientals, organitzatius i personals que afecte la salut i el benestar dels que hi viuen, treballen o hi aprenen (més tard hi hauria la Carta de Bangkok  i la Carta d’Edmonton…).

Des d’aquella data s’han anat desenvolupant nombrosos projectes en diversos àmbits (trobem diversos exemples en universitats de Llatinoamèrica com Xile, Colòmbia, Perú…), ja que, com ja s’ha dit, la universitat reuneix moltes condicions per a poder crear aquests entorns: per una banda és un centre de treball; per una altra banda, és un centre educatiu i, a més a més, és una institució puntera en la mesura que investiga i garanteix l’avenç de la nostra societat mitjançant la formació dels que seran els quadres dirigents del futur.

Al nostre país, en els darrers anys, algunes universitats i estructures de salut pública de les Comunitats Autònomes han treballat en l’objectiu d’aconseguir universitats més saludables. Aquests projectes es troben en diferents graus de desenvolupament i la creació de les xarxes d’Universitats Saludables que recolzen aquest procés, és el camí més adequat per avançar  i aprofundir en aquests projectes. En aquest sentit, el Ministeri de Sanitat i la Conferencia de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) han promogut la creació de la Red de Universidades Saludables -amb una estructura organitzativa interna integrada per una assemblea general, un consell de direcció, secretaria i grups de treball,  amb els objectius, compartits amb la xarxa catalana d’Universitats Saludables, següents:

 • potenciar la universitat com entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt
 • fomentar la investigació i la docència en promoció de la salut
 •  afavorir l’intercanvi d’experiències en promoció de la salut
 • promoure i afavorir el treball conjunt entre els organismes de salut pública, les institucions comunitàries i les universitats
 •  consensuar línies estratègiques i de treball per portar a terme un projecte d’universitat promotora de salut
 • possibilitar l’elaboració i el desenvolupament de projectes comuns en les línies estratègiques de la xarxa
 • potenciar la participació internacional
 • fomentar l’oferta de serveis u activitats dirigides a promocionar la salut de la comunitat universitària.

Com a línies estratègiques d’aquestes xarxes s’assenyalen les següents:

 1. Creació d’entorns universitaris que promoguin la salut
 2. Incorporació en els plans d’estudi universitaris de matèries relacionades amb la promoció de la salut, tant a nivell de grau com a nivell de postgrau
 3. Investigació en promoció de la salut
 4. Participació i col·laboració entre els organismes de salut pública, les institucions comunitàries i les universitats
 5. Oferta de serveis i activitats en els campus dirigides a promocionar la salut de la comunitat universitària

Per tant, la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona en aquestes xarxes, un cop adoptat l’acord d’adhesió per part del Consell de Govern, suposa el compromís d’iniciar un projecte que incorpori el concepte de promoció de la salut en la cultura universitària, en les polítiques institucionals, en l’estructura, en els diferents processos i plans d’estudi i que inclogui alhora la identificació de les necessitats de la comunitat universitària, àrees de treball i estratègies d’intervenció, així com el compromís de constituir un equip de treball amb un responsable i els recursos necessaris.

Finalment, el Pla Director de la UAB 2010-2012, aprovat per acord del Consell de Govern de 28 de gener de 2010, ha incorporat en el seu objectiu P.4.4, referent a l’impuls del sentiment de pertinença a la UAB, la promoció d’un estil saludable per a la comunitat universitària, establint com a propostes d’actuació per aquest període, la implantació del pla per a la promoció de la salut i potenciar l’oferta esportiva, i la creació de l’observatori d’hàbits de vida saludable de la UAB i ha constatat en el seu objectiu E.1.1, el compromís de la UAB amb els principis de la responsabilitat social corporativa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.