el blog de la Junta de personal funcionari

un espai per l'opini贸 i la participaci贸

set. 30 2010

Proposta de Plataforma Reivindicativa del PAS-F

Posted in Plataforma |


PROPOSTA DE PLATAFORMA REIVINDICATIVA DEL PAS-F

Plantilla i Relaci贸 de Llocs de Treball (RLT)

 1. Negociar un nou an脿lisi de plantilla per tal que la RLT contempli la situaci贸 real de les necessitats de la UAB i reconegui les reclassificacions que se鈥檔 desprenguin.
 2. Exigir a la ger猫ncia l鈥檈ntrega a la JPF de tots els perfils dels llocs de treball del PAS-F.
 3. Negociar la justificaci贸 de la necessitat, adjudicaci贸 i durada de les possibles comissions de serveis.

Carrera professional horitzontal

 1. La carrera professional l鈥檈ntenem com a instrument de motivaci贸 i de reconeixement de la qualitat de la feina de tots els membres del PAS-F. Es per aix貌 que volem l鈥檃plicaci贸 progressiva i negociada de la carrera professional horitzontal. Volem iniciar-la per l鈥檈scala administrativa. A tal efecte, negociarem una carrera professional que amb formaci贸 avaluada permeti la promoci贸 al lloc de feina de C-18 fins a C-22.

Formaci贸

 1. Reformulaci贸 de la Comissi贸 de formaci贸 que la faci decis貌ria no pas consultiva com fins ara.
 2. Destinar el 2% de la massa salarial a formaci贸 (despeses directes).
  1. Negociaci贸 dels criteris de concessi贸 de cursos.
  2. Augment i millora de l鈥檕ferta formativa (especialment a la tarda).
  3. Dret a gaudir de 80h. anuals de formaci贸 per a cada PAS-F.
 3. Compensaci贸 hor脿ria als treballadors que hagin de fer cursos fora de la seva jornada laboral.

Retribucions

 1. Equiparaci贸 dels triennis del PAS-F als del PAS-L.
 2. Pagament 煤nic de la part fixa i la part variable del Plus Campus rebutjant el concepte retributiu de 鈥淧lus productivitat鈥.
 3. Els funcionaris que ocupin, per substituci贸 i/o refor莽, places de major escala o nivell han de cobrar la difer猫ncia retributiva.
 4. Aconseguir un mes sab脿tic als 25 anys de servei a la UAB.
 5. Aplicaci贸 del premi especial de jubilaci贸 en les mateixes condicions que el personal laboral.

Jornada i horaris

 1. Revisar i actualitzar el manual d鈥檋oraris.
 2. Augmentar la flexibilitat hor脿ria d鈥檈ntrada i sortida a tots els torns per facilitar la conciliaci贸 laboral i personal.
 3. Possibilitar l鈥檋orari de 8 a 15h. a tots els funcionaris amb horari de 9 a 17h. que ho sol路licitin.
 4. Possibilitar la reducci贸 de jornada per assumptes propis.
 5. Possibilitar el canvi d鈥檋orari al personal, especialment al de tarda i biblioteques (davant la manca de mobilitat), per facilitar la conciliaci贸 de la vida laboral i familiar.
 6. Demanar a la ger猫ncia un estudi sobre l鈥檃plicaci贸 del teletreball a la UAB.

Selecci贸

 1. Creaci贸 d鈥檜na comissi贸 de treball JPF-ger猫ncia que en el termini de 6 mesos elabori un nou manual de selecci贸 que garanteixi per als processos selectius a la UAB la m脿xima objectivitat i transpar猫ncia i respecti els principis de legalitat, igualtat, m猫rit i capacitat.

Salut laboral

 1. Atendre i fer el seguiment de les demandes de les companyes i companys, realitzant les visites als llocs de treball i fent les propostes de mesures preventives.
 2. Garantir de manera espec铆fica la protecci贸 de les treballadores i treballadors que siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball i de les treballadores embarassades, fent propostes d鈥檃daptaci贸 del lloc de treball i si s鈥檈scau de canvi de lloc per motius de salut.
 3. Fer el seguiment per garantir que cada treballador/a 茅s coneixedor dels riscos espec铆fics del seu lloc de treball i de les mesures correctives o preventives proposades.
 4. Aconseguir l鈥檃plicaci贸 efectiva de la normativa de prevenci贸 i seguretat en totes les obres de reparaci贸, manteniment i construcci贸 de nous edificis al campus de la UAB.
 5. Reactivaci贸 i potenciaci贸 de totes les comissions destinades a prevenir els riscos psicosocials i l鈥檃ssetjament a la UAB, per tal de garantir l鈥檈radicaci贸 d鈥檃questa problem脿tica a la nostra universitat.

Personal Inter铆 Auxiliar Administratiu:

 1. Evitar l鈥檃comiadament de cap inter铆 actual a la finalitzaci贸 de qualsevol contractaci贸 aconseguint una nova adscripci贸.
 2. Exigir a la ger猫ncia de la UAB l鈥檈stabliment d鈥檜n mecanisme de previsi贸 de necessitats de personal que eviti la contractaci贸 en precari.
 3. Promoure un sistema transparent per a l鈥檃djudicaci贸 de les contractacions de substitucions i/o supl猫ncies. Crear una comissi贸 JPF-ger猫ncia que vetlli per correcte procedir en les adjudicacions.
 4. Que el pool d鈥檃uxiliars administratius sigui suficient en efectius per a cobrir les necessitats generades per substitucions i/o supl猫ncies.
 5. Convocat貌ria immediata, amb l鈥檃ctual sistema, d鈥檕posicions a l鈥檈scala auxiliar administrativa que inclogui les places assignades a pool i de totes les places ocupades per interins durant un per铆ode superior a dos anys.

Personal Auxiliar Administratiu:

 1. L鈥檈scala auxiliar nom茅s ha de ser una escala d鈥檃cc茅s a la UAB i no pas una escala de perman猫ncia.
 1. Convocat貌ria immediata, amb l鈥檃ctual sistema, d鈥檕posicions a l鈥檈scala administrativa a la que puguin accedir tots els auxiliars administratius amb m茅s de dos anys d鈥檃ntiguitat a l鈥檈scala. S鈥檋a de mantenir la convocat貌ria d鈥檕posicions a l鈥檈scala administrativa cada 2 anys.

Personal Administratiu:

 1. El nivell m铆nim i d鈥檃cc茅s a l鈥檈scala ha de ser el C-18.
 2. Revisi贸 de l鈥檃ctual plantilla per fer aflorar m茅s places de l鈥檈scala administrativa que puguin ser reclassificades a l鈥檈scala de gesti贸 i aix铆 possibilitar el pas de m茅s administratius a gestors.

Personal de gesti贸:

 1. Convocat貌ria anual a concurs-oposici贸 de les noves dotacions i vacants de places de l鈥檈scala de gesti贸, pr猫via convocat貌ria de trasllat pels membres de l鈥檈scala.
 2. Que els complements atorgats a places d鈥檃questa escala en les mesures unilaterals de la ger猫ncia del 2008 es contemplin via nivell. Aix铆 desapareixer脿 la possibilitar d鈥檃nul路lar aquests complements.
 3. Revisar la situaci贸 dels companys que ocupen pla莽a de l鈥檈scala de gesti贸 i no tenen titulaci贸.

Personal de biblioteques:

 1. Manteniment de les places de Cap de Biblioteca a l鈥檈scala t猫cnica.
 2. Reclassificaci贸 de BB19 a BB20 del personal bibliotecari inter铆.
 3. Revisi贸 de plantilla de l鈥櫭爉bit de biblioteques m茅s enll脿 de les mesures contemplades a la proposta de ger猫ncia de juny del 2009.
 4. Possibilitar la promoci贸 de l鈥檈scala administrativa dins de l鈥櫭爉bit de biblioteques fins al C-22.
 5. Valoritzar les places de les biblioteques de Medicina, Sabadell i Veterin脿ria, amb menys estructura i, per tant, amb m茅s complexitat per l鈥檃ssumpci贸 de diferents funcions en un mateix lloc de treball.
 6. Pas dels administratius C16 a C18 per eliminar aquesta doble escala salarial.
 7. Possibilitar el canvi d鈥檋orari al personal de tarda per conciliaci贸 de la vida laboral i familiar per altres vies diferents a l鈥檕rdin脿ria davant la inexist猫ncia d鈥檕ferta de places vacants en horari de 8h. a 15h. o de 9h. a 17h.

Personal que treballa al torn de tarda:

 1. Fer efectiva la promoci贸 i la mobilitat del personal d鈥檃quest torn.
 2. Augmentar l鈥檕ferta formativa en horari de tarda. Compensaci贸 hor脿ria pels companys i companyes d鈥檃quest torn que hagin de fer cursos en altres horaris.
 3. El personal que treballa en aquest torn 茅s el que m茅s dificultats t茅 per conciliar la vida personal i laboral. Es per aix貌, que calen mesures espec铆fiques per aquest col路lectiu, entre d鈥檃ltres:
 • Augmentar la flexibilitat hor脿ria d鈥檈ntrada i sortida, incloses les persones amb reducci贸 de jornada.
 • Regular la flexibilitzaci贸 dels horaris del torn de tarda per tal que puguin treballar tres tardes i dos matins.
 • Facilitar el canvi de l鈥檋orari de 14h. a 21h. pel de 9h. a 17h. per situacions familiars i/o personals concretes.

Descarregar Plataforma en pdf:

Plataforma PAS-F 2010


This entry was posted on Dijous, 30 setembre, 2010 at 11:39 and is filed under Plataforma. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari