el blog de la Junta de personal funcionari

un espai per l'opinió i la participació

Archive for 2010

nov. 21 2010

Presentació Plataforma PAS-F a la Gerència

Posted in Plataforma |
Presentació Plataforma reivindicativa aprovada pel PAS-F a la Gerència

Plataforma PAS-F

A data d’avui, 19 de novembre de 2010, la Junta de PAS-Funcionari de la UAB fa entrega formal al Gerent i al vicegerent de RRHH d’aquesta universitat del document que recull un seguit de reivindicacions i demandes d’aquest col·lectiu.

Aquest document, aprovat per l’assemblea del PAS-F en data 21 d’octubre de 2010, pretén constituir-se en un element clau en els processos de negociació entre la JPF i la Gerència pels propers 4 anys.

Aquesta plataforma és amplia doncs aglutina la diversitat de temes en l’àmbit de les relacions laborals dels funcionaris de la UAB pendents d’una solució satisfactòria pel col·lectiu. La plataforma vol erigir-se en l’oportunitat de que JPF i gerència negociïn amb voluntat de deixar acordats amb perspectives de futur el màxim de temes possibles. Hem de trencar la dinàmica de negociar sempre, i sempre els mateixos temes sense arribar a acords amb esperit de permanència

Sabem que corren “malos tiempos para la lírica”, és a dir, que els marges de negociació es poden veure molt afectats per la situació de crisi econòmica general i el déficit financer de la pròpia universitat.

Però també sabem, i volem manifestar-ho de manera explícita al gerent d’aquesta universitat, que el PAS-Funcionari és una peça clau pel desenvolupament dels objectius futurs de la UAB i que és necessari començar a canviar el sentit de les polítiques institucionals respecte al nostre col·lectiu que valorem com a clarament contràries als nostres interessos. Continuar en la línia dels dos últims anys és assegurar la NO implicació del nostre col·lectiu en la tasca, imprescindible, de fer sortir a la UAB d’una situació, com a mínim, molt preocupant.

El PAS-Funcionari no és responsable dels problemes actuals de la UAB; millor, els treballadors que formem part d’aquest col·lectiu hem treballat i treballem perquè la universitat continuï funcionant a pesar d’aquests problemes. Fora bo que la Gerència i l’Equip de Govern reconeguessin aquesta realitat amb un esforç per arribar a acords en els processos negociadors que s’obren en aquest període.

Així ho esperem.

Junta de PAS Funcionari de la Universitat Autònoma de Barcelona

Bellaterra, 19 de novembre de 2010

Aquí us fem arribar l’enllaç a la presentació de la Plataforma lliurada a la Gerència de la nostra universitat:

Presentació Plataforma PAS-F


No hi ha comentaris

oct. 18 2010

PROPOSTA DE PLATAFORMA REIVINDICATIVA DEL PAS-F amb les incorporacions del PAS-F

Posted in Plataforma |

PROPOSTA DE PLATAFORMA REIVINDICATIVA DEL PAS-F

Plantilla i Relació de Llocs de Treball (RLT)

 1. Negociar un nou anàlisi de plantilla (que abasti les càrregues de treball, complexitat de la feina, etc…) per tal que la RLT contempli la situació real de les necessitats de la UAB i reconegui les reclassificacions que se’n desprenguin.
 2. Exigir a la gerència l’entrega a la JPF de tots els perfils dels llocs de treball del PAS-F.
 3. Negociar la justificació de la necessitat, adjudicació i durada de les possibles comissions de serveis.

Carrera professional horitzontal

 1. La carrera professional l’entenem com a instrument de motivació i de reconeixement de la qualitat de la feina de tots els membres del PAS-F. Es per això que volem l’aplicació progressiva i negociada de la carrera professional horitzontal. Volem iniciar-la per l’escala administrativa. A tal efecte, negociarem una carrera professional que amb formació avaluada permeti la promoció al lloc de feina de C-18 fins a C-22.

Formació

 1. Reformulació de la Comissió de formació que la faci decisòria no pas consultiva com fins ara.
 2. Destinar el 2% de la massa salarial a formació (despeses directes).
  1. Negociació dels criteris de concessió de cursos.
  2. Augment i millora de l’oferta formativa (especialment a la tarda, i per exemple, a la modalitat de 3eres llengües).
  3. Dret a gaudir de 80h. anuals de formació per a cada PAS-F.
 3. Compensació horària als treballadors que hagin de fer cursos fora de la seva jornada laboral.

Retribucions

 1. Equiparació dels triennis del PAS-F als del PAS-L.
 2. Pagament únic de la part fixa i la part variable del Plus Campus rebutjant el concepte retributiu de “Plus productivitat”.
 3. Els funcionaris que ocupin, per substitució i/o reforç, places de major escala o nivell han de cobrar la diferència retributiva.
 4. Aconseguir un mes sabàtic als 25 anys de servei a la UAB.
 5. Aplicació del premi especial de jubilació en les mateixes condicions que el personal laboral.

Jornada i horaris

 1. Revisar i actualitzar el manual d’horaris (per exemple poder acompanyar als fills i pares depenents al metge sense recuperació horària).
 2. Augmentar la flexibilitat horària d’entrada i sortida a tots els torns per facilitar la conciliació laboral i personal.
 3. Possibilitar l’horari de 8 a 15h. a tots els funcionaris amb horari de 9 a 17h. que ho sol·licitin.
 4. Possibilitar la reducció de jornada per assumptes propis.
 5. Possibilitar el canvi d’horari al personal, especialment al de tarda i biblioteques (davant la manca  de mobilitat), per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.
 6. Demanar a la gerència un estudi sobre l’aplicació del teletreball a la UAB.
 7. Al període de la recent setmana blanca escolar, poder fer reducció d’una hora la jornada com al període estival.
 8. Possibilitar les compactacions setmanals de les reduccions de jornada.

Selecció

 1. Creació d’una comissió de treball JPF-gerència que en el termini de 6 mesos elabori un nou manual de selecció que garanteixi per als processos selectius a la UAB la màxima objectivitat i transparència i respecti els principis de legalitat, igualtat, mèrit i capacitat.

Salut laboral

 1. Atendre i fer el seguiment de les demandes de les companyes i companys, realitzant les visites als llocs de treball i fent les propostes de mesures preventives.
 2. Garantir de manera específica la protecció de les treballadores i treballadors que siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball i de les treballadores embarassades, fent propostes d’adaptació del lloc de treball i si s’escau de canvi de lloc per motius de salut.
 3. Fer el seguiment per garantir que cada treballador/a és coneixedor dels riscos específics del seu lloc de treball i de les mesures correctives o preventives proposades.
 4. Aconseguir l’aplicació efectiva de la normativa de prevenció i seguretat en totes les obres de reparació, manteniment i construcció de nous edificis al campus de la UAB.
 5. Reactivació i potenciació de totes les comissions destinades a prevenir els riscos psicosocials i l’assetjament a la UAB, per tal de garantir l’eradicació d’aquesta problemàtica a la nostra universitat.
 6. Demanar a la gerència la creació d’un programa de salut laboral que a través de la pràctica esportiva a la UAB previngui les possibles malalties professionals.

Personal Interí Auxiliar Administratiu:

 1. Evitar l’acomiadament de cap interí actual a la finalització de qualsevol contractació aconseguint una nova adscripció.
 2. Exigir a la gerència de la UAB l’establiment d’un mecanisme de previsió de necessitats de personal que eviti la contractació en precari.
 3. Promoure un sistema transparent per a l’adjudicació de les contractacions de substitucions i/o suplències. Crear una comissió JPF-gerència que vetlli per correcte procedir en les adjudicacions.
 4. Que el pool d’auxiliars administratius sigui suficient en efectius per a cobrir les necessitats generades per substitucions i/o suplències.
 5. Convocatòria immediata, amb l’actual sistema, d’oposicions a l’escala auxiliar administrativa que inclogui les places assignades a pool i de totes les places ocupades per interins durant un període superior a dos anys.

Personal Auxiliar Administratiu:

 1. L’escala auxiliar només ha de ser una escala d’accés a la UAB i no pas una escala de permanència.
 1. Convocatòria immediata, amb l’actual sistema, d’oposicions a l’escala administrativa a la que puguin accedir tots els auxiliars administratius amb més de dos anys d’antiguitat a l’escala. S’ha de mantenir la convocatòria d’oposicions a l’escala administrativa cada 2 anys.

Personal Administratiu:

 1. El nivell mínim i d’accés a l’escala ha de ser el C-18.
 2. Revisió de l’actual plantilla per fer aflorar més places de l’escala administrativa que puguin ser reclassificades a l’escala de gestió i així possibilitar el pas de més administratius a gestors.

Personal de gestió:

 1. Convocatòria anual a concurs-oposició de les noves dotacions i vacants de places de l’escala de gestió, prèvia convocatòria de trasllat pels membres de l’escala.
 2. Que els complements atorgats a places d’aquesta escala en les mesures unilaterals de la gerència del 2008 es contemplin via nivell. Així desapareixerà la possibilitar d’anul·lar aquests complements.
 3. Revisar la situació dels companys que ocupen plaça de l’escala de gestió i no tenen titulació.

Personal de biblioteques:

 1. Manteniment de les places de Cap de Biblioteca a l’escala tècnica.
 2. Reclassificació de BB19 a BB20 del personal bibliotecari interí.
 3. Revisió de plantilla de l’àmbit de biblioteques més enllà de les mesures contemplades a la proposta de gerència de juny del 2009 (BB22 nivell mínim a l’escala, reclassificacions nivells entremitjos de l’escala BB).
 4. Possibilitar la promoció de l’escala administrativa dins de l’àmbit de biblioteques fins al C-22.
 5. Valoritzar les places de les biblioteques de Medicina, Sabadell i Veterinària, amb menys estructura i, per tant, amb més complexitat per l’assumpció de diferents funcions en un mateix lloc de treball.
 6. Pas dels administratius C16 a C18 per eliminar aquesta doble escala salarial.
 7. Possibilitar el canvi d’horari al personal de tarda per conciliació de la vida laboral i familiar per altres vies diferents a l’ordinària davant la inexistència d’oferta de places vacants en horari de 8h. a 15h. o de 9h. a 17h.

Personal que treballa al torn de tarda:

 1. Fer efectiva la promoció i la mobilitat del personal d’aquest torn.
 2. Augmentar l’oferta formativa en horari de tarda. Compensació horària pels companys i companyes d’aquest torn que hagin de fer cursos en altres horaris.
 3. El personal que treballa en aquest torn és el que més dificultats té per conciliar la vida personal i laboral. Es per això, que calen mesures específiques per aquest col·lectiu, entre d’altres:
 • Augmentar la flexibilitat horària d’entrada i sortida, incloses les persones amb reducció de jornada.
 • Regular la flexibilització dels horaris del torn de tarda per tal que puguin treballar tres tardes i dos matins.
 • Facilitar el canvi de l’horari de 14h. a 21h. pel de 9h. a 17h. per situacions familiars i/o personals concretes.


No hi ha comentaris

set. 30 2010

Proposta de Plataforma Reivindicativa del PAS-F

Posted in Plataforma |


PROPOSTA DE PLATAFORMA REIVINDICATIVA DEL PAS-F

Plantilla i Relació de Llocs de Treball (RLT)

 1. Negociar un nou anàlisi de plantilla per tal que la RLT contempli la situació real de les necessitats de la UAB i reconegui les reclassificacions que se’n desprenguin.
 2. Exigir a la gerència l’entrega a la JPF de tots els perfils dels llocs de treball del PAS-F.
 3. Negociar la justificació de la necessitat, adjudicació i durada de les possibles comissions de serveis.

Carrera professional horitzontal

 1. La carrera professional l’entenem com a instrument de motivació i de reconeixement de la qualitat de la feina de tots els membres del PAS-F. Es per això que volem l’aplicació progressiva i negociada de la carrera professional horitzontal. Volem iniciar-la per l’escala administrativa. A tal efecte, negociarem una carrera professional que amb formació avaluada permeti la promoció al lloc de feina de C-18 fins a C-22.

Formació

 1. Reformulació de la Comissió de formació que la faci decisòria no pas consultiva com fins ara.
 2. Destinar el 2% de la massa salarial a formació (despeses directes).
  1. Negociació dels criteris de concessió de cursos.
  2. Augment i millora de l’oferta formativa (especialment a la tarda).
  3. Dret a gaudir de 80h. anuals de formació per a cada PAS-F.
 3. Compensació horària als treballadors que hagin de fer cursos fora de la seva jornada laboral.

Retribucions

 1. Equiparació dels triennis del PAS-F als del PAS-L.
 2. Pagament únic de la part fixa i la part variable del Plus Campus rebutjant el concepte retributiu de “Plus productivitat”.
 3. Els funcionaris que ocupin, per substitució i/o reforç, places de major escala o nivell han de cobrar la diferència retributiva.
 4. Aconseguir un mes sabàtic als 25 anys de servei a la UAB.
 5. Aplicació del premi especial de jubilació en les mateixes condicions que el personal laboral.

Jornada i horaris

 1. Revisar i actualitzar el manual d’horaris.
 2. Augmentar la flexibilitat horària d’entrada i sortida a tots els torns per facilitar la conciliació laboral i personal.
 3. Possibilitar l’horari de 8 a 15h. a tots els funcionaris amb horari de 9 a 17h. que ho sol·licitin.
 4. Possibilitar la reducció de jornada per assumptes propis.
 5. Possibilitar el canvi d’horari al personal, especialment al de tarda i biblioteques (davant la manca de mobilitat), per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.
 6. Demanar a la gerència un estudi sobre l’aplicació del teletreball a la UAB.

Selecció

 1. Creació d’una comissió de treball JPF-gerència que en el termini de 6 mesos elabori un nou manual de selecció que garanteixi per als processos selectius a la UAB la màxima objectivitat i transparència i respecti els principis de legalitat, igualtat, mèrit i capacitat.

Salut laboral

 1. Atendre i fer el seguiment de les demandes de les companyes i companys, realitzant les visites als llocs de treball i fent les propostes de mesures preventives.
 2. Garantir de manera específica la protecció de les treballadores i treballadors que siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball i de les treballadores embarassades, fent propostes d’adaptació del lloc de treball i si s’escau de canvi de lloc per motius de salut.
 3. Fer el seguiment per garantir que cada treballador/a és coneixedor dels riscos específics del seu lloc de treball i de les mesures correctives o preventives proposades.
 4. Aconseguir l’aplicació efectiva de la normativa de prevenció i seguretat en totes les obres de reparació, manteniment i construcció de nous edificis al campus de la UAB.
 5. Reactivació i potenciació de totes les comissions destinades a prevenir els riscos psicosocials i l’assetjament a la UAB, per tal de garantir l’eradicació d’aquesta problemàtica a la nostra universitat.

Personal Interí Auxiliar Administratiu:

 1. Evitar l’acomiadament de cap interí actual a la finalització de qualsevol contractació aconseguint una nova adscripció.
 2. Exigir a la gerència de la UAB l’establiment d’un mecanisme de previsió de necessitats de personal que eviti la contractació en precari.
 3. Promoure un sistema transparent per a l’adjudicació de les contractacions de substitucions i/o suplències. Crear una comissió JPF-gerència que vetlli per correcte procedir en les adjudicacions.
 4. Que el pool d’auxiliars administratius sigui suficient en efectius per a cobrir les necessitats generades per substitucions i/o suplències.
 5. Convocatòria immediata, amb l’actual sistema, d’oposicions a l’escala auxiliar administrativa que inclogui les places assignades a pool i de totes les places ocupades per interins durant un període superior a dos anys.

Personal Auxiliar Administratiu:

 1. L’escala auxiliar només ha de ser una escala d’accés a la UAB i no pas una escala de permanència.
 1. Convocatòria immediata, amb l’actual sistema, d’oposicions a l’escala administrativa a la que puguin accedir tots els auxiliars administratius amb més de dos anys d’antiguitat a l’escala. S’ha de mantenir la convocatòria d’oposicions a l’escala administrativa cada 2 anys.

Personal Administratiu:

 1. El nivell mínim i d’accés a l’escala ha de ser el C-18.
 2. Revisió de l’actual plantilla per fer aflorar més places de l’escala administrativa que puguin ser reclassificades a l’escala de gestió i així possibilitar el pas de més administratius a gestors.

Personal de gestió:

 1. Convocatòria anual a concurs-oposició de les noves dotacions i vacants de places de l’escala de gestió, prèvia convocatòria de trasllat pels membres de l’escala.
 2. Que els complements atorgats a places d’aquesta escala en les mesures unilaterals de la gerència del 2008 es contemplin via nivell. Així desapareixerà la possibilitar d’anul·lar aquests complements.
 3. Revisar la situació dels companys que ocupen plaça de l’escala de gestió i no tenen titulació.

Personal de biblioteques:

 1. Manteniment de les places de Cap de Biblioteca a l’escala tècnica.
 2. Reclassificació de BB19 a BB20 del personal bibliotecari interí.
 3. Revisió de plantilla de l’àmbit de biblioteques més enllà de les mesures contemplades a la proposta de gerència de juny del 2009.
 4. Possibilitar la promoció de l’escala administrativa dins de l’àmbit de biblioteques fins al C-22.
 5. Valoritzar les places de les biblioteques de Medicina, Sabadell i Veterinària, amb menys estructura i, per tant, amb més complexitat per l’assumpció de diferents funcions en un mateix lloc de treball.
 6. Pas dels administratius C16 a C18 per eliminar aquesta doble escala salarial.
 7. Possibilitar el canvi d’horari al personal de tarda per conciliació de la vida laboral i familiar per altres vies diferents a l’ordinària davant la inexistència d’oferta de places vacants en horari de 8h. a 15h. o de 9h. a 17h.

Personal que treballa al torn de tarda:

 1. Fer efectiva la promoció i la mobilitat del personal d’aquest torn.
 2. Augmentar l’oferta formativa en horari de tarda. Compensació horària pels companys i companyes d’aquest torn que hagin de fer cursos en altres horaris.
 3. El personal que treballa en aquest torn és el que més dificultats té per conciliar la vida personal i laboral. Es per això, que calen mesures específiques per aquest col·lectiu, entre d’altres:
 • Augmentar la flexibilitat horària d’entrada i sortida, incloses les persones amb reducció de jornada.
 • Regular la flexibilització dels horaris del torn de tarda per tal que puguin treballar tres tardes i dos matins.
 • Facilitar el canvi de l’horari de 14h. a 21h. pel de 9h. a 17h. per situacions familiars i/o personals concretes.

Descarregar Plataforma en pdf:

Plataforma PAS-F 2010


No hi ha comentaris

set. 30 2010

Presentació Plataforma reivindicativa PAS funcionari (JPF)

Posted in Plataforma |

El proppassat 16 de setembre, la Junta del PAS funcionari (JPF) va aprovar per unanimitat la plataforma reivindicativa que us adjuntem (també la podeu trobar al blog http://blogs.uab.cat/blogjuntapf/. En aquesta hem recollit els aspectes principals dels programes de cada una de les opcions sindicals representades a la JPF. Ara, un cop fet aquest treball de posada en comú, volem que el PAS funcionari pugui expressar la seva opinió, afegint-hi o esmenant els punts que consideri.
Com veureu, els punts estan agrupats per blocs temàtics: plantilla i relació llocs de treball, carrera professional, formació, retribucions, jornada i horaris, selecció, personal interí, biblioteques, personal de tarda, salut laboral…

Ens podeu fer arribar al correu de la JPF junta.pas.funcionari@uab.cat o al blog de la JPF http://blogs.uab.cat/blogjuntapf/ els vostres comentaris, suggeriments, propostes,… fins el dilluns 8 d’octubre. El sentit de les propostes ha de ser general per al PAS funcionari o per a col·lectius amb una problemàtica específica. Entenem que no es tracta de plantejar qüestions individuals, que s’han de tractar d’una manera diferent. La JPF estudiarà totes les propostes i comentaris que rebi i mirarà d’incorporar totes aquelles propostes que es facin i que completin la plataforma que us enviem.

Calendari previst per a l’aprovació de la plataforma reivindicativa del PAS-F:
30/9/10 Inici del procés de participació (blog i e-mail JPF)

8/10/10 Data límit per a fer aportacions i/o propostes

11 al 15/10/10 Estudi i tractament de les propostes recollides

15/10/10 Nova tramesa de la plataforma amb les noves propostes incorporades

21/10/10 Assemblea d’aprovació de la plataforma

Des de la JPF entenem que necessitem una implicació forta de tot el col·lectiu davant l’escenari difícil en que ens trobem de cara a les negociacions per a concretar i arrencar de l’Equip de Govern – Gerència les reivindicacions plantejades. En aquest sentit, hem considerat del tot imprescindible comptar amb les vostres aportacions des del principi. La Plataforma Reivindicativa consensuada i aprovada per tot el PAS funcionari serà el full de ruta de la JPF durant els seus 4 anys de mandat. Al dia següent de l’aprovació de la plataforma la entregarem a la Gerència per tal d’endegar un procés de negociació i, si escau, les mesures de pressió que, conjuntament decidim.


1 comentari

set. 22 2010

Benvinguts al blog de la Junta de PAS-F

Posted in General |
Benvinguts al nou espai blog de la Junta, un nou espai d’opinió, reflexió i participació de la Junta de PAS-F a disposició de totes i tots els companys a l’UAB.

No hi ha comentaris