Els nous criteris d’avaluació d’ANECA \ Coré, Raul

La publicació el novembre de 2016 dels criteris d’avaluació de l’activitat investigadora per a catedràtics d’universitat i professors titulars d’universitat en el marc del programa ACADEMIA de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) va provocar tal allau de crítiques que la mateixa entitat va haver d’interrompre l’avaluació de les sol·licituds uns mesos més tard, esperant una nova revisió d’aquests criteris. Aquesta arribà just un any després, el novembre de 2017, a posteriori d’unes reunions mixtes entre ANECA, CRUE i sindicats.

Així, l’actual sistema d’avaluació s’estructura ara en cinc àmbits de coneixement (Art i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura), subdividits aquests en un total de 21 comissions encarregades de les avaluacions. D’aquesta manera, per exemple, tindríem que la comissió A1 correspon a les Matemàtiques, la D14 a Dret i l’E21 a Art i Expressió Artística. Això fa que aquestes comissions estiguin més especialitzades, i atenen les sol·licituds tant a professor titular d’universitat com a catedràtic d’universitat indistintament.

Per a cadascun d’aquests àmbits de coneixement s’estableixen cinc categories de mèrits avaluables: Activitat investigadora, Activitat docent, Transferència de coneixement i experiència personal, Experiència en gestió i administració educativa, científica i tecnològica, i Formació. L’avaluació d’aquests mèrits en Investigació i Docència qualifica en quatre nivells: A (Excepcional), B (Bo), C (Compensable), D (Insuficient), més una cinquena categoria, E (Circumstància especial), aplicable únicament  en Docència. Les tres restants, Transferència/experiència professional, Gestió i Formació, només són de caràcter compensatori quan les dues primeres presenten insuficiències “no greus”.

Igualment, quant a l’activitat investigadora i docent, s’estableixen tres tipus de mèrits: Obligatoris, Complementaris i Específics (aquests darrers només en el cas de catedràtics). Si es compleix amb els mèrits obligatoris (i els específics els catedràtics), no cal presentar mèrits complementaris. En cas de no complir amb els primers, els mèrits complementaris serveixen per compensar les insuficiències en l’activitat investigadora i docent. Pel que fa a la nostra feina de suport al professorat en aquesta matèria, són aquests mèrits els que quantifiquen el número de publicacions que han de presentar els candidats i els indicis que qualitat que han de complir.

La documentació del programa es presenta ara en forma de taula, a diferència dels criteris anteriors o dels publicats per AQU o CNEAI, i mostra uns mínims per a obtenir les qualificacions A, B o C en el cas de l’activitat investigadora i docent, i d’A o B quan es tracta de la transferència i experiència professional. Això corregeix els criteris de 2016, on per exemple no apareixien els mèrits per a la qualificació d’A en la dimensió investigadora dels catedràtics universitaris, a més de clarificar alguns aspectes de valoració de mèrits.

Aquesta nova estructuració dels criteris avaluadors va fer que el grup de Docència i Recerca de les Biblioteques UAB es replantegés la web de Suport a l’Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR), punt de partida bàsic per trobar els indicis de qualitat de les publicacions. Així doncs, durant aquest any 2019 estem treballant en aquest objectiu de renovació, que aniria més enllà dels canvis puntuals dels criteris que periòdicament publiquen les diferents entitats acreditadores. Es tractaria d’un canvi conceptual que implicaria un guiatge de l’investigador durant tot el cicle de comunicació de la recerca, des del moment de la redacció d’un document científic fins a l’avaluació d’aquesta investigació, passant per la tria de la millor opció per publicar, la difusió de les publicacions o la gestió del currículum.

De moment s’està treballant en la informació que s’ha d’incloure en el web i com estructurar-la per tal que sigui útil als investigadors. Esperem tenir-la disponible en els propers mesos.

Raúl Coré Bradineras
Biblioteca d’Humanitats

Deixa un comentari

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.