Síntesi dels resultats de Pla estratègic 2015-2018 del Servei de Biblioteques \ Servei de Biblioteques

Les persones que formem part del Servei de Biblioteques hem treballat per assolir els objectius del Pla Estratègic que sota el lema “Més del que imagines!” ha guiat la nostra actuació durant quatre anys -del 2015 al 2018- en unes circumstàncies econòmiques no precisament favorables.

Per facilitar l’accés a la informació i als serveis necessaris per aprendre, ensenyar, investigar i transferir coneixements a la societat es van establir cinc eixos d’actuació. Tot seguit exposem sintèticament el grau d’assoliment dels objectius inclosos en cadascun d’aquests eixos:

1. Aprenentatge i docència

Les actuacions portades a terme en aquest eix s’han centrat en donar suport a l’aprenentatge i a la docència per tal de contribuir d’una banda a l’èxit acadèmic dels alumnes, oferint-los una formació a mida en tot el seu itinerari acadèmic i professional que fomenti les seves habilitats informacionals i, d’altra banda, contribuir en l’excel·lència de la docència, donant suport a la creació dels materials docents. El grau d’assoliment dins d’aquest eix ha estat del 90,83%.

Objectius estratègics i grau d’assoliment
1.1. Donar suport als alumnes de la UAB en tot el seu cicle d’aprenentatge 83,33%
1.2. Donar suport als docents en la preparació d’eines i materials 80,00%
1.3. Donar suport als estudiants i professors de batxillerat per a la realització del treball de recerca 100,00%
1.4. Donar suport als Alumni 100,00%

2. Recerca

L’objectiu clau d’aquest eix ha posat l’èmfasi en la recollida de la producció científica de la UAB i la seva difusió, mentre que els altres dos objectius s’han focalitzat principalment en donar suport al PDI i als grups de recerca en matèria de propietat intel·lectual i, alhora, promoure l’accés obert. El grau d’assoliment dins d’aquest eix ha estat del 98,89%.

Objectius estratègics i grau d’assoliment
2.1. Donar suport al PDI i als grups i centres d’investigació en tot el cicle de la recerca 100,00%
2.2. Recollir la producció científica de la UAB 96,67%
2.3. Posar en marxa i desplegar el Servei Virtual de Propietat Intel·lectual i Accés Obert 100,00%

3. Espais i recursos

Els objectius d’aquest eix han posat una atenció especial en la rendibilització d’espais i equipaments però també en facilitar als usuaris les eines i continguts en formats digitals i que siguin consultables en els dispositius que utilitzen habitualment. El grau d’assoliment dins d’aquest eix ha estat del 88,00%.

Objectius estratègics i grau d’assoliment
3.1. Implementar un nou entorn informàtic per als usuaris de les biblioteques universitàries de Catalunya 100,00%
3.2. Actualitzar i renovar l’equipament informàtic 90,00%
3.3. Incorporar nous programaris, aplicacions i eines informàtiques 90,00%
3.4. Avançar en un nou model d’espais bibliotecaris 90,00%
3.5. Aconseguir que el contingut digital sigui la part fonamental de les col·leccions de les biblioteques 88,00%
3.6. Desenvolupar plans de col·leccions especials i fons singulars incentivant actuacions que permetin la seva integració i difusió 70,00%

4. Comunicació i promoció

Comunicar-nos amb els usuaris és essencial no només per informar-los dels nostres serveis i activitats sinó també per copsar les seves necessitats i recollir el feedback que ens proporcionen, a través dels canals més utilitzats. Calia fer tot el possible per satisfer les necessitats expressades, per optimitzar l’assignació de recursos sovint escassos i per afavorir la imatge de la biblioteca com la d’un aliat permanent. L’assaig de noves oportunitats de finançament és també un element clau per seguir assegurant un servei rellevant i de qualitat. El grau d’assoliment dins d’aquest eix ha estat del 88,61%.

Objectius estratègics i grau d’assoliment
4.1. Optimitzar la comunicació amb els usuaris actuals i potencials 97,50%
4.2. Promoure les activitats de les biblioteques que fomentin les relacions amb els usuaris 93,33%
4.3. Fomentar noves formes de finançament i d’obtenció de recursos 75,00%

5. Equip i gestió

Les actuacions d’aquest pla estratègic pivoten al voltant de les persones que les han de dur a terme. L’entorn econòmic ja feia preveure que l’equip humà que havia de gestionar l’assoliment dels objectius no incrementaria en nombre, per tant, calia cercar que el creixement necessari s’aconseguís amb la simplificació dels processos i circuits, amb la flexibilitat organitzativa i amb les innovacions tècniques. En aquest sentit, el sistema de gestió de la qualitat centrat en la millora continuada ha seguit evolucionant per tal de trobar noves i millors maneres de fer les coses. El grau d’assoliment dins d’aquest eix ha estat del 81,67%.

Objectius estratègics i grau d’assoliment
5.1. Fer créixer professionalment i gestionar el coneixement de l’equip 80,00%
5.2. Optimitzar circuits i processos 83,33%

Globalment, el nivell d’assoliment de totes les fites del pla es situa en un 95, 13%. El detall de totes les actuacions portades a terme es pot consultar a l’informe Pla estratègic 2015-2018. Assoliments, disponible a https://ddd.uab.cat/pub/infanu/43712/PlaestrategicSdB_a2015bASSOLIMENTS.pdf

Les èpoques de crisi i de restriccions pressupostàries, probablement, no faciliten la realització de grans projectes innovadors. És possible també que moltes persones i institucions només es plantegin, durant aquests períodes, objectius de defensa dels nivells adquirits durant les èpoques més bones.

Des del Servei de Biblioteques hem treballat des d’una altra visió: potser no podem albirar grans transformacions i millores rotundes però podem desplegar tanmateix un gran nombre d’iniciatives de millora i renovació que no només ens permetin consolidar les fites aconseguides sinó avançar en moltes línies de servei als nostres usuaris.

I el cicle continua. Emmarcat en el pla de la UAB Horitzó 2030, el Servei de Biblioteques està elaborant el seu sisè Pla Estratègic (2019-2022).

Deixa un comentari

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.