4. Quines expressions i estructures necessito per poder impartir una classe en anglès?

Pel que fa als aspectes concrets de llengua que s’han de tenir en compte a l’hora d’ensenyar en anglès, pensem que es poden identificar dues grans àrees:

1. La terminologia específica de la matèria ensenyada. El docent haurà de recollir el lèxic d’especialitat en anglès i, segons el cas, preparar algun material de suport per als estudiants (com, per exemple, un glossari).

2. Aquells aspectes de la llengua propis del gènere discursiu de la classe universitària. Es tracta, per una banda, dels marcadors de la macroestructura de la classe que assenyalen la informació principal i faciliten el procés de comprensió i de seguiment de la classe i, per altra banda, dels micromarcadors que s’utilitzen per establir relacions locals, entre les diferents idees (frases) relacionades amb un tema (Bellés, 2008).

A continuació, presentem algunes estructures per marcar les diferents parts de la macroestructura i les seqüències en una classe d’anglès (font):

Començar la classe / Introduir un tema
• I’d like to start by…
• Let’s begin by…
• First of all, I’ll…
• Starting with…
• I’ll begin by…

Concloure un tema
• Well, I’ve told you about…
• That’s all I have to say about…
• We’ve looked at…
• So much for…

…i començar un altre
• Now we’ll move on to…
• Let me turn now to…
• Next…
• Turning to…
• I’d like now to discuss…
• Let’s look now at…

Resumir un aspecte / Finalitzar la classe
• In conclusion,…
• Right, let’s sum up, shall we?
• I’d like now to recap…
• Let’s summarise briefly what we’ve looked at…
• Finally, let me remind you of some of the issues we’ve covered…
• If I can just sum up the main points…

Analitzar / Explicar un aspecte en concret
• Where does that lead us?
• Let’s consider this in more detail…
• What does this mean for ABC?
• Translated into real terms…

Descriure/Exemplificar
• For example,…
• A good example of this is…
• As an illustration,…
• To give you an example,…
• To illustrate this point…

Ordenar / Seqüèncialitzar
• Firstly…secondly…thirdly…lastly…
• First of all…then…next…after that…finally…
• To start with…later…to finish up…

Pel que fa als micromarcadors, es tracta sobretot de paraules especialitzades que indiquen relacions com ara la causa, el resultat, el temps, l’acumulació o el contrast. Aquí teniu un recull d’alguns elements d’aquesta categoria.

Leave a Reply