2. Amb diapositives o sense?

En general, la tendència dels docents que decideixen impartir les seves assignatures en anglès és de veure en l’ús de programes de presentacions (el clàssic PowerPoint, però cada vegada més eines més versàtils com Prezi, Animoto o altres) una “salvació”: “si no m’entenen a mi, com a mínim ho podran llegir al PowerPoint”.

És cert: el suport escrit representa un suport, encara més necessari quan uns continguts s’imparteixen en un idioma estranger, amb la funció evident de facilitar la comprensió oral.

Tot i així, cal tenir en compte alguns aspectes a l’hora de preparar el PowerPoint en anglès:

1. No s’hi pot escriure tot. Un text abundant sol·licita massa l’atenció del receptor i té l’efecte contrari sobre la comprensió.

2. Els estudiants que reben docència en un idioma estranger tenen dificultats a l’hora de distingir entre la informació essencial i la informació complementària (Giménez, 2008). Per tant, és important que les dispositives recullin aquella informació que el docent consideri imprescindible i que es pugui utilitzar com a punt d’ancoratge per als exemples i les explicacions orals.

3. Un PowerPoint molt detallat incita el docent a la lectura i, en conseqüència, a un ritme de transmissió de la informació elevat, impropi de la comunicació oral. Cal pensar que en les classes en anglès els estudiants han de fer un esforç afegit de descodificació (de contingut informacional i d’idioma) i, per tant, el temps necessari per a la comprensió s’incrementa. És important, doncs, incloure a les presentacions només aquella informació estrictament necessària (conceptes clau, definicions, gràfics) i desenvolupar-la oralment, amb el ritme propi de la parla i no de la lectura. Podeu consultar un exemple d’una diapositiva que recolza, sense substituir-lo, el discurs del docent.

4. És necessari que la parla i el text escrit vagin d’acord. Per exemple: assegurant-nos que els termes d’especialitat que estem utilitzant apareixen a la diapositiva que tenim a la pantalla, de manera que els estudiants puguin solucionar possibles dubtes sobre l’ortografia o el significat d’una paraula al moment.

Tot i els avantatges dels programes de presentacions per a la docència en anglès, cal recordar-se que la seva presència pot accelerar el ritme de l’exposició i, com a conseqüència, dificultar la comprensió del contingut impartit. Volem destacar aquí l’interès que pot tenir de vegades deixar de costat aquests programes i optar per utilitzar la pissarra, que no deixa de ser un suport flexible que s’ajusta a l’instant a l’explicació del docent i que, a més a més, permet mantenir visible la informació que s’ha anat presentat al llarg de la classe. Vegeu el fragment de classe universitària en anglès per una il.lustració de l’ús de la pissarra.

Leave a Reply