Classe universitària en anglès

A continuació presentarem i analitzarem un fragment d’una classe en anglès impartida per la doctora Rosalía Gallo, del Departament de l’Economia de l’Empresa (Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la UAB Sabadell), a l’assignatura Direcció Comercial I. Fixem-nos en el següent:
1. En el moment d’introduir el tema de la seva presentació, la professora tradueix el concepte en castellà (mapas de posicionamiento). D’aquesta manera s’activa el concepte en l’idioma matern dels estudiants i s’estableix un lligam amb un possible coneixement previ del tema. Aquesta es l’únic ús del castellà en tota la classe.
2. La professora fa referència als pòsters dels estudiants i construeix la seva explicació a partir d’aquestes exposicions. D’aquesta manera es validen i valoren les contribucions dels estudiants i se’ls hi reconeix un rol actiu a la classe:which you were X was explaining a minute ago // Remember that positioning happens in the mind of the consumers. That was a definition that Y gave us.
3. A l’hora d’exemplificar, la professora tria exemples familiars per als estudiants que facilitaran la comprensió: Spaniards will be very familiar with them.
4. Pel que fa a l’idioma, podem observar una alternança de registres, formal ( If we were to place these brands on the positioning map, what we would come up with…) i informal, quasi col.loquial ( Hey, they are not stupid!/ This is not an adventure you would like to run into.). El registre informal crea punts d’aproximació amb l’auditori i facilita la comprensió del contingut presentat.
5. Hi ha una variació de ritme quan la professora formula preguntes retòriques per activar continguts presentats en classes anteriors i convidar els estudiants a participar en el procés de construcció del nou contingut: Why does nobody offer a cheap but good option?
6. La professora relaciona el nou contingut amb la informació presentada prèviament, en sessions anteriors (Remember the chart where we distributed private and public luxuries and private and public necessities…) o fins i tot al principi de curs (The first day of class I asked you to provide me with a definition of marketing). Aquestes passarel·les donen als estudiants un sentit de coherència i de continuïtat, perquè poden veure com les diferents sessions de classe segueixen un fil conductor.
7. Tal com esmentàvem en l’apartat sobre l’ús del Power Point, la professora apunta a la pissarra els termes clau en el mateix moment que els pronuncia per facilitar la presa d’apunts i la comprensió. Cal remarcar també que en aquesta classe no s’utilitza el PowerPoint com a suport a la docència. La pissarra és el principal suport per al discurs del docent. Pensem que precisament l’absència del PowerPoint com a “facilitador” de la transmissió fa que el ritme de l’exposició oral del docent sigui més natural i pausat, i com a conseqüència, més fàcil de seguir.

8. La professora relaciona alguns conceptes previs amb el tema de la classe i construeix les seves explicacions sobre aquests conceptes, com ara amb la definició del cava com a public luxury.

9. Per acabar la presentació del nou contingut, la professora resumeix la informació amb frases com Now we know more about…/This positioning map has helped us find out more….. És interessant també la utilització dels pronoms de primera persona plural, que reuneixen el docent i els estudiants en la mateixa tasca, la d’aprendre junts.

10. La professora indica el pas cap a un nou moment de la classe de manera que els estudiants estiguin sempre situats: So, now we are moving into the second part of the class…

Leave a Reply