RESULTATS DEL PROJECTE

CONCEPTES CLAU:

Abans de procedir amb l’exposició dels resultats, us exposem 4 conceptes que es repeteixen al llarg del projecte i cal tenir presents per tal de comprendre el que s’exposa:

Autoregulació: “conjunt de pensaments auto-generats, sentiments, accions que estan planificats i adaptats sistemàticament per aconseguir els objectius personals” (Zimmerman, 2014).

 –Estratègia: pla per fer alguna cosa de manera premeditada i planificada.

Acció: realització d’un acte que pot no ser planificat o previst.

Pràctica: manera de fer alguna cosa, normalment de forma contínua.

 

RESULTATS ENTREVISTES A MESTRES EN ACTIU I GESTORS D’ESCOLES, I FUTURS MESTRES:

 

Les entrevistes que es van dur a terme tenien com a objectiu recollir les estratègies d’autoregulació que coneixien i/o posaven en pràctica tant mestres en actiu i gestors d’escoles, com alumnat universitari dels Graus en Educació. El contingut de les entrevistes es va dividir entre l’autocomprensió de l’autoregulació, les estratègies i accions que duen a terme durant la planificació de la tasca docent i/o formativa, les que es desenvolupen al llarg d’aquesta tasca i finalment aquelles estratègies i accions focalitzades en la reflexió del que es fa i com es fa.

 

Autoregulació com a concepte:

Dels resultats sobre què entenen per autoregulació docent dels professionals de l’educació es destaca que:

-L’autoregulació ens ajuda a prendre consciència d’on voler anar. Establir fites i objectius. En el qual s’ha de desplegar un conjunt de processos, estratègies i pràctiques que siguin el mitjà per tal d’arribar-hi

-La finalitat de l’autoregulació és poder reflexionar, aprendre, observar i autoavaluar-se per a la millora personal i de l’equip de treball.

-Sovint s’entén com la capacitat personal d’autoreflexió sobre un mateix i la seva pràctica, tasca i coneixements

 

Planificació en l’autoregulació:

Entenem per accions, pràctiques i estratègies d’autoregulació tot allò que despleguem per tal de desenvolupar la tasca docent abans de dur-la a terme.

-Es manifesta la necessitat de tenir en compte el cronograma i el temps disponible, els objectius, la participació, el context i les característiques dels receptors (alumnes) per tal de planificar-se adequadament.

-Cal tenir en compte si la tasca es durà a terme de forma individual o col·lectiva, en el qual s’han de tenir en compte les particularitats i condicionants de les altres persones.

-A nivell d’escola es destaca la importància d’estar recolzats per l’equip gestor. Oferint espais temporals i físics per a la reflexió a part de promoure la comunicació entre mestres, gestors i altres agents educatius.

-La planificació permet ser proactiu i preveure possibles reaccions o situacions i estar-ne preparat.

 

Monitoreig en l’autoregulació:

Les estratègies, accions i pràctiques de monitoreig, són aquelles que es desenvolupen durant la pràctica docent.

-Durant la pràctica docent s’ha de procurar respondre a les necessitats que es vagin manifestant i ser flexible en tot moment.

-La comunicació entre professionals esdevé clau per a l’autoregulació dels/de les mestres, sobretot si comparteixen grups/aules i/o activitats/matèries.

-La motivació esdevé com a factor clau per tal de mantenir l’atenció i l’interès sobre el que es fa.

-El fet de treballar amb persones implica tenir en compte les seves emocions i particularitats. S’ha de procurar ser flexible i adaptar-se a elles.

-Tenint en compte la motivació i les emocions, mitjançant l’autoregulació de la pràctica docent es pot treballar per incrementar l’interès individual i grupal.

 

Control i reflexió en l’autoregulació:

Les accions, pràctiques i estratègies anomenades de control i reflexió, són aquelles que porten a considerar tot el que s’està duent a terme, les quals poden donar-se en qualsevol moment de la tasca docent.

-Aquest control i reflexió sobre el que es fa i el que s’ha planificat, a part de l’assoliment d’objectius, ha de ser un procés cíclic i ha d’esdevenir en diferents moment de la pràctica docent.

-Des de l’autoregulació es fomenta que sigui el propi professional qui revisi els seus processos i accions, no obstant això es pot recolzar d’impressions i feedbacks externs i compartits.

-Dins la reflexió s’ha de tenir en compte la implicació i participació de les persones que formen part del procés, les seves motivacions, emocions i interessos.

-La utilització d’indicadors de seguiment pot ser un bon recurs a tenir en compte. El qual es pot utilitzar mitjançant alguna estratègia tals com els Check-List o les Rúbriques.

-Sovint la reflexió es fa de manera inconscient, però val la pena sistematitzar-la d’alguna manera, si més no prendre consciència de l’acció reflexiva

-La reflexió ens ajuda a detectar les deficiències i millorar el que fem, a part d’ajudar-nos a aprendre dels nostres èxits i errors.

 

Punts importants dels resultats generals de les entrevistes:

-Tot i que la participació en els processos d’autoregulació ha de ser voluntària, els gestors haurien de vetllar per a que el màxim nombre de persones s’hi impliqui.

-En la majoria dels casos, els processos d’autoregulació són inconscients, tot i que s’arribi a reflexionar sobre la pràctica, no sempre s’és conscient de l’acció autoreguladora.

-Es destaca, que entre els/les mestres l’estratègia més demandada es l’observació entre iguals, en canvi a nivell de mestres en formació universitària, el que més demanden és un feedback docent de qualitat.

-També s’ha manifestat la necessitat de revisar la pertinença de les estratègies, no només el propi procés si no l’adequació d’aquestes.

-Treballar amb i per les persones implica tenir en compte les emocions i motivacions.

-La planificació i revisió no poden ser moments inicials i finals, han de revisar-se contínuament, s’ha d’adaptar al context, les persones, la política, els recursos, etc.

 

Principals Facilitadors i Barreres del procés autoregulació docent:

En la següent taula us presentem el recull d’estratègies que més han manifestat que utilitzen els participants en les entrevistes. Abans però, cal tenir en compte que entenem per barreres els factors que condicionen negativament els processos d’autoregulació, i per facilitadors aquells factors que propicien i ajuden a aquests processos.

 

FACILITADORS BARRERES
Gestors Mantenir feedbacks regulars

 

Lideratge conscient de la necessitat d’autoregular-se i potenciar-ho

No rebre pautes clares i no tenir autonomia

 

Lideratge poc compromès

Companys de treball / grup de feina /paral·lel Tenir sinèrgies entre els membres

 

Comunicació activa

No tenir tos el mateix ritme de treball

 

No compartir objectius

 

Falta de comunicació

Motivació Que els continguts i els objectius siguin d’interès Falta de motivació i d’interès

 

Falta de participació

Capacitats Individuals Que l’activitat permeti autonomia (creativitat)

 

Formació continua

Molta autonomia pot dificultar coherència entre persones o equips
Temporalització Que es facilitin espais temporals de reflexió Poc temps i massa volum de feina

 

Extracte d’estratègies:

A continuació es presenten les estratègies més manifestades pels participants en les entrevistes:

(Algunes de les estratègies s’enllacen amb les seves fitxes exposades en aquest mateix blog, en la qual s’aprofundeix més en les seves característiques i utilització)

 

PLANIFICACIÓ MONITOREIG CONTROL I REFLEXIÓ
Formular objectius Revisió de llistes, competències i objectius Revisió de llistes, competències i objectius
Preparar Calendari/agendar Rúbriques
Cronograma Feedback entre iguals, dels alumnes o dels superiors Feedback entre iguals, dels alumnes o dels superiors
Tenir en compte el grup de treball Formació complementària i continua Qualificacions (en el cas de mestres en formació)
Memòria Memòria
Mapa conceptual / mapa mental Reflexió Reflexió
Llibreta de programació Pensament en veu alta Pensament en veu alta
Tenir en compte els recursos Observació Observació
Graella de programació Graella de programació
Checklist (llistes) Checklist (llistes)
Resums
Motivació entre iguals
Mapa de mínims
Exemplificació

 

(Aquesta pàgina s’anirà actualitzant a mesura que s’extreguin resultats)