ARGUMENTA#suport a necessitats específiques

.

oct. 19 2015

4. TCE

Posted in |

 

TALLER DE CATALÀ ESCRIT
andreu.ayats@uab.cat

Sessions en grup: 10,5 hores presencials (7 classes d’1,5 hores).
Tutoria individual: 30 minuts.
Treball autònom fora l’aula: 8 hores.

 

Dies i hores; i lloc
Els dimecres, de 13.30 a 15 hores; aula 13

 

Període
Sessions en grup: 4, 11, 18 i 25 de novembre; 2, 9 i 16 de desembre.
Tutories individuals: els dimecres de gener dins la mateixa franja horària de classe, en hora convinguda (o altres dies acordats  entre alumnat i professorat).

 

Objectius
Capacitar els alumnes per produir textos de l’àmbit acadèmic i professional adequats, coherents, cohesionats i correctes. 

 

Continguts 
Producció de textos: generació d’idees per a l’expressió, construcció del sentit del text (coherència, cohesió), adequació al context i ajust al tipus de text, decisions estructurals, aspectes de competència retòrica i capacitat d’atraure el lector, aspectes de normativa i adequació a les convencions de la llengua escrita en els àmbits acadèmic i professional.

 

Metodologia
El curs s’ajusta a les necessitats reals d’escriptura dels aprenents en l’àmbit acadèmic i professional. A les sessions en grup s’expliquen i s’exemplifiquen criteris, normes i estratègies per a una expressió escrita correcta, que s’apliquen a la producció i la correcció de textos. A les sessions de tutoria, el professorat comenta a l’alumne els seus errors específics i li presenta recursos i estratègies per a la millora.  

 

* * *

 

 

Primera sessió: 4/11
Només escriurem millor si llegim millor

– Anàlisi conjunta (adequació, coherència, cohesió, correcció) textos argumentatius diagnòstic: fiabilitat proves PAU
– Proposta d’activitat: lectura analítica text uniforme_2a sessió)

 

Segona sessió: 11/11
Què, per què i on
– Repàs Avaluació inicial (comentaris assaig breu) PENDENT!
– Anàlisi compartida (text uniforme_2a sessió)
– Argumenta: B1 (La reflexió)
Lectura dels continguts.
Activitats 5, 6, 7, 11, 13, 15 (d’aprenentatge, interactives).
– Proposta de temàtica, interessos i canal (què, per què i on) al viqui1

 

ATENCIÓ: A PARTIR D’ARA,
L’HORARI DE LES CLASSES SERÀ DE 13 a 14:30

 

Tercera sessió: 18/11
Com, quan i qui
– Anàlisi temàtica, interessos i canal (què, per què i on). Repàs B1.
– Argumenta: B2 (L’estructuració)
Lectura dels continguts.
Activitats 4, 5 i 11 (d’aprenentatge, interactives).
– Proposta de planificació i documentació (com, quan i qui) al viqui2

 

Quarta sessió: 25/11
La importància de l’esborrany
– Anàlisi planificació i documentació (com, quan i qui). Repàs B2.
– Argumenta: B3 (La conceptualització)
Lectura dels continguts.
Activitats 2, 6, 9, 10, 12, 14, 15 , 16 i 20 (d’aprenentatge, interactives).
– Proposta d’esborrany (primera escriptura) al viqui3

 

Cinquena sessió: 2/12
Un pas enrere…
– Anàlisi esborrany (primera escriptura) (1). Repàs B3.
– Argumenta: B4. La formalització
Lectura dels continguts.
Activitats 2, 5 i 6 (d’aprenentatge, interactives).

 

Sisena sessió: 9/12
… per guanyar objectivitat

– Anàlisi esborrany (primera escriptura) (2). Repàs B4.

 

Setena sessió: 16/12
La reescriptura definitiva
– Anàlisi esborrany (primera escriptura) (3)
– Proposta de reescriptura al viqui4 (comentaris individuals a les tutories de gener). Cal que em proposeu, per correu electrònic: andreu.ayats@uab.cat, el dia i l’hora que us va bé per fer la tutoria (15-30 minuts).

 

* * *