ADE+DRET, 2017-2018. I.1.-BREU REFERÈNCIA A LES FÓRMULES CLASSIFICATÒRIES. L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA DE LIMITACIÓ DE DRETS. LES SANCIONS ADMINISTRATIVES

I.-L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA.

…         I.1.-BREU REFERÈNCIA A LES FÓRMULES CLASSIFICATÒRIES. L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA DE LIMITACIÓ DE DRETS. LES SANCIONS ADMINISTRATIVES.

……I.1.1.-LA DISTINCIÓ PER SECTORS MATERIALS. LA DIVISIÓ DE JORDANA DE POZAS. L’ACTIVITAT ARBITRAL.

………I.1.1.1.-QUÈ ÉS L’ADMINISTRACIÓ. LA DADA DE LA PERSONALITAT JURÍDICA. PER A QUÈ? EL SERVEI A L’INTERÈS PÚBLIC (ART. 103.1 CE). ON? ELS SECTORS. ELS MANUALS DEL SEGLE XIX.

…………a)Sectors materials: beneficència, presons, justícia…

………….b) Divisió funcional: sobirania(cohesió social i solidaritat/infraestructures/[Creació de confiança: medi ambient, auditories econòmiques, etc.]

…………..c)Conclusió: un món administrat. Del bressol a la tomba.

………I.1.1.2.-JORDANA DE POZAS. Un autor rellevant. El seu article a la RAP. Una distinció permanent i la seva relativa crisi.

………I.1.1.3.-L’ACTIVITAT ARBITRAL.

…………a)Un servei públic que aporta una decisió a un conflicte. Exemples: consum, transport, etc. Pot ser voluntari o preceptiu. L’exemple de la conciliació laboral. Els recursos posteriors.

………….b)Dues parts privades: empresa/consumidor; treballadors/empresaris, etc.

………….c) Diferent de la transacció o conciliació a la qual se sotmet l’Administració. Amb sentència judicial posterior. Controls específics: resolució del Consell de ministres i dictamen del Consell d’Estat.

…….I.1.2.-L’ACTIVITAT DE POLICIA O LIMITACIÓ DE       DRETS (O DE “REGULACIÓ I CONTROL”).

………I.1.2.1.-CONCEPTE.

…………a) Limitativa: seguretat i salubritat. Restriccions en exercici d’un dret, amb habilitació de la Llei. Drets principalment afectats: dret de propietat, llibertat d’empresa, (lliure circulació…).

………….b) Seguretat tràfic jurídic, seguretat ciutadana, medi ambient, etc. Una Administració Pública “repressiva”, vigilant, …

………….c) No és identificable a l’activitat desenvolupada per les Forces i Cossos de Seguretat.

………I.1.2.2.-PRINCIPIS.

…………a) La seva rellevància pràctica. LA modulació jurisprudencial per a interpretar correctament les clàusules habilitants.

…………b)L’exemple tradicional de l’art. 84 LRBRL:

1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios:

 •  

 • a) Ordenanzas y bandos.

 •  

 •  

 • b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma.

 •  

 •  

 • c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 •  

 •  

 • d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

 •  

 •  

 • e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.

 1. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.”

………c)Altres: principi de precaució (especialment,  medi ambient).

……I.1.2.3.-MITJANS

………a) Referència la Llei i a la reserva de Llei. Els reglaments. Els plans. Plans interns, plans indicatius i plans vinculants. Els plans d’urbanisme, els plans d’ordenació dels recursos naturals, plans forestals, plans hidrològics…

……….b)Instruments de control.

………….b.1) Els controls [clàssics]: autoritzacions i ordres.

………….b.2)La potestat de vigilància i inspecció. El subministrament constant d’informació.

…………..b.3) altres. Les declaracions responsables i les comunicacions prèvies. La inscripció en registres públics. Homologacions.

………c) Casos especials. L’autorregulació tècnica.

……I.1.3.-LES SANCIONS ADMINISTRATIVES.

………I.1.3.1.-CONCEPTE. PREVISIONS CONSTITUCIONALS (ART. 25 CE i. AMB MODULACIONS, 24.2)

………I.1.3.2.-PRINCIPIS DE LA POTESTAT SANCIONADORA (arts. 25 a 31 llei 40/2015).

…………a)Principis de legalitat, d’irretroactivitat i de tipicitat (arts. 25.26 i 27).

…………b)La responsabilitat administrativa: subjectes i contingut (Art. 28). El principi de proporcionalitat (art. 29).

…………c)La prescripció (art. 30). La concurrència de sancions. Non bis in idem. (art. 31).

………I.1.3.3.-ELS PROCEDIMENTS SANCIONDORS. EN ESPECIAL, LA REGULACIÓ DE LA PROVA. EL NOU RÈGIM JURÍDIC DEL DENUNCIANT.

***

 

Quant a Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
Aquesta entrada ha esta publicada en Dret Administratiu III. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.