LA LEY 59857/2016

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 227/2016 de 1 Abr. 2016, Rec. 212/2014

Ponente: García Morago, Héctor

Ponente: García Morago, Héctor.

LA LEY 59857/2016

ECLI: ES:TSJCAT:2016:3515

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

SECCIÓ TERCERA

Recurs d’apel lació núm 212/2014

Jutjat Contenciós Administratiu núm 17 de Barcelona

Procediment ordinari núm 191/2012

Apel lant: IL LM AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Apel lada: SRA María Rosa

SENTÈNCIA núm 227/2016

Magistrats/ades:

IL LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 1 de abril de 2016

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l’ art 117.1 de la Constitució , ha pronunciat la SENTÈNCIA que segueix, a les actuacions del recurs d’apel lació núm 212/2014, interposat, com a apel lant, per LIL LM AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT -representat i assistit pel Lletrat consistorial SR JESÚS CHACÓN MURILLO-, essent l’apel lada Doña María Rosa -representada per la Procuradora SRA LORENA MORENO RUEDA i assistida pel Lletrat SR JUAN CARLOS MARESCA CABOT-.

Ha actuat com a Magistrat ponent l’Il lm Sr HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER: Per Sentència núm 1, de 15 de gener de 2014, recaiguda en el sí del procediment ordinari núm 191/2012, el Jutjat Contenciós Administratiu núm 17 de Barcelona estimà parcialment la demanda interposada per la SRA María Rosa contra L’IL LM AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT i condemnà aquesta Corporació local a lliurar-li, a l’actora, una indemnització de 25.000 euros, sens perjudici de la quantitat afegida que es pogués determinar en execució de Sentència. Això últim, amb la finalitat de valorar els danys i perjudicis soferts per l’actora entre la data del veredicte i la data de l’efectiva restauració de la legalitat infringida per CALZADOS FERNÁNDEZ, SL, amb motiu de les obres realitzades a la finca del carrer DIRECCION000 , NUM000 , de Cornellà de Llobregat, les quals havien estat denunciades en el seu dia per l’ara apel lada.

SEGON: Disconforme amb el veredicte, l’Ajuntament interposà apel lació; i la demandant s’hi oposà en temps i forma.

TERCER: Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d’apel lació i designar Magistrat ponent. I un cop verificats els tràmits processals pertinents s’assenyalà el dia 15 de març de 2016 per tal de votar i decidir.

QUART.- En la tramitació d’aquest recurs d’apel lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER: Per Sentència núm 1, de 15 de gener de 2014, recaiguda en el sí del procediment ordinari núm 191/2012, el Jutjat Contenciós Administratiu núm 17 de Barcelona estimà parcialment la demanda interposada per la SRA María Rosa contra L’IL LM AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT i condemnà aquesta Corporació local a lliurar-li, a l’actora, una indemnització de 25.000 euros, sens perjudici de la quantitat afegida que es pogués determinar en execució de Sentència. Això últim, amb la finalitat de valorar els danys i perjudicis soferts per l’actora entre la data del veredicte i la data de l’efectiva restauració de la legalitat infringida per CALZADOS FERNÁNDEZ, SL, amb motiu de les obres realitzades per aquesta última a la finca del carrer DIRECCION000 , NUM000 , de Cornellà de Llobregat, les quals havien estat denunciades en el seu dia per l’ara apel lada.

L’origen d’aquest litigi en matèria de responsabilitat patrimonial de l’Administració, es troba en la llicència d’obres que l’Ajuntament apel lant li concedí en data 31 de març de 2004 a CALZADOS FERNÁNDEZ, SL, per tal de reformar, ampliar i adequar un local comercial a l’adreça esmentada anteriorment. La Sentència de 14 de juny de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm 7 de Barcelona en el recurs ordinari 502/2005 -promogut per l’ara apel lada-, corroborà la legalitat de la llicència; però constatà que les obres executades l’havien excedit. I la nostra Sentència de 27 d’octubre de 2009 , en seu d’apel lació disposà que l’excés d’obra fos objecte d’enderrocament. Tanmateix, per Sentència núm 650 (a hores d’ara ferma), de 14 de novembre de 2014 (apel lació 152/2012), aquest Tribunal determinà finalment, en seu d’execució, l’abast de les obres de restabliment de la legalitat urbanística vulnerada. Abast de les obres que resultà sensiblement inferior que aquell que havia pressuposat la Sentència objecte de la present apel lació.

En primera instància, la Sra María Rosa reclamà 80.000 euros en concepte de dany econòmic i 12.000 euros en concepte de dany moral; però la Sentència a quo li reconegué d’entrada 25.000, per danys materials i morals, amb interessos legals, sens perjudici, com ja hem dit, que la dita suma es pogués veure incrementada incidentalment, pels danys i perjudicis eventualment soferts per la interessada fins a la data de demolició o desaparició de l’excés d’obra.

SEGON: L’Ajuntament apel lant considera que la Sentència d’instància hauria de ser revocada i, alhora, substituïda per un pronunciament desestimatori del recurs contenciós administratiu d’origen. Però en primer terme, l’apel lada s’ha oposat adduint la improcedència de l’apel lació per raó d’una quantia, la qual hauria quedat limitada a 25.000 euros i, per tant, sensiblement per sota del llindar de més de 30.000 euros, previst a l’ art 81.1.a) LJCA com a condició de possibilitat de les apel lacions contra Sentències recaigudes en plets de quantia determinada, no susceptibles de segona instància per altres motius.

Tanmateix, aquest motiu d’oposició no podrà ser apreciat. Ni que sigui pel fet que la Sentència a quo preveu l’eventualitat d’una indemnització complementària, a calcular, en el seu cas, en seu incidental. Quantia complementària que a hores d’ara és desconeguda o incerta; i que, sense ultrapassar, junt amb la principal, la xifra màxima reclamada per l’actora en primera instància, res garanteix que no podria acabar superant els 30.000 euros.

Haurem, doncs, d’abordar el fons de la controvèrsia.

TERCER: La Sentència d’instància considerà que l’Ajuntament havia incorregut en culpa in vigilando en no haver exercit amb la deguda diligència les seves atribucions en matèria de disciplina urbanística; la qual cosa s’hauria traduït en una permanència de les obres il legals, més prolongada del que hauria estat admissible. I com a conseqüència d’aquesta executòria excessivament dilatada en el temps, la Sra María Rosa hauria patit injustament danys morals i materials derivats d’una acusada sensació d’estretor i de manca d’intimitat, atès el caràcter confrontant de les obres.

Per afegitó, la Sentència imposà les costes del procés al Consistori demandat, i a tal efecte, salvà la manca de temeritat i mala fe, així com l’obstacle que podia representar un estimació parcial, atribuint-li a les costes processals una funció reparadora, propera a la de la responsabilitat patrimonial.

La posició del Jutjat a quo -que ha fet seva l’apel lada per tal d’oposar-se al recurs de l’Ajuntament-, ha estat criticada per la defensa lletrada de la Corporació local apel lant, la qual ha concretat els seus arguments a través de quatre retrets; a saber:

1: Incongruència per excés, en haver estat reconeguda una indemnització per danys morals, superior a la xifra reclamada per l’actora per aquest concepte.

2: Manca de fonament de la culpa in vigilando atribuïda a l’Ajuntament.

3: Caràcter dubtós o excesiu del dany, i

4: Improcedència de la condemna en costes.

QUART: El retret relatiu a les costes haurà de prosperar necessàriament.

L’ art 139.1 LJCA , agradi o no, en casos com el present supedita la condemna en costes a la concurrència d’alguna de les circumstàncies que segueixen:

a)Integra desestimació de les pretensions de la part concernida; la qual cosa vindria a excloure les costes processals en supòsits d’estimació parcial de la demanda, o

  1. b) Concurrència de temeritat o mala fe.

I en el supòsit que ara ens ocupa, resulta evident que no hi hagué estimació integral de la demanda; ni rastre de temeritat o mala fe processal imputable a l’Ajuntament.

CINQUÈ: No podrem apreciar, en canvi, la concurrència del vici d’incongruència, perquè la Sentència d’instància fonamentà la condemna en l’apreciació de danys físics i morals.

Quant a la realitat dels danys i a la culpa in vigilando de l’Ajuntament, haurem de coincidir amb el Jutjat d’instància en què les actuacions de la Corporació no van ser prou enèrgiques; com ho acredita, en part, el mateix litigi d’origen i la durada dilatada de les actuacions de reposició de la legalitat vulnerada. Una altra cosa és que la dita culpa l’haguem d’apreciar més matisada que no pas la Sentència a quo, que no debades va ser dictada pensant en una irregularitat urbanística que posteriorment és demostrà menys intensa.

I el mateix haurem de dir per tal de descartar danys o perjudicis materials o immediatament tangibles, com a conseqüència d’un excés d’obra que quan es concretà definitivament, es demostrà molt inferior al pres en consideració pel Jutjat d’instància. Tot això, en ser, el susdit excés, no d’1,18 metres per sobre de l’alçada reguladora, sinó el que es concretà a través de la nostra Sentència núm 650, de 14 de novembre de 2014 (apel lació 152/2012) en els termes que segueixen (les negretes seran nostres):

“CINQUÈ: (…)Així les coses, en mèrits de les normes que ningú ha posat en dubte que siguin les aplicables (art 243.2 i 328.5 NNUU del PGM) el pèrit processal dictaminà:

1er: Que la construcció controvertida no superava l’alçada reguladora de 3,30 m, mesurada des de la rasant del carrer de la finca receptora de les obres, i que

2on: Aquesta construcció en interior d’illa sí que ultrapassava el límit ideal traçat a 45º des del límit de la profunditat edificable de la parcel la de l’ara apel lada. Límit que en altres extrems del dictamen quedava clar que havia de veure situat l’inici del seu recorregut rectilini i ascendent en el sostre de la planta NUM001 de la finca de la Sra María Rosa , per dir-ho d’una forma entenedora.

I que l’ara apel lant era perfectament conscient que l’alçada reguladora aplicable a la finca de Calçats Fernández, SL, havia de determinar-se des de la rasant del carrer DIRECCION000 , ho evidencia l’enunciat de la seva pregunta núm 3 (les negretes seran nostres):

“Diga el perito si la altura de la planta del cuerpo interior de manzana de la casa de la calle DIRECCION000 nº NUM000 de Cornellà de Llobregat, además de no exceder de los 3,30m respecto de la rasante de dicha calle, tampoco ha de rebasar el plano ideal, trazado a 45º….”.

És palmari que la pregunta portava implícita -com no podia ser d’altra manera- l’acceptació que el carrer a prendre en consideració als efectes de l’alçada reguladora, havia de ser el carrer DIRECCION000 . Entre d’altres raons (i fent abstracció del cas que ens ocupa), perquè la pretensió -en cas de finques confrontants ubicades en carrers diferents i de diferent rasant- d’aplicar l’alçada reguladora a la finca més elevada, des de la rasant de l’altre carrer, sovint podria conduir a la configuració de volums incompatibles amb les normes d’habitabilitat, o només útils per a persones d’estatura més aviat reduïda.

És veritat que al pèrit processal li va ser formulada una cinquena pregunta, la resposta a la qual va ser la que van transcriure les Sentències dictades en primera i segona instància. Pregunta que anava adreçada a confrontar el volum controvertit amb l’alçada reguladora de 3,30m mesurada des del carrer DIRECCION001 , amb un resultat d’escreix d’1,18 m, com era d’esperar.

En puritat, es tractava d’una pregunta que, ni hauria d’haver estat admesa, ni el pèrit l’hauria d’haver respost; perquè podia donar lloc a confusió i a diluir el centre neuràlgic de les conclusions del facultatiu, que, certament -volem insistir-, es trobava a les respostes donades a les preguntes 3 i 4. Apreciació, aquesta, no desmentida pels aclariments posteriors, l’únic clar i determinant dels quals és aquell que, a propòsit del mesurament fet de l’alçada del volum controvertit des del carrer perpendicular DIRECCION001 , reconeix que aquest mesurament no respon “a ningún articulado del PGM sinó a un tema de niveles”; altrament dit: a una mera apreciació fàctica, la qual -podríem afegir nosaltres- havia de resultar tant útil i pertinent com fer el mateix mesurament des del nivell del mar, per posar un exemple.

SISÈ: Les apreciacions anteriors s’han vist corroborades en seu d’apel lació pel dictamen complementari emès pel mateix pèrit processal; el qual ha reiterat que el volum que ens ocupa ha de respectar l’alçada reguladora de 3,30m, mesurada aquesta des del “centro de la fachada de la finca DIRECCION000 , NUM000 , a partir de la rasante de la acera en este punto”, i, alhora, ens ha permès corroborar amb les seves apreciacions que el projecte de demolició parcial promogut per Calçats Fernández, SL, és susceptible de satisfer la necessària i inexorable adequació de la construcció a les prescripcions del PGM relatives a alçada reguladora i a distàncies mínimes amb finques confrontants situades a diferent nivell.

SETÈ: Les consideracions precedents ens hauran de portar a rebutjar la pretensió d’inexecutabilitat sostinguda per les apel lants; sens perjudici d’estimar parcialment ambdues alçades en apreciar-se que, efectivament, la Resolució interlocutòria d’instància ha incorregut, ateses les circumstàncies, en un dèficit de motivació ( art 120.3 CE ) a l’hora de donar resposta i analitzar els temes debatuts i el material probatori disponible, donant lloc -certament de forma involuntària- a una situació d’incertesa o indefinició que s’escau enervar.

I fruit de les mateixes consideracions, haurem de rebutjar els motius d’oposició esgrimits per l’apel lada, perquè com hem pogut comprovar, el designi autèntic del nostre veredicte d’octubre de 2009, ha quedat definitivament precisat.

VUITÈ: Atès allò que disposa l’ art 139.2 LJCA , no s’imposaran costes.

Atesos els preceptes legals esmentats, així com la resta de general i pertinent aplicació,

R E S O L U C I Ó:

Aquesta Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per tot allò que ha estat exposat HA DECIDIT:

ESTIMAR PARCIALMENT els recursos d’apel lació deduïts, amb l’oposició de Doña María Rosa , per L’IL LM AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT i per CALÇATS FERNÁNDEZ, SL contra la Resolució interlocutòria de data 23 de setembre de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm 7 de Barcelona a l’incident d’execució núm 2/2011, dimanant del recurs ordinari núm 502/2005-F, i, conseqüentment:

1: DECLARAR la plena executabilitat de la nostra Sentència núm 970, de 27 d’octubre de 2009 (apel lació 275/2007) i, en aquest sentit, integrar el veredicte tot precisant que, de conformitat amb allò que resulta de la pericial practicada en el seu moment, l’excés d’obra a enderrocar és el que ve determinat per l’aplicació simultània de l’alçada reguladora de 3,30m mesurada des del carrer DIRECCION000 , NUM000 , de Cornellà de Llobregat, i de la separació a la finca ubicada al carrer DIRECCION001 , NUM002 de la mateixa població, determinada -la dita separació- per un pla ideal, traçat a 45º des del límit de la profunditat edificable d’aquesta darrera finca, a partir de l’alçada màxima de la seva planta NUM001 (…)”

No podrem excloure -això sí- l’existència de dany moral -d’un dany moral exclusivament associat a la situació de neguit patida injustament per la Sra María Rosa -, encara que la quantificació d’aquest dany hagi de restar limitada a 12.000 euros, en considerar, aquest Tribunal -sota criteris de prudència-, que aquesta és una quantitat que guarda la deguda proporció amb les característiques de la situació.

L’apel lació, doncs, haurà de prosperar parcialment.

SISÈ: De conformitat amb l’ art 139.2 LJCA , no s’imposaran costes.

DECISIÓ:

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya HA DECIDIT:

ESTIMAR PARCIALMENT el present recurs d’apel lació núm 212/2014, promogut per L’IL LM AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT -amb l’oposició de Doña María Rosa – contra la Sentència núm 1, d’1 de gener de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm 17 de Barcelona en el sí del procediment ordinari núm 191/2012, i, conseqüentment:

1: DEIXAR sense efecte i substituir, l’import de la indemnització de 25.000 euros fixada pel Jutjat d’instància, per una indemnització de 12.000 euros per danys morals, i

2: REVOCAR i deixar també sense efecte la condemna en costes que es conté a la Sentència apel lada.

Sense costes.

Notifiqueu aquesta Sentència a les parts amb l’advertiment que és ferma i, com a tal, insusceptible de recursos.

Alhora, trameteu una certificació del present veredicte, amb l’ofici corresponent, al Jutjat d’origen, per tal que hi pugui dictar els pronunciaments d’execució que siguin pertinents.

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d’apel lació,

PUBLICACIÓ.- El dia d’avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Protegit: Informe sexenio transferencia. Abril 2020.

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Publicat dins de General | Escriviu la vostra contrasenya per veure els comentaris.

1.-El informe de género en la elaboración de los planes urbanísticos: una perspectiva crítica. Incluye recensión y artículo.

1.-Elaboración de recensión.457 pp.

2.-Construcción de cuadro sobre las  diversas corrientes del feminismo.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Curriculum vitae succint (2020).

Joan Amenós: doctor en dret i professor titular de Dret Administratiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.

*

Ha estat responsable de diversos projectes d’innovació docent a la Facultat de Dret i a la Facultat de Lletres de la seva Universitat. Ha estat vocal del Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics de la Facultat de Dret de la UAB. Les seves publicacions han girat principalment entorn l’urbanisme i l’Administració Local.

**

Actualment, està integrat  activament en el projecte d’investigació “La lucha por la ética y contra la corrupción: empleo y contratación del sector público, urbanismo y actividad de fomento de los poders públicos” (DER 2016-79920-R):IP:CEC.

***

Publicat dins de General | Deixa un comentari

III.-LOS INSTRUMENTOS.

III.-LOS INSTRUMENTOS.

         III.1.-EL REGLAMENTO.

         III.1.1.-Me remito aquí a lo ya dicho en la introducción sobre el decreto de declaración de alarma y su efecto limitativo de derechos. Ahora bien, no cabe olvidar que la declaración va a ser completada por actos y resoluciones administrativas que jerárquicamente no cabe calificar como reglamentos, pero que incluyen órdenes generales, instrucciones interpretativas, etc. Es decir, son materialmente normas, pero –observado estrictamente- no forman parte del ordenamiento jurídico (de todos modos, plantean un reto teórico interesantísimo, en el cual no podemos entrar).

         Observemos al respecto el art. 4.3 de la Declaración de alarma (la negrita es mía):

         “3. Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este real decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

            Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar atención a las personas vulnerables. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.”

         III.2.-INSPECCIONES Y COMPROBACIONES.

         En este punto es fundamental el art. 5.2 de la Declaración de alarma, que reza lo siguiente:

         2. Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo.

            A tal fin, la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.”

         Al respecto, debemos decir que se trata de una inspección que respeta los límites constitucionales (en concreto, el derecho a la inviolabilidad de domicilio, que no ha sido suspendido). Por otra parte, aparecen los requerimientos de información típicos de la función inspectora pero, en este caso, pueden ser seguidas por órdenes que normalmente ya no entran en la actuación de un inspector administrativo en una policía administrativa sectorial. En concreto, me refiero a la orden de prohibición o suspensión inmediata de una actividad o servicio.

         Aparece también el típico deber de no obstruir a la inspección.

         No vamos a entrar en esta lección en la cuestión de la potestad sancionadora, que trataremos en la siguiente. Ahora bien, el art. Quinto.4 de la Orden  INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, recuerda que:

         “[…]el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, considera como infracción grave, la desobediencia o la resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.”

         Ha de recordarse que, abierto un procedimiento sancionador por las infracciones indicadas, la autoridad administrativa puede acordar motivadamente que no se aplique el beneficio de la suspensión de plazos administrativos (disposición adicional tercera, 4, de la declaración de alarma).

         III.3.-ÓRDENES.

         Las órdenes constituyen la herramienta limitativa fundamental en este caso, una vez dictada la declaración de alarma. Ya hemos visto en el apartado anterior que el art. 5.2 de la declaración de alarma dispone que los agentes de la autoridad “podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo”.

         Al respecto hemos de decir lo siguiente. En primer lugar, que el incumplimiento de la orden puede acarrear sanciones penales o sanciones administrativas. Respecto a lo primero, la precitada Orden INT/226/220, de 15 de marzo, recuerda en su art. quinto.3 que “el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente pueden ser constitutivos de delitos de atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de resistencia y desobediencia, tipificados de forma específica en los artículos 550 a 556 del Código Penal”.

         Respecto a lo segundo, la misma Orden, en su artículo Quinto.3 anota que “igualmente, el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, considera como infracción grave, la desobediencia o la resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito”.

         La orden, por supuesto, puede ejecutarse ante el incumplimiento y, para ello, podría requerirse incluso la actuación de las Fuerzas Armadas (art. 5. 6 de la Declaración de alarma) que, además, tienen el carácter de agentes de la autoridad y también pueden dictar órdenes (disposición adicional quinta de la declaración de alarma).

         Por último, conviene decir que nos hemos centrado principalmente en las órdenes dictadas por los agentes de la autoridad pero, en estos días, se han dictado otras. Por ejemplo, la orden del Ministro de Transportes prohibiendo los vuelos con Italia.

         III.4.-LICENCIAS O AUTORIZACIONES PREVIAS.

         Evidentemente, se trata de una figura de escaso uso en este contexto. Aún así, no está de más recordar que el Real Decreto-Ley 8/2020, de medidas extraordinarias frente al impacto económico y social, suspende el régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras en España (basado en la idea de innecesaria comunicación previa, libre inversión y simple notificación posterior de lo  realizado). En efecto, la disposición final cuarta del Decreto Ley citado somete a autorización previa las inversiones extranjeras que provengan de países de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en ciertos sectores (por ejemplo, infraestructuras críticas, energía, medios de comunicación, etc.).

         Es decir, el Estado, ante la situación crítica, bloquea la entrada del capital extranjero (salvo el de la Unión Europea) y acude para ello al instrumento de la licencia previa (además de un régimen sancionador más estricto, que incluye la realización de operaciones no autorizadas o la falta de veracidad en la solicitud de autorización).

         III.5.-COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES.

         No he hallado ejemplos de su uso en esta situación limitativa. Ahora bien, es cierto que existe un documento sin regulación legal, que alguna doctrina ha calificado ya como “placebo jurídico”. Ante la amplitud  valorativa de que disponen las autoridades y sus agentes para enjuiciar si existe una causa que autoriza un concreto desplazamiento, algunas administraciones públicas han puesto a disposición de los ciudadanos un “Certificado autoresponsable de desplazamiento en el marco del estado de alarma”.

         Es interesante, porque la inclusión de datos falsos podría ocasionar, como hemos visto antes, consecuencias sancionadoras en el orden administrativo. Por otra parte, esta apócrifa declaración responsable tiene el mismo efecto práctico que sus parientes con regulación legal. Esto es, facilita la inspección de la Administración, que va a ser primariamente documental y no fáctica (salvo que el agente no se vea convencido por el documento).

***

 

 

 

 

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

II.-LOS PRINCIPIOS  EN JUEGO.

II.-LOS PRINCIPIOS  EN JUEGO.

         II.1.-Los principios en general y los principios en concreto.

                   II.1.1.-Los principios generales del Derecho, fuente y, a la vez, papel interpretativo.

                   II.1.2.-Su positivización nos permite eludir el debate ontológico.

                   II.1.3.-Tradicional uso en esta materia limitativa o de intervención. Por ejemplo, el art. 84.2 LRBRL: “2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue”.

         II.2.-Legalidad.

                   II.2.1.-El principio de legalidad (art. 9.1 y 103.1 CE) es, lógicamente, el primer requisito que ha de cumplir el ejercicio de la potestad reglamentaria limitativa por parte de la Administración. En este sentido, debemos decir que la Constitución dispone en su art. 116 la posibilidad de declaración de los estados de alarma, excepción y sitio. Se remite para su regulación a una ley orgánica. También se refiere a esta legislación de necesidad el art. 55.1 de la Norma Suprema, que sólo admite la suspensión de derechos constitucionales cuando se trate de estados de excepción o de sitio.  Es decir, se observa una gradación en la cual la alarma sería el nivel inferior.

                   II.2.2.-En concordancia con lo anterior, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, ha regulado los estados de alarma, excepción y sitio. Los arts. 1.1 y 1.2 de la Ley remiten, en los tres casos, a la idea de circunstancias extraordinarias  y a la estricta proporcionalidad:

         “1.1.-Procederá la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes.

         1.2.-Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias”.

         Ha de observarse que la descripción que hace esta Ley del estado de alarma gira en torno a situaciones catastróficas, de paralización de servicios públicos o de desabastecimiento, pero sin alteración grave del orden público. El supuesto que nos interesa se recoge en el art. 4.b), que habilita al Gobierno para declarar el estado de alarma ante “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”.

                   II.2.3.-Gracias a las habilitaciones anteriores, el Gobierno dictó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma. El art. 6.1 de la Ley Orgánica precitada es inequívoco y nos dice que “la declaración se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros”. Ahora bien,  el Tribunal Constitucional, en su STC 83/2016, expuso una postura confusa y discrepante con la que sostuvo el Tribunal Supremo en el previo litigio contencioso-administrativo. Según este último Tribunal, la declaración de alarma tiene rango reglamentario y es enjuiciable por la jurisdicción contencioso-administrativa. Ahora bien, la prórroga sí es ya un acto de las Cámaras que no cabe atacar en dicha jurisdicción.

         El Tribunal Constitucional zanjó la cuestión otorgando al decreto de declaración de alarma (y a su prórroga parlamentaria) valor de Ley, sólo enjuiciable por el Tribunal Constitucional. Ahora bien, los actos y disposiciones que pudieran dictarse en su aplicación ya son actos enjuiciables por la jurisdicción ordinaria. Como es fácil comprender, esta complejidad no se da el resto de normas reglamentarias de carácter limitativo que habíamos explicado antes de entrar, esta semana, en la declaración de alarma.

         II.3.-Necesidad: de acuerdo con la exposición de motivos del decreto, la necesidad se justifica principalmente aludiendo a la declaración de pandemia internacional declarada por la OMS  el 11 de marzo. Ello plantea una situación grave y excepcional en la que es necesario porteger la salud y seguridad de los ciudadanos.

         II.4.-Proporcionalidad: se trata de uno de los principios más activos en el enjuiciamiento de estas decisiones. La doctrina y la jurisprudencia encierra en él varias ideas: sólo los efectos negativos estrictamente precisos, principio de adecuación de las medidas con la situación fáctica, sólo la duración estrictamente necesaria, elección de los medios menos lesivos para los derechos e intereses individuales…Recordemos que ya el art. 1.1. de la Ley Orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio aludía a esa exigencia de proporcionalidad.

         II.5.-Idoneidad: se trata, sin duda, del principio más discutido por la doctrina, que ha planteado diversas objeciones de inidoneidad. En concreto:

                   -Inidoneidad temporal: en las semanas previas a la declaración de alarma, varias Comunidades Autónomas acordaron diversas medidas de acuerdo con la legislación de sanidad –suspensión del curso escolar, acordonamientos, prohibición de reuniones masivas…. Salvo las tomadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (del que forman parte el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas), se ha detectado en las autoridades de la Administración del Estado una transición precipitada del “See and wait” al “Fast and furious”. De todos modos, más que un defecto jurídico, estaríamos aquí ante posibles ineficacias en la gestión. Otra cosa es, evidentemente, la apertura de diligencias penales contra el Delegado del Gobierno en Madrid, por la autorización de la manifestación del domingo 8 de marzo.

                   -Inidoneidad material. Alba NOGUEIRA LÓPEZ ( y otros autores) han  subrayado especialmente la presencia de otras normas que hubieran podido conseguir resultados útiles con menor gravamen en los derechos de los ciudadanos. Se trataría de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y, especialmente, de la Ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública. El art. tercero de esta ley (que prevé, además, la ratificación judicial de las medidas) dispone lo siguiente:

         “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

                   -Inidoneidad constitucional: estamos ante el debate más profundo, planteado principalmente por ALEGRE ÁVILA y LAMELA, que alega que el confinamiento y otras medidas que habilita el decreto son una auténtica suspensión de determinados derechos constitucionales (no es una modulación, no es una restricción). En consecuencia, debía haberse optado por la declaración de estado de excepción.

         II.6.-Precaución: este principio ha sido estudiado en profundidad por el profesor          ESTEVE PARDO y, de hecho, la jurisprudencia lo viene aplicando con soltura (por ejemplo, en el caso del confinamiento del hotel tinerfeño). Curiosamente, nació para la gestión de situaciones de riesgo, creadas por el hombre, y no tanto de peligro (nacidas de la misma Naturaleza). Sin embargo, se aplica de hecho a ambas de cara a controlar situaciones de incertidumbre y, en cierto modo, constituye una visión renovada de la idea de proporcionalidad, que ya hemos visto (limitación temporal de las medidas, rescisión o suspensión de decisiones administrativas ante una incertidumbre sobrevenida, etc.).

         II.7.-Igualdad: es el marco general, obviamente, de la declaración de alarma, pero es evidente que cualquier Tribunal admitiría los diferentes tratamientos que tienen las actividades económicas y los diferentes servicios (en función de su peligrosidad, de su carácter esencial o no, etc.). No obstante, hubo una pequeña polémica en  este punto con relación a las peluquerías, dada la peligrosidad derivada del contacto y su inicial admisión.

***

 

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

LA ACTIVIDAD LIMITADORA DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. I.-INTRODUCCIÓN.

LA ACTIVIDAD LIMITADORA DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.

I.-INTRODUCCIÓN.

II.-LOS PRINCIPIOS EN JUEGO.

III.-LOS INSTRUMENTOS.

I.-INTRODUCCIÓN.

         I.1.-Un caso impresionante de limitación de derechos. La Administración Pública como instancia neutral y disciplinaria.

                   I.1.1.-El gran momento de la vieja actividad de policía. Complementemos este big case con las aportaciones doctrinales que tenemos hasta ahora.

                   I.1.2.-Primer apunte politológico: la neutralidad de la Administración.

                   I.1.3.-Segundo apunte politológico: la ofensiva restrictiva. ¿Impotencia democrática?

         I.2.-La técnica legislativa seguida y la tensión en una gran parte del ordenamiento jurídico.

                   I.2.1.-Fuentes: el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Su disposición final primera ratifica todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales, que continuarán vigentes, siempre que resulten compatibles con este real decreto. Un ejemplo destacado fue la Orden del Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, de 24 de febrero del 2020, relativa a confinamiento de huéspedes en cuarentena y cierre de instalaciones en un hotel de Tenerife, que objeto de ratificación judicial de acuerdo con la Ley Orgánica de medidas especiales en materia de salud pública (art. 2), la Ley General de Sanidad (art. 26) y la LJCA (art. 8.5).  Obsérvese que la limitación de derechos estaba habilitada por esta normativa sanitaria específica.

                   I.2.2.-Una vez promulgada la declaración de alarma, se  aprueban diversos Decretos-leyes. Por ejemplo, el Real Decreto Ley 6/2020, sobre determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, el Real decreto-Ley 7/2020, relativo al impacto económico y el Real Decreto 8/2020, relativo al impacto económico y social. Ello se ve complementado por una multitud de órdenes promulgadas por los Ministros (fundamentalmente, los señalados en los arts. 4.2 y 4.3 de la Declaración de alarma: ministra de Defensa, ministro del Interior, ministro de Transportes y ministro de Sanidad), así como instrucciones y resoluciones.

                   La complejidad de la producción normativa ha llevado al BOE a confeccionar un código normativo electrónico Crisis Sanitaria Covid-19, de actualización diaria.

                   I.2.3.-Pueden destacarse algunas líneas generales de las medidas tomadas. En primer lugar, globalidad. En efecto, en este momento, una gran parte del ordenamiento y del juego de derechos y deberes está bajo tensión. Ello afecta muy especialmente, por supuesto, al Derecho Administrativo. No sólo en el campo de la limitación, sino con disposiciones especiales en materia de servicios públicos (la sanidad y su personal, destacadamente), de subvenciones y ayudas públicas (donde se ha iniciado ya un relajamiento de criterios en relación a la normativa precedente), en materia de expropiación forzosa (dado el protagonismo que disfruta la requisa en la declaración de alarma), en la contratación pública (con un aplazamiento de obligaciones para ciertos contratistas y una suavización del principio de riesgo y ventura que pueden generar algunos litigios en el futuro), en la ejecución presupuestaria (con la introducción de reglas de agilización), etc.

         En segundo lugar, ha de señalarse que una idea central es la suspensión de los plazos y el aplazamiento en el cumplimiento de las obligaciones. Respecto a lo primero, se pone en marcha una delicada casuística de suspensión de plazos procesales (disposición adicional segunda de la declaración de alarma) y de suspensión de plazos administrativos (disposición adicional tercera de la declaración de alarma, aunque con algunas precisiones posteriores en materia de plazos tributarios).

         I.3.-El objeto central de esta exposición.

                   I.3.1.-El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma.

                            I.3.1.1.-Este Real Decreto (norma aprobada por la Administración Pública, por tanto) tiene su habilitación legal en la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio. Recordad que este tema nos interesaba mucho. La norma con rango legal le permite dictar a la Administración Pública una disposición moduladora, limitativa e incluso restrictiva del ejercicio de los derechos.

                            I.3.1.2.-Grosso modo, el Decreto tiene tres partes. En la primera, se declara el estado de alarma, se precisa su ámbito territorial (todo el territorio nacional)  y se fija su duración (quince días naturales). En la segunda, se regulan las autoridades competentes (arts. 4-6) y en una tercera se precisan las medidas de limitación de derechos (arts. 7 a 20).

                            I.3.1.3.-Además de ello, existen varias disposiciones adicionales y finales (por ejemplo, las que  indicamos antes, relativas a la suspensión de plazos).

                   I.3.2.-Las finalidades en juego. La salud pública.

         Son diversos los manuales que suelen señalar el objetivo final de las medidas de limitación y, además, lo sitúan en un sector. Por ejemplo, la protección del medio ambiente es una causa habilitante para la actuación limitativa en este sector. Lo mismo ocurre con la seguridad (seguridad alimentaria, en la circulación, en el transporte, etc.). Últimamente, la doctrina ha llamado la atención sobre el mantenimiento de la estabilidad y desarrollo económico, lo cual obligaba a regular con normas administrativas enteros sectores de la economía (bancos y seguros, energía, telecomunicaciones, etc.). La regulación es tan intensa que se habla ya, como sabemos, de supervisión administrativa.

         En el caso que nos ocupa, es la salud pública la causa que legitima la promulgación de la norma administrativa. Hasta ahora, reconozcámoslo, ocupaba un espacio pequeño en los manuales, pero es evidente que va a mejorar su posición.

                   I.3.3.-Derechos bajo limitación.

         En clase habíamos insistido en la idea de que el ordenamiento jurídico (la Constitución, las leyes y también las normas administrativas) atribuye derechos, pero también asigna a la Administración un posible papel limitador de su ejercicio, para asegurar que no va a verse dañado el interés general.

         Dicho esto, los arts. 7 y ss. del Decreto imponen diversas limitaciones y restricciones en varios derechos y libertades. Señalemos algunas:

         -La circulación por las vías o espacios de uso público sólo es posible bajo la cobertura de alguna de las causas enumeradas en el art. 7. Esto incluye tanto la circulación a pie como la circulación de vehículos particulares.  Todo ello afecta, evidentemente, a la libre circulación por el territorio nacional, reconocida por el art. 19 de la Constitución.

                   Obsérvese que el art. 7.4 aún habilita para una medida futura más contundente, concretada en el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas.

         –Suspensión de la actividad educativa presencial, de acuerdo con el art. 9 de la declaración y afectando, lógicamente, al ejercicio del derecho a la educación  regulado en el art. 27 CE.

         –Suspensión de diversas actividades comerciales, culturales y recreativas, así como de hostelería y recaudación (art. 10 de la declaración). Queda afectada,  lógicamente, la libertad de empresa prevista en el art. 38 CE y ciertos aspectos del derecho al trabajo (art. 35.1 CE).

         –Medidas de contención en relación con lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas (art. 11).  No se afecta, ciertamente, a la libertad ideológica y religiosa, pero sí a la libre expresión del culto (art. 16.1 CE).

         -Habilitación de medidas para asegurar el abastecimiento y medidas de intervención de industrias y establecimientos (sanitarios, farmacéuticos, etc.), de acuerdo con el art. 13. En este caso, la libertad de gestión ínsita en la libertad de empresa  (art. 38 CE) va a quedar, en su caso, intensamente limitada.

         -Medidas muy contundentes en materia de transportes (art. 14). Por ejemplo, la limitación forzosa de oferta, con la posibilidad incluso de introducir medidas adicionales para limitar la circulación de medios de transporte colectivo. En este caso, también se vería afectada la libertad de empresa de estos transportistas.

         -Todos los medios de comunicación, públicos y privados, pueden recibir la orden de insertar determinados mensajes, anuncios y comunicaciones por parte de la autoridad pública (art. 19). Se trataría de una ligera limitación del art. 20.1.d) de la Constitución, relativo a la comunicación libre de información.

***

 

 

 

 

 

 

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

CV breve (2020).

CV breve de Joan Amenós Álamo

Joan Amenos Álamo (Vizcaya, 1962) obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1986. Ganó las oposiciones de Técnico de Administración General en el Ayuntamiento de Barcelona en 1986. Ejerció la abogacía al servicio de la Corporación Metropolitana de Barcelona y en el despacho de Abogados Silva, Riba&De la Chica.

En 1996 leyó su tesis doctoral sobre “La inspección urbanística: concepto y régimen jurídico”. Desde 1998 es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Barcelona.

El primer interés de su trabajo universitario fue la docencia, impartiendo clases sobre Derecho Administrativo en diversas licenciaturas y grados. Ha sido responsable de varios proyectos de mejora pedagógica, especialmente en lo relativo a expresión oral de los estudiantes. En esa línea fue, entre otros cargos universitarios, Vicedecano de Estudiantes de la Facultad de Derecho en los años 2003-2004 y subcoordinador de la Licenciatura de Humanidades (2002-2003). Su interés por el papel educativo de las universidades le hizo escribir varios artículos sobre régimen jurídico de la universidad, innovación docente, etc.

En el marco internacional, cabe destacar la participación en el programa de Doctorado en Derecho Público y Privado realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Agencia Española de Cooperación Internacional (años 2004-2010) en El Salvador, dando lugar a diversas publicaciones en revistas y editoriales salvadoreñas. Igualmente, fue relevante su estancia en Chicago (año 2014), con el profesor Robert Bruegmann, Catedrático de Historia del Arte, Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Illinois, lo que le permitió analizar aspectos jurídicos de la distinción entre los modelos de ciudad dispersa y ciudad compacta.

La transferencia de conocimiento es un campo al cual se ha dedicado intensamente. Aparte de innumerables conferencias en cursos para profesionales y funcionarios, se ha centrado en el asesoramiento jurídico a través de dictámenes e informes. En este sentido, ha sido vocal del Servicio de Estudios y Dictámenes Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los peticionarios han sido muy diversos, incluyendo la Administración autonómica, el Gobierno y el Parlamento del Principado de Andorra, varias Administraciones locales y el Consejo Social universitario, así como varios despachos de abogados.

Entre sus múltiples publicaciones, destacan bajo formato de libro La inspección urbanística: concepto y régimen jurídico (1999) y El mito legal de la ciudad compacta (2015).

Una de sus últimas preocupaciones gira en torno a la corrupción urbanística. En este sentido, en el marco de este proyecto DER2016-79920-R, ha escrito ya sobre este tema en los dos libros colectivos publicados. Igualmente, tiene prevista, para su publicación en el próximo número de la Revista Catalana de Derecho Público, el artículo “¿Son los Secretarios de Administración Local una herramienta adecuada contra la corrupción urbanística?».

También le interesa la formulación de una argumentación crítica y contraria a las tesis del feminismo dominante en el denominado “urbanismo de género”, con un artículo iniciático ya publicado en el libro colectivo La recerca en Dret en perspectiva de gènere (Dykinson 2020).

Tiene activo un blog con su CV completo y reflexiones sobre el Derecho público, la ciudad y la enseñanza bajo el título “Cuaderno profesional Joan Amenós” (http://blogs.uab.cat/estelasenlamaramenos/).

***

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Brexit. GEA. Índice de temas tratados. 28 de febrero del 2020.

1.-Fin del período transitorio: 31 de diciembre del 2020. La decisión sobre la prórroga debería hacerse antes del 30 de junio del 2020 (la prórroga podría durar entre uno y dos años).

*

2.-Acuerdo parcial de salida ya logrado. El derecho de residencia se mantiene y se dispone una autoridad independiente para la defensa de los ciudadanos en GB (que incluso puede acudir ante los tribunales). El acuerdo prevé también la coordinación de la seguridad social.

*

3.-Hasta el cese del período transitorio, se aplica el Derecho comunitario. En general, perpetuatio iurisdictionis (incluso ampliado).

*

4.-GB no quiere el alineamiento con las políticas de la UE. El fantasma de Singapur recorre Europa (aplicación suave de la normativa de la OMC).  Riesgo de dumping ambiental, social, fiscal e incluso de otras políticas públicas.

Dada la proximidad y el volumen de los intercambios, se plantea un posible arancel compensatorio.

__

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Les inspeccions administratives. Materials previs destinats al Diploma de postgrau en gestió gerencial; funció directiva.Tarragaon, 2019.

 

1.-Aquesta conferència s’emmarca en una formació global per a funcionaris directius i connecta íntimament amb les lliçons del professor  Josep Maria Sabaté  relatives a l’activitat de limitació (dictades recentment). De fet, la inspecció és una mitjà de l’activitat de limitació que, als darrers temps, ha pres una gran volada. Són diverses les raons que han impulsat aquesta interès per aquest instrument. Els estudiarem a la classe. D’entrada, aporto  aquí uns documents que sintetitzen l’explicació i poden ser útils per a ampliar el seu contingut.

 

*

2.-Els materials preparatoris de la sessió del 12 de març comencen amb un resum del que penso explicar. Aquí el teniu:

…….La inspección administrativa. Fragmentos y esquemas para una conferencia (I)”.

…… “La inspección administrativa. Fragmentos y esquemas para una conferencia (y II)”.

**

3.-En aquests dies preparatoris, si teniu algun dubte o tema previ que desitgeu comentar, podeu enviar-me un correu electrònic a:    joan.amenos@uab.cat

Igualment, he afegit tot seguit alguns materials que poden enriquir l’exposició. En primer lloc, una reflexió sobre la denúncia dels administrats com a fórmula de col·laboració amb l’Administració. En efecte, la denúncia col·labora amb la inspecció i és un factor interessant, encara que -fins ara- amb escàs reconeixement pel Dret positiu:

 

El privilegiado estatuto del denunciante respecto a ciertas infracciones administrativas (I)

El privilegiado estatuto del denunciante respecto a ciertas infracciones administrativas (y II)

El denunciante destituido

El derecho a la delación con premio.

Más notas sobre el premio al delator.

...-En relació a la llicència o autorització com a fórmula de control i la seva progressiva substitució per declaracions responsables i comunicacions prèvies que exigeixen una “Administració de patrulla”, us passo les següents reflexions:

 

.-En general:

La consolidada penetración de la comunicación previa en el Derecho urbanístico.

Notas para unas clases en el curso de acceso a la profesión de abogado (III).

 

.-En el camp de l’urbanisme:

Precisiones sobre la mera comunicación previa de la primera ocupación y utilización de edificios (I).

Precisiones sobre la mera comunicación previa de la primera ocupación y utilización de edificios (y II).

 

.-Com s’articula el canvi a un municipi concret:

 Un exemple pràctic: catàleg de comunicacions i llicències establert per la normativa municipal de l’Ajuntament de Terrassa.

 

.-El joc de llicències, comunicacions i autoritzacions a un sector concret. En aquest cas, les assegurances:

Posición de la Administración Pública en la reciente Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (I).

Posición de la Administración Pública en la reciente Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (II).

Posición de la Administración Pública en la reciente Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (y III).

.-Un afegit sobre les nocions d’inspecció urbanística i inspecció d’edificis:

Expansión de la inspección urbanística y atribución íntegra a las Comunidades Autónomas (jurisprudencia del TC).

.-Igualment, poden ser útils les següents resolucions judicials:

.-Sobre el concepte i funcions dels plans d’inspecció (legislació tributària estatal).

.-La inspección urbanística.

.-La presumpció de certesa i els seus límits.

.-Responsabilidad administrativa, inspección , culpa in vigilando.

.-Inspección administrativa, culpa in vigilando, Administración Local.

 

***
Publicat dins de General | Deixa un comentari