Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC)

Altre lloc Blogs.uab.cat

5. Avaluació dels materials didàctics: comparació entre el llibre de text tradicional i l’electrònic

A continuació es pretén realitzar una comparativa entre el llibre de text tradicional i el llibre de text electrònic. Tant el llibre de text tradicional com l’electrònic, presenten diferents avantatges i inconvenients i el que es vol aconseguir, és analitzar críticament ambdós materials didàctics.

Segons Vassiliou i Rowley (2008), els llibres de text electrònics són aparells digitals amb contingut textual i/o diferent que neix del resultat d’integrar el concepte familiar del llibre amb característiques que es poden proporcionar en un entorn electrònic. Els autors suggereixen que els llibres electrònics tenen, normalment, característiques integrades com, per exemple, la cerca i les referències creuades, enllaços a hipertexts, marques, anotacions, subratllats, objectes multimèdia i eines interactives.

Per tant, es pot arribar a la conclusió que en alguns casos, aquests materials es tracten de recursos bastant intuïtius i simples, que simplement explorant, es pot arribar a entendre el seu funcionament, vist que pràcticament no han patit modificacions o transformacions respecte als materials impresos. Altres vegades, aquests materials didàctics es caracteritzen per la seva gran complexitat, tant en el disseny com en les implicacions pedagògiques, per tant, les competències digitals dels docents cal que siguin prou elevades, ja que amb una formació o coneixements bàsics quant a l’ús de les TIC, es produirien unes pràctiques pedagògiques no adaptatives a la diversitat d’alumnat que es poden trobar en les aules.

De totes maneres, cal mencionar altres avantatges que presenten els llibres de text electrònics, segons Dillon (2001), les autoritats educatives haurien de tenir present l’ús d’aquest material didàctic, vist que són relativament més econòmics, senzills d’utilitzar i tenen la capacitat de mostrar estadístiques d’ús. Per tant, aquesta eina educativa, representa ser més ecològica i sostenible que no pas els llibres de text convencionals, a banda d’oferir una accessibilitat més ràpida dels continguts als estudiants.

Per tant, la utilització de llibres de text electrònics dins les aules, podrien promoure un tipus d’aprenentatge distribuït, perquè el professor no és el protagonista de la dinàmica generada a l’aula i ofereix la llibertat de moviment suficient per poder ajudar als discents. També cal esmentar que promouria tant el treball individual com el col·laboratiu, facilitant la interacció i la comunicació entre l’alumnat. Com a conseqüència, es fomenta l’aprenentatge significatiu i es promou la innovació en la metodologia en la qual s’imparteixen els continguts.

En definitiva, com bé afirmen Cepeda, et al. (2016), l’avaluació dels materials curriculars digitals tenen una important justificació en l’actualitat. Tenint en compte que es viu en una societat en xarxa, cada cop més interconnectada entre sí, els materials i metodologies d’ensenyament també han d’anar evolucionant al ritme que la societat evoluciona i canvia. Tant un material com l’altre presenten diferents avantatges i inconvenients en el seu ús, però cal sempre tenir en compte el context d’intervenció i les necessitats que els i les alumnes presenten a l’hora de fer triatge de recursos, eines i materials.

 

Webgrafia

  • CEPEDA, O.; GALLARDO, I.M. RODRÍGUEZ, J. (2016). La evaluación de los materiales didácticos digitales. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa RELATEC, 16, 2. Pàgs. 79-95.
  • MINELLI-DE-OLIVEIRA, J.; CAMACHO-I-MARTÍ, J.; GISBERT-CERVERA, M. (2014). Explorando la percepción de estudiantes y profesor sobre el texto electrónico en Educación Primaria. Comunicar, 42, 87-95.

pròxim Publicar

Anterior Publicar

Deixar una resposta

© 2020 Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

Autor Anders Norén