Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC)

Altre lloc Blogs.uab.cat

3. Model educatiu emergent en les bones pràctiques TIC

 

Amb la finalitat d’analitzar un projecte o una experiència que involucra la utilització de les tecnologies digitals, cal fer una aproximació del que són les bones pràctiques TIC. D’aquesta manera, es podrà determinar si aquest projecte o experiència es pot considerar una bona pràctica, si és innovadora i argumentar-ho degudament.

Abans de començar l’anàlisi d’un projecte o una experiència, cal esmentar el significat de bones pràctiques per alguns autors. Segons Pablos i González (2007), les bones pràctiques TIC són l’actuació o el conjunt d’aquestes que, desenvolupades en un centre escolar, permeten facilitar processos d’integració de les TIC. Les actuacions esmentades han d’estar sistematitzades i experimentades, vist que han de donar lloc a un objectiu educatiu. L’implementador, en aquest cas, el docent, ha d’aconseguir un posicionament sobre l’objectiu que persegueix i quin paper juguen les TIC en aquest i en la seva consecució.

Per tant, les bones pràctiques pedagògiques amb les TIC, han d’anar acompanyades amb la transformació. En la transformació, més concretament cap a models educatius que promoguin els projectes col·laboratius sustentats en les TIC.

Així, per exemple, experiències o projectes que involucrin un canvi metodològic per millorar el desenvolupament de l’alumnat i promoure l’atenció a la diversitat dins les aules, utilitzant recursos tecnològics com tauletes, ordinadors, pissarres digitals, podrien ser considerades una bona pràctica amb les TIC, vist que substituirien els mètodes tradicionals com el llibre físic i, li atorgarien protagonisme als i les alumnes, introduint una nova metodologia i nous continguts que permetrien la interacció i la cooperació entre l’alumnat. Com a conseqüència, es produiria un canvi en la dinàmica dins l’aula, aconseguint que les persones participants mostrin interès en el seu aprenentatge i fer-lo significatiu sempre que es parteixi de la idea que cada alumne té les seves pròpies necessitats.

Treballar des d’aquesta perspectiva atrau un seguit d’avantatges, per exemple, les TIC dins les aules estimula el contacte entre els professors i els seus alumnes, promovent la comunicació per aquells alumnes que tenen un caràcter més tímid. D’altra banda, s’incrementa l’accés de l’estudiant al seu professor i facilita la comunicació asincrònica. D’aquesta manera, es proporciona un feedback immediat. També, es desenvolupa la reciprocitat i la cooperació entre els mateixos estudiants, ja que promou tècniques d’aprenentatge actiu. Per aquest motiu, les TIC promouen eines i recursos per anar aprenent mentre que es treballa, perquè l’accés als recursos també és més fàcil. Un altre dels avantatges de les TIC, com s’ha pogut observar en l’exemple de l’experiència educativa descrita, és que respecta la diversitat de capacitats i maneres d’aprendre que poden tenir els alumnes, són una eina o recurs que proporciona motivació i ofereix diferents maneres d’apropar els continguts a tots els alumnes.

Fent esment de la seva innovació, es pot considerar que pràctiques pedagògiques com l’esmentada, sí que són una eina o un recurs innovador en la societat occidental, vist que s’introdueix una nova metodologia per impartir les classes que produeix una millora en les aules. És també producte de la innovació, perquè prèviament ha estat planificada, sistematitzada  i consensuada pels docents. No és una acció espontània producte d’un pensament deliberat, és a dir, no es produeix una millora a causa de factors externs.

Per tal d’implementar projectes o experiències d’aquesta índole, cal tenir sempre en compte en el context en el qual s’ha de situar. És a dir, perquè una experiència resulti innovadora en un indret cal respectar l’entorn on es du a terme. Així on una pràctica educativa com l’ús de tauletes, ordinadors i pissarres digitals resulta útil, eficaç i innovador, en altres contextos potser no es pot dur a terme. D’aquesta manera, considerar que un projecte o experiència és innovador, depèn, en gran manera, de la perspectiva des de la qual es miri.

 

Webgrafia

  • FERNÁNDEZ, M. D. (2016). Modelo Educativo emergente en las buenas prácticas TIC. Revista Fuentes, 18, 1. Pàgs. 33-47.

pròxim Publicar

Anterior Publicar

Deixar una resposta

© 2020 Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

Autor Anders Norén