Àrea de Dret Internacional Privat

Un altre blog Blogs.uab.cat

Archive for the category Tratado de Lisboa

maig 07 2010

Jornada a Palma de Mallorca sobre el Tractat de Lisboa

El passat 29 d’abril, a Palma de Mallorca, es va fer la primera sessió de les Jornades  “El Tractat de Lisboa: la darrera etapa en l’evolució de la Unió Europea”. Els organitzadors de les Jornades, que van tenir lloc a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi  d’Advocats de les Illes Balears, eren el Govern de les Illes, la Universitat de les Illes Balears, l’Institut d’Estudis Autonòmics, la Càtedra Jean Monnet de Dret de la Unió Europea, el Centre Balears Europa i Europe direct Mallorca. L’acte es va beneficiar també de la col·laboració del Col·legi d’Advocats de les Illes.

La primera de les taules rodones va tractar del significat del Tractat de Lisboa en el procés d’integració europea, i especialment de la nova arquitectura jurídica i institucional. La Dra. Rosario Huesa Vinaixa, catedràtica de Dret internacional públic de la Universitat de les Illes Balears, va fer una presentació general del nou Tractat i del seu context, fent un especial èmfasi en la comparació amb el seu antecedent immediat, que és el fallit Tractat constitucional. A continuació, el Dr. Javier Díez-Hochleitner Rodríguez, catedràtic de Dret internacional públic de la Universitat Autònoma de Madrid, essencialment va explicar la distribució de competències entre la UE i els Estats, tal com s’ha recollit al nou Tractat, i va fer una especial referència a la capacitat de la UE per concloure acords internacionals amb Estats tercers, sobre la base de l’anomenada competència externa implícita. Finalment, el Dr. Antonio Fernández Tomás, catedràtic de Dret internacional públic de la Universitat de Castella-la Manxa, va dissertar sobre la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Tot i posar de relleu que el nou Tractat dota a aquest instrument d’un caràcter jurídic vinculant, va oferir una visió crítica del resultat obtingut, destacant les importants limitacions en el seu àmbit d’aplicació i el règim especial d’exclusió que s’aplica a algun Estat membre.

La segona taula va tractar de l’Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia (ELSJ). La primera intervenció va ser la del Dr. Lluís Garau Juaneda, catedràtic de Dret internacional privat de la Universitat de les Illes Balears, que va tractar el tema de la immigració  dels nacionals de països tercers a la UE. Va fer un balanç de les principals iniciatives i mesures adoptades fins ara, sobre la base del Títol IV del Tractat de la Comunitat Europea (TCE), i va posar de relleu les innovacions que, en aquest tema, pot suposar el nou Títol V del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i les mesures que es podran adoptar en el futur. Seguidament, qui signa aquesta nota va fer una intervenció sobre la cooperació judicial en matèria civil, que es va centrar en les diferències entre l’antic article 65 TCE i l’actual 81 del TFUE, i en les diverses aplicacions del principi de reconeixement mutu de decisions judicials i extrajudicials, que ara apareix de manera expressa a l’art. 81. En aquest punt, es van apuntar els problemes que, des de la perspectiva del drets de defensa, pot plantejar una supressió generalitzada –o, al menys, molt extensa- del procediments d’exequàtur. També es va tractar de la possibilitat de recórrer a les “cooperacions reforçades”, com ha succeït en la recent proposta de Reglament sobre llei aplicable a la separació i al divorci. Va tancar la taula el Dr. Francisco Fonseca Morillo, Director de l’Oficina de la Comissió Europea a Madrid. El Dr. Fonseca, que com és preceptiu va fer l’advertiment de que parlava exclusivament a títol personal, i que les opinions expressades no representaven la posició de la institució per a la qual presta els seus serveis, va parlar de la cooperació judicial en matèria penal i de la cooperació policial. Va destacar el pas significatiu que suposa la “comunitarització” de la cooperació penal, va parlar de les iniciatives adoptades fins ara i dels problemes que es plantegen en l’adopció i aplicació dels instruments legals en aquesta matèria. Va insistir en la necessitat de desenvolupar una confiança mútua entre les autoritats judicials i policials dels diferents Estats membres i, finalment, va tractar d’Eurojust i de les perspectives de creació d’una futura fiscalia europea.

En conclusió, va ser una jornada força interessant, que va proporcionar una ocasió de debat entre els ponents i els assistents, en un entorn que es beneficiava de l’eficàcia i amabilitat dels organitzadors i, en aquest punt, no podria acabar aquesta nota sense fer una menció molt especial, que ja vaig fer en públic, als professors Lluís Garau i Joan David Janer.

Miquel Gardeñes  


No hi ha comentaris

abr. 19 2008

Las versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea

Posted in Tratado de Lisboa |

… han sido publicadas en la página web del Consejo de la Unión europea.

El Tratado de Lisboa está aún pendiente de ratificación por los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Como dispone su artículo 6, el Tratado entrará en vigor el 1 de enero de 2009 si todos los instrumentos de ratificación han sido depositados antes de dicha fecha o, en su defecto, el primer día del mes siguiente al del depósito del último instrumento de ratificación.

Raluca Ionescu


No hi ha comentaris

des. 19 2007

Cooperación civil y Cooperación penal : novedades en materia de control de subsidiariedad y procedimientos especiales. Algunas reflexiones

Posted in Tratado de Lisboa |

I. El escenario y el modelo del nuevo Título IV del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, con la consolidación de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

-Formal “despilarización” de los Tratados. Cooperación penal y policial quedan comunitarizadas: acceso al procedimiento legislativo ordinario como procedimiento general, incluyéndose en medidas de armonización importantes.

-Significación práctica: extensión de la codecisión, mayoría cualificada, control jurisdiccional.

Continue Reading »


No hi ha comentaris