Actualidad normativa

  • DEPARTAMENT DE CULTURA

   DECRET 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

   DECRET 4/2012, de 10 de gener, pel qual es crea la Comissió per a l’elaboració dels documents preparatoris dels avantprojectes de llei de governs locals i d’hisendes locals.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

   RESOLUCIÓ TES/3020/2011, de 19 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental en els establiments de turisme rural.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL

   DECRET 2/2012, de 3 de gener, pel qual es regula el contracte global d’explotació.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

   Organización

   Acuerdos internacionales

   JEFATURA DEL ESTADO

   Medidas urgentes

   DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

   LLEI 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   LLEI 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   LLEI 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

   DECRET 424/2011, de 27 de desembre, pel qual es crea la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona i se’n regula la composició i el funcionament intern.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   DECRET 425/2011, de 27 de desembre, de modificació del Decret 651/2006, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el sistema de descomptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, residents a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l’Alt Urgell.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   DECRET 426/2011, de 27 de desembre, pel qual es modifica l’encàrrec de gestió de l’Administració de la Generalitat de Catalunya a l’empresa pública Tabasa Infraestructures i Serveis de Mobilitat, Societat Anònima (TABASA).

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   ORDRE TES/372/2011, de 21 de desembre, per la qual s’estableix el cànon ferroviari per a la utilització de les infraestructures ferroviàries de les línies 9 i 10 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona per a l’exercici 2011.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   ORDRE TES/373/2011, de 21 de desembre, sobre revisió de tarifes en els serveis regulars de transport de viatgers per carretera.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   ORDRE TES/371/2011, de 22 de desembre, sobre revisió dels preus aplicables a determinats serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   DEPARTAMENT DE SALUT

   DECRET 423/2011, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Decret 197/2010, de 14 de desembre, pel qual es prorroga la vigència de determinats contractes per a la prestació de serveis sanitaris per a l’any 2011.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF


   DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

   LLEI 8/2011, del 27 de desembre, de modificació de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   DECRET 421/2011, de 27 de desembre, de supressió de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a l’Argentina.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   DECRET 427/2011, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el nou sistema de descomptes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya i s’actualitzen les seves tarifes i peatges.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

   Organización

   MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

   Organización
   Acuerdos internacionales
   • Entrada en vigor del Acuerdo de Servicio de Préstamo entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como Prestamistas, y la República Helénica como Prestatario y el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecho en Bruselas y Atenas el 8 de mayo de 2010.
   Organización

   JEFATURA DEL ESTADO

   Medidas urgentes

   PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

   Organización
   DECRET 420/2011, de 20 de desembre, de creació de la Taula del Turisme de Catalunya.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

   DECRET 419/2011, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 mentre no siguin vigents els del 2012.

   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF


   DEPARTAMENT D’INTERIOR
   ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.
   Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF
   GENERALITAT DE CATALUNYA
   DEPARTAMENT
   DE LA PRESIDÈNCIA
   DECRET
   413/2011, de 13 de desembre, del Reglament del Consell Tècnic del Govern
   Educación Superior
   Entidades de crédito
   Fauna. Especies invasoras
   Estudiante universitario

   BANCO DE ESPAÑA

   Entidades de crédito
   Productos fitosanitarios
   Comunicación audiovisual

   JEFATURA DEL ESTADO

   Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito
   Investigación biomédica
   • Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica.
   Museo Nacional del Prado. Estatuto
   Seguridad Social
   • Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relación con la extensión de la acción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar.
   Registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia
   Procedimientos tributarios
   • Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre, por el que se introducen modificaciones en materia de obligaciones formales en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se modifica el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
   Organización
   Red ferroviaria
   Contabilidad pública
   Organización
   Entidades sin fines lucrativos. Plan General de Contabilidad
  • Estrategia Española de Empleo

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.