DECLARACIÓ DE RUÏNA I INSPECCIÓ URBANÍSTICA. BIBLIOGRAFIA I QÜESTIONS.

I.-DECLARACIÓ DE RUïNA.

II.-INSPECCIÓ URBANÍSTICA

III.-INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS.

IV.-BIBLIOGRAFIA SOBRE INSPECCIÓ URBANÍSTICA I INSPECCIÓ ADMINISTRATIVA.

1.-En aquest full mostrarem una bibliografia elemental dels dos temes indicats al títol i, a més, donarem les pautes per a la realització dels exercicis. La meva idea inicial (que es pot ajustar) és fer una sessió en línia d’uns 45 minuts, amb els dubtes  intervencions que estimeu pertinents,  i deixar després un termini d’una setmana més o menys per a completar els treballs indicats.

I.-DECLARACIÓ DE RUïNA.

2.-La bibliografia sobre declaració de ruïna és fàcilment consultable als manuals de GIFREU (L’ordenació urbanística a Catalunya, 2013) i de LÓPEZ-RAMÓN (Introducción al Derecho urbanístico). Un ampli comentari el trobem a la font publicada per l’Escola d’Administració Pública i que ja vam citar a la nostra introducció:

.-La declaració de ruïna d’immobles” (EAPC).

3.-D’altra banda, també us pot ser útil la consulta del glossari o guia jurídica que edita a internet Wolters-Kluwer:

GUÍA JURÍDICA WOLTERS-KLUWER: “Ruina“.

GUIA JURÍDICA WOLTERS-KLUWER: “Disciplina urbanística“.

4.-Per últim, en fi, cal tenir en compte la legislació bàsica sobre la matèria, que podem trobar als arts. 197-198 i 201 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

……….

.-Declaración de ruina urbanística. Ejemplo real. Ayuntamiento de Santander.

..

..

5.-Certament, el volum de declaracions de ruïna va baixant, ja que normalment els Ajuntaments prefereixen l’ús d’altres instruments més adequats per a fer efectiva la política de regeneració i rehabilitació. No obstant, és evident que se segueixen utilitzant. Al final de la nota introductòria podeu veure alguns exemples jurisprudencials. Ara, però, ens interessa comentar la sentència del Tribunal Suprem (Sala del Civil) núm. 581/2011, de 20 de juliol (LA LEY 165546/2011). En efecte, és una sentència dictada en un plet civil, però ens permet veure el paper que sovint juga a la pràctica la intervenció administrativa. En concret, cal resoldre les següents qüestions:

a) Entre els fets relacionats amb el plet civil que descriu la sentència, observeu que s’hagi dictat una declaració administrativa de ruïna?

b)El propietari havia al·legat com a prova un informe d’un arquitecte que consta a un expedient administratiu. Com valora el Tribunal aquest informe? Té això alguna relació amb el criteri establert per la jurisprudència contencioso-administrativa en relació amb la prova en procediments de declaració de ruïna?

c) Fou resolt el contracte d’arrendament? Quin fou el paper de l’Administració Pública en els fets objecte de controvèrsia?

En marcha el derribo de una nave en ruina en Antonio López

(Europa Press).

II.-INSPECCIÓ URBANÍSTICA

6.-La inspecció administrativa és un instrument rellevant de l’activitat administrativa de limitació de drets o de policia. En matèria urbanística, ha estat un instrument rellevant i la seva importància ha augmentat a causa de la transformació del model de llicència prèvia en un model basat en la comunicació prèvia i en la declaració responsable. No obstant, és cert que una gran part d’aquestes inspeccions –les que no precisen un aprofundiment tècnic intens- són realitzades per la policia local en el marc de la policia general. Només en el cas de les Comunitats Autònomes i en els municipis amb més mitjans es porta a terme ordinàriament aquesta tasca per funcionaris inspectors especialitzats.

Sense una adequada inspecció, no és possible dictar correctament cap de les mesures previstes al catàleg de resolucions de disciplina urbanística. La Llei d’urbanisme ha regulat aquesta inspecció al seu art. 201, que comentarem a la xerrada:

Inspecció urbanística

…      1. La inspecció urbanística ha d’ésser exercida pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques i pels òrgans de l’Administració local, en el marc de les competències respectives i d’acord amb la legislació vigent.

…      2. Els informes resultants de les inspeccions urbanístiques que facin els òrgans de la Generalitat o altres ens locals han d’ésser comunicats en tots els casos als ajuntaments dels municipis on s’hagin produït els fets.

…      3. Es reconeix la condició d’autoritat al personal al servei de les entitats públiques a què es refereix l’apartat 1 al qual s’encomani expressament l’exercici de la inspecció urbanística. En l’exercici d’aquesta activitat, el personal de les administracions competents pot inspeccionar tota mena d’obres i d’instal·lacions; els fets que constati aquest personal tenen valor probatori, d’acord amb el que estableix la legislació de procediment administratiu comú.”

Un dels temes més debatuts en aquest camp és la responsabilitat administrativa per culpa in vigilando. Tenint en compte les tres sentències contencioso-administratives que s’acompanyen, indiqueu si l’Administració Pública és responsable dels danys produïts pel mal estat d’un immoble si l’Administració Pública ha realitzat prèviament inspeccions incompletes o deficients o si no ha dictat, en base als fets observats, les resolucions degudes d’execució o suspensió d’obres:

1.-Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós-administratiu, Secció Tercer, Sentència 227/2016, d’1 d’abril.LA LEY 59857/2016.

2.-Sentència del Tribunal Suprem, sala Tercera, del contenciós-administratiu, Secció 6ª, Sentència de 6 de febrer del 2001.LA LEY 3259/2001.

3.-Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia 473/2017 de 9 Jun. 2017, Rec. 423/2013. LA LEY 135382/2017.

III.-INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS.

7.-A la inspecció tècnica d’edificis no examinem pròpiament l’adequació a la normativa urbanística (construccions admeses i usos del sòl), sinó l’estat de conservació de l’edifici, de cara a l’adequat compliment dels deures de conservació, manteniment i rehabilitació. Afegim aquí com a document annex el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.

Es tracta d’un típic exercici privat de funcions públiques ja que l’informe derivat de la inspecció no el redacta un funcionari públic, sinó un facultatiu particular. Respecte a aquesta norma, formulem les següents preguntes:

…1.-Indiqueu l’objecte i contingut de la inspecció tècnica d’edificacions.

…2.-Conseqüències de la falta de realització de l’informe tècnic de l’edifici en cas de que aquest estigui exigit legalment.

…3.-Pot impugnar-se l’informe tècnic de l’edifici?

IV.-BIBLIOGRAFIA SOBRE INSPECCIÓ URBANÍSTICA I INSPECCIÓ ADMINISTRATIVA.

8.-Llibres i articles:

.-AMENÓS ÁLAMO, J.: La inspección urbanística: concepto y régimen jurídico,  CEDECS, Barcelona, 1999.

.-BOIX PALOP “La inspección administrativa y los derechos fundamentales: de basuras y ponderación”.

.-CASADO CASADO, L., ET ALTRI: La externalización de las funciones de control e inspección en materia de protección del medio ambiente, Atelier, 2010.

.-DÍEZ SÁNCHEZ, J.J. (Coord.), La función inspectora, Actas del VIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Madrid, 2013.

.-GARCÍA URETA, A.: La potestad inspectora de las Administraciones Públicas, Marcial Pons,  2006.

.-JUAN LOZANO, Ana M.: La inspección de Hacienda ante la Constitución, Marcial Pons, 1993.

.-PADROS REIG, c.: Actividad administrativa y entidades colaboradoras, Tecnos, 2001.

.-PAREJO ALFONSO, L.: La vigilancia y la supervisión administrativas, 2015.

.-RIVERO ORTEGA, R.: El Estado vigilante, Tecnos, 2000.

9.-Reflexions al meu blog personal:

9.1.-Sobre el concepte d’inspecció urbanística:

Expansión de la inspección urbanística y atribución íntegra a las Comunidades Autónomas (jurisprudencia del TC).

9.2.-Sobre la denúncia com a fórmula de participació dels administrats en la potestat inspectora:

El privilegiado estatuto del denunciante respecto a ciertas infracciones administrativas (I)

El privilegiado estatuto del denunciante respecto a ciertas infracciones administrativas (y II)

El denunciante destituido

El derecho a la delación con premio.

Más notas sobre el premio al delator.

9.3.-Sobre la comunicació prèvia i, especialment, sobre el seu paper en el Dret urbanístic:

La consolidada penetración de la comunicación previa en el Derecho urbanístico.

Notas para unas clases en el curso de acceso a la profesión de abogado (III).

Precisiones sobre la mera comunicación previa de la primera ocupación y utilización de edificios (I).

Precisiones sobre la mera comunicación previa de la primera ocupación y utilización de edificios (y II).

10.-Annex jurisprudencial sobre la inspecció administrativa en general:

.-Sobre el concepte i funcions dels plans d’inspecció (legislació tributària estatal).

.-La inspección urbanística.

.-La presumpció de certesa i els seus límits.

.-Responsabilidad administrativa, inspección , culpa in vigilando.

.-Inspección administrativa, culpa in vigilando, Administración Local.

***

Aquesta entrada ha esta publicada en Declaració de ruïna., Inspecció urbanística. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.