El nou Fons de Garantia de Dipòsits de les Entitats de Crèdit (i III). Funcions del Fons. I a mi què m’importa ? La proposta de plans d’actuació.

 

      1.-La funció central del fons és, lògicament, satisfer els seus titulars l’import dels dipòsits o bé dels valor o altres instruments financers. En conseqüència, el Fons queda subrogat en els drets del creditor o inversor.

 

El Decret-Llei distingeix, però, entre les situacions relatives als dipòsits (per  a gent més tranquil·la) i les relatives a valors o altres instruments financers Per a usuaris més felins). Així, segons l’art. 8:

 

“1. El Fondo satisfará a sus titulares el importe de los depósitos garantizados en los términos previstos reglamentariamente cuando se produzca alguno de los siguientes hechos:

a) Que la entidad haya sido declarada o se tenga judicialmente por solicitada la declaración en concurso de acreedores;

b) Que, habiéndose producido impago de depósitos, el Banco de España determine que la entidad se encuentra en la imposibilidad de restituirlos inmediatamente por razones directamente relacionadas con su situación financiera. El Banco de España tomará dicha determinación a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, deberá resolver dentro del plazo máximo que se determine reglamentariamente, tras haber comprobado que la entidad no ha logrado restituir los depósitos vencidos y exigibles.

2. El Fondo satisfará a los titulares de valores u otros instrumentos financieros confiados a una entidad de crédito los importes garantizados cuando se produzca alguno de los siguientes hechos:

a) Que la entidad de crédito haya sido declarada o se tenga judicialmente por solicitada la declaración de concurso de acreedores, y esas situaciones conlleven la suspensión de la restitución de los valores o instrumentos financieros; no obstante, no procederá el pago de esos importes si, dentro del plazo previsto reglamentariamente para iniciar su desembolso, se levantase el concurso mencionado.

b) Que, habiéndose producido la no restitución de los valores o instrumentos financieros, el Banco de España determine que la entidad de crédito se encuentra en la imposibilidad de restituirlos en el futuro inmediato por razones directamente relacionadas con su situación financiera. El Banco de España tomará dicha determinación a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, deberá resolver sobre la procedencia de la indemnización dentro del plazo máximo que se determine reglamentariamente.”

 

2.-I, fins quina quantia podem confiar? Aquesta és la pregunta del milió. La llinda s’ha posat en els 100.000.-euros per titular, com a aportació del Fons. Si en teniu més calerons, us heu de posar a la cua del concurs de creditors. El límit al que m’he referit es descriu a l’art. 10 de la següent manera:

 

“Artículo 10. Importes garantizados.

1. El importe garantizado de los depósitos tendrá como límite la cuantía de 100.000 euros o, en el caso de depósitos nominados en otra divisa, su equivalente aplicando los tipos de cambio correspondiente, conforme todo ello a los términos previstos reglamentariamente.

2. El importe garantizado a los inversores que hayan confiado a la entidad de crédito valores o instrumentos financieros será independiente del previsto en el párrafo precedente y alcanzará como máximo la cuantía de 100.000 euros, en los términos previstos reglamentariamente.”

 

 

 

 

Com és sabut, en cas de crisi bancària per contagi, aquesta previsió se’n va en orris. Només es operativa si els cirurgians financers aconsegueixen controlar la sagnia.

 

El Decret-Llei es mou, per tant, en la línia de les Cimeres Europees que s’estan celebrant aquests dies. És a dir, es tracta de passar ja el gruix de la responsabilitat de la crisi al sector bancari. No obstant, sembla que els matalassos (és ja una expressió tècnica, amb ús habitual de “colchón” a la normativa espanyola i “matelas” a la francesa) fins ara previstos pel Banc d’Espanya no han rebut el suport comunitari.

 

Nota per als pessimistes: Argentina ja creix més que Brasil i dóna per tancada l’època del “corralito” (per cert, un mot amb gran èxit).

  

Cola de argentinos
Font: “Efectos del corralito” : BBC. Mundo. com

 

 

 

3.-El Fons té també funcions de proposta de mesures preventives i de sanejament en el marc de plans d’actuació que aprova definitivament el Banc d’Espanya (arts. 11 i ss.).

 

Podeu llegir en aquest bloc algunes de les normes precedents sobre la qüestió a l’apartat de “crisi econòmica”. Per exemple, la relativa a l’anterior Decret-Llei 2/2011, de reforçament del sistema financer.

 

 

 

Aquesta entrada ha esta publicada en Crisi econòmica, General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.