Legislació reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació a l’Administració de Justícia

            1.-Ha estat promulgada recentment la importantíssima Llei estatal 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i de comunicació en l’Administració de Justícia. És una Llei innovadora, l’aplicació de la qual –que serà un procés llarg- acabarà transformant completament l’aspecte extern del món judicial. I, com  apuntava certerament Paul Valéry, no hi ha res més profund que la pell. De tota manera, sempre ens quedarà “El secreto de sus ojos” –una pel·lícula extraordinària- per a veure munts i munts de lligalls judicials…

 

 

            2.- En matèria de firma electrònica, la Llei no presenta grans innovacions i recull les regles vigents al Dret espanyol. Més novetats  planteja la introducció de les regles que han de regir l’expedient judicial electrònic, la comunicació i notificació electròniques i la tramitació electrònica.

 

            És cert que es preveuen diversos terminis per a la progressiva implantació, ja que aquesta no depèn únicament de la lletra de la Llei, sinó de la posta en servei efectiva dels mitjans electrònics necessaris. Ara bé, tant el Ministeri de Justícia com el Consell General del Poder Judicial i les Administracions competents en la matèria (per exemple, la Comunitat Autònoma de Catalunya) semblen decidides a agilitzar el procés, dins dels inevitables límits de les actuals rigideses pressupostàries.

 

            Així, l’art. 43 és un avís per als navegants ressagats:

 

            Artículo 43. Subsanación de actos procesales.

1. El incumplimiento del deber de uso de las tecnologías, en los términos establecidos en esta Ley, por un profesional de la justicia en su primera comunicación con un órgano judicial podrá ser subsanado. A estos efectos, el órgano judicial concederá un plazo máximo de tres días con apercibimiento de que todas sus actuaciones ante ese órgano, en ese o en cualquier otro proceso, así como ante cualquier otro órgano del mismo partido judicial, deberán realizarse empleando medios electrónicos y de conformidad con esta Ley.

2. Si la subsanación no se efectuase en el plazo señalado en el anterior apartado, no se admitirá la actuación que se tratara de realizar.

3. No será preciso practicar el requerimiento a que se refiere el apartado 1 del presente artículo cuando el profesional hubiera sido requerido en tal sentido por cualquier otro órgano judicial del mismo partido judicial, rechazándose de plano cualquier actuación que se tratara de efectuar por medios distintos a los previstos en la presente Ley.”

 

 

3.- Per últim, convé tenir en compte que, a la fase transitòria, conviuran procediments per escrit i procediments tramitats electrònicament. Per això, el número 1 de la Disposició Transitòria primera disposa el següent:

 

      “1. Durante el tiempo en que coexistan procedimientos tramitados en soporte papel con procedimientos tramitados exclusivamente en formato electrónico, los servicios electrónicos de información del estado de la tramitación a que se refiere la presente Ley incluirán, respecto a los primeros, al menos la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable de su tramitación.”

 

 
 
   

Ciutat Judicial de l’Hospitalet. Foto: Urbicsa.

 
 
 
 
 

 

Aquesta entrada ha esta publicada en Contenciós-administratiu, General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.