Ja està aquí: Pla General de Control Tributari de 2011.

1.-L’art. 116 de la Llei General Tributària va establir l’obligació anual d’elaboració d’un Pla de control tributari, que té caràcter reservat. No obstant, això no impedeix la publicitat dels criteris generals. El Pla General de Control Tributari té la següent estructura:

a) Directrius generals.

b) Plans parcials de control de les diferents àrees (Inspecció financera i Tributària, Duanes i Impostos Especials, Gestió Tributària i Recaptació).

c) Normes d’integració dels plans parcials, incloses les actuacions conjuntes, successives o coordinades de l’Agència Tributària i les actuacions prioritàries que cal desenvolupar amb les Administracions tributàries autonòmiques.

Per Resolució de 2 de febrer del 2011 de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, s’han publicat les Directrius Generals de control Tributari per a 2011.

2.- Aquestes directrius han generat un considerable interès en l’opinió pública per diverses raons. En primer lloc, per l’èxit de recaptació de l’Agència durant l’exercici 2010. En segon lloc, pel paper determinant que té el manteniment i augment dels ingressos públics en una situació de fort dèficit. I, en tercer lloc, per la rellevància que té l’actuació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en un ambient d’economia submergida creixent.

3.- El Pla té tres parts en el control del frau: comprovació i investigació  en general, fase recaptatòria i tributs cedits. Evidentment, seria difícil resumir aquí les deu pàgines de primmirats criteris que formen l’annex de la resolució. No obstant, des del punt de vista jurídic, crida l’atenció el següent:

-Es manté el caràcter prioritari en el control de les activitats professionals (despeses fictícies, repercussió incorrecta de l’IVA, etc.).

-Control de mitjans de pagament (bitllets “d’alta denominació”, moviments d’efectius elevats, etc.).

-Control del frau en subcontractacions (empreses creades per a emetre factures falses).

-Control sobre obligats tributaris ja condemnats per delicte fiscal i sobre deutors amb incompliment sistemàtic d’obligacions fiscals.

-Lluita contra l’economia submergida amb estratègies concretes de visita presencial, coordinació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i tractament de la informació procedent de la nova declaració anual sobre consums d’energia elèctrica.

.- Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de 2011.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-2280

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Dret Tributari i etiquetada amb , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.