Pròrroga pressupostària i elaboració de nous pressupostos a la Generalitat de Catalunya (i II)

1.- El Decret 109/2011, sobre criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per el 2010 mentre no siguin vigents els del 2011, ha establert al seu article 9 “mesures específiques en matèria de despeses de personal. En general, és més restrictiu que les previsions establertes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat en matèria de nou personal i reposició. En concret, els tres primers apartats de l’article 9 determinen que:

A partir de l’1 de gener de 2011 i durant el període de pròrroga pressupostària:

a) No es podran reposar els efectius de personal que hagin causat baixa per jubilació, defunció o qualsevol altra forma d’extinció definitiva de la relació laboral, llevat del personal docent del departament competent en matèria d’educació i del personal sanitari de l’Institut Català de la Salut, en què es manté l’actual taxa de reposició del 50%.

b) No es podrà nomenar nou personal interí ni contractar personal laboral per cobrir places vacants o llocs de reforç, llevat dels casos permesos per les taxes de reposició previstes en l’apartat a).

c) Queden excloses de les limitacions establertes als apartats anteriors els llocs de personal alt càrrec i eventual i els llocs de programes finançats amb recursos externs afectats.

De la mateixa manera que es preveu amb les limitacions en la disposició de crèdits, el Govern pot modificar els límits descrits.

2.- Íntimament lligada amb l’anterior Decret ha estat l’Ordre de 2 de febrer, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011. És molt interessant la seva exposició de motius, que constitueix una declaració del Conseller d’Economia i Coneixement sobre la situació econòmica i les seves perspectives immediates i sobre el paper que han de jugar els pressupostos de la Generalitat (ja sigui en fase de pròrroga o un cop aprovats).

3.- L’Ordre descriu com ha de ser la informació sobre ingressos i despeses que els diversos òrgans i organismes trametran a la Direcció General de Pressupostos. Volem apuntar aquí els següents aspectes:

– Tot el procediment d’elaboració i tramesa de dades i peticions és íntegrament telemàtic. Això es porta a terme a través del sistema corporatiu de gestió econòmica de la Generalitat (GECAT) i d’altres bases de dades també corporativa (per exemple, SIP per a dades de personal). No obstant, és possible l’ús de la xarxa global d’Internet “sempre que es disposi dels mitjans telemàtics i de seguretat adients” (art. 4).

– A més de les classificacions habituals (orgànica, econòmica i per programes), l’article 3.2 introdueix un nou concepte denominat “projectes de despesa”, que “són entesos com a aquells conjunts de despesa que tenen sentit per si mateixos, i que corresponen a activitats concretes, interrelacionades i coordinades entre si, que es realitzen amb la finalitat de produir determinats béns i serveis capaços de satisfer necessitats”.

Enllaç al Decret: https://www.gencat.cat/diari/5795/11011223.htm

Enllaç a l’Ordre: https://www.gencat.cat/diari/5811/11032026.htm

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Crisi econòmica, Dret Tributari i etiquetada amb , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.