Informa’t!

L’ANSIETAT

L’ansietat és una reacció emocional normal necessària per a la supervivència dels individus i de la nostra espècie. No obstant, les reaccions d’ansietat poden assolir nivells excessivament alts.En aquest cas la reacció deixa ser normal i es considera patològica.

Un desencadenant pot ser… L’ingrés a la Universitat, ja que es donen molts canvis en les activitats quotidianes dels estudiants (separació del nucli familiar, augment de responsabilitats, reavaluació de les activitats que realitzen, etc.), que porten a reaccions adaptatives generadores d’ansietat i una considerable pertorbació psicosocial .

Les principals fonts ansiògenes en estudiants en aquest context són l’ambient acadèmic competitiu, la tecnificació, la sobrecàrrega de tasques, la manca de relacions sòlides amb companys o professors, l’horitzó d’atur, etc.

  • Factors individuals: l’escassa capacitat per manejar els esdeveniments estressants, la manca d’habilitats socials, el consum d’alcohol o altres drogues, etc.

  • Àmbit familiar: la violència, l’ambivalència emocional, el desamor, la manca de cohesió, la inseguretat i l’estil parental anòmic / negligent, autoritari o sobreprotector, la presència d’algun familiar amb malaltia mental o física greu, els problemes econòmics i les condicions associades a l’atur, etc.

  • Factors socials i ambientals: impacte negatiu de l’estrès econòmic i professional, situacions d’incomunicació / aïllament (per trasllat de residència o per dificultats d’adaptació).

Símptomes: inseguretat, hipersensibilitat, por o problemes d’adaptació.

Conseqüències: descens del rendiment acadèmic, deteriorament relacions personals.

Prevalença: L’ansietat és més gran en dones que en homes. Arenas i Puigcerver (2009) les dones en edat reproductiva són més vulnerables a desenvolupar trastorns d’ansietat que els homes. Dones 23,0% i per als homes 12,0%.

Informa’t!