Aquí teniu la proposta d’Estatuts que ha fet la PUFFiL i que ha penjat al seu blog:

ESBORRANY D’ESTATUTS DE L’ASSEMBLEA DE LLETRES
Article 1. L’Assemblea esdevé el màxim òrgan de representació i posicionament dels estudiants de la Facultat
Article 2. L’Assemblea es basarà en els principis de democràcia, participació, igualtat i pluralisme.
Article 3. Les fins essencials de l’assemblea seran: Expressar l’opinió dels alumnes en tot allò que afecti a la seva situació en el centre. Col·laborar en la labor educativa del centre i en les activitats complementàries i extraescolars del mateix. Promoure la participació dels alumnes en els òrgans col·legiats del centre. Realitzar activitats culturals, esportives i de foment de l’acció cooperativa i de treball d’equip. Facilitar l’exercici dels drets dels alumnes reconeguts en la legislació vigent. Facilitar la representació dels alumnes en la Junta de la Facultat. Fomentar la participació dels alumnes en la programació general de l’ensenyament. Lluitar per la creació d’un sistema educatiu que la igualtat d’oportunitats, la inserció social, i la participació democràtica siguin funcions bàsiques.
Article 4. El domicili social de l’Assemblea será la Facultat de Lletres i els espais habilitats per a tal funció.
Article 5. L’Assemblea estarà constituida per la totalitat dels alumnes de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Article 6. L’Assamblea expressa la seva voluntat a través del consens i vot dels seus membres durant la celebració d’aquesta.
Article 7. L’Assemblea general ordinària es convocarà la primera quinzena d’octubre tal com especifica el reglament de la Facultat de Filosofia i Lletres article 32 apartat 3. Article 8. Seran funcions de l’assemblea general ordinària: – Aprovar els plans de treball i examinar la seva realització. – Examinar i aprovar els comptes, pressupostos i aplicacins de fons de l’Assemblea. – Qualsevol que no estigui atribuïda expressament a l’Assemblea General Extraordinària pels estatuts.
Article 9. L’Assemblea general ordinaria prendrà les seves decisions per majoria simple.
Article 10. L’Assemblea General Extraordinària es reunirà quan s’estimi necessari i seguint la normativa de la Facultat. Podrà suspendre les classes dos cops per semestre tal com s’especifica a l’article 32 apartat 3 del reglament de la Facultat de Filosofia i Lletres. En cas de no requerir suspensió només caldrà fer la reunió prèvia i penjar els cartells
Article 11. L’Assemblea general extraordinària prednrà les seves decisions per majoria simple dels assemblearis, excepte en aquells casos previstos per els presents estatuts.
Article 12. L’Assemblea podrà constituir comissions, que es faran segons els interessos i motivacions que sorgeixin durant el curs. Hi haurà una comissió permanent d’economia.
Article 13. Les comissions serán constituides i formades per els associats en una Assemblea general extraordinària.
Article 14. Seran membres de l’Assemblea tots aquells estudiants que es trobin matriculats al centre, amb dret a asociarse segons la llei vigent.
Article 15. Són drets de tots els assemblearis: Participar de fet, amb veu i vot en l’Assemblea. Utilitzar els serveis de l’Assemblea, reunir-se en els locals habilitats, expressarse, i en general, gaudir de tots els drets que com assemblearis els corresponen. Controlar el treball de tota l’associació, podent exigir tot tipus d’informació
Article 16. Són deures dels socis: – Respectar i complir els estatuts i acords presos per l’Assemblea – Promoure l’Assemblea al centre i intentar conscienciar altres alumnes de la seva funció i tasca.
Article 17. L’Assemblea i la totalitat d’assemblearis podràn recórrer a l’autogestió o sol·licitar subvencions a través de la gestió dels grups que formin part d’aquesta a títol independent de les associacions i membres.
Article 18. Les assemblees generals s’hauran de convocar sempre dins de l’horari lectiu de la Facultat
Article 19. Els estatuts podran ser modificats per l’Assemblea general extraordinària sota votació i consens de la majoria absoluta dels assemblearis. Article 20. Les decisions que afectin a tota la facultat hauran de ser consultades mitjançant un referèndum amb el sistema acordat per l’Assemblea general extraordinària. En casos conflictius s’haurà de votar mitjançant urnes amb un control de l’alumnat pertinent.