Presentació de la xarxa USCAT

En 1986, la Carta d’Ottawa per a la Promoció de la Salut establia com una de les cinc àrees d’acció prioritàries per promocionar la salut “la creació d’entorns que recolzin la salut”.

Els entorns o escenaris són definits com aquells llocs i contextos socials on les persones desenvolupen activitats diàries i en el qual interactuen factors ambientals, organitzatius i personals que afecten la salut i el benestar dels quals viuen, treballen, aprenen, etc.

Des de llavors, s’han desenvolupat nombrosos projectes protectors i promotors de la salut en determinats entorns com és el cas de les escoles promotores de la salut, els centres de treball promotors de la salut, la xarxa de ciutats saludables o la xarxa d’hospitals i serveis sanitaris promotors de la salut.

La universitat reuneix diverses de les característiques d’aquests entorns; d’una banda, és un centre de treball, per un altre és un centre educatiu i, a més, és una institució d’especial rellevància per la recerca que realitza i que garanteix l’avanç de la nostra societat.

La universitat no és aliena al valor salut i, de fet, ha vingut formant professionals relacionats amb la salut i els seus determinants amb gran efectivitat. No obstant això, després de les experiències en el camp nacional i internacional en projectes específics d’universitats saludables sembla arribat el moment d’aprofundir en una Universitat que, complint amb les seves principals missions, és també capaç d’iniciar, en el seu propi si, un procés de promoció de la salut per a la comunitat universitària i la societat en el seu conjunt.

En els últims anys algunes Universitats i Estructures de Salut Publica de CCAA han treballat en aquest tema amb l’objectiu d’aconseguir Universitats més saludables amb diverses perspectives, diferents enfocaments, activitats i línies d’actuació. Aquests projectes es troben en diferents graus de desenvolupament i compten amb el suport de la Red Española de Universidades Saludables (REUS), recolzada pel Ministeri de Sanitat i Consum i per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

En un món globalitzat, el treball en xarxa resulta imprescindible tal i com remarca la darrera Carta de Nairobi. Tanmateix, La Carta de Bangkok per a la promoció de la salut en un món globalitzat estableix els principals reptes, mesures i compromisos necessaris per abordar els determinants de la salut en un món globalitzat i demana involucrar a nombrosos agents i interessats directes que són fonamentals per aconseguir la salut per a tots. Per afrontar aquests reptes la implicació de la universitat és imprescindible, i, més encara, si aquesta adquireix el compromís d’impulsar els principis, valors i propostes de Promoció de la Salut.

logoÉs per això que pensem que la creació de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables ha de facilitar l’assoliment d’aquests reptes i esdevenir motor en l’àmbit de la promoció de la salut a Catalunya amb el treball col·laboratiu amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.