grups de treball

Grup1 1: “MEMÒRIES PER ÀMBITS” Dinamitza: Albert Gimènez  Formen part: Sergi Jarque  i Xavier Isern.

Grup 2:  “COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA” Formen part: Maribel Arèvalo udg, Josep Maria Suelves, Pilar Garcia i Albert Pèrez. Dinamitza Xavier Isern.

Grup 3. “Presentació de la xarxa US.cat al CIC” Formen part: Carme Bertran, Albert Gimenez i Xavier Isern. Dinamitza. Andreu Benet.

Document aprovat: Principis, objectius, funcionament i reglament intern revisió març 2017.

Proposta de conveni amb les modificacions incorporades,  recomanades per l’Àrea Jurídica del Departament de Salut.

Agenda 2030: objectius ODS; transformar Catalunya, millorar el món.

Proposta de certificació d’Universitat Saludable.

Redacció document Declaració de compromisos CIC i Xarxa Vives.

Participació a la Comissió de Salut (PINSAP) a totes les polítiques.

Signatura del conveni  de l’Agència de Salut Pública i la Secretaria d’Universitats i Recerca per a donar suport a les activitats de la xarxa d’Universitats Saludables.

Document de treball del pla estratègic amb laxarxa vives: Model d’Universitats Saludables i Sostenibles.  Resum jornada