Manuals

En aquest apartat s’inclouen tres manuals bàsics de tres programes diferents de SIG que actualment s’utilitzen en diferents àmbits d’aplicació: ArcGis, MiraMon i QGIS.

  • ArcGis: paquet de programes de SIG comercial desenvolupat per l’equip d’ESRI (https://www.esri.com/en-us/home).
  • QGIS: programa de codi lliure sota llicència de GNU-GLP desenvolupat per Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) (https://qgis.org/ca/site/).
  • MiraMon: programa gratuït per a l’administració pública i els centres d’ensenyament de Catalunya de codi tancat desenvolupat inicialment per finalitats de docència i recerca en un context universitari (http://www.creaf.uab.es/miramon/).

Malgrat que s’ofereixen manuals de tres programes diferents, amb aquests tres tutorials es pretén aportar les eines bàsiques per a comprendre aspectes fonamentals relatius a la naturalesa de la informació geogràfica i per tractar i analitzar les dades espacials. Els coneixements adquirits facilitarà l’aprenentatge d’altres programes SIG, ja que s’adquiriran habilitats per al maneig d’aquests tres programes per saber com utilitzar els SIG, però també, s’aportarà coneixement per comprendre què es fa en utilitzar-los i per què s’utilitzen.