Ciències Ambientals

Aquesta pràctica permet detectar àrees afectades per un incendi forestal i determinar-ne el perímetre i l’àrea afectats.