RMCE (2)

Redacció de missatges de correu electrònic
Formació destinada a l’aprenentatge de les estratègies de redacció eficaç de missatges de correu electrònic relacionats amb l’àmbit administratiu universitari

Edició 2:
dimarts 30/4, dijous 2/5 i dimarts 7/5 (10:00/12:00);
aula 48;
professor: andreu.ayats@uab.cat

* * *

 

Objectius
Capacitar les persones participants per a redactar eficaçment missatges de correu electrònic de l’àmbit administratiu universitari.

Continguts
Característiques i diferències amb el correu postal; estructura; missatges clars i correctes; coherència, cohesió i adequació; referències a la informació rebuda anteriorment; normes de cortesia a la xarxa.

Metodologia
S’expliquen i es treballen les fases de producció d’un correu electrònic (de la reflexió sobre el contingut a l’obtenció del producte final). S’analitzen mostres aportades pels mateixos alumnes i se’ls proposa la generació de documents reals, necessaris al lloc de
treball.

 

* * *

 

1a sessió: dimarts 30/4 

– El correu electrònic (distinció entre canal i text; distinció entre text i formulari; distinció entre missatge i resposta)
– Presentació missatge de correu electrònic i procés de redacció (planificació, esborrany, anàlisi i reescriptura)
Activitat inicial conjunta (criteris d’anàlisi de l’eficàcia comunicativa: adequació al context; coherència en el discurs; cohesió sintàctica; i correcció ortogràfica i gramatical)

 

Activitats

– Consulta de recursos sobre redacció de missatges de correu electrònic (ArgumentaEAPC, UOC, DIBA)
Anàlisi particular, com a coautoria, dels missatges de correu electrònic aportats pels companys i companyes

* * *

 

2a sessió: dijous 2/5 

– Comentaris sobre la consulta de recursos sobre redacció de missatges de correu electrònic (ArgumentaEAPC, UOC, DIBA)
– Posada en comú de les observacions de l’anàlisi particular dels missatges de correu electrònic aportats

 

Activitats

Reescriptura dels missatges de correu electrònic analitzats
Diari d’aprenentatge de la formació

* * *

 

3a sessió: dimarts 7/5 

– Revisió conjunta de les reescriptures dels missatges de correu electrònic analitzats
– Posada en comú del diari d’aprenentatge de la formació