Joc SCRATCH

La meva animació SCRATCH es basa en un joc on els participants hauran de saltar el cotxe sense ser tocats per ell. Si el cotxe els toca el personatge cridarà atropellat i sinó no cridarà res. Hi haurà un sistema de puntuació que cada cop que saltis sense tocar-lo sumarà i si t’atropellen també. El marcador es posarà a zero quan es torni a començar el joc.

Per veure el projecte t’adjunto l’enllaç a sota:

https://scratch.mit.edu/projects/187592464/#fullscreen

Vídeo competència digital

Què és la competència digital?

Després d’una cerca bibliogràfica basada en l’article de Area y Pessoa (2012) i vist els diferents vídeos penjats a la pagina web de alejandrabosco.net he creat la meva definició de competència digital a través de  vessants que he diagnosticat semblants en els diferents llocs.

Per fer-ho no he pogut penjar el vídeo directe en aquest blog, ja que pesava massa i no era acceptat sinó que he obert un canal a la pagina youtube.com i he penjat el vídeo allà.

El vídeo on s’explica la competència digital el trobareu al enllaç que adjuntaré a continuació:

https://youtu.be/_JNR-CP53gI

La bibliografia empleada es centra en l’article:

Area, M. y Pessoa, T. (2012) De lo sólido a lo líquido: las nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales de la web 2.0., Comunicar, 38, XIX, pp.13-20.

 

 

Anàlisi d’un projecte que involucri la utilització de tecnologies digitals

El meu anàlisi es basarà en el diagnòstic d’un projecte que involucri sistemes de tecnologies pel desenvolupament de l’aprenentatge i el coneixement i per determinar el resultat d’aquest. El diagnòstic en sí, abraçarà el resultat de si s’acaba utilitzant com una bona pràctica o si no s’acaba utilitzant com una bona pràctica i aquest es podrà dictaminar després d’haver llegit l’article de Bozca Carreño Buenas prácticas en  integración de las TIC en educación en Andalucía: Dos estudios de caso. VI congreso virtual de AIDIPE. Seminario Internacional de Políticas Educativas Iberoamericanas.”

El projecte el qual analitzaré és el de l’escola El Carmel situada a Terrassa. Aquesta escola va proposar-se establir una connexió des de l’aula de 1r de l’Escola El Carmel amb la classe de K5 de Birch Lake School durant un mes i mig. Aquest intercanvi va estar en directe (Skype i Hangouts), amb un blog compartit i a través de la PDI amb Scriblink. Van treballar aquest projecte en les àrees de llengua castellana (segona llengua a Minnesota), en llengua anglesa (una de les llengües que s’estudia més aquí) i amb l’àrea de medi. En les dues àrees de llengües els nens van decidir  què volien penjar al blog i com ho farien i quines preguntes els hi volíen fer. En l’àrea de medi han treballat les semblances i diferències respecte on vivim nosaltres (clima, alimentació, jocs, animals i esports) i les TIC van estar el mitjà per la comunicació entre les diferents escoles i alumnes.

Els objectius del projecte es van dividir en objectius per les diferents àrees involucrades en aquest, així doncs els objectius van ser:

 Objectius principals:

Llengua castellana:

 – Utilitzar la llengua oral per construir, comunicar i compartir coneixements.

-Relatar de diferents maneres els coneixements adquirits durant les sessions per plasmar les diferents concepcions de l’alumnat envers la temàtica tractada.

-Participar activament en el treball en grup, argumentant les pròpies opinions i contrastarles amb les dels altres per aconseguir una producte final comú.

Llengua anglesa:

-Aprendre formes bàsiques de relació social en llengua anglesa per a utilitza-les en les sessions d’interacció.

-Participar en interaccions orals, senzilles i amb preparació prèvia, en llengua anglesa.

-Mostrar una actitud receptiva cap a les persones d’altres països (en aquest cas infants que parlen la llengua anglesa), els seus costums i trets de la seva quotidiana.

Medi:

-Plasmar les idees prèvies de l’alumnat sobre l’estat de Minnesota per conèixer el punt d’inici de l’alumnat.

-Identificar les característiques que defineixen a indret per reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la convivència.

-Reconèixer les característiques de Minnesota i el Carmel respecte els temes tractats (roba, animals, cases, esmorzar i esports)

TIC:

-Usar els ordinadors portàtils per visualitzar el blog que tenim en comú.

-Interaccionar amb els companys de l’altra escola amb el micròfon, la càmera web i la PDI.

-Proposar i crear el què volem compartir amb els companys de l’altra escola.

-Usar Scriblink per interaccionar amb els altres companys llegint i escrivint.

Les activitats que es van desenvolupar en el projecte amb interacció i comunicació a través de sistemes TIC són les següents:

-Exposició d’opinions i concepcions personals ampliant i/o modificant-les amb els comentaris de la resta de companys quan sigui convenient.

-Explicacions per donar a conèixer als companys informació rellevant sobre la vida en un indret diferent al propi.

-Creació de murals, dibuixos i d’un blog per facilitar la comprensió i la valoració de les realitats culturals.

-Converses de grup per decidir què posarem al blog i com ho farem.

-Activitats concretes del què fem per penjar al blog: fotografies, dibuixos,…

-Conversar sobre la diversitat i la diferència com aspectes positius i enriquidors per afavorir la convivència entre totes les persones.

-Connexions en directe amb Minnesota: formulació de preguntes i respostes. També escoltar i contestar les preguntes dels altres nens.

-Connexions amb Scriblink: decidir entre el grup quina fotografia farem i quines paraules volem aprendre.

-Conversa per decidir què els volem dir de comiat. Preparació de frases i cançons en castellà, anglès i català.

Així doncs, un cop explicat el projecte i revisat l’article podem determinar que el centre utilitzen els docents bones pràctiques. Puc determinar que són bones pràctiques perquè al analitzar el projecte una bona pràctica amb les TIC sempre surt de la iniciativa docent i aquest projecte surt dels docents. També em puc centrar en aquest anàlisi de bona pràctica ja que la comunitat educativa tots vagin a una directius, professors i alumnes creguin en el projecte i en aquest sentit el projecte del Carmel tots els membres implicats en el projecte busquen el mateix objectiu cosa que facilita la bona pràctica d’aquest, així doncs, els directius recolzen el projecte cosa que fa que agafi més força i surt bé. Per ser una bona pràctica del centre ha de dignificar els processos d’ensenyament – aprenentatge el projecte busca un aprenentatge conjunt amb un altre centre i en diversos aspectes i àmbits de coneixement és per això que podem determinar que són bones pràctiques. Per últim, el que implica les pràctiques del centre educatiu defenso l’argument de bones pràctiques a través de la creació d’un clima de centre agradable i bo. Tot el que impliqui crear un bon clima és pot considerar la generació de de relacions interpersonals entre els membres que participin en el projecte i tot implica el rendiment millor i definició i compliment de l’objectiu perseguit.

Però al presentar-se com un projecte TIC, no només puc defensar l’argument de bones pràctiques a través del rendiment de la comunitat educativa i la fidelitat amb el projecte sinó que també s’ha de defensar segons l’article per la vessant educativa dels sistemes de tecnologia involucrats.

En aquest sentit, defenso l’argument de de les bones pràctiques a través del desenvolupament i pràctica de les TIC en el projecte perquè la pràctica s’origina pel desenvolupament TIC dins dels docents del propi centre, relacioni els professors i desenvolupi la consciència d’equip conjunt cap a un objectiu comú cosa que fa que agafi més valor com a bona pràctica. També puc defensar-ho ja que el projecte millora la informació sobre els conceptes tecnològics i el desenvolupament comunicatiu intrapersonal i interpersonal dels participants del projecte. Un altre argument és el desenvolupament de la motivació dels participants en el projecte de sistemes TIC. Amb aquesta motivació milloraran els continguts que es volen explicar a la vegada que ho faran amb ganes i desenvoluparan moltes més competències digitals. Un altre és el desenvolupament d’una crítica-reflexiva dels sistemes TIC per part del projecte de l’escola el CARMEL el qual no només busca el desenvolupament de competències TIC sinó que també busca que l’alumne per si sol pugui criticar i reflexionar sobre els sistemes i buscar el més adequat pels projectes que vulguin desenvolupar. Per últim, defenso la bona pràctica d’aquest projecte a través de l’actitud davant de les TIC que els participants sàpiguen la necessitat de les TIC en el món actual i la necessitat de desenvolupar-se en el món virtual amb la mateixa certesa, ètica i normes social que en la vida real.

Tots aquests arguments són els que hem fan determinar que el projecte de l’escola el CARMEL de Terrassa està determinat en un projecte ple de bones pràctiques docents pel desenvolupament de tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement. Així doncs, amb la redacció del article puc creure que el projecte de l’escola CARMEL està ben planificat, executat i avaluat pel desenvolupament de competències digitals en el món dels sistemes TIC.

La bibliografia empleada per aquest anàlisis ha estat:

Boza Carreño, A. Y Toscano Cruz, M de la O. (2011) Buenas prácticas en  integración de las TIC en educación en Andalucía: Dos estudios de caso. VI congreso virtual de AIDIPE. Seminario Internacional de Políticas Educativas Iberoamericanas.

Introducció

Ens endinsem en l’assignatura de Tecnologies de l’Aprenentatge i Coneixement del grau en Pedagogia, assignatura cursada a 4t de carrera i com pròpia tria de l’alumnat en modalitat optativa.

Hem dic Eric Santmartí Garcia i creo aquest portafoli amb la intenció d’interaccionar a través d’ell amb els meus companys i la meva professora dins de l’assignatura. El que intento dir és que a través d’ell es desenvoluparà bona part de les activitats encarregades i es veurà reflexionat el treball autònom dins d’aquesta.

Que espero d’aquest?

El que espero de l’assignatura en sí és el desenvolupament de metodologies d’aprenentatge a través de sistemes tecnològics i desenvolupar competències digitals que em puguin servir en el futur tant professionalment com en la vida personal.

Així doncs, comencem!