Videoconferència
0+

Servei que s’ofereix com a suport a la docència i a la investigació per a la realització on line de classes, tallers, tutories, conferències, presentació de treballs i projectes, lectures de tesis…