SIGNATURA DIGITAL D’ACTES DE QUALIFICACIÓ DE FEBRER (ampliat)

El professorat dels centres docents propis de la Universitat Autònoma de Barcelona pot signar telemàticament, mitjançant una signatura digital i l’aplicació Sigm@-CDS, les seves actes de qualificació de febrer.

Aquesta signatura digital es pot fer amb el certificat idCAT o amb el DNI electrònic.

 

Si es vol obtenir l’idCAT cal fer la sol·licitud mitjançant el web d’idCAT o directament a una entitat de registre (ER), com la de l’Arxiu General i Registre de la UAB o les que hi ha en molts ajuntaments.

Posteriorment, cal passar a recollir el certificat per una ER on, per autenticar-se, cal aportar l’original i una còpia del DNI.

Si es vol obtenir el DNI electrònic cal posar-se en contacte amb una de les oficines d’expedició d’aquest certificat.

Un cop es disposa d’un d’aquests certificats, és molt important fer la instal·lació i configuració del programari necessari per la signatura digital de les actes.

Per ajudar en aquesta tasca es pot consultar la Seu electrònica, apartat “Com identificar-se”.

També es pot contactar amb el Centre d’Assistència i Suport (CAS), a l’extensió de telèfon 2100 o mitjançant l’adreça de correu cas@uab.cat.

L’idCAT i el DNI-e són certificats que, a més de la signatura d’actes, es poden utilitzar (personalment o professionalment) en molts altres procediments telemàtics que diferents administracions públiques posen a l’abast dels usuaris (declaració d’hisenda, presentació de projectes de recerca, tràmits d’ajuntaments…).

JA TENS EDUROAM AL TEU MÒBIL?

Si configures la wifi del teu mòbil per eduroam podràs accedir a la xarxa wifi de la universitat sense haver-te de validar cada cop. A més, si et mous a altres llocs, podràs accedir a Internet des de totes les xarxes que hi estan adherides sense haver de fer servir la connexió de dades del mòbil.

Pots veure aquest vídeo explicatiu (en castellà).

[+ informació sobre la configuració]

AVÍS IMPORTANT

avis1314

Us informem que l’1 de desembre de 2014 s’ha procedit a desactivar el curs 2013-2014. Això implica que totes les assignatures d’aquest curs deixen de ser accessibles tant per a professors com per a alumnes.

Si actualment encara esteu treballant en alguna assignatura del curs 2013-2014, podeu seguir aquestes instruccions.

Enquesta d’Avaluació de l’Actuació Docent del professorat de grau i de màster i Enquesta d’Avaluació de les Assignatures de grau, del primer semestre del curs 2014/2015

Ja estan actives l’enquesta per a avaluar l’actuació docent del professorat de grau i de màster i l’enquesta d’avaluació d’assignatures de grau,  del primer semestre del curs. Podeu respondre-les fins al dia 8 de gener de 2015.

Els programes formatius que ofereix la UAB estan sotmesos a un procés d’avaluació continua per la millora i, per tant, és necessari comptar amb un sistema que reculli les valoracions que fan els estudiants.

La UAB garanteix la confidencialitat de les valoracions que l’alumnat atorga al seu professorat, ja que la identificació personal de l’alumnat –necessària per tal d’assegurar que cada alumne només respon els qüestionaris que li corresponen- i les valoracions no estan relacionades, i  no tenen possibilitat de connexió.

L’opinió de l’alumnat és bàsica a l’hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament de l’oferta formativa, en el contingut de les matèries i en l’actuació docent desenvolupada pel professorat. La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d’aprenentatge dels estudiants.

 Animem els estudiants a respondre-les per tal de programar accions de millora.

Les enquestes estaran actives fins al 8 de gener del 2015 i ja hi podeu accedir:
www.uab.cat/enquestes

Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina de Qualitat Docent: enquestes.oqd@uab.cat