Autoavaluació

Al llarg de l’assignatura he anat adquirint i desenvolupant competències en relació a les TAC. Des del primer moment me mostrat receptiva a experimentar i conèixer noves eines tecnologies, crec que són un recurs important i útil en la societat que vivim.

El fet de poder plasmar els meus coneixements en un Blog, m’ha permès fer un anàlisi crític de la meva evolució i implicació. Com bé he dit en anteriors entrades, l’ús que he fet del Blog ha evolucionat ús reproductiu a un simbòlic – interactiu.

Pel que fa al meu esforç i treball constant he sabut transmetre’l a través del Blog, integrant elements teòrics i pràctics, a més d’incloure els propis coneixements.

En l’assignatura no només hem treballat el Blog, al mateix temps hem treballat altres continguts, com la robòtica, realitat augmentada, fabricació digital, llibres digitals, entre altres.

Els diferents continguts i eines treballades a l’assignatura, són útils pel meu dia a dia i pel futur professional. Ja que, en el món de l’educació s’ha de ser innovador i provar nous mètodes, estar en contacte amb les noves tecnologies. Personalment m’ha agradat assistir a l’assignatura per poder conèixer noves eines que em seran útils pel meu futur.

Els continguts que he après ho he fet a partir de les eines facilitades a classe i la cerca de la bibliogràfia proposada per la professora. Un aspecte enriquidor han sigut les visites dels professionals, ja que ens ha permès conèixer la realitat de les eines que treballàvem. Així adquirir coneixements significatius.

Per tant, l’anàlisi que n’extrec del meu aprenentatge i treball al llarg de l’assignatura és positiu.

Publicat dins de Competències Digitals | Etiquetat com a | Envia un comentari

Anàlisi crític projecte d’innovació

El projecte d’innovació Les competències bàsiques i SCRATCH crec que és una proposta interessant per implementar en el sistema educatiu. A través de l’aplicació de l’Scratch permet adquirir coneixements en diferents àmbits (lingüístic, comprensió lectora, coneixements del medi, …) i desenvolupar competències bàsiques, que son clau per la realització i desenvolupament personal. A més d’impulsar l’ús de les noves tecnologies i adaptar-se a la societat de la informació.

Com bé han esmentat el grup realitzador del projecte, l’scratch és un entorn visual i multimèdia, dirigit als nens donant l’opció a què portin a terme les seves pròpies creacions, com videojocs, històries interactives, etc. Utilitzant la metodologia del descobriment.

Scratch

Scratch

La implementació d’aquest projecte a les aules fomentarà un aprenentatge significatiu dels alumnes, ja que aprendran a programar compartir i crear, a través de la pràctica i la interacció amb els companys. És una proposta innovadora, que implica un canvi en la manera d’ensenyar i aprendre. Una proposta de millora del projecte seria implementar-ho a 4rt, 5é i 6é de primària.

Aquesta proposta d’intervenció la tindrè en compte de cara al meu futur professional, ja que és un projecte innovador útil per fomentar el procés d’ensenyament – aprenentatge. Els professionals de l’educació han d’estar oberts a implemetar estrategies i metodologies innovadores.  Així adaptar-se al canvi constant del context.

Publicat dins de Competències Digitals | Etiquetat com a | Envia un comentari

Exàmen

Pregunta 1. Consideres que la interacció de la robòtica en contextos educatius constitueix de per sí una pràctica innovadora:

c)Dependre del proyecto educativo del que forma parte.

Ja que, en el context educatiu la innovació implica molt més que un material o àmbit de treball. La innovació consisteix en introduir un canvi en la pràctica educativa amb l’objectiu de millorar.

Com bé esmenta Area Moreira, M. (2008), el procés d’innovació amb l’ús de les TIC: “debiera tener como eje de referencia el desarrollo de las competencias informacionales y digitales destinadas a preparar al alumnado como ciudadano autónomo, inteligente y crítico ante la cultura del siglo XX.”

Per tant, l’objectiu principal és formar als alumnes com a membres de la societat, a través del desenvolupament de competències i habilitats útils per formar part de la societat.

La implementació de la robòtica és una bona eina innovadora per utilitzar en el context educatiu però ha d’estar sustentada per una base teòrica i un objectiu educatiu. No només s’ha d’utilitzar pel simple fet de canviar la pràctica sinó amb una base educatiu. On els alumnes es desenvolupin cognitivament, personalment i professionalment.

Pregunta 2. Alguns investigadors han associat l’ús del “llibre de text” en els contextos de l’educació formal amb la desprofesionalització dels docents. Penses que el “llibre de text digital” podria seguir el mateix camí?

No, ja que el llibre de text és un objecte digital amb contingut textual i/o diferent “fonts semiòtiques, des d’un enfocament multimodal”.(Vassiliou i Rowley, 2008).

Per tant, és un recurs interactiu, hipertextual i interpretatiu. El qual, exigeix una nova manera de fer a l’aula, on els docents i discents han de dominar les noves tecnologies. A més, s’ha de donar sentit a l’ús d’aquest recurs, anar més enllà del seu ús (buscar el perquè).

A més a més, com bé afirmen Janaina de Oliveira, Mar Camacho i Mercè Gisbert (2014),  l’ús del llibre de text electrònic a l’aula afavoreix a l’aprenentatge distribuït. On el docent no és el protagonista, els alumnes treballen de manera individual i col·laborativa.

Els resultats de l’ús del llibre de text digital que hem pogut veure en la magistral són:

  • Font principal de consulta a l’hora de preparar les classes,
  • Permet adaptar els continguts a les característiques del grup,
  • Els patrons d’ús varien cap a models independents,
  • La utilització de diferents formes d’entendre el procés ensenyament – aprenentatge i finalment
  • Hem de tenir en compte que la naturalesa innovadora d’un material per si mateix no genera canvis en la proposta d’ensenyança.

Així doncs, la innovació implica un canvi en la manera de fer i de ser de l’organització, on el material i/o la proposta d’innovació ha d’anar acompanyar d’un projecte d’actuació que impliqui un canvi per obtenir una millora.

Mentre que el llibre de text convencional té un ús pedagogia magistral que guia als docents en la seva tasca a l’aula,  on es fa un ús reproductiu del coneixement  fomentant un aprenentatge memorístic i no competencial (J.Guimeno Sacristan 1988). El qual afirma:

 “El profesor puede utilizar como ayuda muchos recursos que siente necesarios, pero la dependencia de los medios estructuradores de la práctica es un motivo de  descualificación técnica en su actuación profesional….Es, en definitiva, lo que ocurre con los propios libros de texto: no son solamente recursos para ser usados por el profesor y los alumnos, sino que pasan a ser los verdaderos vertebradores de la práctica pedagógica”

Per aquest motiu, les investigacions afirmen que l’ús dels llibres de text convencional desprofesionalitzen als docents.  A diferència de l’ús de textos digitals, on el protagonista de l’aprenentatge és l’alumne i el docent farà un acompanyant i suport en tot el procés. Per tant, el paper de docent pren més importància, ja que ha de guiar al grup en tot el procés d’ensenyament i aprenentatge.

D’aquesta manera, l’ús del llibre de text digital, no implica l’ús d’una estratègia d’instrucció directa sinó un acompanyament i una construcció de l’aprenentatge de manera cooperativa.

Pregunta 3. Selecciona una de les eines de la web 2.0 i indica quin tipus d’ús has fet (reproductor, simbòlic interactiu o transformador).

L’eina de la web 2.0 que més hem treballat o elaborat al llarg de l’assignatura i crec que més oportuna analitzar és el Blog.

El blog és una eina que permet publicar ràpidament una informació en una web. On apareixen una llista d’entrades, comentaris de text publicats, calendari, categories (classificació temàtica) i enllaços d’altres blogs.

El qual m’ha permès reflexionar sobre els diferents conceptes que hem anat treballant al llarg de l’assignatura. A cada sessió treballàvem un concepte, que junt amb una revisió bibliografia em van permetre desenvolupar les diferents entrades del Blog. D’aquesta manera obtenir una eina on poder observar els diferents continguts treballats a l’aula, a més, d’identificar el meu procés d’evolució i aprenentatge.

Tal com és pot observar, l’ús que he fet del Blog ha evolucionat, des d’un ús reproductiu a un simbòlic – interactiu.

Una de les evidencies d’aquest ús s’observa en l’elaboració de les primeres tres entrades i la resta. Ja que inicialment feia un ús reproductiu, on explicava el meu punt de vista sobre aquell concepte treballar a l’aula.

Més tard, en les entrades posteriors ja s’observa una elaboració més profunda i reflexiva dels conceptes, fent un ús simbòlic i interactiu del Blog.  A través de la reflexió critica d’articles, propostes d’ús de cada un dels materials, integració de material de suport (vídeos…) entre altres aspectes.

Per tant, el meu procés d’aprenentatge respecte a la web 2.0, concretament del Blog, ha evolucionat cap a un ús simbòlic i interactiu.

 Pregunta 4. Indica breument que t’ha aportat en termes d’aprenentatge fet aquest exercici escrit.

Aquest exercici escrit m’ha permès profunditzar els meus coneixements sobre els diferents conceptes treballats a l’assignatura. A més, reflexionar entorn al meu procés d’aprenentatge i  la meva evolució.

Crec que ha sigut una gran oportunitat per transmetre els meus coneixements sobre la materia.

Al llarg de l’assignatura el meu treball ha sigut contant, el qual m’ha permès adquirir els coneixements necessaris per assolir els objectius plantejats inicialment.

Publicat dins de Competències Digitals | Etiquetat com a | Envia un comentari

Llibres digitals vs llibres de text convencionals

L’any 2009 s’implementa el programa 1 x 1, un ordinador per un docent – un ordinador per un alumne. Això implica la incorporació de les tecnologies digitals a l’aula, amb la qual cosa hi ha un canvi en la metodologia dels docents i del centre.

El llibre de text convencional té un ús reproductiu del coneixement, on els discents fan un aprenentatge més memorístic que competencial. Una de les problemàtiques de l’ús del llibre de text és la que exposa J.Guimeno Sacristan (1988), quan afirma que:

“El profesor puede utilizar como ayuda muchos recursos que siente necesarios, pero la dependencia de los medios estructuradores de la práctica es un motivo de  descualificación técnica en su actuación profesional….Es, en definitiva, lo que ocurre con los propios libros de texto: no son solamente recursos para ser usados por el profesor y los alumnos, sino que pasan a ser los verdaderos vertebradores de la práctica pedagógica”

Mentre que el llibre digital,  defineixen el llibre de text electrònic com un objecte digital amb contingut textual i/o diferent “fonts semiòtiques, des d’un enfocament multimodal”.(Vassiliou i Rowley, 2008).

Per tant, és un recurs interactiu, hipertextual i interpretatiu. La qual, exigeix una nova manera de fer a l’aula, on els docents i discents han de dominar les noves tecnologies. A més, s’ha de donar sentit a l’ús d’aquests recursos, anar més enllà del seu ús (buscar el perquè).

A més a més, com bé afirmen Janaina de Oliveira, Mar Camacho i Mercè Gisbert (2014),  l’ús del llibre de text electrònic a l’aula afavoreix a l’aprenentatge distribuït. On el docent no és el protagonista, els alumnes treballen de manera individual i col·laborativa.

Juana Maria Sancho Gil en aquesta entrevista ens parla sobre el llibre digital i l’escola 2.2:

El llibre de text digital l’utilitzaria tant en un centre educatiu de primària com secundària. On crearia una plataforma compartida pels docents i alumnes, com per exemple un Blog. En el qual, els docents comunicaran les tasques a desenvolupar, informacions importants, etc. mentre que els alumnes penjaran les tasques desenvolupades a l’aula i a casa. A més a més, l’eina permetrà connectar amb els  llibres de text digitals de cada assignatura.

El llibre digital s’utilitzarà com a suport pel docent, on els alumnes interactuaran de manera simbòlica. Permeten una participació inmediata en el transcurs de la sessió.

Publicat dins de Competències Digitals | Etiquetat com a , | Envia un comentari

Què és Educaline?

Educaline és una editorial que elabora i distribueix continguts escolars curriculars interactius per al sector educatiu, principalment en educació primària i secundària. Amb l’objectiu de promoure una educació de qualitat i d’innovació, el que busquen és millorar els resultats acadèmics, fomentant el bilingüisme i la capacitació del professorat en les noves tecnologies.

El fet de ser online permet als docents accedir amb major facilitat als continguts, a més a més, potencia el desenvolupament de competències social, intel·lectuals, hàbits, etc. Tant dels docents com dels discents.

 

 

Per tant, Educaline permet als docents accedir amb facilitat a materials educatius actuals i innovedosos, així millorar la seva pràctica educativa. Entenent la innovació com el ” termino innovación se relaciona con la introducción de algo nuevo y con la  intención de producir una mejora sobre estructuras existentes” (Moreno, 1995). La qual sempre actua i s’implementa en la praxis professional.

Educaline és una bona proposta per utilitzar en els centres educatius, a través de reunions – trobades entre els professionals d’aquesta i els professionals del centre educatiu. On els professionals d’Educaline mostraran i ensenyaran els diferents recursos educatius i el seu funcionament i aplicació.

Publicat dins de Competències Digitals | Etiquetat com a | Envia un comentari

Posem en pràctica la Fabricació Digital

Què és el Tinkercad?

És un programa que et permet crear des de cero un objecte en 3D. On hem creat un anell amb un cord.

imatge777

Tinkercad

L’ús del Tinkercad l’implementaria en un centre educatiu de secundària. A través d’un projecte on els alumnes de manera individual o en grup dissenyarà una estructura, la qual s’imprimirà en 3D. Aquest permetrà estudiar les mesures, els angles, etc.

 

Què és el Cookie Caster?

Aquest programa – aplicació que consisteix en dibuixar el contorn d’un objecte o bé, introduïnt una imatge (seleccionant el contorn) ,i més tard s’imprimeix amb l’impresora 3D. Per tant, obtindràs un motllo de galeta a mida real.

musol

Cookie caster

L’ús del Cookie caster l’implementaria en un centre educatiu de secundària. A través d’un projecte on els alumnes de manera individual dissenyarien un motllo, el qual s’imprimiria en 3D. Més tard, en la següent sessió els alumnes faràn galetes (sense forn) utilitzan els seus propis motllos.

Publicat dins de Competències Digitals | Etiquetat com a , | Envia un comentari

Fabricació digital

Avui ens ha visitat Susana Tesconi, la sessió ha estat centrada en la fabricació digital. La qual, a través de models digitals ens permet fabricar objectes.

foto 1

La fabricació ha anat evolucionant amb el pas dels anys, des d’una fabricació industrial a una més personalitzada. L’objectiu és que cada persona tingui un laboratori a casa i pugi fabricar al seu gust.   En els centres educatius s’utilitzen tècniques de laboratoris de fabricació.

També hem parlat sobre el Prototipa Rapid Electronic, l’Arduino, és una placa on puc baixar informació. Tal com podem observar en el vídeo, té un ús educatiu:

 

 

Tinkering i tecnologia inesperada, la podem crear amb materials com bateries, peces d’electrodomèstics, bombetes, …. També s’anomena e-textile, són textils que tenen una certa intel·ligència, per tant,  un comportament. Ens permet introduir tecnologia dintre de materials habituals (Guants).

                imagessoftcircuitsAltlab

(Soft circuits)

A més a més, ens presenta el projecte aula basat en la idea que els docents són dissenyadors d’entorns d’aprenentatge.

Bakers, és un programa formatiu de la fundació Orange dirigit a joves en situació de vulnerabilitat. On s’estimula tant l’aprenentatge d’habilitats tècniques de disseny, fabricació digitals o prototipat electrònic amb altres competències transversals, com el treball en equip, entre altres.

Publicat dins de Competències Digitals | Etiquetat com a | Envia un comentari

Què ens diu Jordi Adell?

Jordi Adell en la següent entrevista, ens parla de  cinc competències, imprescindibles pel nostre dia a dia. Ja sigui per comunicar-nos i pel nostre creixement personal i/o social. Actualment les noves tecnologies són un material comú i utilitzat a nivell mundial, presents en el dia a dia, per comunicar-nos, ampliar els nostres coneixements, solucionar els dubtes que podem tenir, etc. Som una societat de canvi continu i d’innovació, això fa que la societat hagi d’estar constantment reciclant-se i familiaritzant-se amb les noves tecnologies.

Entrevista Jordi Adell
Publicat dins de Competències Digitals | Etiquetat com a | Envia un comentari

Què és el Moodle?

El Moodle és un software dissenyat per a què els educadors creïn cursos en línea i entrades d’aprenentatge virtual. Aquests sistemes d’aprenentatge s’anomenen Virtual Learning Environments o entorns virtuals d’aprenentatge.

Una de les principals característiques d’aquesta eina és que té  una base pedagògica social constructivista, on la comunicació té un espai amb l’objectiu de construir el coneixement. D’aquesta manera generar una experiència enriquidora d’aprenentatge.

En el meu dia a dia, és una eina útil per gestionar-me les tasques i materials de les assignatures. Així doncs, ha sigut útil per enriquir els meus coneixements i aprenentatges. Crec que és una eïna que s’hauria d’implementar en els centres educatius. Ja que permet als alumnes organitzar i construir el seu propi coneixement.

Publicat dins de Competències Digitals | Etiquetat com a | Envia un comentari

Aplicacions web 2.0?

Avui dia trobem una gran diversitat d’aplicacions de la web 2.0, que poden ser: de publicació, de gestió, eina d’escriptori,  o bé una xarxa social especifica.  On podem trobar:  Symbaloo, Scoop.it, Delicious, wikis, google drive, per l’elaboració de mapes conceptuals, etc.

 Què són les wikis?

La Wiki és una aplicació web que permet una comunicació  i interacció entre vàries persones. On els usuaris tenen la possibilitat d’editar, modificar, i fins i tot, eliminar qualsevol contingut d’aquesta pàgina.  És una aplicació que no requereix d’alts coneixements (és fàcil d’utilitzar), ja que només implica dues accions: editar i guardar.  Quan premem l’opció d’editar la web es transforma en un document on els usuaris poden introduir, canviar, … la informació que conte aquest. Tal com s’observa en la imatge:

images

Les característiques principals de la wiki són:

  • Edició directe.
  • Control d’accés.
  • Pujar i baixar documents i qualsevol document.
  • Enllaçar altres pàgines exteriors, vídeos…
  • Seguiment d’intervencions.

Què és el Symbaloo?

Aquesta aplicació és un escriptori online amb múltiples usos educatius, on podem tenir accés des de qualsevol ordinador, telèfon mòbil o tablet amb connexió a internet, (no requereix la instal·lació de l’aplicació s’accedeix via web). És útil per tenir organitzades les pagines web o URLs que ens interessen en un escriptori digital, on s’exposen de manera visual i atractiva.

M’ha permès conèixer una nova manera d’organitzar les pagines web i aplicacions que més utilitzo. És una eina que no la coneixia però una vegada ja utilitzada, puc dir, que és un recurs interessant. No només a nivell personal, sinó que també professional.symbaloo

Pel que fa a la incorporació d’aquesta eina en el món educatiu, pot ser útil tant pels docents com pels discents. Ja que és pot utilitzar com a eina per a que els alumnes organitzin de manera autònoma o amb el suport dels docents, diferents eines, informació necessària i d’interès, recursos educatius, …  Mentre que els docents el poden utilitzar per organitzar diferents eines i recursos educatius.

 Què es això de google drive?

Aquesta aplicació la conec des de fa uns anys, degut a la necessitat de treballar en grup a distància. Per tant, l’ús que he fet i faig és educatiu, ja que en els diferents cursos de la universitat per realitzar adequadament els treballs en grup.

que-es-google-drive-1

Google drive és una eina que permet emmagatzemar via online, tota aquella informació i documents en un lloc segur.  Ideal per compartir documents entre diferents persones.

Publicat dins de Competències Digitals | Etiquetat com a | Envia un comentari