BONES PRÀCTIQUES.

ANÀLISI D’UN PROJECTE AMB LA UTILITZACIÓ DE LES TIC, CONSIDERAT COM BONA PRÀCTICA.
Gràcies a l’article proporcionat de Boza Carreño, A. Y Toscano Cruz, M de la O. (2011) Buenas prácticas en integración de las TIC en educación en Andalucía: Dos estudios de caso. VI congreso virtual de AIDIPESeminario Internacional de Políticas Educativas Iberoamericanas. Juntament amb l’exemple de bones pràctiques de l’escola Marpe Altavista per fer un ús de les TIC òptim cap a la seva comunitat educativa, com són els/les pares/mares, alumnes i professors/es, podem fer una anàlisi del que es considera bones pràctiques.

En primer lloc cal remarcar que l’escola Marpe Altavista utilitza les TIC constantment a les seves aules, ja que, ho consideren com a eina indispensable per a la facilitació de l’adquisició de nous coneixements i pel bon desenvolupament de l’alumne a l’aula i a la seva vida. Un exemple de bones pràctiques que aquesta escola fa és, la utilització de crear un joc educatiu i interactiu que es diu “PASAPALABRA” basant-se en el concurs famós de la televisió per poder enriquir el vocabulari dels alumnes de l’escola. Aquest projecte l’han elaborat els docents del centre creant juntament amb els alumnes un joc que es pot veure en la intranet del centre. Aquest joc es tracta d’elaborar un “rosco” amb paraules buscades per Internet i en diccionaris conjuntament amb els continguts claus donats a classe, d’aquesta manera obtenen paraules per completar el seu particular “rosco”. Amb la creació, l’actualització del rosco per totes les matèries del curs i essent constants, l’alumne/a aprèn i la seva motivació va ascendent.

figura 1. Exemple de rosco de l’assignatura de llengua elaborat pels professors i alumnes de 5è de primària.

D’acord amb aquest exemple i tot el que ens explica aquesta escola i a l’article de les Bones Pràctiques en integració de les TIC en educació en Andalusia, dels dos estudis de cas que hi ha en aquest on ens parla del rellevant tema que estem explicant podem dir que, les bones pràctiques amb TIC desenvolupa unes habilitats cognitives i unes eines per l’afavoriment d’un aprenentatge col·laboratiu, fomenta el pensament creatiu i la construcció de coneixements, ofereix eines per aprendre fent i afavorir un aprenentatge significatiu, amplia coneixements de forma autònoma, a més a més respectant la diversitat i superació de les dificultats d’aprenentatge.

1. La presència de les TIC com es pot veure en els diferents exemples de l’article i l’exemple de l’escola augmenta notablement la motivació dels alumnes, l’actitud d’aquests envers les feines acadèmiques i millora la implicació i atenció dels continguts apresos.

2. Els docents diuen que les seves classes són més actives i participatives, un dels fins més rellevants d’aquestes bones pràctiques. Aquests cada vegada estan més motivats, i dediquen temps a les TIC per molt veterans que siguin a la docència.

3. Els professors es formen permanentment per a la bona utilització i ensenyament de les TIC cap als seus discents.

4. El centre que habitualment utilitza òptimament les TIC té una imatge progressista.

5. El projecte de centre és unificadors i el model de lideratge és compartit, ja que es treballa de forma col·laborativa i cooperativa.

6. S’ha pogut observar que el suport extern és vital i són diversos, encara que, en un principi eren una mica inexistents, gràcies a les famílies, s’ha pogut dur a terme aquests projectes, fins avui dia que es pot observar que hi ha molt més suport social i econòmic.

7. La implicació de la família és vital, és un pilar fonamental del projecte educatiu de centre, sense la seva aprovació i implicació les bones pràctiques no són possibles.

8. Empíricament es veu que el clima del centre hi ha una comunicació entre docents-alumnes-família.

9. Cada vegada més hi ha una necessitat d’interacció a l’aula directa entre el grup-classe.

10. Una part positiva és que el centre elabora els seus propis materials i això fa que, dominin més el tema, encara que impliqui més esforç la satisfacció al veure implicats als seus alumnes és molt compensatòria.

11. A l’ utilitzar les TIC es veu com l’adquisició de continguts és més eficaç.

12. També es tenen problemes amb les TIC, no tot és positiu, encara que, amb l’actualització i constància d’aquests tot és un bon aprenentatge.

13. Les Bones Pràctiques de les TIC fa que hi hagi una acceptació molt elevada per part dels docents, alumnes i famílies.

14. Una part positiva és que les TIC busquen un canvi en la pràctica docent

15. És molt important per unes Bones Pràctiques que l’equip directiu impulsi i recolzi aquesta experiència.

16. Les Bones Pràctiques de les TIC fa que alo millor no hi hagi un canvi dràstic, però sí que hi hagi un canvi en els processos reflexius i avaluatius de caràcter grupal entre professors i alumnes.

17. Per unes Bones Pràctiques s’ha de vèncer la por al canvi.

18. L’aportació de material i equipaments faciliten molt les Bones Pràctiques.

Amb aquestes Bones Pràctiques podem dir per concloure que, es millora la informació i sobretot la comunicació entre tots els agents educatius, hi ha una motivació en augment per part dels alumnes, hi ha un clima a l’aula i al centre molt bo i òptim. En definitiva abans podíem dir que la societat tenia por, ara cada vegada menys, gràcies a aquests estudis i experiències viscudes a les aules les TIC i les Bones Pràctiques d’aquestes fan que es perdi una mica aquesta por i es vegi el camí d’una manera més positiva.

Es considera que aquest projecte i exemple que he proporcionat del PASAPALABRA és una bona pràctica, ja que, compleix molts aspectes que l’article ens explica del que és una bona pràctica amb les TIC.