1. Eines per a l’aproximació

No hi ha res millor per a la comunicació que les ganes d’entendre’s

El punt de partida per al coneixement de la llengua de signes és el mateix que per a qualsevol llengua nova: cal tenir ganes de conèixer-la i interès per aprendre-la. La diferència és que el canal de transmissió, en aquest cas, és visual i, per tant, el mètode d’aprenentatge és diferent al d’altres llengües.

  • Per començar a conèixer-ne codis i pautes de comunicació:

Llengua de signes per a tothom: informació general sobre les llengües de signes (Laboratori de Llengua de Signes – UPF)
La llengua de signes: recurs XTEC (Departament d’Educació)
Pautes de comunicació amb una persona sorda: Signem, guia bàsica de comunicació (UAB)

  • Pot ser útil conèixer l’abecedari que s’utilitza amb la modalitat signada:

L’alfabet dactilològic: Signem (UAB)

  • Lèxic: aprenentatge de vocabulari, a través d’un diccionari interactiu, amb suport de vídeo i imatges:

El lèxic de la LSC
Diccionari Multimèdia de Signes de Catalunya

  • La construcció de la frase:

Els verbs, l’estructura bàsica de l’oració
The verbal system of Catalan Sign Language (LSC)
Estructura i gramàtica de la LSC 

  • Els números en LSC es poden signar amb una o amb dues mans. Les dues mans es fan servir en contextos formals en els quals convé que el receptor entengui bé la xifra, per exemple, en conferències. Tanmateix, la manera més habitual de signar-los és amb una mà. Així, del número 1 al 5 se signen amb el palmell de la mà mirant cap al cos (cap a dins) i del número 6 al 10 amb el palmell de la mà cap a fora.

Els nombres cardinals
Los numerales en la lengua de signos catalana 

  • La gesticulació com a element clau a l’hora d’expressar-se en llengua de signes

Lengua y gestos en la modalidad lingüística signada

  • El professorat que tingui alumnat amb discapacitat auditiva a l’aula hauria de tenir en compte les següents recomanacions pedagògiques:

Guia de la FAS (a partir de la pàgina 21)

  • Vocabulari i construccions útils en el context universitari a l’hora d’establir contacte amb persones sordes, segons àmbits: els estudiants, el personal d’administració i serveis (PAS), el personal acadèmic i el personal de serveis externs.

La llengua de signes catalana a la UAB

  • Decàleg Sigues lingüísticament sostenible
YouTube Preview Image

També el podeu trobar en llengua de signes espanyola i llengua de signes internacional.