Anàlisi d’un projecte TIC al CEIP El Grau (València).

CONTEXT

En primer lloc, el projecte es centra en el CEIP El Grau, situat a València. El centre està destinat únicament a Educació infantil i primària. El projecte es centra en la incorporació de noves tecnologies a l’escola per l’evolució constant i ràpida de la societat, aprofitar els canvis tecnològics i afrontar amb eficàcia i eficiència els reptes socials i educatius. Pretén intervenir i adaptar-se a tots els canvis que es realitzen en un context exterior com és el món, per això aquest projecte es centra en les TIC, especialment d’Internet obrint d’aquesta forma, les opcions a ampliar les activitats educatives.

JUSTIFICACIÓ

La justificació del centre per integrar les tecnologies de la informació i la comunicació i realitzar el projecte educatiu de les TIC esdevé des de 2006/07 amb l’aparició de una aula d’informàtica per a la formació i la pràctica docent. Dos anys més tard apareix l’ús de les pissarres digitals dins del centre per introduir les TIC dins de totes les aules. Per últim, l’aparició d’una xarxa local wifi a tota l’escola, però no un projecte o unes activitats formatives per implementar aquests recursos.

OBJECTIUS

Aquest projecte té l’objectiu principal d’utilitzar les TIC com a recurs didàctic nou i amb múltiples possibilitats, fomentar l’ús dels mitjans informàtics com un recurs a través del qual es pot accedir a la informació i pot ser un mitjà de comunicació molt efectiu i utilitzar les noves tecnologies per a l’ús quotidià de gestió de l’escola i l’edició de documents i treball personal del professorat entre d’altres.

RECURSOS

Per tal de duu a terme aquest projecte es requereixen mitjans tecnològics a l’abast del professorat, l’alumnat i la comunitat educativa en general. En primer lloc, una xarxa telemàtica per oferir accés a Internet en aules, sala de professors i biblioteca. Seguidament, ordinadors portàtils per la seva empleabilitat i manejabilitat a les aules juntament amb les pissarres digitals per la recerca d’informació en les àrees curriculars i lectives del centre. Ampliar els equipaments de les pissarres digitals de les aules amb projectes i altaveus en totes les aules del centre i, per últim, impressores per a l’ús de les classes.

AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte TIC al centre El Grau, consta d’un procés d’avaluació i reflexió per valorar resultats i adequació d’objectius. Per això, l’avaluació analitzarà el grau d’assoliment dels objectius del projecte amb el avantatges de l’ús de la tecnologia en l’aprenentatge de l’alumne. El grau de consecució dels objectius en relació amb la integració del professorat en la tecnologia y, el grau de consecució dels objectius del projecte en relació amb l’organització dels recursos i participació dels diferents agents i/o comunitat educativa del centre.

Un cop explicat el projecte d’un centre educatiu relacionat amb les TIC, prosseguim a analitzar si realment aquest projecte realitza unes bones practiques a l’hora d’integrar les TIC en l’educació i les activitats formatives del centre a partir del document de Boza y Toscano (2011). Buenas practicas en integración de las TIC en educación.

Dimensión Categoría CEIP EL GRAU
Contexto Centro Col·legi públic. Primària i Infantil. Aconfessional, tolerant, integrador i solidari.
  Equipo directivo No hi ha referència al director ni equip directiu.
  Equipo docente Professors implicats en el projecte, poca autonomia al principi.
  Coordinación Una persona s’encarrega de la coordinació del projecte TIC.
  Clima del centro Molta comunicació i coordinació.
  Formación docente No existeix cap tipus de formació prèvia a l’activitat, s’ajuden entre ells.
  Apoyos externos No rep cap tipus d’ajuda externa, únicament econòmica al ser un centre públic.
  Familias Les famílies no tenen protagonisme però si que poden emprar els recursos de l’escola.
Procesos de enseñanza y aprendizaje Proyecto TIC Falta una justificació més el·laborada i la concreció d’activitats educatives.
  Recursos TIC Suficients i ben explicats per l’el·laboració del projecte.
  Materiales educativos TIC No existeix cap tipus de material educatiu pel moment.
  Espacio y tiempo. Ben coordinat, aules disposades per l’ús de les tecnologies.
  Innovación didáctica No s’esmenta cap tipus de model d’aprenentatge per aquest projecte TIC.
  Modelo de aprendizaje Utilitzant l’ús dels recursos tecnològics pretenen ampliar les activitats educatives, millorar l’accés a la informació i les maneres de treballar dels docents.
  Avaluació Segons el grau d’assoliment dels objectius en relació a:

–          Aprenentatge de l’alumne

–          Ensenyament dels professors

–          Participació de diferents agents en l’entorn escolar

  Motivació No s’ha parlat de motivació
  Discurs sobre les TIC Ús de les TIC és un pla global del centre, afecta tant el professorat com l’alumnat a la distribució d’espais i a l’adequació d’horaris. És un recurs didàctic nou i amb múltiples possibilitats.

CONCLUSIÓ

Un cop realitzada la taula per verificar si el projecte comporta bones pràctiques educatives amb la integració de les TIC, podem aclarir que el centre només ha introduït les tecnologies al centre educatiu, d’aquesta forma els seus recursos materials i tecnològics han augmentant, sofisticant les aules i els contextos educatius per a la introducció d’una bona pràctica docent. Malgrat això, el centre s’ha quedat escàs en l’explicació i concreció de criteris com les activitats formatives, funcions de l’equip directiu o del professorat, innovació didàctica del centre, una justificació o detecció de necessitats per implementar aquest projecte.

Desconeixem molta informació que en ocasions pot ser perjudicial pels diferents agents que formen la comunitat educativa que envolta l’escola. Aparentment, l’escola s’ha digitalitzat pel que fa a material, però existeix una carència òbvia pel que fa la utilització i implementació d’aquest material en les diferents activitats formatives que es duen a terme dins de l’aula. És per això, que des de l’equip directiu i el coordinador de les TIC, amb ajuda de professors, pares i els propis alumnes, caldria dissenyar activitats per utilitzar el material amb més efectivitat i eficiència com bé diuen els valors del centre.

En conclusió, aquesta escola no porta a terme unes bones pràctiques educatives en la integració de les TIC, s’aproxima a una introducció d’aquestes amb material tecnològic però no concreta les seves funcions en les activitats educatives, ja que per molta tecnologia de la informació i comunicació que implementem, són un recurs per les activitats educatives que es realitzen en el context educatiu.

Publicat dins de General | 2s comentaris

Vídeo competències digitals

Hola!

Adjunto el link que et portarà a visualitzar el meu vídeo de les competències digitals, pujat a la plataforma Youtube:
https://youtu.be/yNcQI__Gwuw

Publicat dins de General | 1 comentari

Projecte personal de TAC

Adjunto el enllaç del meu projecte personal amb l’aplicació Scratch:

https://scratch.mit.edu/projects/186231655/

 

Publicat dins de General | Envia un comentari

Hola, món!

Welcome to Blogs.uab.cat. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Publicat dins de General | 1 comentari