Formació

ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Cursos 2014/2015
1a Trobada de tecnologies a secundària: Programació i robòtica educatica

  • La robòtica està adquirint una importància progressiva en la vida de les persones i en el funcionament de la societat. La formació dels ciutadans requereix actualment una atenció específica en l’adquisició dels coneixements i habilitats necessaris per prendre decisions sobre el seu ús, per augmentar la capacitat d’actuar sobre l’entorn, per millorar la qualitat de vida i per comunicar-se de manera eficaç en la societat del coneixement actual.L’equip de treball de Tecnologies i Competència Digital de l’ICE de la UAB organitza aquesta trobada que té com a objectiu oferir un espai per compartir i potenciar el diàleg entre docents i intercanviar experiències desenvolupades a l’aula.

Trobada Eppur si muove. Física i tecnologia a l’escola

  • Taller “Robòtica educativa a infantil i primària“.

 

Cursos 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012
La competència digital: Comunicar-se, relacionar-se i col·laborar en entorns digitals

  • Reflexió i anàlisi de propostes didàctiques per treballar les competències digitals i les Tecnologies. Propostes per gestionar la informació a l’aula, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi l’ús de les TIC com a element essencial per informar-se, relacionar-se, aprendre i comunicar-se.

.

MATERIALS DE FORMACIÓ

Curs 2009/2010  – 2010/2011 – 2011/2012
[Departament d’Ensenyament] Disseny i creació dels materials del curs telemàtic “Internet i la tecnologia a secundària

  • La finalitat d’aquest curs és proporcionar informació al professorat de tecnologia d’educació secundària d’ESO, sobre els recursos que ofereixen Internet i les TIC per donar suport a la tasca docent en aquesta àrea.

DSTC

.

Curs 2009/2010
[eduCAT1x1] Elaboració del recull de recursos digitals: Materials curriculars de 1r i 2n d’ESO per a l’àrea de Tecnologies

.

.

METODOLOGIES

Des de l’Equip fem una aposta decidida per l’aplicació de noves metodologies docents per millorar l’aprenentatge significatiu i la participació activa del alumne.

Eixos de treball:

  • Treball cooperatiu
  • Aprenentatge basat en problemes
  • Ús didàctic de les TAC a l’aula

i tot plegat amb la mirada de la Pràctica Reflexiva, com element de reflexió i millora de la pràctica docent.

L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una de les metodologies d’aprenentatge basades en el constructivisme que utilitza un conjunt d’activitats i propostes de treballs al voltant d’una situació, escenari o problema, amb la finalitat que l’estudiant aprengui a buscar, analitzar i utilitzar la informació i a integrar el coneixement.

La pràctica reflexiva és una metodologia de formació que té com a elements principals de partida les experiències de cada docent en el seu context i la reflexió sobre la pròpia pràctica. Es tracta d’una línia formativa que parteix, per tant, de la persona i no pas del saber teòric i que té en compte l’experiència personal i professional per a l’actualització i la millora de la tasca docent.