La unitat didàctica de Canvi i relacions a nivell de 2n d’ESO que presentem a continuació ha estat elaborada i contrastada durant força anys. La unitat es desenvolupa seguint diferents blocs d’activitats que van alternant situacions contextualitzades seguides de situacions més abstractes. S’ha volgut evitar ensenyar mecàniques que vulguin escurçar els processos. S’ha prioritzat la comprensió de les relacions, dels diferents llenguatges, el treball es basa en la comprensió i raonament de l’alumne.

1.- Pizzes i amanides. Es comença per les activitats de les pizzes. Es pot afegir algun altre problema de sistemes. A continuació es pot posar un control amb aquests tipus de problemes, s’ha de posar des dels més fàcils (en els que hi hagi el preu d’un refresc i una pizza) per a que els pguin fer aquells alumnes amb dificultats.

2.- Ternes numèriques. Es tracta de que els alumnes resolguin sistemes dels que únicament només se’ls presenta els coeficients numèrics. Les lletres “x” i “y” no cal fer-les servir. Els poden fer mentalment sense necessitat de llibreta. Aquest és el procés d’abstracció del que han fet amb les pizzes. És a dir estan resolen sistemes sense cap context amb significat però sempre poden tornar als exemples amb context de pizzes i refrescs que els ajudaran a resoldre les situacions.

3.- Tarifes telefòniques. Inclou dues situacions problemes. És important com escriuen les relacions, no cal que sigui en llenguatge simbòlic correcte, pot ser a mitges barrejat amb paraules etc. Han de ser conscients que aquestes relacions les podem representar gràficament. Han de ser conscient de que hem introduït un mètode de resoldre sistemes d’equacions.

4.- Parelles de nombres. Amb aquesta activitat es tracta d’una abstracció de l’activitat anterior. L’activitat consisteix en posar un taula de valors incompleta i se’ls demana que la completin. Que representin aquests punts en un gràfic i que trobin l’expressió simbòlica de la relació donada a cada taula.

5.- Poblat íber. (1 dia la visita i 1 hora de classe per a fer el treball del dossier) Es comença fent la visita al poblat íber. En aquesta visita els alumnes han de tornar amb les mides de diferents cases preses. En especial cal assegurar de que porten les mides de la muralla, de la torre de vigilància, de l’edifici públic i d’alguna de les casdes. Amb aquestes dades es fa la feina del dossier. En especial cal assegurar de que comprenen el factor de proporcionalitat que es fa servir a cada construcció i que calculin les alçaries dels edificis que hem visitat a la sortida al poblat.

6.- Manipulació d’expressions. Es comprova amb les dades de les cases que tenen recollides, quines de les expressions són equivalents i per què. El més important és que s’assegurin que comprenen el per què es poden fer unes transformacions i unes altres no es poden fer.

7.- Treball amb les ceràmiques. A partir de les restes ceràmiques es reconstrueix la seva forma. En especial cal explicar com reconstruir una circumferència a partir d’un tros. A partir d’aqui s’ha d’esbrinar de quin tipus de ceràmica es tracta si un got, un plat , una gerra. El criteri que farem servir és el dels arqueòlegs, el quocient entre l’alçada i el radi de la base.

8.- El pendent de les funcions lineals i afins. Fent servir el Geogebra es fa un estudi del significat dels coeficients de les funcions lineals i afins. Com afecten els coeficients a les seves representacions gràficas però també en el seu significat. Es poden fer les activitats previstes al dossier de “El Caminant”, “El submariniste” etc.

Els materials de l’alumne per treballar aquest bloc de continguts els podeu trobar en aquest enllaç. Per veure cada una de les activitats desglosades una a una, amb explicacions detallades i exemples d’alumnes, aneu a les pàgines corresponents.

Deixa un comentari

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.