blog de la secció sindical d'ugt

febr. 11 2009

Carta oberta a Ana Ripoll, rectora de la UAB

Posted in General |

El passat 29 de gener des de la secció sindical d’UGT vam fer arribar un escrit a la Rectora de la UAB, Ana Ripoll, per a recordar-li els temes que tenim encara pendents d’acordar pel que fa al PAS i el PDI i per a plantejar-li dues realitats addicionals que ja li vam exposar durant la campanya electoral, referents a les condicions laborals de les empreses externes i dels treballadors de les fundacions creades per la UAB.

Prevenció de riscos laborals

La política de la UAB ha de convertir la prevenció en un element estructural i imprescindible dins de la cultura de l’organització. La cultura preventiva ha de ser indivisible de la cultura de l’organització, només així afrontarem el futur de la prevenció amb possibilitats de millora i credibilitat de la gestió preventiva. Hem de millorar en tots els camps: seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia. Ha d’haver un pla d’acollida preventiu per a cada lloc de treball, on a cada treballador i treballadora conegui des del primer dia els riscos als que està sotmès, la formació que rebrà relativa a aquests riscos per prevenir que es produeixin i on s’ha d’adreçar en cas de dubtes. Aquest pla ha de contemplar la formació i la informació relativa al pla d’autoprotecció de l’edifici.

Volem una carrera professional per al PAS, en la que la formació ha de ser un element clau. La formació ha de ser oberta (no restringida a l’àmbit en el que ocupa plaça el treballador o la treballadora en un moment donat) per facilitar la mobilitat i la promoció.

PAS FUNCIONARI

 

Tenim pendent d’acordar el pas dels nivells C18 a C21 a través de formació i l’assumpció de noves funcions. Aquesta mateixa operació de reclassificació de nivells també la volem estendre a l’escala de bibliotecaris i bibliotecàries, el que ens ha de portar al pas dels nivells BB20 a 22. A banda dels nivells bàsics d’aquestes escales, encara resta pendent d’abordar una revisió de plantilla en tota una sèrie d’àmbits que no van ser objecte de revisió l’any passat, a les mesures que unilateralment la Gerència i l’Equip de Govern anterior van dur a terme. Entre d’altres, tot l’àmbit de biblioteques i l’Escola de Postgrau.

PAS LABORAL

 

Considerem prioritari ampliar la dotació de personal a les consergeries i negociar els mecanismes per tal que els auxiliars de serveis de l’àmbit de biblioteques puguin assolir la categoria de tècnics de suport bibliotecari. Des de la secció sindical d’UGT volem posar fil a l’agulla de forma immediata en la qüestió de la reclassificació dels SLiPIs (Suport Logístic i Punts d’Informació) i del personal de laboratoris.

PDI LABORAL

És urgent resoldre el problema de l’estabilització dels associats ‘irregulars’ (anomenats ‘falsos associats’), tema que tot i que s’està negociant amb el Comitè s’hi ha avançat molt poc. També és urgent tractar el tema de les promocions de PDI laboral a PDI funcionari, atès que cada cop més professors contractats disposen ja d’una acreditació per poder exercir com a professors titulars.


Sobre les condicions laborals i salarials de les EMPRESES EXTERNES, de les que entenem que la UAB en té el que es denomina responsabilitat social i n’és responsable com a part que treu a concurs i externalitza una sèrie de serveis: manteniment, neteja, copisteria, restauració, vigilància…

Les condicions salarials i laborals de les empreses externes, considerem que la UAB ha de vetllar perquè es respectin una sèrie de condicions que són de mínims: 100% del sou en cas de baixa per malaltia, vestidors en condicions, i un salari mínim de 1.200 euros bruts al mes.

Entenem que aquest és el salari mínim que s’hauria de garantir a tota la UAB per a qualsevol jornada a temps complert, perquè és realment impossible viure amb menys quan la quota mitjana de les hipoteques està per sobre dels 800 euros mensuals.

Sobre les condicions laborals i salarials dels TREBALLADORS DE LES FUNDACIONS CREADES PER LA UAB (Fundació UAB, Fundació Laporte, Fundació HCV, Fundació Autònoma Solidària, Fundació Escola-Bressol “Gespa”… ) i que en depenen d’aquesta, fet pel qual considerem que les retribucions dels seus treballadors s’haurien de regir pel mateix Vè Conveni del PAS- L.

Amb el personal de les fundacions que depenen de la UAB (Fundació UAB, Fundació Laporte, Fundació HCV, Fundació Autònoma Solidària, Fundació Escola-Bressol “Gespa”,…), tot i que hi ha una gran diversitat de situacions, s’hauria de garantir un mínim a les retribucions igual al que fixa el V Conveni del PAS laboral per a cada categoria i l’equiparació en tot un seguit de condicions laborals, com és el nombre d’hores setmanals i el nombre d’hores anuals i altres beneficis socials de què disposa el PAS.


Esperem poder tractar d’aquests dos punts en una mesa de negociació amb la Gerència, conjuntament amb els delegats sindicals de les empreses externes i amb les seccions sindicals presents a la UAB que comparteixin els plantejaments que aquí hem exposat.


This entry was posted on dimecres, 11 febrer, 2009 at 1:20 and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.