Guia per a l'edició web

Nova guia d’edició web

Acabem de treure del forn la nova Guia per a l’edició web de la UAB per mostrar com es treballa amb el gestor de continguts Oracle Webcenter Sites.

La nova Guia per a l’edició web pretén ser un manual per a les persones que actualitzen els continguts d’algun apartat web del Portal UAB, facultats, departaments, serveis… D’una banda, per conèixer el funcionament del gestor de continguts Oracle Webcenter Sites i de l’altra també donar consells per redactar i preparar correctament els textos i imatges seguint el llibre d’estil de la universitat, analítica web, accessibilitat i protecció de dades personals.

Continua llegint

Com trobar a quin site pertany un asset

Us hem activat una eina ideal per als qui teniu permisos en varis sites d’Oracle Webcenter Sites: Permet trobar a quin/s site/s pertany un asset que estigueu buscant. Només cal que en conegueu el seu ID o la URL en el cas dels documents. S’han acabat els dies sencers buscant un asset perdut en la immensitat dels sites!!

Continua llegint

Professorat a les fitxes de graus i màsters oficials

Us informem que s’ha realitzat una millora significativa en les fitxes de graus i màsters oficials per millorar la seva informació. S’ha afegit un llistat automàtic del professorat que imparteix docència en la titulació. A banda de millorar la informació que oferim als estudiants i als futurs estudiants també permetrà complir amb els requeriments de les acreditacions de l’AQU.

Continua llegint

Portal de Transparència de la UAB

De conformitat amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal publicar al portal web un currículum breu dels òrgans de facultat i escola, òrgans de departament, òrgans d’institut universitari de recerca o centre de recerca propi. I per fer-ho, necessitem la inestimable col·laboració dels editors web!

Continua llegint