Guia per a l'edició web

Nova guia d’edició web

Acabem de treure del forn la nova Guia per a l’edició web de la UAB per mostrar com es treballa amb el gestor de continguts Oracle Webcenter Sites.

La nova Guia per a l’edició web pretén ser un manual per a les persones que actualitzen els continguts d’algun apartat web del Portal UAB, facultats, departaments, serveis… D’una banda, per conèixer el funcionament del gestor de continguts Oracle Webcenter Sites i de l’altra també donar consells per redactar i preparar correctament els textos i imatges seguint el llibre d’estil de la universitat, analítica web, accessibilitat i protecció de dades personals.

Continua llegint

Com trobar a quin site pertany un asset

Us hem activat una eina ideal per als qui teniu permisos en varis sites d’Oracle Webcenter Sites: Permet trobar a quin/s site/s pertany un asset que estigueu buscant. Només cal que en conegueu el seu ID o la URL en el cas dels documents. S’han acabat els dies sencers buscant un asset perdut en la immensitat dels sites!!

Continua llegint

Professorat a les fitxes de graus i màsters oficials

Us informem que s’ha realitzat una millora significativa en les fitxes de graus i màsters oficials per millorar la seva informació. S’ha afegit un llistat automàtic del professorat que imparteix docència en la titulació. A banda de millorar la informació que oferim als estudiants i als futurs estudiants també permetrà complir amb els requeriments de les acreditacions de l’AQU.

Continua llegint

Portal de Transparència de la UAB

De conformitat amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal publicar al portal web un currículum breu dels òrgans de facultat i escola, òrgans de departament, òrgans d’institut universitari de recerca o centre de recerca propi. I per fer-ho, necessitem la inestimable col·laboració dels editors web!

Continua llegint

Conèixer l’estat de publicació d’un asset

Sempre que un editor ens demana ajuda perquè el contingut que ha fet no s’ha publicat li fem la mateixa pregunta: has mirat l’estat de l’asset? Conèixer l’estat de publicació d’un asset era una opció que abans es trobava en el desplegable que tenen tots els assets una vegada es guarda el seu contingut. En la nova versió, ha passat a ser un botó que podem trobar junt a les opcions d’Editar, Aprovar per publicar, Esborrar, etc. Continua llegint