IMPROCEDENCIA DE EJECUCIÓN SEPARADA EN FASE LIQUIDACIÓN CONCURSAL

En la sentencia de 5408/2014, de 12.12.2014, el Tribunal Supremo interpreta el art. 84.4 de la Ley Concursal en el sentido que, a pesar de la apertura de la fase de liquidación y de la aprobación del plan de liquidación, no cabe el embargo de elementos de la masa activa para satisfacer créditos contra la masa. Se aparta así de la literalidad del precepto en aras de principios esenciales del concurso de acreedores.

La decisión se enmarca en el concurso de acreedores de Astilleros de Sevilla, SA. Tras abrirse la fase de liquidación, el juez aprobó el plan de liquidación propuesto por la administración concursal. Un mes más tarde, la Tesorería General de la Seguridad Social acordó el embargo de determinados elementos de la masa activa a fin de satisfacer créditos de la Seguridad Social que tenían la condición de créditos contra la masa. La administración concursal planteó un incidente en el que solicitaba el alzamiento de los embargos. El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Sevilla estimó esa petición y ordenó el alzamiento de los embargos. Recurrida en apelación la sentencia, la Audiencia Provincial de Sevilla falló a favor de la TGSS.

El TS casa la sentencia de la Audiencia y niega que la TGSS pueda embargar bienes o derechos incluidos en la masa activa para conseguir el pago de los créditos contra la masa durante la fase de ejecución. Fundamenta el fallo en los siguientes argumentos. En primer lugar, el juez del concurso detenta la competencia para conocer de toda ejecución, tanto judicial como administrativa, de bienes y derechos de la masa activa. Así lo disponen los arts. 8.3 y 55.1 de la Ley Concursal. La última disposición admite algunas excepciones, pero entre ellas no se halla la que constituye el objeto del juicio. En la sentencia se destaca que la prohibición del art. 55 se aplica tanto a los créditos concursales como contra la masa.

El segundo argumento es la afectación de todos los activos de la concursada a la fase y al plan de liquidación. Se apoya en el art. 57.3 de la Ley Concursal, que exige una ejecución universal de todo el patrimonio del concursado en caso de abrirse la fase de liquidación. En otras palabras, todos los elementos de la masa activa quedan afectos al plan de liquidación. De ahí que el TS afirme que “…una vez abierta la fase de liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de ejecuciones del art. 55 LC , no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de liquidación ya no podrá hacerse al margen de la liquidación concursal”.

Y en tercer lugar, el TS afirma que la actuación de la TSGG es contraria al art. 176 bis. 2 de la Ley Concursal. Recuerda que en caso de que no existan bienes o derechos suficientes para satisfacer los créditos contra la masa, la administración concursal debe comunicarlo al juez y satisfacerlos conforme a la prelación legalmente prevista. El embargo de elementos del activo por parte de la TGSS para satisfacer sus créditos contraviene  esa norma.

Publicado en Derecho concursal | Etiquetado , , , | Deja un comentario

NO ÉS PAÍS PER A INVESTIGADORS

El Govern espanyol no creu en la investigació. Malgrat les seves paraules benintencionades, els fets així ho demostren. Cada any és destinen molt pocs recursos públics a la recerca. Un article de José de Nó Sánchez de León i José Molero publicat a Cinco Días el 16.12.2014 explica que la part dels pressupostos públics dedicada a la investigació, desenvolupament i innovació continua sota mínims. No es recuperen les retallades que es va produir durant la crisi. Però no només això, sinó que es revisen a la baixa les partides ja concedides (i gastades) en projectes passats. Ho ha denunciat Anxo Sánchez a un bloc d’economia que cal seguir: nada es gratis.

En segon lloc, la gran aposta per la competitivitat es basa en reduir els preus, no en la innovació. I els preus es redueixen a costa de la remuneració de la ma d’obra. Mal negoci. Les classes baixa i mitjana perden poder adquisitiu, el que significa que creixen les diferencies socials i s’accentua el risc de conflicte dins del país. Podemos i la independència de Catalunya són una prova evident. D’altra banda, el consum nacional no es recupera amb el que només queda que mirar al mercat internacional. I aquí la competència es ferotge, entre d’altres raons perquè sempre hi ha algú disposat a treballar per menys diners. Els treballadors espanyols estan disposat a baixar el seu nivell salarial fins a competir amb els del sud-est asiàtic? Espero que no.

Tercer, la renúncia a donar suport a les renovables sortirà molt cara. D’una banda les empreses espanyoles no tenen energia barata. Conseqüentment, les seves despeses són majors que les dels seus competidors. D’altra banda, molts fons internacionals i empreses estrangeres (per exemple, l’alemanya RWE) havien invertit en empreses d’energia renovable en Espanya. El canvi de les regles de joc els ha perjudicat i estan demandant a l’Estat. S’estan tramitant varis arbitratges internacionals i sembla que tenen les de guanyar. La indemnització sortirà dels pressupostos generals de l’Estat. Igual que la del cas Castor.

I quart, l’aposta per l’emprenedoria no era apostar per la innovació. La raó és que les diverses lleis que les Corts Generals van aprovar contenien una definició molt general d’emprenedor, que no estava tan pensada per estimular la innovació sinó per convertir en autònoms treballadors dependents i aturats. I darrere hi havia raons fiscals i pressupostàries.

El Govern espanyol segueix fiant la seva política econòmica al binomi tradicional totxo i turisme. La construcció va ser el motor principal de l’economia espanyola fins que la bombolla va esclatar. És cert que bona part de la culpa va ser dels directius de les entitats de crèdit que no van fer cas de la dita de l’àvia que no s’haN de posar tots els ous al mateix cistell. Però la inversió en totxo és essencialment especulativa; no serveix a una política industrial seria. Quant al turisme, el de qualitat és imprescindible. El turisme de motxilla i litrona només porta problemes.

I què es pot fer per apostar per competir en qualitat? El principal es invertir en ciència i innovació. Això vol dir destinar recursos públics; sí. Però tampoc es tant difícil. Hi ha mesures que no són gaire costoses i que podrien fomentar la innovació. Per exemple, ajornar el pagament de les patents de les PYMEs fins a que generin retorn. Moltes empreses no protegeixen els seus invents per que és costos i no saben si n’obtindran un rendiment. Per solucionar-ho es podria permetre registrar-los gratuïtament d’entrada i exigir-lis el pagament de les taxes quan les patents generin beneficis. Només cal bona predisposició.

Publicado en Competencia y propiedad industrial, General | Etiquetado , , | Deja un comentario

RESPONSABILIDAD COMO ADMINISTRADOR Y COMO LIQUIDADOR

En la STS 5521/2014, de 27.11.2014 el Tribunal Supremo confirma la condena del demandado como administrador y liquidador de una sociedad. Respecto de la primera, considera que el administrador actuó negligentemente al no incluir a un trabajador en el reparto del precio de las acciones vendidas para pagar determinadas indemnizaciones a la plantilla. Y en cuanto liquidador, estima que incumplió el art. 120 de la antigua Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1995 al abonar la cuota de liquidación sin haber satisfecho previamente el crédito que el referido trabajador tenía contra la sociedad.

Publicado en Societats Mercantils | Deja un comentario

EL CASO PEDRO LEÓN: DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN EL FÚTBOL

1. El caso de Pedro León ejemplifica la situación de fútbol español: crisis económica de los clubs de fútbol y respuesta inadecuada de los dirigentes. Entronca también con la polémica sobre si debe limitarse la libertad de endeudamiento de los clubs; tema que ya tuve ocasión de reflexionar (aquí) a raíz de las entradas del profesor Alfaro-Aguila Real en su blog (aquí y aquí) y de Pablo Ibáñez en la página web Chillin’ Competition.

Como es sabido la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) -la asociación de los clubs de futbol que toman parte en la competición profesional española- no permitió al Getafe CF SAD alinear a su jugador Pedro León Sánchez Gil. La razón es que el club superaba el límite salarial fijado por la Comisión Delegada de la Liga en función de las previsiones y ratios de endeudamiento de los diversos equipos que toman parte en las competiciones organizadas por la LFP. El futbolista recurrió la decisión ante el Consejo Superior de Deportes y, además, demandó a la asociación en la jurisdicción mercantil porque, a su entender, las normas de control presupuestario constituyen una restricción de la competencia prohibida por los arts. 1 y 2 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC). Interpuso además una petición de medidas cautelares previas en las que solicitó la suspensión de la aplicación de las normas de las normas de elaboración de presupuestos que fijan límites al coste de la plantilla deportiva que le impedía ser alineado.

El 31 de octubre el Consejo Superior de Deportes confirmó la decisión de la LNFP. En cambio, el 17 de noviembre de 2014 el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid estima las medidas cautelares anticipatorias y ordena a la LNFP que expida el visado previo de la licencia federativa de Pedro León a fin de que pueda ser alineado por el Getafe. El magistrado-juez Francisco de Borja Villena Cortés basa su decisión en las normas de defensa de la competencia, razón por la cual voy a referirme a esta decisión.

2. Antes que nada interesa subrayar que el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid no se pronuncia de forma definitiva sobre el fondo del asunto; sencillamente estima la petición medidas cautelares anticipatorias. Por lo tanto, es posible que la solución final diverja. No obstante, vista la argumentación del magistrado-juez, parece harto difícil. Más todavía si se considera que no se trata de unas medidas cautelares puras sino “anticipatorias” (art. 721 LEC). Como se explica en el Auto, su objeto no es garantizar la eficacia de la sentencia sino anticipar el resultado final: “…lo impuesto cautelarmente es ya el propio comportamiento que integra la futura condena, de modo que dicho comportamiento forzoso se anticipa en el tiempo al fallo definitivo, pero conservando su identidad. Es como si en procesos de reclamación de cantidad dineraria, la medida no consistiese en embargar, sino el la orden de pago inmediato al principio del proceso”.

No obstante, los presupuestos de los dos tipos de medidas previas son los mismos. En primer lugar, la pretensión del demandante debe estar revestida de una apariencia de prosperabilidad en Derecho. Segundo, debe existir un alto riesgo de frustración de la condena si se admite la demanda. Y tercero, el solicitante debe ofrecer caución para garantizar los perjuicios generados.

3. El magistrado-juez considera que concurre el primer requisito: la LNFP ha abusado de la posición de dominio que detenta en el mercado de entretenimiento deportivo en España. Afirma que la existencia de la posición dominante es un hecho incontrovertido y que ha abusado de ella al restringir la libertad económica de uno de los intervinientes en la competición. El titular del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid afirma que la libertad de endeudamiento es un elemento básico de la competencia pues permite aumentar la inversión de la empresa y mejorar la oferta a los consumidores. Si tuviera plena libertad el club podría fichar jugadores con sueldos mayores y, presumiblemente, mejores aptitudes deportivas, con lo que ofrecería un mejor espectáculo y haría su prestación más interesante para el consumidor. La LNFP limita esa libertad al establecer un tope salarial máximo: “…se produce un quebranto de la libre competencia, al restringir uno de los factores esenciales que deberían jugar la confrontación legítima entre los empresarios de dicho mercado…”. Subraya que ese perjuicio afecta a un interés tan legítimo que tiene rango constitucional: el derecho al trabajo de Pedro León Sánchez Gil

La restricción de la competencia no está justificada (art. 4.1 LDC). En su defensa, la LNFP alegó que existía una habilitación legal: los arts. 30 y 41 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el RD 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas. El magistrado-juez rechaza ese argumento. En cuanto al art. 30 de la Ley del Deporte, afirma que si pudiera existir algún control público sobre los clubs de fútbol, correspondería ejercerlo a los poderes públicos y no a la Liga, que es meramente una asociación privada. El art. 41 tampoco legitima la limitación de la competencia al tener una eficacia meramente interna (“…esto es, para establecer el funcionamiento y organización de la asociación que es la liga profesional, sin que dicha potestad, en este apartado normativo, irradie a un control interno a los clubs afiliados a la misma”). Por su parte, el RD 1835/1991 carece de la fuerza jurídica necesaria para autorizar una restricción concurrencial. El art. 4.1 LDC “…exige una cláusula normativa de rango legal y de contenido claro, en cuyo seno mismo se establezca el comportamiento anticompetitivo…”

La LNFP también arguyó que su actuación tenía por finalidad proteger el fútbol profesional, evitando el riesgo de colapso económico que existía. De nuevo el magistrado-juez rechaza el argumento. En primer lugar, afirma que el mercado de comercialización del entretenimiento deportivo no se puede situar al margen del Derecho de la competencia. Y en segundo término, explica que la medida adoptada es desproporcionada respecto del fin perseguido. A su entender no existe el riesgo sistémico señalado, pues no está acreditado que la quiebra de uno de los clubs implicados deteriorara gravemente la oferta de entretenimiento deportivo y tampoco que no existan medidas menos ingerentes en la libertad de empresa.

4. El magistrado-juez también estima que existe el peligro de mora procesal. Toma en consideración la actividad del peticionario: un futbolista profesional tiene una carrera muy limitada, de 13 o 14 temporadas como máximo. Además, para rendir a su nivel óptimo necesita desarrollar normalmente su actividad. Privarle de ello perjudica su promoción deportiva, sus expectativas profesionales y su progresión, amén de sus resultados económicos.

5. En cuanto a la caución, el jugador propuso una fianza de 1.000 euros, que parece muy baja, sobre todo si se compara con el 1.000.000 € que estaba dispuesta a prestar la LNFP como contragarantía. El magistrado-juez fija la cantidad de 30.000 euros, alegando las siguientes circunstancias. En primer lugar, subraya que la apariencia de buen derecho de la petición es muy alta. Segundo, la decisión va a afectar a una situación jurídica individual, la del jugador en cuestión, y no a las demás. Y tercero, el perjuicio para la LNFP sería limitado pues los demás competidores “… se han aquietado con su situación, y siempre cuenta con el proceso que puedan instar para combatir dicha regla”.

6. A nuestro modesto entender, es discutible que la LNFP tenga una posición de dominio en el mercado del entretenimiento deportivo. Encaja mejor en la categoría de una asociación de empresas, por lo que su decisión de no dejar alinear a Pedro León debería enjuiciarse conforme al art. 1 LDC.

La interpretación de la sentencia cuenta con un solido respaldo. El magistrado-juez se apoya en la doctrina del Tribunal de Primera Instancia que, en la sentencia de 26.1.2005 (T-193/02) Piau/Comisión, mantuvo que la FIFA detentaba una posición de dominio aunque no operara directamente en el mercado afectado. Mantuvo que sí lo hacía a través de sus miembros, tanto las federaciones nacionales como los clubs de fútbol, por lo que en verdad constituía una posición de dominio colectivo (párrs. 111 ss.

Sin embargo, resulta difícil encontrar los requisitos que caracterizan la figura de la posición de dominio. En particular, el poder económico que permite a una empresa impedir que exista competencia efectiva en el mercado y actuar con independencia de la conducta de sus competidores, clientes y consumidores (por ejemplo, STJUE 13.2.1979, C-85/76, Hoffmann-La Roche/Comisión). No parece que la LNFP detente ese poder. En el caso, el titular del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid delimita el ámbito material en función de los intereses económicos implicados en la oferta de entretenimiento deportivo prestada por los clubs de futbol. Tres elementos principales generan el tráfico económico: la comercialización de los derechos de imagen de la competición, el precio de acceso a los estadios y la venta de productos promocionales. En relación al primero, cabe significar que son los clubs los que negocian individualmente los derechos para la retransmisión audiovisual de los partidos de fútbol. Así lo explicó la CNC en el Informe sobre la competencia en los mercados de adquisición y explotación de derechos audiovisuales de fútbol en España (2008, págs. 29 ss. Véase un análisis económico del modelo aquí). Lo mismo sucede con los dos restantes elementos: son los clubs los que fijan el precio de las entradas a los estadios y de los productos que comercializan. Por lo tanto, no parece que la LNFP tenga un poder determinante en ese mercado.

En cambio, sí puede calificársele como una asociación de empresas, pues los clubs de fútbol merecen esta calificación al realizar una actividad económica; id est, al ofertar bienes en el mercado del entretenimiento deportivo (al respecto véase la STJUE 19.2.2014 (C-309/99), Wouters y otros, párrs. 46 y s. Por lo tanto, parece lógico que la LNFP tenga la consideración de una asociación de empresas. Y si su decisión sobre el caso Pedro León restringió la libertad concurrencial del Getafe, debe considerarse prohibida por el art. 1.1 LDC. Ahora bien, no cabe olvidar que las decisiones de las asociaciones de empresas están autorizadas si concurren los requisitos del apartado 3.º del art. 1 y que en la sentencia Piau/Comisión el TPI estimó que la obligatoriedad de una licencia FIFA para ser agente de futbolistas reunía los requisitos del art. 101.3 TFUE y no constituía abuso.

7. Estrecha relación con la cuestión anterior guarda otro aspecto que merece atención: la sumisión del mercado del entretenimiento deportivo a las normas de defensa de la competencia. El magistrado-juez así lo afirma basándose sobre todo en la sentencia del Tribunal de Justicia de 18.7.2006 (C-519/04 P), David Meca Medina e Igor Majcen contra Comisión. Y es cierto que en ella la corte europea afirmó que la vertiente económica de las actividades deportivas queda sometida al Derecho de la Unión Europea, tanto a los principios de libertad de prestación de servicios y de libre circulación de trabajadores como a las normas antitrust. Pero también es verdad que afirmó que decisiones de asociaciones de empresas que restringían la competencia no resultaban prohibidas por el art. 81 TCE (actual 101 TFUE) si perseguían objetivos lícitos y eran proporcionales (párr. 42). Y a esos efectos debía tomarse en consideración “…el contexto global en que se adoptó la decisión de la asociación de empresas de que se trate o en que produce sus efectos…” (pár. 43). En el caso en cuestión concluyó que las restricciones impuestas eran necesarias para garantizar la prohibición de dopaje y se limitaban a lo necesario para asegurar el buen funcionamiento de las competiciones deportivas.

Creemos que el contexto global del mercado del entretenimiento futbolístico exige que se adopten medidas tuitivas. La razón principal es que el fútbol -pero no sólo él- se halla inmerso en una crisis económica que acarreará graves consecuencias si no se toman las medidas necesarias. Basta recordar que desde 2004 diecinueve de los cuarenta y dos clubs de primera y segunda división han sido declarados en concurso de acreedores (fuente). Y que la Comisión Europea ha abierto un expediente para determinar si siete clubs españoles han recibido ayudas públicas contrarias al art. 107 TFUE (puede consultarse la nota de prensa aquí). Por si faltan datos, las deudas de los clubs de fútbol con la Agencia Tributaria superan los 700 millones de euros.

Cuestión diferente es qué autoridad tiene competencia para poner remedio a esa situación. Y en este aspecto consideramos que no le falta razón al titular del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid. No parece que corresponda a la LNFP sino a la Real Federación Española de Fútbol.

8. En conclusión, el juez debería tener en cuenta la penosa situación económica en que se encuentra el fútbol español al valorar la licitud de las medidas adoptadas así como la legitimación que pueda tener la autoridad correspondiente.

Publicado en Competencia y propiedad industrial | Deja un comentario

ÉS L’AUDITORIA, ESTÚPID*

James Carville és l’autor de la mítica expressió “L’economia, estúpid”, que avui en dia s’adapta per destacar un element essencial d’un aspecte. Era l’estratega de la campanya electoral de Bill Clinton al 1992. Enfront tenia a George W. Bush (pare), que era el gran favorit després de la caiguda del Mur de Berlín al 1989 i de la Guerra del Golf Pèrsic. Per capgirar aquest avantatge Carville va decidir centrar la campanya en les necessitats de la vida quotidiana de l’electorat. Així va enganxar un cartell a les oficines centrals de la candidatura amb els tres punts essencials de la candidatura:
1. Canvi vs més de lo mateix.
2. L’economia, estúpid.
3. No oblidar el sistema de salut.

L’auditoria és una tècnica de revisió comptable: la seva funció és informar de si els comptes anuals elaborats per un empresari ofereixen la imatge fidel de la seva situació patrimonial i financera. És necessària per que no ens fiem de que els empresaris diguin la veritat quan elaboren els comptes anuals. Necessitem que hi hagi uns experts independents que avaluïn la correcció d’aquesta informació.

El problema està en si ens podem fiar d’aquests auditors. La raó és que moltes vegades es troben entre l’espasa i la paret. D’una banda, estan pressionats per l’empresari els comptes del qual auditen. És ell qui els contracta i qui els paga. I clar, els pressiona per a que l’avaluació sigui conforme als seus interessos. En cas de que no sigui satisfactori no només corren el risc de perdre el client sinó que també s’enfronten a la possibilitat de que els demandi per responsabilitat civil. El cas Pescanova resulta paradigmàtic en aquest sentit doncs Manuel Fernández de Sousa, el seu ex-president, va decidir demandar a BDO per incompliment de les seves obligacions quan aquesta companyia, després d’haver auditat els comptes durant deu anys, va decidir que no podia seguir acatant les ordres del seu client i va treure a la llum les irregularitats existents.

D’altra banda, l’ordenament jurídic estableix un règim molt estricte de responsabilitat. Si no avalua correctament els comptes anuals haurà de fer front a les possibles reclamacions dels particulars que n’hagin sortit perjudicats i també de l’Estat, tant en via administrativa com penal. I el que pot ser és pitjor, perdrà la seva credibilitat. Això és el que va passar amb Arthur Andersen, una de les més emblemàtiques firmes d’auditoria que han existit, arrel de la verificació dels comptes d’Enron. Al 2002 un tribunal de Houston la van condemnar per delictes d’obstrucció de la justícia i de destrucció i alteració de documents. Tot i que a l’any 2005 el Tribunal Suprem dels Estats Units la va absoldre, la companyia estava tocada de mort i va desaparèixer a molts països.

Per tal de resoldre el dilema la Llei d’Auditoria de Comptes exigeix professionalitat i independència als auditors. Només poden accedir a aquesta professió persones que tinguin una titulació universitària, hagin seguit programes d’ensenyament teòric i pràctic i hagin superat un examen d’aptitud organitzat i reconegut per l’Estat. Per tal de garantir la independència, la llei imposa diverses mesures per evitar que determinats interessos o influències puguin menyscabar la objectivitat en l’exercici de les seves funcions. Essencialment aquestes mesures giren al voltant de tres eixos. El primer és l’obligació d’abstenir-se d’auditar els comptes d’una societat quan hi hagi el perill de que no pugui actuar de forma objectiva. El segon és la restricció de serveis addicionals a la revisió comptable que l’auditor pot prestar a l’empresari auditat. La idea és evitar que la remuneració d’aquests serveis pugui influir en el desenvolupament de la seva activitat principal. I en tercer lloc, s’estableix una duració mínima i màxima del contracte, es limiten les causes d’extinció del mateix i es preveu un sistema de rotació dels auditors per tal de aconseguir mantenir l’escepticisme d’aquests davant els comptes anuals.

En els últims anys s’han produït diversos escàndols empresarials que han posat en dubte l’eficàcia del sistema. A més del cas Pescanova que ja vaig comentar aquí, la comptabilitat també ha estat clau en l’afer Gowex, que ha fet trontollar el Mercat Alternatiu Borsari espanyol. Segons el seu ex director financer, Fernando Martínez Marugan, només el 10% dels ingressos declarats per la companyia eren reals. Conseqüència, l’auditor ha acabat entre reixes. I que dir de Bankia? Senzillament recordar que l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha sancionat a Deloitte amb 12 milions d’euros per la seva participació en la sortida a borsa del banc presidit aleshores per Rodrigo Rato (recomanable l’analisi de Manuel Conthe al seu blog). Ara totes les mirades es centren en Abengoa, companyia dedicada a les energies renovables les accions de la qual han estat a una muntanya russa els últims dies. Doncs bé, algun analista econòmic denuncia la seva excessiva estima per la “comptabilitat creativa”.

La resposta sembla ser una modificació de la Llei d’Auditoria de Comptes de 2011. Abans de l’estiu la premsa informava de que el Ministre Luis De Guindos ja te preparat un avant-projecte de llei que no devia tardar en tramitar-se a les Corts Generals. Serà la solució? No sé per què, acabo d’en recordar-me de El Gatopardo: “Si volem que tot continuï com està, necessitem que tot canviï”.

 

*La versió original d’aquesta entrada va ser publicada a Comerç i ciutat, 2014 (núm. 52), pàgs. 12 i 13.

Publicado en Societats Mercantils | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

THIRD PARTY OWNERSHIP*

Gary Lineker fue uno de los mejores delanteros centros del mundo en la década de los ochenta. Jugó en el Barça desde 1986 hasta 1989, ganando una Copa del Rey y una Recopa de Europa. Es el autor de una de las definiciones de fútbol más célebres de todos los tiempos: “El fútbol es un juego simple: 22 hombres corren detrás de un balón durante 90 minutos y, al final, siempre los alemanes ganan”. A pesar de que el resultado del último Mundial parece darle la razón, esta definición no se ajusta a la realidad actual: los aspectos económicos del fútbol están condicionando este deporte y pueden llegar a desvirtuarlo. Y entre estos aspectos destaca lo que en inglés se llama “third-party ownership of players”; es decir, la propiedad -total o parcial- de los derechos de los futbolistas en manos de terceros diversos de los jugados y de los clubs. Acostumbran a ser fondos de inversión domiciliados en paraísos fiscales, cuyo único objetivo es rentabilizar la inversión, deviniendo irrelevantes los aspectos deportivos, humanos o sociales del balompié.

Esta situación constituye un peligro para el deporte. La razón es que los fondos de inversión interfieren en el fichaje, renovación y traspaso de los futbolistas, condicionando así no sólo su vida profesional sino también la política deportiva de los clubs. Además, existe el riesgo de que se desvirtúe la competición pues los fondos pueden tener intereses en jugadores de equipos que compiten entre sí. Así lo ha denunciado un estudio realizado por KPMG, una de las consultorías más famosas del mundo. Por este motivo, hay países (Inglaterra por ejemplo) que han prohibido esta práctica. Pero muchos otros la consideran lícita y cada vez tiene más fuerza en Sudamérica, Portugal y España.

La cosa se complica si los agentes de los futbolistas están implicados, pues se genera un conflicto de intereses. Deberían velar por la carrera de los jugadores que representan, buscando lo que sea mejores para ellos. Pero si tienen intereses en fondos de inversión, pueden estar tentados de buscar el negocio que más beneficios reporte a los últimos, aunque sea a costa de la trayectoria profesional de sus clientes.

En este ámbito Jorge Mendes es, como diría el personaje de Carles Puyol en la parodia televisiva Crackòvia, “el puto amo”. Una investigación de The Guardian pone de relieve que ha incurrido en varios conflictos de intereses expresamente prohibidos por la normativa de la FIFA. Mendes es el representante de algunos de los mejores jugadores y entrenadores del mundo y ha conseguido traspasos galácticos en los últimos tiempos (Cristiano Ronaldo, Ángel Di María, Diego Costa, James Rodríguez, Radamel Falcao, Jose Mourinho o Nuno Espirito Santo). Según el diario inglés mencionado, ha negociado el 68% los traspasos de futbolistas de los tres principales clubs de Portugal (Sporting de Lisboa, Benfica y Oporto) durante la primera década del siglo XXI. Pero, a la vez, Jorge Mendes y su socio Peter Kenyon, antiguo directivo del Manchester United y del Chelsea, asesoran fondos que invierten en futbolistas, algunos de los cuales son representados por ellos. Así pues, tenemos servido el conflicto de intereses. Esta situación está expresamente prohibida por el Reglamento de la FIFA sobre Agentes de Futbolistas (arts. 19.8 y 29.1). Pero la situación aún sería más grave si se confirmara la denuncia hecha por el presidente del Sporting de Lisboa de que la renovación de algunos de los jugadores que representaban Mendes y Kenyon estaba condicionada a que se vendieran una parte de los derechos contractuales a fondos de inversión que ellos asesoraban. La cuadratura del círculo.

Ahora Jose Mendes se ha reunido con Joan Laporta, el antiguo presidente del FC Barcelona que encarna a la perfección el dicho “Otros vendrán que bueno te harán”. Absuelto en primera instancia de un juicio de responsabilidad de administradores instado por el club azulgrana, está preparando su regreso a la presidencia y empieza a sonar el nombre de Jose Mourinho. Nuevo sobresalto para la parroquia culé, entre la que me cuento.

¿Y qué hacen los organismos del fútbol al respecto? Pues Joseph Blatter, el actual presidente de la FIFA, ya se ha puesto a trabajar y está pensando en prohibir esta práctica. Pero lleva tiempo así. De hecho, se pronunció en este sentido en 2007, a raíz del traspaso de Carlos Tévez y Javier Mascherano al West Ham. Y hasta ahora nada de nada; es una hombre tan ocupado que se le ha pasado estos siete años sin poder poner manos a la obra. También la UEFA ha advertido de que actuará si la FIFA no toma medidas. ¿Será más expeditiva la institución que preside Michel Platini?

* La versión original en catalán de este articulo se ha publicado en Comerç i Ciutat, núm. 51, noviembre 2014, páginas 10 y 11

Publicado en General | Deja un comentario

Consulta sobre fusiones y escisiones transfronterizas

El pasado 8 de septiembre de 2014 la Comisión Europea puso en marcha una consulta sobre fusiones y escisiones transfronterizas para recabar datos que permitan a la Dirección General de Mercado Interior y Servicios valorar la adecuación de la normativa existente; en particular de la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital. Esta norma fue incorporada al Derecho español a través de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles. Cabe recordar que la normativa nacional de las fusiones fue armonizada por la Tercera Directiva 78/855/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1978. Por su parte las escisiones nacionales constituyeron el objeto de la Sexta Directiva 82/891/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982; pero no se ha regulado su operatividad transfronteriza.

El marco de la consulta es el Plan de acción sobre Derecho de sociedades europeo y gobierno corporativo. En él se informaba de que la Comisión iba a analizar un informe sobre fusiones, realizado a partir de una consulta pública hecha en 2012, para determinar si era conveniente modificar el marco normativo de las fusiones transfronterizas. El informe en cuestión es el Study on the Application of the Cross-Border Mergers Directive, elaborado por Bech-Bruun, firma de abogados danesa, y Lexidale, consultora internacional, que puede consultarse aquí. En cuanto a las escisiones transnacionales explicaba que la ausencia de regulación ocasionaba problemas, por lo que era frecuente tener que acudir a la creación de una filial a la que se transferirían los activos o bien a realizar una escisión nacional más un traslado de sede social transfronterizo. De ahí que se propusiera analizar la oportunidad de regular la operación conjuntamente con la fusión transnacional.

En cuanto a la Directiva 2005/56/CE, la Consulta desea obtener información acerca de la adecuación de su ámbito de aplicación, de la protección de los acreedores y de los socios minoritarios, del método de valoración de los patrimonios y de la fecha a partir de la cual las operaciones de las fusionadas se imputan a la resultante, de la fecha de publicación del proyecto común de fusión cuando no es necesaria la junta general de la resultante, de la necesidad de un procedimiento acelerado de fusión, de los extremos que deben verificar las autoridades nacionales y del régimen de participación de los trabajadores.

Respecto de las escisiones transfronterizas, se pregunta acerca de los motivos para llevarlas a cabo, de los problemas que ocasionan así como de los obstáculos y costes con los que se encuentran, acerca de los beneficios que generaría su disciplina por parte de la UE, de los extremos que deberían regularse y si debería ser una disciplina conjunta con la fusión. Por último, también desea conocer el número de escisiones nacionales y transnacionales de los últimos cinco años.

El plazo límite para responder a la consulta es el 1.12.2014.

Publicado en Societats Mercantils | Etiquetado , , , | Deja un comentario

KEITH RICHARDS I L’ENSENYAMENT DEL DRET MERCANTIL

Mentre estava preparant les classes i els materials del proper curs aquest estiu, vaig recordar l’autobiografia de Keith Richards, el famós guitarra dels Rolling Stones, titulada Vida (Ediciones Península, 2010) que havia llegit feia temps i que m’havia agradar molt. Vaig repassar algunes parts que tenia assenyalades i vaig descobrir que alguna de les seves experiències es podien aplicar a l’ensenyament del Dret mercantil, la matèria que imparteixo a la universitat. No, no em refereixo al sexe, drogues i rock’n’roll (de moment), si no a altres valors d’en Richards que es posen de relleu en el llibre.

Life_by_Keith_Richards

El primer d’elles és la passió. El guitarra dels Stones era i és un apassionat de la música. Resulta extraordinària l’anècdota inicial de la obra en la que explica com, durant un viatge iniciàtic pels Estats Units, van estar a punt de ser apallissats en un club de rythm and blues. Van entrar en ell atrets per la música i es van quedar encisats sense adonar-se’n de que era un club de negres que miraven amb odi aquells blanquets que s’endinsaven al seu territori sense permís. Per sort els van veure tan embadalits per aquells sons que els van deixar tranquils. Doncs bé, crec que la passió és un element essencial del docent. Els grans mestres ho són a temps complert i estan sempre pensant en com transmetre els seus coneixements, malgrat que pugui estar fent alguna altra activitat. Per això em meravella la diferència lingüística que hi ha entre el català/espanyol i l’italià en aquest sentit. Mentre que en català fem servir el verb “ser”, els col·legues italians afirmen que ells “fan” de professors.

Un altre dels valors d’en Richards és la seva admiració pels clàssics del rock i del rythm’n’blues: BB King, T-Bone Walker, Elmore James, Jimmy Reed… Estic convençut de que és una dels elements que em de recuperar. Està molt bé estar a la última i parlar als alumnes de les noticies, articles i llibres més recents. Però les obres clàssiques d’una matèria són essencials pel coneixement: aporten els conceptes bàsics, susciten les qüestions principals i serveixen per entendre la evolució de la matèria i el punt en el que ens trobem. Per això són insustituibles.

L’últim dels valors las que em referiré és el seu afany per aprendre i perfeccionar. Em va encantar llegir com anava canviant el micròfons de lloc per comprovar com variava el so i on els havia de posar per obtenir el resultat desitjat; o la seva explicació sobre la extraordinària Sympathy for the Devil. Evidentment aquesta és una qualitat que tot ensenyant hauria de tenir. Per això, aquest estiu em vaig dedicar -perdonin la referència personal- a reflexionar sobre com preparar els millors juristes i per això vaig pensar en el que la societat actual demana a un graduat en Dret.

En primer lloc crec que és bàsica la trinitat “cerca, anàlisi i exposició”. El jurista ha de saber buscar i trobar lleis, decisions judicials i administratives, formularis, contractes, etc. Un cop localitzats, ha de saber analitzar-los, tot diferenciant el gra de la palla. I ho ha de fer amb un esperit crític, identificant els arguments utilitzats i avaluant el seu mèrit. Però no n’hi ha prou amb això: ha de saber transmetre els resultats als que ha arribat, ja sigui de forma escrita o de forma oral, adequant-se al que espera el seu interlocutor. En aquest àmbit és molt important tenir el major coneixement possible de les noves tècniques de comunicació.

En segon terme, el jurista ha de saber treballar en equip. En una societat tan complexa com l’actual, moltes vegades és impossible cobrir tots els fronts, de manera que només es pot assolir l’objectiu buscat unint esforços. Per això és bàsic aprendre a treballar en equip i assumir diferents rols: bé de gregari, bé de líder.

I què dir de l’anglès? Avui en dia ha deixat de ser un valor afegit per convertir-se en un pressupost. Malgrat que el Dret continua sent essencialment nacional, un jurista ha de dominar la llengua anglesa, sobre tot si aspira a tenir casos importants. Només cal tenir en compte que en una economia tan global com l’actual, bona part dels clients són estrangers i cada vegada hi ha més operacions transnacionals.

En quart lloc, cal estar atent a la realitat que ens envolta; és a dir, ha de conèixer les últimes notícies i tendències, doncs no sé sap mai on pot haver una oportunitat de negoci. I actualment és molt fàcil; n’hi ha prou amb una connexió a internet per estar al dia del que passa a la nostra ciutat, al nostre país i al món en general. Per últim, cal ser proactiu: cal perseguir els teus somnis i interessos perquè normalment ningú en et ve a buscar a casa, per molt bo que siguis.

Publicado en General | Deja un comentario

FOLLETO INFORMATIVO EN LAS VENTAS EJECUTIVAS DE CERTIFICADOS DE ACCIONES

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea diferencia las ofertas públicas de valores y las ventas ejecutivas de certificados de acciones para afirmar que la obligación de publicar un folleto informativo respecto de las primeras no se aplica a las últimas. Así lo ha mantenido en la sentencia de 17.9.2014 (C-441/12), Almer Beher y otros v Van den Dungen y otros, en la que responde a una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los arts. 1.2.h) y 3.1 de la Directiva 2003/71/CE sobre el folleto en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por el que se modifica la Directiva 2001/34/CE.

Tiene su origen en un litigio entre Almer Beheer Bv y Daedalus Holding BV, por una parte, y Van Den Dungen Vastgoed BV y Oosterhout II BVBA, por otra, en relación con un acuerdo de venta de acciones. Al considerar que el primero lo había incumplido, el Tribunal de Apelación de Hertogenbosch le condenó al pago de 500.000 euros a favor de Van den Dungen. Con el fin de garantizar esa decisión, se decretó el embargo ejecutivo de certificados de acciones en poder Almer Beheer y otros. El Tribunal de Breda ordenó la venta pública y la transmisión de los certificados. Debían enajenarse al mejor postor y el procurador de ejecución debía velar que no se vendieran más de los necesarios para alcanzar la cantidad debida, a la que se sumaban los costes procesales. El Tribunal consideró que no era aplicable el art. 5:2 de la Ley de los Países Bajos sobre Supervisión Financiera; norma que transponía los preceptos de la Directiva en cuestión y que reza: “Se prohíbe en los Países Bajos ofrecer al público valores o admitirlos a cotización en un mercado regulado situado o en funcionamiento en territorio neerlandés, a menos que se publique un folleto sobre la oferta o la admisión aprobado por la autoridad encargada de los mercados financieros o por una autoridad de supervisión de otro Estado miembro”. Almer Beheer recurrió esa decisión y el Tribunal de Apelación de Hertogenbosch la confirmó, lo que determinó que se acudiera al Tribunal Supremo de los Países Bajos. Este órgano judicial formula dos cuestiones perjudiciales sobre la obligación de publicar un folleto en caso de venta ejecutiva de certificados de acciones.

El problema se plantea porque la Directiva 2001/34 no presta atención a las ventas ejecutivas de valores. La razón es que no se trata de operaciones normales del mercado, sino producto de una patología. Hay que tener en cuenta que no es el titular de la acción quien la vende sino un acreedor suyo, que a menudo interviene un procurador de ejecución y que, en esas condiciones, el comprador acostumbra a ser consciente de los riesgos que corre con la operación y paga un precio inferior al valor de mercado usual.

En primer lugar el Tribunal Supremo de los Países Bajos pregunta si el art. 3.1 de la Directiva, que exige la publicación de un folleto antes de la oferta pública de valores, se aplica a las ventas ejecutivas de valores. El TJUE responde negativamente. Antes que nada destaca que la Directiva sobre folletos no se refiere en ningún momento a las ventas ejecutivas de certificados de acciones, aunque la amplitud de la definición del art. 2.1.d) permitiría incluirlas dentro del concepto de “oferta pública de valores”. Por eso analiza si los objetivos de la obligación de publicar un folleto se adecúan a las ventas ejecutivas de certificados de acciones. Esencialmente esos objetivos son la protección de los inversores y el funcionamiento y desarrollo apropiados de los mercados. “Habida cuenta de estos objetivos, con la publicación de un folleto se pretende, por un lado, permitir a los inversores evaluar los riesgos ligados a las operaciones de oferta pública y de admisión a cotización de valores, de tal modo que se les permita tomar una decisión con conocimiento de causa, y, por otro lado, garantizar que el funcionamiento apropiado de los mercados de que se trata no se vea alterado por alguna irregularidad”. Entiende que no se ajustan a las circunstancias de las ventas ejecutivas de valores. Argumenta que no las insta el titular de los valores sino un órgano jurisdiccional en el marco de un procedimiento ejecutivo para dar satisfacción a un acreedor del titular. En cuanto a la protección de los inversores, en una venta ejecutiva normalmente son conscientes de que la finalidad de la operación es satisfacer una deuda del titular de los valores y que se desarrolla en el marco de un procedimiento judicial. En tercer lugar, la obligación de publicar un folleto podría comprometer los objetivos del procedimiento de ejecución: “El cumplimiento de esa obligación no sólo retrasaría la venta ejecutiva y, por lo tanto, el pago al acreedor, sino que generaría costes de elaboración del folleto que deberían deducirse del producto de la venta, con la posible limitación de las posibilidades de reembolso del acreedor”. Por último, la obligación de emitir un folleto en el marco de una venta ejecutiva de valores generaría grandes dificultades. De un lado, existen dudas sobre quién debe elaborarlo y emitirlo; de otro, exige la colaboración de los administradores del titular de los valores.

La conclusión que extrae el Tribunal es que los objetivos de las ofertas públicas de valores no se adecúan a las circunstancias de las ventas ejecutivas de certificados de acciones, por lo que no se puede aplicar a las últimas la exigencia de publicar un folleto informativo.

Publicado en Societats Mercantils | Etiquetado , , | Deja un comentario

DERECHO AL OLVIDO VS LIBERTAD DE INFORMACIÓN: EL CASO GOOGLE SPAIN

El conflicto entre el derecho a la intimidad y las libertades de expresión y de información es un clásico. Piensen en todos los casos en que famosos, pseudo-famosos y particulares han demandado a medios de comunicación para difundir noticias o imágenes pertenecientes a su vida privada. Las nuevas tecnologías, y en particular internet, han revolucionado este tema y han renovado el interés de los juristas. Uno de los últimos casos ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 13 de mayo de 2014 (C-131/12), que enfrentaba el todopoderoso Google con la Agencia Española de Protección de Datos y el Sr. Mario Costeja González.

El origen del fallo radica en la petición del Sr. Costeja, abogado de profesión -¡como no! -, de que La Vanguardia y Google eliminaran datos referentes al embargo de determinados inmuebles que había sufrido a raíz de deudas con la Seguridad Social. Fundamentó su reclamación en que esos hechos, a pesar de ser ciertos, habían pasado hacía mucho tiempo y hoy en día no tenían ninguna relevancia. La Agencia Española de Protección de Datos acogió la petición respecto de Google pero no de La Vanguardia pues la información que proporcionaba su página web estaba amparada por el art. 20 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de expresión y de información. Google recurrió ante la Audiencia Nacional y, como ésta tenía algunas dudas sobre la interpretación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, formuló determinadas preguntas al TJUE sobre la interpretación de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos y a la libre circulación de estos datos, que es el referente esencial de la ley española.

La corte europea considera que Google hace un tratamiento de datos personales, pues los motores de búsqueda (google, bing o yahoo por ejemplo) buscan información publicada en internet, la indexan, la almacenan temporalmente y la ponen a disposición de los internautas. Y como el gestor del motor de búsqueda determina los fines y medios de la actividad, se le debe considerar responsable del tratamiento de datos. Se plantea un problema porque el propietario del motor de búsqueda (Google Inc.) tiene su sede en Estados Unidos y, en principio, no le afecta la Directiva. Y la otra empresa demanda, su filial ibérica (Google Spain), se dedica a la promoción y venta de espacios publicitarios, pero no gestiona el motor de búsqueda. No obstante, el Tribunal de Justicia falla su responsabilidad debido a la estrecha relación existente entre las dos actividades: sin la venta de espacios publicitarios no tendría sentido empresarial el motor de búsqueda (“En efecto, en tales circunstancias, las actividades del gestor del motor de búsqueda y las de su establecimiento situado en el Estado miembro de que se trate están indisociablemente ligadas, dado que las actividades relativas a los espacios publicitarios constituyen el medio para que el motor de búsqueda en cuestión sea económicamente rentable y dado que este motor es, al mismo tiempo, el medio que permite realizar las mencionadas actividades”). Además añade que una interpretación restrictiva de la Directiva no permitiría lograr su finalidad, que es garantizar una protección eficaz y completa de las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas -y, en particular, del derecho a la intimidad-.

La cuestión principal era si el Sr. Costeja tenía derecho a que el motor de búsqueda google dejara de ofrecer información sobre los embargos mencionados. Entre otros problemas estaba que los datos proporcionados por el buscador eran ciertos. Sin embargo, el Tribunal le da la razón en virtud del art. 6.1 de la Directiva. Considera que hay derecho a pedir la supresión de los datos personales no sólo cuando son inexactos sino también cuando son inadecuados, no pertinentes y excesivos en relación a los fines del tratamiento de datos, cuando no están actualizados o cuando se conservan durante un tiempo posterior al necesario. Afirma que en estos casos el interés de la persona debe prevalecer sobre el interés del público a encontrar la información. Ahora bien, exceptúa las hipótesis en que la relevancia pública de la persona justifica que se continúe informando sobre las circunstancias personales, aunque ya no sean actuales.

“Ya que el interesado puede, habida cuenta de sus derechos con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, es necesario considerar, como se desprende, en particular, del apartado 81 de la presente sentencia, que estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en encontrar la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el mencionado interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate” (apartado 97). Así pues, el Tribunal de Justicia prima el derecho a la intimidad sobre la libertad de expresión.

Esta concepción ha sido muy criticada en Estados Unido que acusan a la sentencia de atentar contra uno de los pilares del Estado de Derecho, la libertad de expresión. Por ejemplo, Jeff Jarvis, profesor de Ciencias de la Comunicación en Nueva York, califica la decisión de loca y peligrosa (“…insane and dangerous ruling…”) y compara a la corte europea con un tirano que quiere tener el control sobre el conocimiento. También ha sido cuestionada en Europa donde se ha objetado que el TJUE parece haberse olvidado de que el art. 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce la libertad de expresión (Por ejemplo Vassall-Adams, Guy: “Case comment: Google Spain SL, Google Inc v Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja González” en Eutopia Law, de 16.5.2014, quien destaca la importancia de internet para la libertad de expresión).

El Sr.. Javis se equivoca en las formas, pero no en el fondo, a mi modesto entender. No creo que deba prevalecer el derecho a la intimidad sobre la libertad de expresión cuando la información es verdadera, pertinente y relevante. Al menos la sentencia no me ha convencido -imagínense que el Sr. Costeja llega a presidente del TC en unos años: ¿tendría interés la información eliminada?-. La Corte europea debería haberse detenido más en la relación entre los dos principios en conflicto y dar más argumentos para defender la primacía del derecho al olvido. Sobre todo si tenemos en cuenta que el Abogado General Niilo Jääskinen sí lo había hecho en sus conclusiones sobre el caso (25/06/2013) y precisamente a favor de la libertad de expresión, información y empresa.

Sea como sea, lo cierto es que Google tiene trabajo. A principios de julio había recibido más de setenta mil peticiones de supresión de datos personales. La empresa estadounidense ya ha comenzado a responder, aunque no siempre de forma positiva ni rápidamente, lo que ya ha generado las primeras quejas. Hay que tener en cuenta que la eliminación de los datos no es automática sino que Google ha de comprobar si la información a pesar de ser cierta es inadecuada, irrelevante, excesiva en relación a su finalidad u obsoleta. Además, debe valorar si el interés que pueda tener para la opinión pública justifica su mantenimiento. Y por si esto fuera poco, la sentencia del Tribunal de Justicia sólo afecta a la Unión Europea: ninguna obligación impone respecto de la información publicada en el resto del mundo. Así pues, Google elimina la información en las páginas relacionadas con los países europeos, pero no a la de los Estados Unidos (por ejemplo, véase Ball, Joseph: “EU’s right to be forgotten: Guardian articles have been hidden by Google”, en The Guardian, 2.7.2014). Es más, las páginas existen y son accesibles por otras vías; lo único que hace Google es evitar que aparezcan los resultados en su buscador.

Por último, resulta paradójico que una acción destinada a conseguir que se olvidaran determinados datos se haya convertido en uno de los temas jurídicos más comentados en todo el mundo.

Publicado en General | 2 comentarios