UBER

Posted by Carles Górriz López

“Las ciencias avanzan que es una barbaridad”. Aquesta frase que canta don Hilarion a la sarsuela La verbena de la paloma es pot aplicar a Uber, el software d’aplicació mòbil que està revolucionant –per no dir encabritant- el món del taxi. Des de la seva creació al 2009, ha generat polèmica. En un primer moment els taxistes de San Francisco van protestar per que el seu nom original “UberCab” donava lloc a confusió. Un jutjat de Brusel•les la ha prohibit i a Paris no es permet recollir passatgers fins que no passin 15 minuts des de la comunicació. A l’abril d’enguany la Generalitat va obrir un expedient en considerar que podria no complir la normativa sobre el transport de passatgers. Però va ser el passat 11 de juny quan els mitjans de comunicació se’n van fer ressò arrel de la vaga dels taxistes de Barcelona i de Madrid. Molt s’ha escrit des de llavores i algunes afirmacions m’han generat les següents reflexions.

Un dels arguments que s’ha donat per defensar Uber és que constitueix un exemple de la nova “economia compartida” i que els taxistes han d’adaptar-se a l’evolució de les noves tecnologies. És més que discutible. Uber no serveix per compartir les despeses d’un trajecte. Si així fos, no hi hauria res a dir. La web d’aquesta aplicació explica que té per objecte connectar passatgers i conductors professionals i que cobra aproximadament un vint per cent del preu. Es genera així un problema perquè la llei exigeix una autorització tant per realitzar serveis de transport discrecional de persones com per mitjançar en aquest servei. I per si quedés algun dubte, també per l’arrendament vehicles amb conductor. Això significa que tant Uber com els conductors que fan servir aquesta aplicació necessiten la corresponent autorització. I, evidentment, hauran de complir amb les corresponents obligacions fiscals, com qualsevol ciutadà i empresa. Per això, encerten la Generalitat i el Ministeri de Foment en obrir un expedient sancionador contra Uber Tecnologies, la empresa que hi ha darrera l’aplicació, i contra els conductors que la fan servir per a oferir el servei de transport. Una cosa diferent és que aquest expedient arribi a bon port. D’altra banda, no es cert que el món del taxi no s’hagi adaptat a les noves tecnologies. Hi ha aplicacions de telèfons mòbils que permeten aconseguir un taxi. És el cas de Hailo, Mytaxi, Cabify, GooTAxi, By-taxi, Click A Taxi o Join Up Taxi.

També s’ha acusat als taxistes de formar un càrtel. Resulten paradigmàtiques les paraules de Neelie Kroes, la vicepresidenta de la Comissió Europea, al seu blog. Va criticar la decisió d’un jutjat de Brussel•les de prohibir Uber perquè no constituïa una mesura per protegir o ajudar als passatgers si no que la finalitat era mantenir el càrtel del taxi. També em sembla discutible. És veritat que el taxi constitueix un mercat tancat, en el sentit que per entrar en ell cal reunir uns requisits molt exigents; el que fa que els preus d’aquest servei siguin elevats. Però no és menys cert que aquests requisits no són un capritx. Al contrari, estan pensats –en teoria, al menys- per protegir a l’usuari. Persegueixen garantir uns determinats mínims de qualitat i seguretat. I, el que és més important, hi ha una llei que els imposa. Per tant, si es vol obrir aquest mercat, s’haurà de canviar la llei, el que obligarà a valorar quins requisits s’exigeixen per dedicar-se professionalment al transport de persones.

Els taxistes farien bé en repensar la seva estratègia. Ho dic perquè el dia de la vaga va ser quan més descarregues es van enregistrar d’Uber. Sembla doncs que els hi van fer publicitat gratuïta. En segon lloc, l’èxit d’aquesta aplicació rau en el preu: els seus usuaris aconsegueixen pagar menys que el que els hi costaria fer el mateix trajecte en taxi. Es possible que la diferència estigui en les despeses imprescindibles en complir els requisits legals. Però, de totes maneres, els taxistes farien bé en avaluar la situació. I, per últim, han de tenir ben present que la tecnologia mòbil continua avançant i que cal adaptar-se a ella per oferir un millor servei.

* Publicat a Comerç i ciutat, 2014, número 47, pàg. 13

LA MEDIACIÓ CONCURSAL

Posted by Carles Górriz López

1. Introducció

La mediació concursal és una institució preconcursal de recent creació, la finalitat de la qual és aconseguir que el deutor insolvent i els seus creditors arribin a un acord respecte del pagament dels deutes de manera que s’eviti el concurs del primer. Pertany al Dret concursal que es pot definir com aquella part de l’ordenament jurídic que busca solució a la crisi econòmica dels particulars. La seva finalitat es aconseguir la màxima satisfacció dels creditors. Però es difícil de realitzar quant més temps passa sense que es prenguin mesures. Per això la tendència actual és actuar quant abans millor; a ser possible, abans de que s’obri el procediment judicial del concurs. En aquesta línea, al setembre de 2013 es va crear l’acord extrajudicial de pagaments, també conegut com “mediació concursal”. Es tracta de permetre a un empresari insolvent forçar una negociació amb els seus creditors a fi d’aconseguir que li perdonin una part del deute, li donin més temps per pagar o acceptin béns o dret en pagament. La negociació és canalitza a través d’un “mediador concursal”, com l’anomena la llei. Una part important de la doctrina li nega la condició de mediació, atès que el règim de l’acord extrajudicial de pagament s’allunya dels trets que caracteritzen aquell mitjà de solució de conflictes. L’anàlisi del seu règim jurídic ens permetrà pronunciar-nos al respecte.

La mediació concursal està regulada a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en endavant LC); essencialment al Títol X (arts. 231 a 242). Quant a la seva eficàcia, interessa comentar que no s’aplica als crèdits de Dret públic, però sí als que compten amb una garantia real, sempre que el seu titular s’hagi adherit a la negociació informant expressament al mediador concursal. Supletòriament s’aplica la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, sempre que és mantingui que l’acord extrajudicial de pagaments és una mediació. La Ley 5/2012 incorpora la Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, sobre Certs Aspectes de la Mediació en Assumptes Civils i Mercantils. També cal esmentar el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, doncs desenvolupa la Ley 5/2012.

2. Estatut jurídic del mediador concursal

Convé analitzar l’estatut jurídic del mediador concursal doncs presenta algunes singularitats respecte del règim general. Essencialment es refereixen als requisits per accedir a la professió i a la remuneració. Respecte dels primers, l’art. 233.1 LC exigeix que tinguin els requisits necessaris per esdevenir mediador i per ser administrador concursal. Els primers es troben previstos a l’art. 11 de la Ley 5/2012. En primer lloc, pot ser una persona física o jurídica; però en l’últim cas ha de designar una persona física que compleixi les condicions exigides als mediadors “naturals”. Segon, ha de tenir un títol oficial universitari o de formació professional superior. Tercer, ha d’haver fet cursos de formació específica per al desenvolupament de la tasca de mediador, organitzats per institucions autoritzades. I quart, ha de tenir coberta, mitjançant assegurança o garantia anàloga, la responsabilitat civil que pugui ocasionar la seva actuació. L’art. 27 LC estableix les condicions que han de tenir els administradors concursals i el 28 les prohibicions. Essencialment ha de ser un advocat, economista, titulat mercantil o auditor de comptes, amb cinc anys d’experiència professional i formació especialitzada a l’àmbit concursal.

Així doncs, el mediador concursal ha de ser un advocat, economista, titulat mercantil o auditor de comptes, amb cinc anys d’experiència professional i formació especialitzada a l’àmbit mercantil, que hagi fet els necessaris cursos de formació per adquirir els coneixements i habilitats propis dels mediadors i tingui coberta la seva responsabilitat civil. A més, haurà d’estar inscrit obligatòriament al Registre de Mediadors i Institucions de Mediació (art. 11 RD 980/2013).

La remuneració del mediador concursal presenta importants diferències respecte del règim general. L’art. 15 de la Ley 5/2012 parteix del principi d’autonomia de la voluntat i preveu que les parts en conflicte es repartiran la quantitat al cinquanta per cent, la generació de la qual no depèn del resultat de la negociació. La Disposició Addicional 8.ª LC remet el règim de la remuneració del mediador concursal a la dels administradors concursals. Esdevenen així aplicables l’art. 34 LC i el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el Arancel de Derecho de los Administradores Concursales. El primer aspecte que mereix comentar-se és que no són les parts i el mediador les que fixen la remuneració si no un tercer. El que la llei no aclareix si serà el jutge que ha de conèixer del concurs del deutor o el registrador/notari que nomenen al mediador concursal. Segon, la determinació de la quantia no és lliure. L’art 34 LC fixa els elements que el jutge ha de tenir en compte al establir-la. A més, configura aquesta suma com un màxim, de manera que el mediador mercantil no podrà rebre cap altre pagament, tret de que existeixin circumstàncies excepcionals. Ara bé, la quantitat fixada no és immutable. D’una banda, el jutge pot modificar-la en qualsevol moment del procediment quan concorri justa causa. D’altra, la decisió del jutge pot ser recorreguda en apel•lació. Per últim, la retribució va a càrrec de la massa activa; és a dir, de l’univers de béns i drets del deutor.

3. Actuació del mediador concursal a l’acord extrajudicial de pagaments

1. La negociació de l’acord extrajudicial s’origina amb el nomenament del mediador concursal i la iniciativa correspon al deutor exclusivament. No es necessari el consentiment del creditors ni que la mediació estigués prevista als contractes o negocis que van generar els crèdits deguts. La Llei Concursal preveu que la negociació comença amb una instància del deutor demanant el nomenament del mediador concursal. Els arts. 231 i 232 LC fixen els requisits, límits i prohibicions. D’ells resulta que aquest tipus de mediació està disponible només per a persones físiques que tinguin la condició d’empresari i per a persones jurídiques. Resulta criticable que no es permeti als consumidors acudir a aquest mitjà de solució de conflictes. Quant a les persones físiques, la llei defineix de forma molt ampli la condició d’empresari, de manera que compren també els professionals independents i els autònoms. Han d’estar en situació d’insolvència, que pot ser tant actual com imminent; però el seu passiu no pot superar els cinc milions d’euros. Respecte de les persones jurídiques, la llei exigeix que estiguin en situació d’insolvència actual, que si es declaren en concurs no sigui d’especial complexitat (art. 190 LC), que tinguin líquid suficient per satisfer les despeses de la negociació i que el seu patrimoni i ingressos semblin suficients per arribar a un acord.

El destinatari de la instància serà un registrador mercantil o un notari. Haurà de dirigir-se al primer si el deutor és un empresari individual o una persona jurídica inscribible al Registre Mercantil. En cas contrari serà competent un notari de la població en la que el deutor tingui el seu domicili. L’art. 232 estableix el contingut i la forma de la instància.

2. El registrador o el notari nomenaran al mediador concursal. Ho faran seguint un criteri objectiu: l’art. 233.1 LC ordena triar la persona natural o jurídica que de forma seqüencial correspongui entre les que figurin a la llista elaborada pel Registre de Mediadors i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia. Si el designat accepta el càrrec, el registrador/notari procedirà al seu nomenament i a donar-ne la publicitat corresponent. En particular, comunicarà la designació al jutge competent per conèixer del concurs del deutor, al Registre Mercantil, al Registre Públic Concursal i als restants registres públics que tinguin relació amb el conflicte, així com a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

El nomenament del mediador concursal té gran transcendència doncs la llei li atribueix efectes importants (arts. 5 bis, 15 i 235 LC). Estableix que el deutor pot continuar amb la seva activitat empresarial o professional; però li prohibeix sol•licitar nous préstecs, l’obliga a retornar totes les targetes de crèdit i no li permet utilitzar mitjans electrònics de pagament. Igualment, declara que no podrà ser declarat en concurs de creditors, tret de que la negociació fracassi. Tampoc procedirà l’execució judicials dels béns necessaris per l’exercici de la seva activitat empresarial o professional. S’exceptuen els crèdits que comptin amb una garantia real. A més, els creditors que puguin veure’s afectats per l’acord extrajudicial de pagaments no podran realitzar cap acte destinat a millorar la posició en la que es trobin respecte del deutor. Per últim, aquest no podrà sol•licitar una nou acord extrajudicial de pagament durant un any.

3. El primer que ha de fer el mediador concursal és comprovar l’existència i quantia dels crèdits del deutor. A continuació convocarà als creditors a una reunió per revisar les circumstàncies del pagament dels deutes existents. L’art. 234 LC fixa el contingut, la forma i el moment de la convocatòria. Interessa especificar que el termini màxim per celebrar la reunió és de dos mesos a comptar des del moment en que el mediador concursal accepta el càrrec. Quant als destinataris, s’haurà de dirigir a tots els creditors, inclosos els que comptin amb una garantia real, però no els de Dret públic.

4. El mediador concursal ha de fer la proposta d’acord. En particular, la llei li encarrega la preparació d’uns plans de pagament, viabilitat i continuació. El primer consisteix en oferir als creditors la modificació de les condicions de satisfacció dels crèdits existents; essencialment un quitament i una espera. L’art. 236 imposa uns límits: el quitament no podrà excedir del 25 % de l’import dels crèdits i l’espera de 3 anys. El pla de viabilitat detallarà com es satisfaran els crèdits pendents si s’accepta la proposta, així com les quantitats que percebrà el deutor en concepte de dret d’aliments. I el pla de continuació explicarà com seguirà l’activitat empresarial o professional que exerceix el deutor. La Llei permet que el mediador concursal proposi una dació en pagament; és a dir, oferir determinats béns o drets en pagament dels crèdits existents. Malgrat que es preveu com una alternativa als plans referits, no té perquè ser així: La finalitat i la flexibilitat intrínseca a la mesura prejudicial permet concebre-les com complementaries.

El mediador concursal ha de preparar la proposta d’acord amb el deutor i enviar-la als creditors. Aquests podran adherir-se a ella, rebutjar-la o fer contraofertes, que poden consistir en propostes alternatives o en una modificació de la rebuda. Ara bé, estan condicionades pels límits de l’art. 236. També poden negar-se a negociar. L’art. 236.4 LC exigeix que el mediador concursal sol•liciti la declaració de concurs del deutor quan la majoria del passiu que pugui ser afectada per l’acord extrajudicial decideixi no continuar les negociacions.

5. Els creditors deliberaran i decidiran si aproven o no la proposta d’acord a una reunió que es celebrarà en el lloc, data i hora fixats a la convocatòria. La llei vol garantir l’assistència dels creditors sancionant com a subsidiaris -en cas de que es declari el concurs del deutor- els crèdits els titulars dels quals no assisteixin a la reunió i no hagin comunicat amb antelació la seva adhesió o rebuig a la proposta del mediador concursal. S’exceptuen els crèdits de Dret públic i els que compten amb una garantia real i no s’hagin adherit a la negociació.

Durant la reunió es debatran les propostes i es podran introduir modificacions. Però, a fi de protegir els creditors que s’haguessin adherit a la proposta i no assisteixen a la reunió, l’art. 237 no permet que s’alterin les condicions de pagament de la proposta que s’analitza. Igualment estableix les majories per aprovar l’acord. La regla general és que han de votar a favor creditors que representin el 60% del passiu afectat per l’acord. Si conté una dació en pagament, la majoria s’eleva al 75% i, a més, cal l’aprovació del creditor o creditors que tinguessin una garantia real sobre el bé objecte de la dació. També especifica que aquests percentatges es calculen en funció del passiu que resulti afectat per l’acord.

L’aprovació d’una proposta té gran transcendència doncs comporta la novació dels crèdits anteriors a la publicació de l’apertura del procediment. És a dir, quedaran reduïts, extingits o el seu venciment ajornat conforme als termes de l’acord. L’article 240.1 LC impedeix que s’iniciïn o continuïn les execucions relatives a aquests crèdits. Per a que es produeixin aquests efectes cal elevar el pacte a escriptura pública i que el notari o registrador en donin publicitat tot comunicant-lo al Butlletí Oficial de l’Estat i al Registre Públic Concursal, així com als registres públics de béns afectats. Si la proposta no s’aprova, el mediador concursal sol•licitarà la declaració de concurs de creditors, tret de que el deutor no es trobi en situació d’insolvència.

6. L’art. 239 LC regula la impugnació de l’acord extrajudicial de pagaments. Restringeix les causes a tres: la manca de concurrència de les majories de l’art. 238.1, la superació dels límits respecte del quitament i de l’espera i la desproporció de les mateixes. També restringeix la legitimació activa als creditors que no hagin estat convocats, als que no hagin votat a favor i als que s’haguessin oposat al pacte durant la negociació. El termini és de 10 dies a partir de la data de publicació de l’acord i el procediment l’incident concursal. La sentència podrà confirmar o anular l’acord. En l’últim cas, el mediador haurà de sol•licitar la declaració de concurs, tret de que el deutor no sigui insolvent. La decisió judicial es publicarà al B.O.E. i al Registre Públic Concursal i podrà ser recorreguda en apel•lació.

7. L’acord extrajudicial de pagament no posa fi al procediment ni allibera al mediador de les seves obligacions. La llei li exigeix que supervisi el compliment. Només quan aquest es produeixi de forma íntegra podrà posar fi a la seva activitat, tot fent-lo constar en acta notarial que es publicarà al B.O.E. i al Registre Públic Concursal. En cas d’incompliment, haurà d’instar el concurs de creditors del deutor, sempre que estigui en situació d’insolvència.

4. CONCURS CONSECUTIU

El concurs de creditors presenta diverses especialitats quan és la conseqüència de la negociació d’un acord extrajudicial de pagaments. Ens centrem en les que afecten al mediador concursal. En primer lloc, està obligat a sol•licitar la declaració de concurs del deutor en tres casos: quan sigui impossible arribar a un acord extrajudicial, quan el jutgi l’anul•li en estimar la impugnació i quan s’incompleixi. Segon, el mediador es convertirà en administrador concursal, tret de que concorri justa causa que permeti al jutge nomenar una altra persona. I tercer, les despeses de la negociació extrajudicial i els crèdits generats -i entre ells, la remuneració del mediador concursal- tindran la consideració de crèdits contra la massa. Aquesta qualificació resulta molt beneficiosa pels seus titulars doncs aquests crèdits es paguen al seu venciment, separant de la massa activa els béns i drets necessaris (arts. 84 i 154 LC). La especialitat del concurs consecutiu també afecta a l’apertura de la fase de liquidació, a l’exercici de les accions de reintegració (art. 71 LC) i als efectes de la conclusió (art. 178.2 LC).

5. CONCLUSIONS

L’anàlisi de l’acord extrajudicial de pagaments evidencia que existeixen profundes diferències amb el règim general de la mediació. Destaca l’inici de les negociacions, la designació del mediació concursal i la seva remuneració, doncs xoquen amb els principis de voluntarietat i lliure disposició (art. 6 Ley 5/2012). Igual succeeix amb determinades imposicions de la negociació que col•lisionen amb la flexibilitat que caracteritza aquest medi alternatiu de solució de conflictes.

Ara bé, al meu modest entendre es pot continuar mantenint que es tracta d’una verdadera mediació. La raó es que està present la seva essència: l’acord extrajudicial de pagaments serveix per a que les parts en conflicte, deutor i creditors, arreglin les seves diferències sobre la satisfacció dels deutes. Es cert que la iniciativa correspon exclusivament al primer; però si la majoria del passiu no vol negociar, acaba el procediment. Igualment, tot i que correspon al mediador concursal formular els plans de pagament, viabilitat i continuació, el deutor ha d’estar d’acord. Es més, sembla necessària la comunió entre tots dos per a que la proposta sigui viable i realista. D’aquí que resulti coherent que als creditors correspongui aprovar o no la proposta. També cal tenir en compte la terminologia utilitzada pel legislador (“mediador concursal”), la remissió que l’art. 233.1 fa a la Ley 5/2012, que el RD 980/2013 regula el mediador concursal i que aquesta figura també forma part del Registre de Mediadors i Institucions de Mediació. D’altra banda, l’aplicació supletòria de la Ley 5/2012 a l’acord extrajudicial de pagaments pot facilitar l’exegesi i aplicació del Títol X de la Ley Concursal.

Els desencontres entre el règim general de la mediació s’expliquen, en bona part, pel marc jurídic-econòmic de l’acord extrajudicial de pagaments. Cal tenir en compte que el deutor es troba en una situació d’insolvència que precisa actuació immediata, que la seva contrapart està formada per una pluralitat de persones -els creditors-, a les que cal tractar de forma paritària i que la institució també està pensada per alleugerir la càrrega de treball dels jutges de lo mercantil. Ara bé, no es menys cert que el règim jurídic de la mediació concursal conté múltiples deficiències que precisen la intervenció correctora del legislador. És el cas, per exemple, de la conversió del mediador en administració concursal, doncs posa en crisi el principi de confidencialitat i desincentiva el recurs a la figura examinada.

6. BIBLIOGRAFÍA

AGÜERO, A. (2014). El mediador concursal como administrador concursal. Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, 20, 273-289.
CABANAS, R. (2014). Algunas cuestiones notariales y registrales del acuerdo extrajudicial de pagos. Diario La Ley, 8285.
FERNÁNDEZ SEIJO, J. M. (2013). Legislar a Contra Coeur. La incidencia de la Ley de apoyo a los emprendedores en el procedimiento concursal. Revista Aranzadi Doctrinal, 7.
GALLEGO, E (2014). La mediación concursal. Anuario de Derecho Concursal, 31, 11-63.
LLORENTE, M. (2014). La mediación mercantil. Especial referencia a la mediación en el marco concursal. Diario La Ley, 8225.
ORTIZ, A. (2013a). La mediación en el ámbito del concurso de acreedores. Diario La Ley, 8020.
ORTIZ, A. (2013b). La mediación en el concurso de acreedores. Reflexiones y estrategias. Diario La Ley, 8111.
PULGAR, J. (2012). Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación. A El concurso de acreedores. Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal. Madrid: La Ley.
PULGAR, J. (2013a). Implicaciones concursales de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. A Especial emprendedores, las leyes que los apoyan. Madrid: La Ley.
PULGAR, J. (2013b). Refinanciaciones de deuda, emprendedores y segunda oportunidad. Diario la Ley, 8141.
PULGAR, J. (2014a). Ley de emprendedores y segunda oportunidad. El notario del siglo XXI, 54. Recuperat de http://www.elnotario.es/index.php/229-hemeroteca/revistas/revista-51/3517-ley-de-emprendedores-y-segunda-oportunidad.
PULGAR, J. (2014b). Acuerdos de refinanciación, acuerdos extrajudiciales de pagos y ley de emprendedores. Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, 20, 43-72.
PULGAR, J. (2014c). Refinanciación, reestructuración de deuda empresarial y reforma concursal (Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo). Diario La Ley, 8271.
RIPOLL, A. (2014). Acuerdo extrajudicial de pagos: escritura. Recuperat de http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2014-acuerdo-extrajudicial-de-pagos.htm.
RODRÍGUEZ CONDE, C. (2014). Administración concursal, mediación y acuerdo extrajudicial de pagos. Barcelona: Bosch.
SANJUAN, E. (2013). Acuerdos selectivos extrajudiciales de pagos (ASEP). Diario La Ley, 8196.
SENÉS, C. (2014). El acuerdo extrajudicial de pagos: ¿alternativa efectiva al concurso de acredores?. Revista de Derecho Civil, 1.1, 49-68. Recuperat de http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/45/26.

 

Publicat a MORENO OLIVER, F. X. (Coord.): Bases de mediació, Servei de Publicacions de la UAB, Bellaterra, 2014, 71 a 78.

Lastminute v Ryanair: denigración y bases de datos

Posted by Carles Górriz López

La STS 236/2014, de 7 de mayo de 2014 resulta relevante porque sintetiza la doctrina del Tribunal Supremo sobre el acto desleal de denigración y los requisitos de protección de las bases de datos elaborada en diversas sentencias que resuelven litigios entre Ryanair y agencias de viajes on line. El caso que nos ocupa enfrentaba a Lastminute Network SL, Sociedad Unipersonal con la famosa compañía low cost. La primera había ejercitado diversas acciones de competencia desleal a raíz de unas declaraciones formuladas por el transportista aéreo en 2008 en las que advertía de que no iba a atender las reservas provenientes de agencias on line, a las que acusaba de robar y tomar a los consumidores y cobrar precios desorbitadas. Ryanair formuló reconvención en la que pedía que se condenara a Lastminute por vulnerar sus derechos de propiedad intelectual al extraerse datos de su página web sin su permiso. La primera instancia estimó la demanda y desestimó la reconvención. La AP confirmó la sentencia recurrida y lo mismo hace el TS.

El primer tema que se plantea es si la denigración exige que la identificación de la persona descalificada. La razón es que Ryanair se refirió a las agencias de viajes on line en general, pero a ninguna de ellas en particular. El TS falla negativamente en virtud de la finalidad del art. 9 LCD y de la distinción con la vulneración al honor. Así, afirma que “…el artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal trata de evitar el daño al crédito en el mercado producido a un agente económico. Pero no tiene como última finalidad dar protección a dicho crédito, sino asegurar, por medio de su tutela, el correcto funcionamiento del mercado … la mención a la denominación social de la empresa objeto de la conducta denigratoria resulta secundaria, pues no afecta a la distorsión del correcto funcionamiento del mercado que provoca la conducta denigratoria.” Mantiene así la línea defendida con anterioridad en las decisiones 167/2014, de 7 de abril (Rumbo v Ryanair) y 171/2014, de 9 de abril (Atrápalo v Ryanair), entre otras. Interesa destacar que en esos dos fallos el TS se pronunció sobre el conflicto entre la denigración desleal y la libertad de expresión. A su entender debe resolverse valorando qué derecho protegido es más digno de tutela a la vista de las circunstancias del caso y conforme a las reglas rectoras de cada uno de ellos.

En segundo término, el TS mantiene que es lícita la aplicación de la cláusula general de deslealtad, a pesar de que se ha calificado la actuación de Ryanair como denigratoria. La razón es que constituyen situaciones fácticas diversas. El Tribunal Supremo se había pronunciado en la misma línea, aunque con mayor claridad, en las dos sentencias anteriormente referidas.

Otro de los problemas que se plantea es si está justificada la publicación de la sentencia condenatoria. El dilema es de carácter ontológico; en particular, si su fundamento es resarcitorio o de remoción. La alta autoridad judicial española mantiene que antes de la reforma introducida por la Ley 29/2009 respondía a la primera naturaleza y en la actualidad a la última.

Por otra parte, niega que Lastminute haya incumplido obligación contractual alguna frente a Ryanair al utilizar información de la página web de la compañía de tranpsorte aéreo. La razón es que no existía contrato alguno entre ambos empresarios. Se había pronunciado en la misma dirección en dos sentencias anteriores: 572/2012, 9 de octubre (Atrápalo v. Ryanair) y 630/2012, de 30 de octubre (Ryanair v Edreams).

En relación con las bases de datos, el TS niega que Lastminute haya vulnerado derechos de autor de Ryanair al utilizar información sobre los vuelos que ésta ofrece a sus consumidores. En primer lugar, rechaza que exista una base de datos; a su entender, se trata de un simple programa de ordenador. Pero aunque existiera una base de datos, no merece la protección general de los derechos de autor porque la selección o disposición de su contenido no es original. Por último, considera que Ryanair no puede recabar la tutela del derecho “sui generis” sobre las bases de datos porque la inversión realizada por la compañía low cost iba dirigida a generar u obtener los datos y no la base.

Estas cuestiones habían sido analizadas de forma más clara en dos fallos citados: 572/2012, de 9 de octubre y 630/2012, de 30 de octubre. En ellos el TS se apoyó en la jurisprudencia comunitaria, como es preceptivo, y sobre todo en la sentencia del Tribunal de Justicia de 9.11.2004 (C-444/02), Fixtures Marketing. En ésta puede leerse: “el concepto de inversión destinada a la obtención del contenido de una basede datosdebe entenderse en el sentido de que designa los recursos consagrados a la búsqueda de elementos independientes ya existentes y a su recopilación en la base de que se trate, con exclusión de aquellos recursos utilizados para la propia creación de los elementos independientes.”

Dallas? Nissaga de poder? Joc de trons? No, Pescanova!

Posted by Carles Górriz López

Seguiu “La Riera”? Esteu enganxats a “Joc de trons”, “Breaking bad” o “House of cards”? Gaudíeu de les malifetes de l’Angela Chaning o d’en J.R.? Doncs us proposo una alternativa més real però igual d’enrevessada i interessant: Pescanova! Intriga, “dolents”, lluites de poder i acció (judicial) … Un “Joc de trons” empresarial localitzat a Galicia. Només li falta violència i sexe (o millor dit, no se n’han publicat detalls). Però qualsevol guionista amb una mica d’imaginació solucionaria aquest problema. Us presento la estructura bàsica de les tres temporades de la sèrie. Malgrat que em baso en la informació de la premsa, ha de quedar clar que estic fent ficció … no fos cas que algú es senti al·ludit i es vulgui querellar.

 

La primera temporada portaria per títol “Cau l’imperi”. Començaríem presentant l’empresa. Fundada al 1960, va desenvolupar una tecnologia puntera en la captura i congelació de peix, convertint-se en el líder indiscutible del mercat nacional i internacional. A l’any 1980 Don Manuel, fill d’un dels fundadors, es converteix en president i modernitza l’empresa. A l’any 1985 comença a cotitzar a la Borsa de Madrid i s’expandeix per mig món. Es converteix en una de les joies de la corona gallega, amb una gran relació amb el govern i la banca autonòmica (Bustabad, Lorena: “La Xunta dio ayudas por 44 millones a Pescanova entre 2005 y 2013”, publicat a El País, 11.12.2013).

 

Arrel d’uns accidents a les filials estrangeres, cal finançament addicional i per aconseguir-lo es creen societats instrumentals per fingir vendes i amb les factures sol·licitar bestretes als bancs (“Pescanova pidió a dos gestorías crear sociedades para generar facturas falsas”, ABC, 28.10.2013 i “Pescanova infló facturas falsas hasta en un 12.64% sobre el precio al cliente”, El País, 21.10.2013). L’engany surt a la llum quan l’auditor de la societat es nega a fer un informe favorable i la societat no pot presentar els comptes anuals. La primera temporada s’acabaria amb una escena on el president de la companyia veu com els que fins llavors es feien fotos amb ell ara el fugen (“Feijoo cree que no es razonable rescatar Pescanova con los impuestos de los gallegos”, El País, 15.9.2013).

P.S. Sembla que hi haurà material per una nova temporada. Segons informa El País, el Tribunal Suprem exigeix que processin a Demetrio Carceller, expresident de Damm, per delictes contra Hisenda i blanqueig de capital. A més, l’actual president de la firma considerava la inversió a Pescanova com a estafa (“El presidente de Damm: ‘Pescanova ha sido una puñetera estafa’”, El País, 30.6.2014)

La segona temporada (“Lluita pel tró”) comença amb una reunió entre dos accionistes, don José i don François, en la que acorden fer-se amb el poder de l’empresa. El primer pertany a una família empresarial molt important, amb interessos al món de la cervesa, dels entrepans i de l’aigua mineral i que compta també amb una petita petrolera. El segon representa un fons d’inversió que controla empreses d’alimentació, navilieres i fins i tot un banc (per a qui li costi imaginar-s’ho, se’n podria fer una idea llegint l’article de Ortín, Alberto: “Las familias Carceller y Oetker cogen el timón de Pescanova”, Cinco Días, 13.09.2013). Tots dos comencen a parlar amb la resta d’accionistes per a que els hi donin suport i apoderar-se del consell d’administració.

 

Mentrestant, don Manuel es desfà d’un paquet important d’accions de la societat sense informar als altres administradors ni, el que és més greu, a la CNMV, com exigeix la llei. Arrel de denuncies presentades per petits accionistes i proveïdors que veuen perillar les seves inversions, la Justícia comença a investigar a la cúpula de l’empresa i l’acusa d’haver comès delictes societaris, contra els consumidors, d’estafa i de falsedat (Pérez, Fernando J.: “El juez impone una fianza civil de 1.200 millones a la cúpula de Pescanova”, El País, 3.9.2013). Per si fos poc, s’obre un altre front: es declara l’empresa en concurs de creditors al no poder satisfer els seus deutes.

 

Don José i don François han convençut a la major part del accionariat. Aconsegueixen que es celebri una junta general i en ella executen el cop d’estat empresarial: cessen a don Manuel i els seus administradors i en nomenen un nou consell controlat per ells. Don Manuel jura venjar-se i recuperar l’empresa i presenta una demanda per acomiadament improcedent en la que reclama més de 600.000 euros en concepte d’indemnització. La segona temporada està a punt d’acabar. Però hi ha un últim cop d’efecte: l’Audiència Nacional imputa a don José i al seu pare per frau fiscal (“Ruz imputa a Carceller (Damm) en una trama de fraude fiscal junto a su padre”, El Economista, 11.9.2013 i Grasso, D.: “La Audiencia Nacional levanta la imputación del presidente de Damm, Demetrio Carceller”, www.elcondifencial.com, 2.1.2014).

 

Tercera temporada: “Lluita per la supervivència”. La crisi de l’empresa és molt greu, tant que es dubta de la seva viabilitat. El concurs de creditors avança i les vendes de la companyia continuen baixant (va perdre 719 milions d’euros al 2013 i les seves vendes van baixar un 21%, segons publica Cristina Delgado a El País de 27.5.2013). Els administradors ho intenten tot: renuncien al sou, busquen inversors a Espanya i a l’estranger, proposen un acord als principals creditors i els amenacen amb demanar la liquidació de la companyia. Res de res. S’esgota el temps i per això el consell d’administració decideix presentar a la junta de creditors un conveni preparat per don José i don François: a canvi d’una quita del 80 del deute -és a dir, perdonar entre 2900 i 3000 milions d’euros-, ells injectaran 250 milions d’euros per tal de que la societat surti de la crisi (“Pescanova elige la oferta de Damm para asegurar su viabilidad futura”, La Vanguardia, 14.12.2013). Fracassa. Es liquidarà Pescanova? El jutge concedeix una mica més de temps, el necessari per a que els bancs, que són els principals creditors, facin una contraoferta: quitament del 60% del deute i injecció de 125 milions per part de nous inversors. Evidentment, nomenaran una nova cúpula directiva que pilotarà la reestructuració de l’empresa (“El convenio de la banca para salvar Pescanova logra el respaldo de más del 60% de los acreedores”, Expansión, 30.4.2014 i Delgado, C.: “Pescanova sobrevive a la tormenta”, El País, 1.6.2014). La junta de creditors aprova el conveni i el jutge el ratifica. L’empresa s’ha salvat! S’executa el conveni: la inversió de don José i don François queda reduïda al 1%, amb el que se’ls cessa com administradors i se’ls substitueix per uns de nous, afins a la banca. La sèrie s’acaba amb la imatge de tots dos abandonant el consell d’administradors i de don Manuel anat a declarar a l’Audiència Nacional.

El llop de Wall Street

Posted by Carles Górriz López

A continuació reprodueixo l’article publicat a “Comerç i ciutat”, 2014, núm. 45, pàgs. 12-13

El llop de Wall Street (2013) és una pel•lícula divertida i recomanable si ja esteu curats d’espants i podeu aguantar el seu excessiu metratge (179 minuts). M’ha suscitat algunes reflexions que voldria compartir amb vostès. Explica l’ascens i caiguda de Jordan Belfort (Leonardo di Caprio), un jove broker obsessionat en fer diners que encarna a la perfecció el principi de “La cobdícia és bona” que va popularitzar Gordon Gekko (Michael Douglas) a la pel•lícula Wall Street (1987). Està basada en fets reals, tot i que (suposo) distorsionats fins a l’esperpent doncs costa de creure que tan excés de diners, drogues, sexe i paraules gruixudes pogués ser possible.

Després d’un fracàs inicial, el senyor Belfort crea la seva pròpia agencia de valors (Stratton Oakmont) i es dedica a fer tot el possible per fer diners a borsa. Comença col•locant accions a centau; és a dir, ven accions d’empreses insolvents però que continuen cotitzant a borsa a tot aquell que pot. Per a això no dubta en enganyar als inversors i alliçonar els seus treballadors sobre com enredar a la gent per tal de que comprin. I la raó de triar aquest tipus de valors és que la comissió es molt gran. Mentre que en una operació normal el seu percentatge seria del deu per cent, en el cas de les accions a centau és del cinquanta per cent. Amb aquestes i altres operacions que bordegen la llei -quan no se la salten directament- el protagonista fa molts diners i, com malauradament acostuma a succeir, els evadeix a un paradís fiscal per estalviar-se impostos, el que genera la seva caiguda.

Abans que res cal recordar què és la borsa. És un mercat on es venen i compren valors mobiliaris, com accions i obligacions (deuta) emesos per societats anònimes, i que està supervisat per una entitat pública (la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) a Espanya i la Securities and Exchange Commission (SEC) als Estats Units, per exemple). Hi ha la creença de que aquest mercat serveix per finançar les empreses. I així és, en part. Quan una empresa necessita diners pot emetre accions o obligacions i col•locar-les a borsa. Però aquestes operacions no representen el gruix dels moviments que es fan diàriament: el més habitual és que aquests valors es revenguin múltiples vegades i passin d’un inversor a un altre que creu que pot obtenir un guany amb la diferència de preu. Aquests negocis, que repeteixo són les més normals, no contribueixen a finançar les societats sinó a enriquir o empobrir els inversors.

La segona reflexió té per objecte les raons que porten a triar la borsa com a destí de les inversions de la classe mitja baixa i, un cop decidit que és aquest mercat, en quins valors es confien els estalvis. La pel•lícula retrata Belfort com un encantador de serps sense escrúpols, capaç de vendre qualsevol cosa a qui sigui per tal d’aconseguir beneficis. I es mostra clarament com estan venent fum a tot aquell que els hi fa cas. Es significatiu la lliçó que un broker expert protagonitzat per Matthew McConaughey dona a un encara innocent Jordan Belfort: “Molt bé, primera regla de Wall Street: Ningú -i m’és igual si ets Warren Buffet o Jimmy Buffet- ningú sap si una acció pujarà, baixarà o es mantindrà, i menys els corredors de borsa. Però tenim que fer veure que ho sabem”.

El que no deixa de sorprendre és per que els estalviadors de les classes mitja i baixa confiïn els seus estalvis a l’empresa de Belfort. Tot i no conèixer-la, ni tenir referències al respecte ni proporcionar-li cap altre informació que unes expectatives sense fonament a través del telèfon, decideixen adquirir els valors que els aconsellen. Per exemple, accions de societats insolvents …

Es podria pensar que avui en dia això no passa, doncs s’han establert mecanismes per protegir a l’inversor. I en part és veritat. Gràcies a l’anomenada Directiva MiFID, les entitats financeres que col•loquen valors tenen la obligació de proporcionar informació adequada als seus clients i, per això, han de realitzar uns tests per determinar els seus coneixements i experiència financera així com, en ocasions, esbrinar el seu poder financer i quina és la finalitat de la inversió. A més, a finals de març es va modificar la normativa sobre consumidors i usuaris i ara s’exigeix que els contractes fets per telèfon quedin confirmats per escrit. És a dir, el consumidor ha d’enviar el seu acord per escrit, ja sigui en paper o a través de correu electrònic, fax o sms.

Però malgrat aquestes obligacions, continuen existint empreses fraudulentes i els consumidors seguim invertint sense tenir coneixement d’allò que comprem, movent-nos per impulsos o rumors. Dos exemples il•lustren aquesta realitat. A finals de febrer, la premsa informava de que les policies espanyola i britànica acabaven de detenir una xarxa de xiringuitos financers que havia estafat 18 milions d’euros a unes 5.000 persones. Quant a la importància del rumor a borsa, a l’octubre del 2013 va haver un nombre considerable d’inversors que es van llançar a comprar accions de Tweeter home enterteinment, empresa dedicada al comerç minorista d’electrodomèstics que cotitzava a borsa malgrat ser insolvent. Aquestes accions es van revaloritzar un 700% en un dia. I quina era la raó d’aquesta bogeria? Senzillament, s’havia anunciat que la xarxa social Twitter sortiria a borsa i aquests inversors van confondre les dos empreses. Conseqüència: algú va guanyar un 700% en un dia i altre va perdre una quantitat similar. Per tant, abans d’invertir caldria recordar el consell de l’àvia de que només s’ha de comprar allò que se sap que és.

I és en aquest àmbit en el que la pel•lícula deixa mal gust de boca. En cap moment surten les víctimes del Sr. Belfort. I no és que no n’hi haguessin. Sí que n’hi van haver: moltes famílies de classes mitja-baixa van perdre molts diners seguint els consells de Belfort i pagant les seves comissions.

Per últim -i a partir d’aquí haurien de parar llegir aquells que no vulguin que expliqui el final de la pel•lícula-, sorprèn que Stratton Oakmont pogués operar un mercat regulat; és a dir, un mercat sotmès al control i vigilància d’un ens públic independent (al menys en teoria) que vetlla pel seu bon funcionament. Una de les escenes que més em va divertir va ser la forma en que té Jordan Belfort de neutralitzar als funcionaris d’aquest ens, la SEC. Però no va fer el mateix amb la CIA, que el perseguia per haver comès diversos delictes financers. I a l’igual que va passar amb Al Capone, són els impostos el que van fer que el Sr. Belfort acabés a la presó. I no només això, si no que el jutge el va condemnar a pagar una indemnització a les víctimes; indemnització que encara continua pagant, vint anys després de que passessin els fets. I és que Estats Units, per aquests temes, és un país serio, el que no es pot dir d’altres.

ES LÍCIT “PIRATEJAR” VIDEOCONSOLES?

Posted by Carles Górriz López

En el mon del Dret, les veritats absolutes (blanc o negre) no abunden. Els advocats, i els juristes en general, acostumem a treballar amb una paleta molt gran de grisos. El cas del “pirateig” de les videoconsoles és un exemple. Els fabricants d’aquests aparells acostumen a incloure determinats mecanismes tecnològics per evitar que s’utilitzin jocs pirates. Aquests últims constitueixen el que anomenem il·lícits civils doncs atempten contra el dret d’autor del creador del videojoc. En efecte, els videojocs són obres multimèdia complexes, que combinen programes d’ordinador amb elements gràfics i sonors. Per tant són creacions intel·lectuals i estan protegides pel Dret (El Jutjat de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona va dir una cosa similar de les videoconsoles: constitueixen una obra complexa que inclou programes informàtics, imatges, obres audiovisuals, etc. Veieu la sentència 56/2012, de 2 de maig de 2012).

El pirateig d’un joc suposa una lesió als drets del creador del videojoc i, per tant, es il·lícita. No es tracta necessàriament d’un delicte -pel que seria necessari que l’infractor busques enriquir-se, entre d’altres requisits-, si no d’un il·lícit civil. Tinguin en compte que crear un videojoc estrella pot suposar una inversió de 30 milions de euros, que només es recupera amb la venda dels exemplars. Per evitar i desincentivar el pirateig, els fabricants de videoconsoles introdueixen uns mecanismes tecnològics en els seus aparells que permeten jugar només amb programes originals. Ara bé, també limiten la utilització de les videoconsoles, doncs no permeten reproduir software independent (música, vídeo, etc. Com acostuma a passar, s’han creat programes, aplicacions i dispositius que permeten neutralitzar els mecanismes tecnològics que utilitzen els fabricants de consoles i de vídeojocs. El dubte que es planteja es si són lícits o si, necessàriament, conculquen els drets d’autor.

No es tracta d’un problema nou, doncs ja hi hagut varis casos en que els tribunals s’han hagut de pronunciar sobre la licitud (civil i penal) d’aquests dispositius, programes i aplicacions. Per exemple, l’Audiència Provincial de Lugo va considerar que infringien la propietat intel·lectual a una sentència de de 8 de novembre de 2013 (AC 2013\36). El mateix va fallar el Jutjat de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona a la sentència 56/2012, de 2 de maig de 2012. La raó és que la finalitat principal del dispositiu analitzat era eludir les mesures de protecció utilitzades per un fabricant de videoconsoles. En la mateixa línia varies instàncies penals han considerar que es cometia un delicte o una falta quan la finalitat de la neutralització dels mecanismes de protecció era poder utilitzar jocs pirates (Vide les sentències de l’Audiència Provincial de Madrid 373/2012, de 28.6.2012 (JUR\2012\277404) i del Jutjat de lo Penal de Saragossa 137\2012, de 9 de maig (ARP\2012\393), així com l’Auto de l’Audiència Provincial de Salamanca 412/2011, de 13.12.2011 (JUR\2012\85713).

En canvi l’Audiència Provincial de València va negar que s’hagués comés un delicte perquè els dispositius i programes utilitzats per neutralitzar les mecanismes de protecció permetien utilitzar jocs d’altres zones geogràfiques i convertir la consola en un ordinador personal apte per realitzar tasques absolutament lícites (Auto de 101/2008, de 7 de març (ARP\2008\250).

L’interès sobre aquesta qüestió s’ha renovat arrel d’una recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 23 de gener de 2014. Te origen en el litigi entre Nintendo Co. Ltd., Nintendo of America Inc. i Nintendo of Europe GmbH, d’una banda, i PC Box SRL i 9Net SRL, de l’altra. Els primers fabriquen les conegudes videoconsoles DS i Wii, que incorporen mecanismes anti-pirateria. PC Box SRL i 9Net SRL venen unes aplicacions fetes per empresaris independents que permeten neutralitzar aquestes mecanismes i utilitzar software independent a les consoles, inclosos jocs pirates. Per aquesta raó, les tres empreses del grup Nintendo varen demandar a les últimes davant dels tribunals de Milà.

Durant el procés, al jutge se li presenten dubtes sobre la interpretació de les normes que havia d’aplicar i com que derivaven de la Directiva 2001/29/CE sobre l’harmonització de determinats aspectes del drets d’autor en la societat de la informació planteja dues qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia. Essencialment vol saber si es lícita qualsevol mesura tecnològica que s’utilitzi per protegir una creació intel·lectual, com un videojoc, enfront de l’actuació de tercers i quins són els criteris per valorar l’abast que poden tenir aquestes mesures. La raó d’aquesta pregunta és que les dues empreses demandades es defensaren argumentant que els programes i dispositius que comercialitzaven podien tenir un us lícit: no només servien per jugar amb jocs pirates si no també per reproduir arxius de música o vídeo (A les seves conclusions de 19.9.2013, l’Advocada General Eleanor Sharpston explica que PC Box va afirmar que la finalitat dels mecanismes de bloqueig de Nintendo era impedir la utilització de software independent i la compartimentació dels mercats, impedint que es poguessin utilitzar a les consoles jocs adquirits en altres zones geogràfiques del mon. També va qüestionar la qualificació dels jocs d’ordinador com a programes d’ordinador. Ara bé, no entra sobre la última qüestió, vinculada al Dret de la competència, doncs no constituïa l’objecte de la qüestió prejudicial).

El Tribunal de Justícia no es mulla en la resposta, doncs contesta que la solució depèn de si existien altres mecanismes de protecció menys agressius -per exemple, que no impedissin reproduir vídeos o música independent- i de per a quina finalitat s’utilitzaven els programes i dispositius neutralitzadors. Comença explicant que el Dret europeu obliga als Estats Membres a establir una protecció jurídica adequada per les mesures tecnològiques destinades a protegir obres intel·lectuals, como els videojocs, contra els actes lesius fets per tercers. Ara bé, aquesta protecció ha de respectar el principi de proporcionalitat. Només serveix per aquells mecanismes que impedeixen els actes dels tercers que lesionen drets d’autor sense autorització. Però ha de permetre que els adquirents de les vídeo-consoles puguin utilitzar-les si volen per finalitats que no comporten la vulneració de drets d’autor del seu creador. Així, en paraules de la Cort de Justícia: “…dicha protección jurídica únicamente se concede a las medidas tecnológicas que persigan el objetivo de impedir o eliminar, en lo que respecta a las obras, los actos que no cuenten con la autorización del titular de los derechos de autor mencionados en el apartado 25 de la presente sentencia. Dichas medidas deben ser adecuadas para la realización de ese objetivo y no deben ir más allá de lo necesario para ello” (apartat 31).

Conseqüentment, ordena al tribunal que està jutjant el cas que examini si hi hauria mesures menys agressives per protegir els drets dels creadors de videojocs -per exemple, que permetessin utilitzar software independent- i quin seria el seu cost. I a aquests efectes l’invita a examinar per a què (jocs pirates o altres finalitats lícites) i amb quina freqüència s’utilitzen a la pràctica les aplicacions de PC Box SRL i 9Net SRL.

“Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si otras medidas o dispositivos no instalados en las consolas podrían provocar menos interferencias o limitaciones en las actividades de terceros, ofreciendo al mismo tiempo una protección comparable para los derechos del titular. A estos efectos es pertinente tener en cuenta, en particular, los costes de los distintos tipos de medidas tecnológicas, los aspectos técnicos y prácticos de su aplicación y la comparación de la eficacia de estos distintos tipos de medidas tecnológicas en lo que respecta a la protección de los derechos del titular, ya que, sin embargo, no es preciso que esta eficacia sea absoluta. Corresponde también a dicho órgano jurisdiccional examinar la finalidad de los dispositivos, productos o componentes capaces de eludir dichas medidas tecnológicas. A este respecto, la prueba del uso que efectivamente les den los terceros va a resultar, en función de las circunstancias del caso, especialmente pertinente. En particular, el órgano jurisdiccional nacional puede examinar la frecuencia con la que efectivamente estos dispositivos, productos o componentes se utilizan vulnerando los derechos de autor y la frecuencia con la que se utilizan para fines que no violan dichos derechos.”

No sé si aquesta resposta haurà ajudat massa al Tribunal de Milà, que és qui ha de decidir qui te raó, Nintendo o PC Box SRL i 9Net SRL. Es possible que no gaire, doncs ja la Directiva europea en la que s’inspira la normativa italiana -i també l’espanyola- advertia que la protecció anava destinada a les mesures que restringien actes no autorizats pels titulars dels drets d’autor “sense per això impedir el funcionament normal dels equips electrònics i el seu desenvolupament tècnic”. Però cal recordar que el Tribunal de Justícia s’ha limitat a complir amb la seva funció: explicar com s’ha d’interpretar la normativa europea. En cap cas li tocava resoldre sobre el fons. I el jutge italià n’era conscient -o al menys havia de ser-ho-.

 

* La versió originària d’aquesta entrada ha estar publicada a Comerç i ciutat, 2014 (número 44), pàgines 12 i 13.

LICITUD DE LOS ENLACES A UNA PÁGINA WEB CON ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS CON ACCESO LIBRE: STJUE 13.2.2014 (C-466/12), SVENSSON

Posted by Carles Górriz López

En la sentencia de 13.2.2014 (C-466/12) el Tribunal de Justicia se ocupa de los enlaces de internet que se remiten a otra página web con artículos periodísticos protegidos por derechos de autor y cuyo acceso es libre. Mantiene su licitud al considerar que no se ofrecen a un publico nuevo, con lo que el enlace no constituye un acto de comunicación al público y, por lo tanto, no precisa la autorización de los autores.
La base jurídica es el art. 3.1 de la Directiva 2001/29/CE Parlamento Europeo y Consejo, de 22 mayo 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, que reza: «1. Los Estados miembros establecerán en favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija».
El origen del fallo es el litigio entre cuatro periodistas (Svensson, Sjörgen, Sahlman y Gadd) que publicaban artículos en el periódico Göteborgs-Posten y en la página web del mismo, de acceso gratuito, y la sociedad Retriever Sverige AG, cuya página web contenía enlaces a esos artículos. Los periodistas demandan a la sociedad y piden la indemnización de los perjuicios sufridos. El Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo) desestima la demanda. Interpuesto recurso de apelación, el Svea hovrätt (Tribunal de Apelación de Svea) formula cuatro cuestiones prejudiciales.
El TJUE agrupa las tres primeras cuestiones pues esencialmente tienen por objeto determinar si constituye un acto de comunicación al público ex art. 3.1 de la Directiva 2001/29/CE la presentación en una página web de enlaces que conduce a obras protegidas por derechos de autor pero disponibles en otro sitio de internet de acceso libre. El Tribunal afirma que hay dos elementos esenciales en la disposición citada: “acto de comunicación” de una obra y comunicación “al público”. Recuerda que el primero debe interpretarse ampliamente a fin de proteger a los titulares de los derechos de autor (STJUE 4.10.2011 (C-403/08 y C-429/08), Football Association Premier League). Por lo tanto, considera que entra en esa categoría el facilitar enlaces que conducen a obras protegidas por derechos de autor (STJUE 7.12.2006 (C-306/04), SGAE). En cuanto al público, “…se refiere a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica, por lo demás, un número considerable de personas”, tal como afirmara en las sentencias de 7.3.2013 (C-607/11), ITV Broadcasting y otros y 7.12.2006, SGAE. Por lo tanto, concluye que ha habido un acto de comunicación al público en el caso (apartados 22 y 23).
Ahora bien, añade que el art. 3.1 también exige que la comunicación se dirija a un público “nuevo”: “saber, un público que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial al público”, Se apoya en las sentencias SGAE, ITV Broadcasting y otros, y en el Auto TJUE 18.3.2010 (C-136/09), Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon.
Niega que concurra el último requisito en el caso porque “…el público destinatario de la comunicación inicial era el conjunto de los usuarios potenciales de la página en la que se realizó, porque, sabiendo que el acceso a las obras en esa página no estaba sujeta a ninguna medida restrictiva, todos los internautas podían consultarla libremente.” (apartado 26)(1).
En consecuencia, como el público no era nuevo, no era necesaria autorización y, por lo tanto, no se han infringido los derechos de autor. Considera irrelevante que la página de los demandados no especificara que la información procedía de otra página. En cambio, sí lo sería que mediante la técnica de remisión se pudieran eludir las medidas de restricción adoptadas por la página que contenía la obra protegida (apartado 31) (2).

La cuarta cuestión prejudicial tiene por objeto la libertad de los Estados miembros de adoptar medidas más protectoras de los titulares de derechos de autor, ampliando el concepto de “comunicación al público”. El TJUE lo niega pues podría generar disparidades legislativas e inseguridad jurídica para los terceros (3).

 

________________

(1) En otras palabras “…cuando el conjunto de los usuarios de otra página, a los que se han comunicado las obras de que se trata mediante un enlace sobre el que se puede pulsar, podía acceder directamente a esas obras en la página en la que éstas fueron comunicadas inicialmente, sin intervención del gestor de esa otra página, debe estimarse que los usuarios de la página gestionada por este último son destinatarios potenciales de la comunicación inicial y forman, por tanto, parte del público tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando éstos autorizaron la comunicación inicial” (apartado 27).

(2) “…en el caso de que el enlace sobre el que se puede pulsar permitiera a los usuarios de la página en la que se encuentra dicho enlace eludir las medidas de restricción adoptadas en la página en la que se encuentra la obra protegida para limitar el acceso a ésta a los abonados y constituyera, de este modo, una intervención sin la cual dichos usuarios no podrían disfrutar de las obras difundidas, habría que considerar que el conjunto de esos usuarios es un público nuevo que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial, de modo que tal comunicación al público exigiría la autorización de los titulares. Así sucede, en particular, cuando la obra ya no está a disposición del público en la página en la que fue comunicada inicialmente o cuando ya sólo lo está para un público limitado, mientras que es accesible en otra página de Internet sin la autorización de los titulares de los derechos de autor.”

(3) “En consecuencia, no se podría lograr el objetivo perseguido por la Directiva 2001/29 si distintos Estados miembros pudieran entender que el concepto de comunicación al público incluye más actos que los previstos en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva” (apartado 35).

Autonomía de la voluntad y exigencias imperativas en el Derecho Internacional de sociedades

Posted by Carles Górriz López

ARENAS GARCÍA, Rafael; GÓRRIZ LÓPEZ, Carlos; MIQUEL RODRÍGUEZ, Jorge; ESPINIELLA, Ángel; SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel; SALELLES, José Ramón; ZHANG, Huang: Autonomía de la voluntad y exigencias imperativas en el Derecho Internacional de sociedades y otras personas jurídicas. II Jornada sobre movilidad internacional de sociedades y otras personas jurídicas, Atelier, Barcelona, 2013, 208 páginas.

Libro

I. La obra recensionada tiene por objeto la autonomía de la voluntad en el marco del Derecho internacional de sociedades. Se compone de siete artículos que estudian algunos de los problemas que se suscitan en este ámbito, y que tienen origen en la segunda jornada sobre movilidad internacional de sociedades y otras personas jurídicas, celebrada el 13 de diciembre de 2012 en la Universidad Autónoma de Barcelona. Las colaboraciones han sido elaboradas a partir de las ponencias presentadas en la jornada o de las deliberaciones surgidas en los debates que tuvieron lugar entre los participantes.

Los autores son profesores universitarios especialistas de diversos sectores del ordenamiento, como el Derecho Internacional Privado, el Derecho Mercantil o el Derecho Financiero y Tributario. En consecuencia, el enfoque de las diversas temáticas desde distintos sectores y la combinación de diversas metodologías da como resultado una obra que muestra la interdisciplinariedad de la problemática en el Derecho Internacional de sociedades. Además, cuenta con la garantía de los coordinadores Rafael Arenas, Jorge Miquel y Carlos Górriz, respaldados por la experiencia que certifican sus otras muchas publicaciones.

II. El primer artículo, obra de José Ramón Salelles, estudia la incidencia de la crisis financiera sobre el buen gobierno de las sociedades. Empieza argumentando que el desarrollo de una cultura de buen gobierno ha incidido de forma relevante en la actividad internacional de las sociedades, puesto que ha dejado de presentarse como una opción para imponerse como regla y ha pasado a formar parte de la solución de la crisis financiera. Asimismo, plantea la necesidad de adaptar los modelos de buen gobierno a la estructura de incentivos empresariales de la sociedad, siguiendo un proceso de regulación gradual.

Al analizar el consejo de administración, muestra que su composición en forma colegiada presenta algunas ventajas, como facilitar las opiniones independientes y el pensamiento crítico. Del mismo modo, entiende que la función del Comité se refuerza al menos en dos aspectos, por lo que se refiere a la revisión periódica del balance que el consejo ofrece como conjunto, y a la evaluación individual de sus miembros. En cuanto al cargo de presidente, ha sido destacado para promover y asegurar su efectividad como órgano de gobierno, y destaca las medidas de contrapeso que contribuyan a evitar una excesiva concentración de poder. Seguidamente concluye que, además de ser aconsejable una profesionalización del consejo, desde Europa se recomienda una evaluación anual que genere mejoras y aumente la capacidad de control de los accionistas. Considera que los sistemas retribución de los miembros del consejo han llevado a una asunción excesiva de riesgos, y que debe haber cambios materiales y formales en las remuneraciones, buscando una asunción prudente de riesgos y la alineación con los objetivos a largo plazo de la empresa.

Finalmente, al comentar la gestión del riesgo, establece que la crisis ha hecho evidentes los fallos en la identificación y tratamiento de éste, cuyas consecuencias han sido más graves para las entidades financieras. Argumenta que las pautas a seguir implican una mejora de los sistemas de control interno, un aumento de la transparencia y la publicidad y la mejora de los flujos de información dentro de las organizaciones. Y en lo referente al papel de los accionistas, estima necesario un aumento de su participación, aunque diferencia entre sociedades con una estructura de la propiedad dispersa o concentrada.

Carlos Górriz López analiza en el segundo artículo la propuesta de Directiva sobre mejora de la igualdad de género en los consejos de administración de las sociedades cotizadas. Explica que la Comisión Europea fundamenta la propuesta en diversos estudios que afirman que la presencia de mujeres en los órganos de administración es beneficiosa para las empresas, y en la equidad, en el marco de las exigencias de igualdad del Derecho europeo. El autor expone que las estadísticas confirman la infrarrepresentación de las mujeres en los órganos de decisión e identifica los obstáculos que dificultan su acceso.

Antes de adentrarse en la propuesta de Directiva, alude al proceso evolutivo de diversas normas y otros instrumentos de la UE como antecedentes a tener en cuenta. Para iniciar el análisis de la propuesta, subraya como fundamento jurídico de la misma el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, principio fundamental del Derecho europeo. A continuación, concreta el ámbito de aplicación de la Directiva en las sociedades cotizadas, especialmente los consejeros no ejecutivos, quedando excluidas las pequeñas y medianas empresas. Dentro de las obligaciones impuestas por la Directiva, centra su atención en la de conseguir que las mujeres detenten el 40% de los puestos de consejero no ejecutivo de las sociedades cotizadas, y aclara que simplemente exige que se de preferencia al género infrarrepresentado ante dos candidatos igualmente cualificados, hasta que se alcance el porcentaje del 40% de los miembros del consejo de administración. En definitiva, concluye que la Directiva promueve la presencia de mujeres en los procesos de selección y que la decisión final se base exclusivamente en criterios objetivos.

La Comisión impone la obligación de conseguir un mayor equilibrio entre los consejeros ejecutivos de las sociedades cotizadas a los Estados miembros, puesto que deben asegurarse de que las sociedades cotizadas asuman los compromisos necesarios. Asume que será crucial el principio de revelación que obliga a las sociedades a informar a las autoridades nacionales competentes acerca de las medidas adoptadas y a publicarlas en su página web. La Directiva exige a los Estados miembros fijar sanciones para las empresas que no cumplan las obligaciones, medida que se considera necesaria para conferir eficacia a la norma.

Finalmente, señala cómo será la entrada en vigor y la eficacia de la Directiva, y desarrolla dos últimos aspectos: cómo se enfrenta el problema de los Estados que ya hayan regulado la materia y la revisión de la directiva por parte de la Comisión.

Ángel Espiniella trata en su artículo los aspectos transfronterizos de la restructuración y resolución de entidades bancarias, cuya normativa es la Directiva 2001/24/CE, la Ley 9/2012 y una propuesta de Directiva, focalizando su trabajo en esta última. Parte de la premisa de que el principio de resolución y reestructuración desde el Estado de origen es eficiente, destacando cinco ventajas: hay eficiencia en la adopción de estas medidas, el domicilio social y la administración social coinciden, se evita el forum shopping así como la actuación aislada sobre las sucursales que se encuentran en otros Estados miembros y ofrece una solución para los grupos y conglomerados financieros internacionales. Eso sí, sostiene que tiene puntos negativos como, por ejemplo, la no inclusión de medidas de reestructuración en la minimización de los efectos perjudiciales en otros mercados, entre otros.

Para que esto sea eficiente, considera que hace falta tomar medidas procedimentales de carácter complementario, las cuales buscan la cooperación entre autoridades nacionales, siendo necesario crear una Autoridad Europea de Resolución. Además, también entiende necesaria la coordinación procesal entre los grupos multinacionales de sociedades y los conglomerados financieros. Esto se hace a nivel estatal mediante la adopción de actuaciones necesarias y mediante un mecanismo de colaboración articulado a través del FROB. A estas medidas complementarias procesales, hay que sumar también algunas medidas substantivas. El autor entiende que actualmente se busca armonizar el contenido de las medidas de resolución y restructuración. Para esto, la propuesta de Directiva presenta medidas sólidas, como la admisibilidad de operaciones intragrupo de apoyo financiero, la promoción de venta de activos o negocios o la transformación de deuda en acciones de las entidades bancarias, entre otras.

Dicho esto, plantea que la propuesta de Directiva se podría mejorar, ya que los Estados en riesgo financiero ya han tomado decisiones, llegando ésta tarde. Además, sostiene que habrá que mejorar el alcance de la armonización en lo que respecta a la prelación de créditos.

El artículo sobre levantamiento del velo y tributación internacional es obra de Miguel Ángel Sánchez Huate, quien argumenta que la globalización, entre otras consecuencias, conlleva la alternancia en el uso de un profuso Derecho Tributario: de tipo coactivo, soft law, de origen consensuado y basado en el estímulo. Subraya la importancia de la Ley 36/2006 en este ámbito, pues se imbuyó de herramientas para prevenir el fraude fiscal. Apunta que en el ámbito internacional, a la hora de distinguir el tratamiento fiscal de las entidades se utiliza una perspectiva coincidente con la propia de la titularidad activa y pasiva del crédito tributario. Seguidamente incide en que los ordenamientos nacionales han abordado la espinosa cuestión de la evasión fiscal, generalmente mediante cláusulas antiabuso, aunque eso no ha obstado a que se desarrollara la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo.

En cuanto al responsable tributario, lo define como un sujeto que se obliga a pagar una deuda ajena. Destaca que concurren dos tipos de responsabilidad: la garantía de los daños derivados del incumplimiento por su responsable y la sanción propiamente dicha derivada de la comisión de la infracción. Y respecto a la doctrina del levantamiento del velo, recalca que pretende prescindir, en ciertos casos, de la subjetividad de la propia persona jurídica. Estima fundamental reseñar que sólo puede utilizarse de forma excepcional, restrictiva y en supuestos de grave deterioro de los valores relativos a la personalidad jurídica. De igual forma, menciona que en las sociedades pantalla, la responsabilidad recae sobre obligaciones ajenas, mientras que en las sociedades refugio, la doble responsabilidad de las sociedades controladas se erige respecto de las obligaciones propias de la sociedad dominante.

En último lugar, establece que las normas preventivas de los Estados se hallan sometidas a unos límites. Respecto a los límites intrínsecos, insta a no confundirlos con la simulación, puesto que las consecuencias punitivas de los primeros no eliminan la creación de esa falsa apariencia. Y respecto a los extrínsecos o del Derecho europeo, destaca que vienen impuestos al legislador estatal por la Unión. El Tribunal de Justicia establece aquellos principios que actúan como límites, es el caso del principio de seguridad y el principio de confianza legítima, entre otros.

Rafel Arenas García profundiza en la lex societatis y el derecho de establecimiento. Después de una introducción, inicia su participación recordando que el DIPr de sociedades se estructura sobre dos puntos: la determinación de la lex societatis y el reconocimiento de las sociedades extranjeras. Desde un punto de vista clásico, para resolver ambas cuestiones, cada ordenamiento se inclina o bien por la teoría de la sede, o bien por la teoría de la constitución. Así pues, considera que las soluciones que se den a cuestiones como la determinación del Derecho aplicable a la sociedad pueden variar en función de las opciones que tome el legislador, sin que dé lugar a incoherencias en la regulación.

Al investigar la libertad de establecimiento, establece que implica la imposibilidad de que deje de reconocerse la personalidad jurídica de una sociedad constituida de acuerdo con lo establecido en el Derecho de un Estado miembro. En su opinión, para gozar de dicha libertad, se exige que, además de ser constituida conforme a la legislación de un Estado miembro, su sede social o administración central debe encontrarse en la UE. Ahora bien, no ha de existir inconveniente para que una vez sea reconocida la personalidad jurídica a una sociedad extranjera, a determinados aspectos de la vida de tal sociedad, se le aplique un Derecho diferente al de su Estado de constitución.

En esta materia, es muy importante resaltar la sentencia Überseering, que además de mantener la obligatoriedad de tal reconocimiento, estableció la necesidad de que fuera el Derecho del Estado de constitución el que rigiera la capacidad de la sociedad, suponiendo el punto inicial de la interrelación entre derecho de establecimiento y concreción de la lex societatis. Por otra parte, también destaca la importancia de la sentencia Inspire Art, ya que a través suyo el Tribunal de Luxemburgo sienta la doctrina relativa a que la responsabilidad de los administradores debe regirse por el Derecho del Estado de constitución. Sin embargo, opina que deja ciertos interrogantes abiertos sobre el alcance de la ley del Estado de constitución, de ahí que surja la necesidad de una norma europea en materia de DIPr de sociedades.

A pesar de la necesidad de armonizar y unificar la normativa, la Comisión Europea, en el plan de acción que presentó el 12 de diciembre de 2012, no incluye una regulación del Derecho aplicable a las sociedades. Siguiendo con el tema, también comenta que es necesario hacer hincapié en el hecho de que el legislador europeo encontrará diversas dificultades, y en que su actuación puede entorpecer la libre circulación, aunque a favor de la seguridad jurídica.

Ya para finalizar, determina que se han de tener en cuenta los límites del legislador europeo si se decidiera abordar la armonización del Derecho, pues se ha de respetar la libertad de establecimiento de los socios. En cuanto a la movilidad societaria, concluye que toda limitación a dicho traslado es objetivamente una restricción a la libertad de establecimiento que, para mantenerse, ha de estar justificada.

El artículo de Jorge Miguel Rodríguez tiene como objeto la autonomía de la voluntad en las sociedades de capital. Según el autor, ésta es una materia de vital importancia actualmente, dado que las recientes modificaciones de la ley mercantil en nuestro marco jurídico han sido poco incisivas en la autonomía de la voluntad estatutaria. Así, expone que la referencia más directa a la autonomía de la voluntad en la configuración estatutaria se encuentra en el artículo 28 de la LSC, y muestra los problemas en su redacción, recordando que los principios configuradores del tipo societario siempre han aportado problemas en su definición.

A continuación, define los temas que son centro de debate, debido a la reciente jurisprudencia del TS y a la doctrina de la RDGRN. En primer lugar, trata las cláusulas de restricción de la transmisión indirecta de acciones y su relación con los principios configuradores a partir de la sentencia de 10 de enero de 2011. Analiza la citada decisión criticando algunas de sus conclusiones y posicionándose a favor del voto discrepante que en ella aparece. Además, argumenta que impone excesiva rigidez al tipo societario provocando que se elimine la libertad estatutaria y sustituyéndola por la opción tipológica.

En segundo lugar el autor defiende, a partir de la resolución de la DGRN de 11 de junio de 2012, que la exégesis de las cláusulas estatutarias no debe ser demasiado estricta, sino que se deben interpretar de forma amplia. Seguidamente, basándose en la resolución de la DGRN de 15 de octubre de 2012, define un problema de excesivo intervencionismo por parte de la Dirección General en el tema de la refundición, pues impone un criterio demasiado rígido al exigir que el quórum de constitución del consejo de administración sea referente al número de vocales definidos en los estatutos. Por el contrario, se presenta una cláusula en la que se propone que sean los vocales vigentes los que se tengan en cuenta. El autor respalda dicha cláusula, argumentando que el registrador no debe ser tan estricto en su doctrina, pues limita así la autonomía de la voluntad estatutaria.

Por último, presenta la STS de 23 de octubre de 2012, en la que se acepta que existan pactos parasociales que permitan separar la condición de socio con los derechos políticos de voto, abriendo una puerta a conseguir una mayor autonomía de la voluntad de los socios por medio de pactos parasociales regulados por las leyes contractuales. El autor aplaude que se siga ésta doctrina, pues permite una mayor autonomía de la voluntad a los socios.

Cerrando el libro, Huang Zhang investiga la compatibilidad de los impuestos de salida y la libertad de establecimiento desde la perspectiva española. Siguiendo a la introducción, en el primer apartado descubre en el marco de la Unión Europea y el tráfico económico entre sus países miembros, la necesidad de armonizar el conjunto de los ordenamientos jurídicos con el objetivo de acomodarlos a los principios y derechos vertebrales de la Unión. En materia fiscal y mercantil, estima necesario armonizar las competencias fiscales y tributarias de cada país miembro en relación al traslado de domicilio social y de activos por parte de las empresas de un país miembro.

España, como otros socios europeos, tasa las plusvalías latentes de los activos de la sociedad que traslada su domicilio a otro país miembro. El autor piensa que es obvio que esta imposición colisiona con el derecho a la libertad de establecimiento, cuyo propósito previene a los estados miembros de prohibir u obstaculizar el traslado de domicilio social.

Posteriormente, examina cómo la jurisprudencia del TJUE en la materia, culminada con la sentencia National Grid Indus, ha venido aceptando esta imposición fiscal con ciertas restricciones. De esta manera, subraya que el Tribunal de Luxembrugo ha establecido que el Estado de origen conserva competencias para decidir el criterio de conexión y existencia de las sociedades según su Derecho, pero no puede impedir que esta siga existiendo conforme a otro ordenamiento jurídico. En este marco de competencias, ha admitido que el Estado de origen está facultado para gravar beneficios y valores obtenidos durante el periodo de residencia, así como las plusvalías latentes no realizadas hasta el traslado del domicilio.

Para finalizar, recuerda que a pesar de tomar esta decisión, el Tribunal de Luxemburgo sí ha apreciado que no es proporcionado el pago anticipado de las plusvalías latentes. Los Estados, en virtud del principio de proporcionalidad, deben facilitar el pago diferido como alternativa real y no residual. Por otro lado, resalta que el TJUE también ha apreciado la necesidad de permitir la revalorización de activos sociales en el momento del traslado, ya que permite a las empresas evitar la doble imposición.

III. Después de una lectura pormenorizada, es fácil denotar que el libro presenta gran utilidad para los juristas interesados en el Derecho internacional de sociedades. En la obra, los autores analizan minuciosamente algunos de los aspectos más problemáticos de ésta materia, aportando sus opiniones y sugerencias al respecto. No se trata de una simple sucesión de exposiciones teóricas sobre distintas temáticas, sino que en cada una de las ponencias, los autores estudian y cuestionan medidas e instrumentos jurídicos que contribuyen a regular las sociedades en el ámbito internacional desde diferentes ángulos. Se examinan y evalúan directivas, leyes, sentencias y medidas de diversa índole, sin que se eche en falta la practicidad y el espíritu crítico en las intervenciones.

La lectura conjunta del trabajo de los autores permite profundizar en los principales problemas que presenta actualmente y que presentará en un futuro la internacionalización del Derecho de sociedades. La obra proporciona al lector una visión completa de la forma en que intereses generales diversos confluyen y, en cierto modo, chocan con el principio de autonomía de la voluntad. Y de igual forma, da cuenta de la pluralidad de ámbitos del Derecho y de ordenamientos que interaccionan en la regulación internacional de las sociedades.

Sara Hernández, Marc Espinosa, Alejandro Fernández, Noelia García, Itziar González, Sergi Ibañez, Alejandro Martínez, Claudi Rovira y Asier Sanz.

NULIDAD DE UN CONTRATO DE PERMUTA FINANCIERA (SWAP) POR ERROR SOBRE EL RIESGO ASUMIDO

Posted by Carles Górriz López

1. En la sentencia 840/2013, de 20.1.2014 (ROJ 354/2014), el Tribunal Supremo ha anulado un contrato de permuta financiera, más conocido en la práctica como swap, al considerar que existió un error que vició el consentimiento del cliente. El interés de la decisión reside en que el Tribunal delimita el alcance del deber de información de la entidad de crédito en función de la prestación asumida y en que deriva del incumplimiento de realizar los test de adecuación la presunción relativa de falta de conocimiento suficiente del producto contratado y de sus riesgos.

Antes que nada interesa señalar los preceptos claves en la materia: los arts. 79 bis LMV y 64, 72 y 73 del RD 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y demás entidades que prestan servicios de inversión. El primero de ellos supone la transposición al Derecho español de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (más conocida como Directiva MiFID por sus siglas en inglés), que se produjo a través de la Ley 47/2007, de 19 de diciembre. Los últimos completan y desarrollan la primera disposición.

2. El artículo 19 de la Directiva MiFID impone determinados deberes de información sobre las entidades de crédito que comercializan productos financieros. La razón es que las asimetrías informativas inherentes a estos bienes obliga a adoptar medidas para proteger a los inversores que carezcan de conocimientos suficientes (es decir, aquellos que no tengan la consideración de inversores profesionales, sin entrar a valorar si se trata de consumidores en el sentido de la LGDCU). El Tribunal Supremo resume estos deberes, previstos en los apartados 2.º y 3.º del art. 79 bis LMV, con las palabras siguientes: “Estos deberes no se reducen a que la información dirigida a sus clientes sea imparcial, clara y no engañosa (apartado 2), sino que además deben proporcionarles, “de manera comprensible, información adecuada sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión”, que “deberá́ incluir orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias” (apartado 3)”. A continuación cita los apartados 1.º y 2.º del art. 64 RD 217/2008 que desarrollan el precepto anteriormente citado.

La entidad de crédito debe valorar el tipo de cliente, y en particular sus conocimientos, a la hora de proporcionarle información. Para ello, el art. 79 bis LMV obliga a realizar un test de conveniencia o un test de idoneidad en función de que la entidad de crédito preste o no servicios de asesoramiento. El TS recurre a la jurisprudencia comunitaria para determinar qué es un servicio de asesoramiento; en particular a la sentencia de 30.5.2013 (C-604/2011), Genil 49, SL. El TJUE pone el acento en la forma en que se ofrece el instrumento financiero al cliente en virtud de los arts. 4.4 de la Directiva 2004/39/CE y 52 de la Directiva 2006/73/CE; por lo tanto, a que se trate de una recomendación personalizada.

En caso de que la entidad de crédito no preste servicios de asesoramiento procede el test de conveniencia. “Este test valora los conocimientos (estudios y profesión) y la experiencia (frecuencia y volumen de operaciones) del cliente, con la finalidad de que la entidad pueda hacerse una idea de sus competencias en materia financiera. Esta evaluación debe determinar si el cliente es capaz de comprender los riesgos que implica el producto o servicio de inversión ofertado o demandado, para ser capaz de tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa.”

Si la entidad de crédito presta servicios de asesoramiento, debe realizar el test de idoneidad, que consiste en un examen más completo del cliente y de sus circunstancias. Además del test de conveniencia, debe averiguar la situación financiera del cliente y los objetivos de su inversión para recomendarle los servicios o instrumentos que más le convengan. Es decir, debe investigar cuáles son los conocimientos y experiencia del cliente, sus ingresos, gastos y patrimonios, así como la duración prevista, el perfil de riesgo y la finalidad de su inversión.

El Tribunal Supremo considera que, en el caso, la entidad de crédito prestó un servicio de asesoramiento financiero, “… pues el contrato de swap fue ofrecido por la entidad financiera, por medio del subdirector de la oficina de Palamós, aprovechando la relación de confianza que tenía con el administrador del cliente inversor, como un producto financiero que podía paliar el riesgo de inflación en la adquisición de las materias primas”. Consecuentemente debía haber realizado el test de idoenidad.

3. En cuanto al error vicio que excluye el consentimiento, el TS empieza recordando los elementos esenciales que lo conforman: “El art. 1266 CC dispone que, para invalidar el consentimiento, el error ha de recaer -…- sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la cosa que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo, esto es, sobre el objeto o materia propia del contrato (art. 1261.2 CC). Además el error ha de ser esencial, en el sentido de proyectarse, precisamente, sobre aquellas presuposiciones – respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato-que hubieran sido la causa principal de su celebración, en el sentido de causa concreta o de motivos incorporados a la causa”.

A continuación subraya que no resulta suficiente con el incumplimiento de los deberes de información. Para que exista error vicio es necesario probar el desconocimiento de los riesgos asociados al producto financiero contratado, entre otros extremos: “…lo que vicia el consentimiento por error es la falta de conocimiento del producto contratado y de los concretos riesgos asociados al mismo, que determina en el cliente minorista que lo contrata una representación mental equivocada sobre el objeto del contrato, pero no el incumplimiento por parte de la entidad financiera del deber de informar previsto en el art. 79 bis.3 LMV, pues pudiera darse el caso de que ese cliente concreto ya conociera el contenido de esta información”.

No obstante, el incumplimiento de los test de adecuación e idoneidad genera la presunción iuris tantum de que existió el error vicio: “En caso de incumplimiento de este deber, lo relevante para juzgar sobre el error vicio no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de la operación, en atención a los intereses del cliente minorista que contrata el swap, como si al hacerlo tenía un conocimiento suficiente de este producto complejo y de los concretos riesgos asociados al mismo. La omisión del test que debía recoger esta valoración, si bien no impide que en algún caso el cliente goce de este conocimiento y por lo tanto no haya padecido error al contratar, lleva a presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos asociados que vicia el consentimiento. Por eso la ausencia del test no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo” (la negrita es nuestra).

4. En conclusión, el Tribunal Supremo declara la nulidad del contrato de swap porque existió un vicio del consentimiento. De ello no se desprende que este contrato no sea válido. En segundo lugar, la no realización de los test de idoneidad o de conveniencia no comporta la nulidad del contrato. Simplemente permitirá generar la presunción de que el cliente no conocía el contenido del contrato (o los riesgos inherentes) y de que su voluntad estaba viciada. Pero la entidad de crédito podrá desvirtuar esa presunción aportando la prueba contraria.

INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE “JUSTA CAUSA” QUE PERMITE UTILIZAR UN SIGNO SIMILAR A UNA MARCA RENOMBRADA

Posted by Carles Górriz López

En la sentencia de 6.2.2.014 (C-65/12) el Tribunal de Justicia se enfrenta con la interpretación de la expresión “justa causa” del artículo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas[i]. En particular, si procede una exégesis restrictiva que reduzca el concepto a la existencia de “razones objetivamente imperiosas” o una más amplia que valore los intereses en liza. Se pronuncia a favor de la interpretación amplia que tenga en cuenta la implantación del signo parecido o idéntico a la marca renombrada y la intención de la persona que lo utiliza.

La sentencia trae causa del litigio entre Red Bull GmbH y Red Bull Nederland BV, por una parte, y Leidsplein Beheer BV y el Sr. de Vries, por otra, en relación a la producción y comercialización por los últimos de bebidas energéticas en envases que llevan el signo “Bull Dog” u otros que llevan el elemento denominativo “Bull”. Interesa comentar que el Sr. De Vries ya utilizaba el signo “The Bulldog” con anterioridad al registro de la marca “Red Bull” en el Benelux y que “Red Bull Krating-Daeng” es una marca renombrada en ese territorio.

La demanda se interpuso en 2005, solicitando Red Bull el cese de la utilización de las marcas que lleven el signo denominativo “Bull”, entre otros extremos. Entre otros extremos, los demandados alegaron la caducidad de la marca del demandante. El Rechtbank Amsterdam desestimó todas las pretensiones en la sentencia de 17.1.2007. Interpuesto recurso de apelación, el Gerechtshof te Amsterdam estimó parcialmente la demanda en la sentencia de 2.2.2010.            En casación, el Hoge Raad der Nederlanden formuló una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la expresión “justa causa” del art. 5.2 de la Directiva 89/104[ii]. En particular quería saber podía merecer esa consideración el uso de un signo semejante a una marca renombrada para un producto idéntico cuando el tercero estaba usando ese signo con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca.

El TJUE parte del conflicto de intereses que la Directiva 89/104 compone. Por una parte, el del titular de la marca a conseguir que ésta identifique el origen empresarial del producto[iii]. Por otra, el de otros operadores económicos de emplear signos que puedan designar sus productos o servicios (párrafo 41). De ahí que el art. 5 permita al primero prohibir que los últimos utilicen signos idénticos para productos idénticos a los que la marca está registrada y signos idénticos o similares para productos idénticos o similares cuando exista el riesgo de confusión.

Ahora bien, en el caso de la marca renombrada esta protección se amplía. Se considera lesionada cuando se dan los ilícitos previstos en el art. 5.1; pero también cuando se dan los del apartado 2.º: “El requisito específico para tal protección [art. 5.2] consiste en un uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada realizado sin justa causa y mediante el que se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos (sentencia de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros, C-487/07, Rec. p. I-5185, apartado 34 y jurisprudencia citada)” (apartado 33).

No obstante, el TJUE recuerda que también los intereses de los terceros merecen consideración, razón por la cual no puede interpretarse la “justa causa” de forma restrictiva, como propone Red Bull (“razones objetivamente imperiosas”). “En consecuencia, el objeto del concepto de justa causa no es resolver un conflicto entre una marca renombrada y un signo semejante cuyo uso sea anterior a la presentación de la solicitud de registro de esa marca ni limitar los derechos reconocidos al titular de tal marca, sino conseguir un equilibrio entre los intereses de que se trata, teniendo en cuenta, en el contexto específico del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y atendiendo a la protección ampliada de que goza la misma marca, los intereses del tercero que utilice ese signo. De este modo, la alegación por un tercero de una justa causa para el uso de un signo semejante a una marca renombrada no puede llevar al reconocimiento, en su favor, de los derechos vinculados a una marca registrada, sino que obliga al titular de la marca renombrada a tolerar el uso del signo semejante” (apartado 46).

El TJUE ordena a los órganos jurisdiccionales nacionales valorar dos elementos. En primer lugar, la implantación del signo similar o idéntico a la marca renombrada y la reputación de la que goza entre el público. Y en segundo término, la intención de la persona que lo utiliza. Así, “…para calificar de buena fe el uso del signo semejante a la marca renombrada, debe tenerse en cuenta el grado de similitud entre los productos y los servicios para los que ese signo se ha utilizado y el producto para el cual se hubiera registrado dicha marca, así como la cronología del primer uso de ese signo para un producto idéntico al de tal marca y la adquisición de su renombre por la misma marca” (párrafo 56).

 

 


[i] Derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DOUE L 299, de 8.11.2008). No obstante, su artículo 5.2 coincide con el de la Directiva 89/104/CEE

[ii] “¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 2, de la Directiva [89/104] en el sentido de que existe igualmente justa causa en el sentido de esta disposición cuando el signo idéntico o semejante a la marca renombrada ya se utilizaba de buena fe por el tercero o los terceros de que se trate antes de que se presentara la solicitud de registro de esa marca?”

[iii] Ahora bien, con anterioridad el TJUE recuerda que el derecho de exclusiva tiene por objetivo garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. No sólo hace referencia a la función básica, sino todas las demás “…como la de garantizar la calidad de ese producto o servicio, o las funciones de comunicación, inversión o publicidad”. Respecto a las funciones de la marca véase por ejemplo las sentencias TJUE 19.9.2013 (C-661/11), Martin Y Paz Diffusion, en particular párrafo 58; 22.9.2011 (C-323/09), Interflora e Interfora British Unit, párrafos 37 ss.; y 22.9.2011 (C-482/09), Budějovický Budvar, párrafo 71.